Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Problem Çözme Süreci ve Öz-Yeterlik Algısı Üzerinden Programlama Öğretiminin İncelenmesi

Year 2021, Volume 16, Issue 31, 149 - 173, 18.06.2021
https://doi.org/10.35675/befdergi.758137

Abstract

Bu araştırmada programlama öğretimi sürecinde, öğretmen adaylarının izlediği adımların ve yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, iç içe karma desen çerçevesinde 24 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Programlama Sürecinde Problem Çözme Bilgi Toplama Formu (PPBTF) ile Altun ve Mazman (2012) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Programlamaya İlişkin Öz yeterlilik Algısı Ölçeği (PÖYAÖ) kullanılmıştır. PPBTF’den elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilirken; PÖYAÖ’den elde edilen veriler için adayların toplam puanları hesaplanmıştır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının ifadelerinden ortaya çıkarılan programlama süreci alanyazındaki problem çözme aşamaları ile benzer içeriğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum programlama öğretiminde problem çözme becerilerinin önemli olduğunu göstermektir. Ayrıca, çok sayıda öğretmen adayının PPBTF’de programlama süreci için kendilerine verdikleri yeterlik puanlarının, PÖYAÖ’den aldıkları puanlardan daha yüksek olduğu tespiti; alınan eğitimin ve bu öğretim sürecindeki bireysel çabanın öğretmen adaylarının yeterlik algılarını doğrudan etkilediği söylenebilir.

