PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Fen Fakültesi Öğretim Elemanlarının Gözüyle Eğitim Fakülteleri

Year 2016, Volume 11, Issue 2, 0 - 0, 23.12.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı Fen Fakültelerinde görev yapan biyoloji öğretim elemanlarının Eğitim Fakültesi hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2013-2014 öğretim yılında Erzurum Atatürk üniversitesi Fen Fakültesi biyoloji bölümünden gönüllü olarak katılan 8 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler katılımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmış ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulguları öğretim elemanlarının genel olarak her iki fakültenin de birleştirilmesi gerektiğini, mühendislik fakültelerinden dolayı fen fakültelerine yeterli öğrenci gitmediği bu nedenle eğitim fakültelerinin kapatılmasının çözüm olmadığı, fen fakültelerini tercih eden öğrenci kalitesinin giderek düştüğü, her iki fakültenin de işlevinin farklı olduğu, fen fakültelerinin bilim insanı yetiştirmeye yoğunlaşması gerektiği ve pedagojik formasyonun gerekli olduğunu göstermiştir.

References

 • Alım, M. ve Bekdemir, Ü. (2006). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Milli Eğitim Dergisi, 172, 263-275.
 • Altunya, N. (2008) Türkiye’de öğretmen yetiştirme. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin öngördüğü eğitim. Bildiriler (Ed. İ. Çınar & N. K. Şahbaz.). Malatya: İnönü Üniversitesi. (ss. 297-319).
 • Bestor, A. (1953) Educational wastelands. Urbana, IL: University of Illinois Press.
 • Bruinsma, M. & Jansen, E.P.W.A. (2010). Is the Motivation to Become a Teacher Related to Pre-Service Teachers’ Intentions to Remain in the Profession? European Journal of Teacher Education, 33(2), 185-200.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları.
 • Conant, J. B. (1963). The education of American teachers. New York: McGraw- Hill.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 565-580.
 • Daly, N. F. (1986). Private liberal arts colleges and teacher preparations. In E. C. Galambos (Ed.), Improving teacher edu¬cation. New directions for teaching and learning (pp.83-90). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Dilci, T. ve Gürol, M. (2012). Öğretim üyeleri bakış açısıyla lisansüstü eğitimin yaşam alanına yansımaları (eğitim bilimleri örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi,20(3), 1073-1090.
 • Eren, A. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki yönelimi, kariyer geliştirme arzuları ve kariyer seçim memnuniyeti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 807-826.
 • Erarslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.
 • Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2 ).
 • Güven, İ. (2008). Teacher education reform and international globalization hegemony: Issues and challenges in Turkish teacher education. International Journal of Human and Social Sciences, 3(1), 8-18.
 • Koehler, V. (1985). Research on preservice teacher education. Journal of Teacher Education, 34, 23-30.
 • Koerner, J. (1963) The miseducation of American teachers. Baltimore: Penguin Books.
 • Krecic, M.J.& Gremek, M., I. (2005). The reasons students choose teaching professions. Educa¬tional Studies, 31(3), 265–274.
 • Kyriacou, C.& Benmansour, N. (1999). Motivation to become a teacher of a foreign language. Language Learning Journal, 19, 69-72.
 • Kyriacou, C., Hultgren, A. & Stephens, P. (1999). Student Teachers’ Motivation to Become a Secondary School Teacher in England and Norway. Teacher Development, 3(3).
 • Lynd, A. (1950) Quackery in the public schools. Boston: Little, Brown and Company.
 • Lyons, G. (1980). Why teachers can’t teach. Phi Delta Kappan, 62, 103-107.
 • Meyer, A. E. (1957). An educational history of the American people. New York: McGraw-Hill. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24.
 • Nelson, J. L.; Palansky, S. B. & Carlson, K. (1990) Critical issues in education. New York: McGraw Hill.
 • Özgür, F. N. (1994). Öğretmenlik mesleğine karşı tutum. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Peters, W. (1952) Pedagoji Enstitüsü psikoloji ve pedagoji çalışmaları. İkinci cilt. İstanbul: Pulhan Matbaası.
 • Petrie, H. G. (1986). The liberal arts and sciences in teacher education curriculum. In A. Wonsiewicz & M. J. Carbone (Eds.), Proceedings of the conference on exellence in teacher education through the liberal arts. (pp.39-40). Allentown, PA: Muhlenberg College.
 • Richardson, P.W. & Watt, H.M.G. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characte¬ristics and motivations across three Australian universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 27-56.
 • Saraç, C. (2006). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının fen-edebiyat fakültelerinde karşılaştıkları problemler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2 ), 349-358.
 • Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.
 • Sinclair, C., Dowson, M. & McInerney, D.M. (2006) Motivations to Teach: Psychometric Pers¬pectives Across the First Semester of Teacher Education. Teachers College Record, 1132- 1154.
 • Sözer, E. (1996). Üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 7-21.
 • Sürücü, A. (1997). Öğretmenlik formasyonu alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (S.Ü.E.F. Yaz Kursu Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şenel, E. A. (1999). Öğretmenlik sertifikası programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına öğretmenlik uygulamalarının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Temizkan, M. (2008). An Evaluation on the Attitudes of Turkish Teacher Candidates Their Professions. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
 • Wang, H-H. & Fwu, B-J. (2001). Why Teach? The Motivation and Commitment of Graduate Students of a Teacher Education Program in a Research University. Proc. Natl. Sci. Counc, 11(4), 390-400.
 • Widmann, H. (2000) Atatürk ve üniversite reformu. İstanbul: Kabalcı.
 • Yakuub, N. F. (1990). Why they choose teaching: A factor analysis of motives of Malaysian teacher trainees. Pertanika, 13(2), 275-282.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A.& Ok, A. (2002). Alternative teacher certification in Turkey: Problems and issues. Teacher Education in the Mediterennian Region: Responding to the Challenges of Society in Transition, 259-275.
 • Yüksel, S. (2011). Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin düşünceleri (Uludağ üniversitesi fen- edebiyat fakültesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(1), 179-198.