References

 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20
 • Akpınar, Y., & Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. Elementary Education Online, 13(1), 1-4.
 • Altun, A., & Mazman, S. G. (2012). Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe formumun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 297-308.
 • Askar, P., & Davenport, D. (2009). An investigation of factors related to self-efficacy for Java Programming among engineering students. Online Submission, 8(1), Article: 3.
 • Bagley, C. A., & Chou, C. C. (2007, June 25-27). Collaboration and the importance for novices in learning java computer programming [Conference session]. 12th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education. Dundee, Scotland. doi: 10.1145/1268784.1268846
 • Baki, A., & Bell, A. (1997). Ortaöğretim matematik öğretimi. Ankara: YÖK Dünya Bankası.
 • Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2014). Computing our future: Computer programming and coding-Priorities, school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191. doi: 10.1037/0033-295X.84.2.191
 • Calder, N. (2010). Using scratch: an integrated problem-solving approach to mathematical thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(4), 9-14.
 • Chen, C., Haduong, P., Brennan, K., Sonnert, G., & Sadler, P. (2019). The effects of first programming language on college students’ computing attitude and achievement: a comparison of graphical and textual languages. Computer Science Education, 29(1), 23-48. doi: 10.1080/08993408.2018.1547564
 • Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Application of social cognitive theory to training for computer skills. Information systems research, 6(2), 118-143. doi: 10.1287/isre.6.2.118
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi (2. baskıdan çeviri). (Çeviri ed., Y. Dede ve S.B. Demir), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Çakıroğlu, Ü., & Öztürk, M.(2017). Flipped Classroom with Problem Based Activities: Exploring Self-regulated Learning in a Programming Language Course. Educational Technology & Society, 20(1), 337–349.
 • Çankaya, S., Durak, G., & Yünkül, E. (2017). Education on Programming with Robots: Examining Students' Experiences and Views. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(4), 428-445. doi: 10.17569/tojqi.343218
 • Çoşğun, Ü. Ç., & Çoşğun, V. (2018). Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançları Üzerindeki Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 59-71.
 • Dasso, A., Funes, A., Riesco, D. E., Montejano, G. A., Peralta, M., & Salgado, C. H. (2005). Teaching programming. In I Jornadas de Educación en Informática y TICs en Argentina.
 • Davenport, C. E. (2018). Evolution in Student Perceptions of a Flipped Classroom in a Computer Programming Course. Journal of College Science Teaching, 47(4), 30-35. doi: 10.2505/4/jcst18_047_04_30
 • Demir, G. Ö., & Seferoğlu, S. S. (2017). Yeni kavramlar, farklı kullanımlar: Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme. Eğitim teknolojileri okumaları, 801-830.
 • Demirer, V., & Nurcan, S. A. K. (2015). Türkiye'de Bilişim Teknolojileri (BT) Eğitimi ve BT Öğretmenlerin Değişen Rolleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 434-448.
 • Durak, H. Y., Yilmaz, F. G. K., & Yilmaz, R. (2019). Computational Thinking, Programming Self-Efficacy, Problem Solving and Experiences in the Programming Process Conducted with Robotic Activities. Contemporary Educational Technology, 10(2), 173-197. doi: 10.30935/cet.554493
 • Evans Data Corporation (EDC) (2018). Developer Population Growth Shifts Toward China, India and Emerging Countries, https://evansdata.com/press/viewRelease.php?pressID=268 adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde alındı.
 • Fukuzawa, S., Boyd, C., & Cahn, J. (2017). Student motivation in response to problem-based learning. Collected Essays on Learning and Teaching, 10, 175-188. doi: 10.22329/celt.v10i0.4748
 • Garner, S. (2007). A program design tool to help novices learn programming. ICT: Providing choices for learners and learning, 321-324.
 • Gomes, A., & Mendes, A. J. (2007, September 3-7). Learning to program-difficulties and solutions [Conference session]. International Conference on Engineering Education–ICEE. Coimbra, Portugal.
 • Gundurao, H. K., Manjunath, N. S., & Nachappa, M. N. (2010). Computer technology and computer programming. Himalaya Publishing House.
 • Han, S. J., & Kim, S. S. (2016). The effects of app programing education using m-Bizmaker on creative problem solving ability. The Journal of Korean Association of Computer Education, 19(6), 25-32.
 • Hawi, N. (2010). The Exploration of Student-Centred Approaches for the Improvement of Learning Programming in Higher Education. Online Submission, 7(9), 47-57.
 • Hung, Y. C. (2008). The effect of problem-solving instruction on computer engineering majors' performance in Verilog programming. IEEE Transactions on Education, 51(1), 131-137. doi: 10.1109/TE.2007.906912
 • Jegede, P. O. (2009). Predictors Of Java Programming Self Efficacy Among Engineering Students in a Nigerian University. International Journal of Computer Science and Information Security, 4,1-2.
 • Kelleher, C., & Pausch, R. (2005). Lowering the barriers to programming: A taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM Computing Surveys, 37(2), 83-137. doi: 10.1145/1089733.1089734
 • Kordaki, M. (2010). A drawing and multi-representational computer environment for beginners’ learning of programming using C: Design and pilot formative evaluation. Computers & Education, 54(1), 69-87. doi: 10.1016/j.compedu.2009.07.012
 • Law, K. M., Lee, V. C., & Yu, Y. T. (2010). Learning motivation in e-learning facilitated computer programming courses. Computers & Education, 55(1), 218-228. doi: 10.1016/j.compedu.2010.01.007
 • Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., & Resnick, M. (2004, January 30-31). Scratch: a sneak preview [education]. Second International Conference on Creating, Connecting and Collaborating through Computing, 2004. Kyoto, Japan. doi: 10.1109/C5.2004.1314376
 • Mazman, S. G., & Altun, A. (2013). Programlama–I dersinin BÖTE bölümü öğrencilerinin programlamaya ilişkin öz yeterlilik algıları üzerine etkisi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(3), 24-29.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi Öğretim programı (Ortaokul 5 ve 6. Sınıflar), http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf adresinden 12 Ocak 2020 tarihinde alındı.
 • Mulder, F. (2002). Computer Science: from a BÈTA to a DELTA subject. Informatica, Tinfon, 11(2), 48.
 • Özyurt, H., & Özyurt, Ö. (2015). A study for determining computer programming students' attitudes towards programming and their programming self-efficacy, Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11( 1), 51-67.
 • Polya, G. (2004). How to solve it: A new aspect of mathematical method . Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
 • Qian, Y., & Lehman, J. (2019). An Investigation of High School Students’ Errors in Introductory Programming: A Data-Driven Approach. Journal of Educational Computing Research, 0(0), 1-27. doi: 10.1177/0735633119887508
 • Ramalingam, V., & Wiedenbeck, S. (1998). Development and validation of scores on a computer programming self-efficacy scale and group analyses of novice programmer self-efficacy. Journal of Educational Computing Research, 19(4), 367-381. doi: 10.2190/C670-Y3C8-LTJ1-CT3P
 • Ramalingam, V., LaBelle, D., & Wiedenbeck, S. (2004, June 28-30). Self-efficacy and mental models in learning to program [Conference session]. 9th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education . Leeds, United Kingdom. doi: 10.1145/1007996.1008042
 • Saeli, M., Perrenet, J., Jochems, W. M., & Zwaneveld, B. (2011). Teaching programming in Secondary school: A pedagogical content knowledge perspective. Informatics in education, 10(1), 73-88.
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016, Şubat 3-5). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın.
 • Ünsal, Y., & Ergin, İ. (2011). Fen eğitiminde problem çözme sürecinde kullanılan problem çözme stratejileri ve örnek bir uygulama. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 72-91.
 • Vatansever, Ö. (2018). Scratch İle programlama öğretiminin ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Bursa, Uludağ Üniversitesi.
 • Yağcı, M. (2018). Lise Öğrencilerinin Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 81-96. doi: 10.15345/iojes.2018.02.006
 • Yang, H. L., & Cheng, H. H. (2009). Creative self-efficacy and its factors: An empirical study of information system analysts and programmers. Computers in Human Behavior, 25(2), 429-438. doi: 10.1016/j.chb.2008.10.005
 • Yaşar E. (2014) Algoritma ve programlamaya giriş (5. Baskı). Bursa: Ekin Basım ve Dağıtım.
 • Yecan, E., Özçınar, H., & Tanyeri, T. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görsel programlama öğretimi deneyimleri. Elementary Education Online, 16(1), 377-393. doi: 10.17051/io.2017.80833
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2016). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının programlama öğretiminde scratch aracının kullanımına ilişkin algıları. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(1), 39-52. doi: 10.17860/efd.94270
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2017). An investigation of the effects of programming with Scratch on the preservice IT teachers’ self‐efficacy perceptions and attitudes towards computer programming. British Journal of Educational Technology, 48(3), 789-801. doi: 10.1111/bjet.12453