Year 2016, Volume 11, Issue 2, 0 - 0, 23.12.2016

Abstract

References

 • Alım, M. ve Bekdemir, Ü. (2006). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Milli Eğitim Dergisi, 172, 263-275.
 • Altunya, N. (2008) Türkiye’de öğretmen yetiştirme. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin öngördüğü eğitim. Bildiriler (Ed. İ. Çınar & N. K. Şahbaz.). Malatya: İnönü Üniversitesi. (ss. 297-319).
 • Bestor, A. (1953) Educational wastelands. Urbana, IL: University of Illinois Press.
 • Bruinsma, M. & Jansen, E.P.W.A. (2010). Is the Motivation to Become a Teacher Related to Pre-Service Teachers’ Intentions to Remain in the Profession? European Journal of Teacher Education, 33(2), 185-200.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları.
 • Conant, J. B. (1963). The education of American teachers. New York: McGraw- Hill.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 565-580.
 • Daly, N. F. (1986). Private liberal arts colleges and teacher preparations. In E. C. Galambos (Ed.), Improving teacher edu¬cation. New directions for teaching and learning (pp.83-90). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Dilci, T. ve Gürol, M. (2012). Öğretim üyeleri bakış açısıyla lisansüstü eğitimin yaşam alanına yansımaları (eğitim bilimleri örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi,20(3), 1073-1090.
 • Eren, A. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki yönelimi, kariyer geliştirme arzuları ve kariyer seçim memnuniyeti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 807-826.
 • Erarslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.
 • Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2 ).
 • Güven, İ. (2008). Teacher education reform and international globalization hegemony: Issues and challenges in Turkish teacher education. International Journal of Human and Social Sciences, 3(1), 8-18.
 • Koehler, V. (1985). Research on preservice teacher education. Journal of Teacher Education, 34, 23-30.
 • Koerner, J. (1963) The miseducation of American teachers. Baltimore: Penguin Books.
 • Krecic, M.J.& Gremek, M., I. (2005). The reasons students choose teaching professions. Educa¬tional Studies, 31(3), 265–274.
 • Kyriacou, C.& Benmansour, N. (1999). Motivation to become a teacher of a foreign language. Language Learning Journal, 19, 69-72.
 • Kyriacou, C., Hultgren, A. & Stephens, P. (1999). Student Teachers’ Motivation to Become a Secondary School Teacher in England and Norway. Teacher Development, 3(3).
 • Lynd, A. (1950) Quackery in the public schools. Boston: Little, Brown and Company.
 • Lyons, G. (1980). Why teachers can’t teach. Phi Delta Kappan, 62, 103-107.
 • Meyer, A. E. (1957). An educational history of the American people. New York: McGraw-Hill. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24.
 • Nelson, J. L.; Palansky, S. B. & Carlson, K. (1990) Critical issues in education. New York: McGraw Hill.
 • Özgür, F. N. (1994). Öğretmenlik mesleğine karşı tutum. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Peters, W. (1952) Pedagoji Enstitüsü psikoloji ve pedagoji çalışmaları. İkinci cilt. İstanbul: Pulhan Matbaası.
 • Petrie, H. G. (1986). The liberal arts and sciences in teacher education curriculum. In A. Wonsiewicz & M. J. Carbone (Eds.), Proceedings of the conference on exellence in teacher education through the liberal arts. (pp.39-40). Allentown, PA: Muhlenberg College.
 • Richardson, P.W. & Watt, H.M.G. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characte¬ristics and motivations across three Australian universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 27-56.
 • Saraç, C. (2006). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının fen-edebiyat fakültelerinde karşılaştıkları problemler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2 ), 349-358.
 • Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.
 • Sinclair, C., Dowson, M. & McInerney, D.M. (2006) Motivations to Teach: Psychometric Pers¬pectives Across the First Semester of Teacher Education. Teachers College Record, 1132- 1154.
 • Sözer, E. (1996). Üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 7-21.
 • Sürücü, A. (1997). Öğretmenlik formasyonu alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (S.Ü.E.F. Yaz Kursu Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şenel, E. A. (1999). Öğretmenlik sertifikası programına katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına öğretmenlik uygulamalarının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Temizkan, M. (2008). An Evaluation on the Attitudes of Turkish Teacher Candidates Their Professions. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
 • Wang, H-H. & Fwu, B-J. (2001). Why Teach? The Motivation and Commitment of Graduate Students of a Teacher Education Program in a Research University. Proc. Natl. Sci. Counc, 11(4), 390-400.
 • Widmann, H. (2000) Atatürk ve üniversite reformu. İstanbul: Kabalcı.
 • Yakuub, N. F. (1990). Why they choose teaching: A factor analysis of motives of Malaysian teacher trainees. Pertanika, 13(2), 275-282.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A.& Ok, A. (2002). Alternative teacher certification in Turkey: Problems and issues. Teacher Education in the Mediterennian Region: Responding to the Challenges of Society in Transition, 259-275.
 • Yüksel, S. (2011). Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin düşünceleri (Uludağ üniversitesi fen- edebiyat fakültesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(1), 179-198.

Details

Journal Section Research Article
Authors

Ercan KAYA


Meryem KONU

Publication Date December 23, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 11, Issue 2

Cite

APA Kaya, E. & Konu, M. (2016). Fen Fakültesi Öğretim Elemanlarının Gözüyle Eğitim Fakülteleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/28762/307859