Investigation of the Teaching Process of Programming in regards to Problem Solving Process and Perception of Self-Efficacy

Year 2021, Volume 16, Issue 31, 149 - 173, 18.06.2021
https://doi.org/10.35675/befdergi.758137

Abstract

References

 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11-20
 • Akpınar, Y., & Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. Elementary Education Online, 13(1), 1-4.
 • Altun, A., & Mazman, S. G. (2012). Programlamaya ilişkin öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe formumun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 297-308.
 • Askar, P., & Davenport, D. (2009). An investigation of factors related to self-efficacy for Java Programming among engineering students. Online Submission, 8(1), Article: 3.
 • Bagley, C. A., & Chou, C. C. (2007, June 25-27). Collaboration and the importance for novices in learning java computer programming [Conference session]. 12th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education. Dundee, Scotland. doi: 10.1145/1268784.1268846
 • Baki, A., & Bell, A. (1997). Ortaöğretim matematik öğretimi. Ankara: YÖK Dünya Bankası.
 • Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2014). Computing our future: Computer programming and coding-Priorities, school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191. doi: 10.1037/0033-295X.84.2.191
 • Calder, N. (2010). Using scratch: an integrated problem-solving approach to mathematical thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(4), 9-14.
 • Chen, C., Haduong, P., Brennan, K., Sonnert, G., & Sadler, P. (2019). The effects of first programming language on college students’ computing attitude and achievement: a comparison of graphical and textual languages. Computer Science Education, 29(1), 23-48. doi: 10.1080/08993408.2018.1547564
 • Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Application of social cognitive theory to training for computer skills. Information systems research, 6(2), 118-143. doi: 10.1287/isre.6.2.118
 • Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi (2. baskıdan çeviri). (Çeviri ed., Y. Dede ve S.B. Demir), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Çakıroğlu, Ü., & Öztürk, M.(2017). Flipped Classroom with Problem Based Activities: Exploring Self-regulated Learning in a Programming Language Course. Educational Technology & Society, 20(1), 337–349.
 • Çankaya, S., Durak, G., & Yünkül, E. (2017). Education on Programming with Robots: Examining Students' Experiences and Views. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(4), 428-445. doi: 10.17569/tojqi.343218
 • Çoşğun, Ü. Ç., & Çoşğun, V. (2018). Programlama Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançları Üzerindeki Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 59-71.
 • Dasso, A., Funes, A., Riesco, D. E., Montejano, G. A., Peralta, M., & Salgado, C. H. (2005). Teaching programming. In I Jornadas de Educación en Informática y TICs en Argentina.
 • Davenport, C. E. (2018). Evolution in Student Perceptions of a Flipped Classroom in a Computer Programming Course. Journal of College Science Teaching, 47(4), 30-35. doi: 10.2505/4/jcst18_047_04_30
 • Demir, G. Ö., & Seferoğlu, S. S. (2017). Yeni kavramlar, farklı kullanımlar: Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme. Eğitim teknolojileri okumaları, 801-830.
 • Demirer, V., & Nurcan, S. A. K. (2015). Türkiye'de Bilişim Teknolojileri (BT) Eğitimi ve BT Öğretmenlerin Değişen Rolleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 434-448.
 • Durak, H. Y., Yilmaz, F. G. K., & Yilmaz, R. (2019). Computational Thinking, Programming Self-Efficacy, Problem Solving and Experiences in the Programming Process Conducted with Robotic Activities. Contemporary Educational Technology, 10(2), 173-197. doi: 10.30935/cet.554493
 • Evans Data Corporation (EDC) (2018). Developer Population Growth Shifts Toward China, India and Emerging Countries, https://evansdata.com/press/viewRelease.php?pressID=268 adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde alındı.
 • Fukuzawa, S., Boyd, C., & Cahn, J. (2017). Student motivation in response to problem-based learning. Collected Essays on Learning and Teaching, 10, 175-188. doi: 10.22329/celt.v10i0.4748
 • Garner, S. (2007). A program design tool to help novices learn programming. ICT: Providing choices for learners and learning, 321-324.
 • Gomes, A., & Mendes, A. J. (2007, September 3-7). Learning to program-difficulties and solutions [Conference session]. International Conference on Engineering Education–ICEE. Coimbra, Portugal.
 • Gundurao, H. K., Manjunath, N. S., & Nachappa, M. N. (2010). Computer technology and computer programming. Himalaya Publishing House.
 • Han, S. J., & Kim, S. S. (2016). The effects of app programing education using m-Bizmaker on creative problem solving ability. The Journal of Korean Association of Computer Education, 19(6), 25-32.
 • Hawi, N. (2010). The Exploration of Student-Centred Approaches for the Improvement of Learning Programming in Higher Education. Online Submission, 7(9), 47-57.
 • Hung, Y. C. (2008). The effect of problem-solving instruction on computer engineering majors' performance in Verilog programming. IEEE Transactions on Education, 51(1), 131-137. doi: 10.1109/TE.2007.906912
 • Jegede, P. O. (2009). Predictors Of Java Programming Self Efficacy Among Engineering Students in a Nigerian University. International Journal of Computer Science and Information Security, 4,1-2.
 • Kelleher, C., & Pausch, R. (2005). Lowering the barriers to programming: A taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM Computing Surveys, 37(2), 83-137. doi: 10.1145/1089733.1089734
 • Kordaki, M. (2010). A drawing and multi-representational computer environment for beginners’ learning of programming using C: Design and pilot formative evaluation. Computers & Education, 54(1), 69-87. doi: 10.1016/j.compedu.2009.07.012
 • Law, K. M., Lee, V. C., & Yu, Y. T. (2010). Learning motivation in e-learning facilitated computer programming courses. Computers & Education, 55(1), 218-228. doi: 10.1016/j.compedu.2010.01.007
 • Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., & Resnick, M. (2004, January 30-31). Scratch: a sneak preview [education]. Second International Conference on Creating, Connecting and Collaborating through Computing, 2004. Kyoto, Japan. doi: 10.1109/C5.2004.1314376
 • Mazman, S. G., & Altun, A. (2013). Programlama–I dersinin BÖTE bölümü öğrencilerinin programlamaya ilişkin öz yeterlilik algıları üzerine etkisi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(3), 24-29.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi Öğretim programı (Ortaokul 5 ve 6. Sınıflar), http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri%20ve%20Yaz%C4%B1l%C4%B1m%205-6.%20S%C4%B1n%C4%B1flar.pdf adresinden 12 Ocak 2020 tarihinde alındı.
 • Mulder, F. (2002). Computer Science: from a BÈTA to a DELTA subject. Informatica, Tinfon, 11(2), 48.
 • Özyurt, H., & Özyurt, Ö. (2015). A study for determining computer programming students' attitudes towards programming and their programming self-efficacy, Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11( 1), 51-67.
 • Polya, G. (2004). How to solve it: A new aspect of mathematical method . Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
 • Qian, Y., & Lehman, J. (2019). An Investigation of High School Students’ Errors in Introductory Programming: A Data-Driven Approach. Journal of Educational Computing Research, 0(0), 1-27. doi: 10.1177/0735633119887508
 • Ramalingam, V., & Wiedenbeck, S. (1998). Development and validation of scores on a computer programming self-efficacy scale and group analyses of novice programmer self-efficacy. Journal of Educational Computing Research, 19(4), 367-381. doi: 10.2190/C670-Y3C8-LTJ1-CT3P
 • Ramalingam, V., LaBelle, D., & Wiedenbeck, S. (2004, June 28-30). Self-efficacy and mental models in learning to program [Conference session]. 9th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education . Leeds, United Kingdom. doi: 10.1145/1007996.1008042
 • Saeli, M., Perrenet, J., Jochems, W. M., & Zwaneveld, B. (2011). Teaching programming in Secondary school: A pedagogical content knowledge perspective. Informatics in education, 10(1), 73-88.
 • Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016, Şubat 3-5). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın.
 • Ünsal, Y., & Ergin, İ. (2011). Fen eğitiminde problem çözme sürecinde kullanılan problem çözme stratejileri ve örnek bir uygulama. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 72-91.
 • Vatansever, Ö. (2018). Scratch İle programlama öğretiminin ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Bursa, Uludağ Üniversitesi.
 • Yağcı, M. (2018). Lise Öğrencilerinin Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 81-96. doi: 10.15345/iojes.2018.02.006
 • Yang, H. L., & Cheng, H. H. (2009). Creative self-efficacy and its factors: An empirical study of information system analysts and programmers. Computers in Human Behavior, 25(2), 429-438. doi: 10.1016/j.chb.2008.10.005
 • Yaşar E. (2014) Algoritma ve programlamaya giriş (5. Baskı). Bursa: Ekin Basım ve Dağıtım.
 • Yecan, E., Özçınar, H., & Tanyeri, T. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görsel programlama öğretimi deneyimleri. Elementary Education Online, 16(1), 377-393. doi: 10.17051/io.2017.80833
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2016). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının programlama öğretiminde scratch aracının kullanımına ilişkin algıları. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(1), 39-52. doi: 10.17860/efd.94270
 • Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2017). An investigation of the effects of programming with Scratch on the preservice IT teachers’ self‐efficacy perceptions and attitudes towards computer programming. British Journal of Educational Technology, 48(3), 789-801. doi: 10.1111/bjet.12453

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM (Primary Author)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3253-7932
Türkiye


Ebru TURAN GÜNTEPE
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4858-2180
Türkiye


Ümmü Gülsüm DURUKAN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9279-2812
Türkiye

Publication Date June 18, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 16, Issue 31

Cite

APA Abdüsselam, M. S. , Turan Güntepe, E. & Durukan, Ü. G. (2021). Problem Çözme Süreci ve Öz-Yeterlik Algısı Üzerinden Programlama Öğretiminin İncelenmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (31) , 149-173 . DOI: 10.35675/befdergi.758137