Special Issue Current Issue

Volume: 2024 Issue: 2-Mehmet Emin Resulzade, 5/28/24

Year: 2024

Articles

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi (BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies) yılda iki kez (Şubat-Eylül) yayımlanan uluslararası hakemli, multidisipliner bir akademik dergidir. Dergi çokdisiplinli bir akademik dergi niteliğine sahip olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Yörük-Türkmen olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile buluşturmayı hedefler.

Yörük-Türkmen toplulukları insanlığın en önemli bileşenlerinden birini oluşturur. Yörük-Türkmen kültürü de, insanlığının ortak kültürel mirasının temel köşe taşlarından birini teşkil eder. Dergimizin temel amacı, Yörükler-Türkmenler ile ilgili toplumsal, kültürel, tarihi ve sanatsal her türlü değeri, her yönüyle kayıt altına alınıp, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmak idealine hizmet etmektir.


BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies is an international multidisciplinary peer-reviewed journal published twice a year (February-September). The journal is a multi-disciplinary academic journal and aims to publish quality research and compilation articles in the every area related to the Yörük-Türkmen phenomenon.

The Yörük-Türkmen communities constitute one of the most important components of humanity. Yörük-Türkmen culture is also one of the basic cornerstones of the common cultural heritage of humankind. The main aim of our journal is to record every social, cultural, historical and artistic values related to Yörük-Türkmen communities. All this is to serve the ideal of registering, protecting, developing and transferring the cultural heritage of Yörük-Türkmen communities to new generations.Bu bağlamda Yörük-Türkmen kültürü ile Yörük-Türkmen topluluklarının toplumsal, kültürel, ekonomik ve öteki sorunları ile ilgili Sosyolojik, Antropolojik, Folklorik, Coğrafik, Etnografik, Etnolojik, Tarihsel, Sanat Tarihi, Ekonomik, vb. her türlü nitelikli araştırma ve derleme çalışmaları bu çatı altında yayınlanacaktır.

“Bilgi insanlığın ortak malıdır” ilkesinden yola çıkan dergimiz, Açık Erişimli bir dergidir. Bu bağlamda, dünya genelinde, Yörükler-Türkmenler ile ilgili araştırma yapan bilim insanlarına, araştırmalarını insanlığın faydasına sunabilecekleri nitelikli bir akademik platform olabilme idealiyle yola çıkılmıştır. Dergiye gönderilen her makale, yayımlanmadan önce çift-açık hakemlik sürecinden geçer.

In this context, all kinds of qualified Sociological, Anthropological, Folkloric, Geographical, Ethnographic, Ethnological, Historical, Art History, Economic, etc. research and compilation studies related to Yörük-Türkmen culture and Yörük-Türkmen communities' problems will be published under this roof.

Our journal is an Open Access journal and based on the principle of "Knowledge is the common heritage of humanity". It has set out with the ideal of becoming a qualified academic platform for researchers worldwide who can conduct research in all fields of Yörük-Türkmen phenomenon. Every article submitted to the Journal, passes through the double-open peer review process prior to publication.

MAKALE YAZIM KURALLARI


Yazım Dili ve Sayfa Yapısı:
- Yazım dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve Türk Dünyası kullanılan bütün dillerdir. Yazı karakteri olarak Times New Roman seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
- MS Word dokümanı olarak ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.

Metin Yapısı:
Başlıklar metin içinde Makale Başlığı, Yazar Adı, Özetler, Anahtar Kelimeler, Giriş, konu başlıkları ve alt başlıkları, Sonuç, Kaynakça şeklinde sıralanmalıdır.
- Makale başlığı (14 Punto/Koyu) sayfa ortalanarak yazılacaktır.
- Yazar adı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına sağa yaslı olarak yazılacaktır.
- Yazara ait kişisel bilgiler, yazarın unvanı, bağlı bulunduğu kurum, elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnotu (*) olarak verilecektir (Birden fazla yazar varsa birinci yazar için bir, diğerleri için artan miktarda yıldız kullanınız).
- Metin, Times New Roman ve 12 punto; dipnotlar ise aynı fontla fakat 10 punto ile yazılmalıdır (Açıklamalar dışında dipnot kullanılmamalıdır. Metin atıfları, metnin içinde ve APA yazım sistemine uygun olarak, aşağıda belirtildiği gibi yazılmalıdır).
- Makaleler, Giriş, Alt Başlıklar ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
- Makalelerde sayfa sınırlaması bulunmamakla birlikte, sayfa sayısının makul ölçülerde olması beklenir.

Kaynakça Yazım Kuralları:
Makale tam metinleri APA sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Kullanılacak APA sistemi sürümü en genel hatlarıyla:
 Yazarların soyadlarının alfabetik sıralaması esas alınır.
 Önce yazarın soyadı yazılır ve virgül konur. Yazarların soy isimleri Baş harf büyük harflerle kalın puntolarla yazılır.
 Yazarın isminin baş harfi (büyük harfle) yazılıp, nokta konur.
 Parantez içinde eserin yayınlandığı tarih yazılır, parantez kapatılır ve nokta konur.
 Eserin tam ismi yazılır ve nokta konur.
 Eser kitap ise eserin ismi italikle yazılır. Çalışma makale ise derginin adı italikle yazılır.
 Eserin yayınlandığı şehir yazılıp iki nokta üst üste konur.
 Yayınevinin adı yazılır.
Bu açıklamaların ışığında farklı türden akademik eserleri içeren APA (5) sürümüne uygun olarak hazırlanmış ayrıntılı bir örnek kaynakça:

Örnek Kaynakça
1. Arslan, D. A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
2. Arslan, D. A. ve Arslan, G. (2017-a). Kültür, sanat, edebiyat, sosyolojisi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
3. Arslan, D. A. (2017-b). Samsun ve Orta Karadeniz bölgesinde göçün sosyolojik tahlili. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir Göç”, 16-18 Şubat, Samsun, Türkiye, 2017.
4. Arslan, D.A. (2012-a). Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı. International Journal of Human Sciences, 9-2, 916-968.
5. Arslan, D. A. (2012-b). Geçmişten geleceğe Kağızman’ın siyasi yapısı: Yerel seçim sonuçları temelinde Kağızman’ın siyasi yapısının sosyolojik analizi. Sosyoloji içinde (587-606). Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu Kars.
6. Arslan, D.A. (2012-c). Mersin Milletvekilleri’nin sosyolojik profilleri. International Journal of Human Sciences, 9-2, 587-622.
7. Arslan, D. A. (2011-a). Who rules Turkey: Turkish power elite. Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing.
8. Arslan, D. A. (2011-b). Uygulamalı köy sosyolojisi: Kırsal yapı ve kalkınma dinamikleri ile 17 öncesi ve sonrası Ankara Kavaközü. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
9. Arslan, D. A. (2005). Educational bases of Turkish democracy: Educational backgrounds of Turkish elites. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 8-1, 5–30.
10. Arslan, D. A. (2004-c). Türk medya elitleri: bir durum tespiti. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 4-2, 135–164.
11. Bozkurt, Ö. (1972). Ayrımsal sosyoloji ve toplumsal yapı. Ankara: Sevinç Matbaası.
12. Buğra, A. (1995). Türkiye’de devlet ve işadamları. İstanbul: İletişim Yayınları.
13. Bulmer, M. (1994). Sociological research methods. London: Macmillan.
14. Cüceloğlu, D. (200). İnsan ve davranışı. Ankara: Remzi Kitabevi.
15. Nirun, N. (1991). Sosyal dinamik bünye analizi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
16. Ozankaya, Ö. (1971). Köyde toplumsal yapı ve siyasal kültür. Ankara: Sevinç Matbaası.ARTICLE WRITING RULES

Writing Language and Page Layout:
- The language of writing is Turkish, English, Russian and all the languages used in the Turkish World. Times New Roman should be chosen as the font, and all margins in the page structure should be set to 2.5 cm.
- It should be prepared as an MS Word document and with 1.5 line spacing.

Text Structure:
Title, Abstract, Key Words, Introduction, Subject Headings and Subheadings, Result, References.
- The title of the paper (14 pt. / dark) will be written on the center of the page.
- The name of the author shall be written right under the heading of the article without any personal information of the author.
- Personal information belonging to the author, the title of the author, the institution to which it is affiliated, the e-mail address, and the footnote (*) on the first page (if there are multiple authors, use one for the first author and a star for the others).
- Text, Times New Roman and 12 pt.; Footnotes should be typed with the same font but with 10 points (Footnotes should not be used except for the descriptions.) Text citations should be written in the text and in accordance with the APA writing system, as follows.
- Your notification must consist of Entries, Subheadings and Conclusion sections.
- There are no page limitations.


Sample References:
1. Arslan, D. A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
2. Arslan, D. A. ve Arslan, G. (2017-a). Kültür, sanat, edebiyat, sosyolojisi. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
3. Arslan, D. A. (2017-b). Samsun ve Orta Karadeniz bölgesinde göçün sosyolojik tahlili. VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir Göç”, 16-18 Şubat, Samsun, Türkiye, 2017.
4. Arslan, D.A. (2012-a). Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı. International Journal of Human Sciences, 9-2, 916-968.
5. Arslan, D. A. (2012-b). Geçmişten geleceğe Kağızman’ın siyasi yapısı: Yerel seçim sonuçları temelinde Kağızman’ın siyasi yapısının sosyolojik analizi. Sosyoloji içinde (587-606). Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu Kars.
6. Arslan, D.A. (2012-c). Mersin Milletvekilleri’nin sosyolojik profilleri. International Journal of Human Sciences, 9-2, 587-622.
7. Arslan, D. A. (2011-a). Who rules Turkey: Turkish power elite. Berlin: LAP LAMBERT Academic Publishing.
8. Arslan, D. A. (2011-b). Uygulamalı köy sosyolojisi: Kırsal yapı ve kalkınma dinamikleri ile 17 öncesi ve sonrası Ankara Kavaközü. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
9. Arslan, D. A. (2005). Educational bases of Turkish democracy: Educational backgrounds of Turkish elites. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 8-1, 5–30.
10. Arslan, D. A. (2004-c). Türk medya elitleri: bir durum tespiti. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), 4-2, 135–164.
11. Bozkurt, Ö. (1972). Ayrımsal sosyoloji ve toplumsal yapı. Ankara: Sevinç Matbaası.
12. Buğra, A. (1995). Türkiye’de devlet ve işadamları. İstanbul: İletişim Yayınları.
13. Bulmer, M. (1994). Sociological research methods. London: Macmillan.
14. Cüceloğlu, D. (200). İnsan ve davranışı. Ankara: Remzi Kitabevi.
15. Nirun, N. (1991). Sosyal dinamik bünye analizi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
16. Ozankaya, Ö. (1971). Köyde toplumsal yapı ve siyasal kültür. Ankara: Sevinç Matbaası. 


JenerikYazarların Etik Sorumlulukları - Ethical Responsibilities of Authors
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne (BENGİ) çalışmalarını gönderen yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
-   Yazar(lar), çalışmalarında kullanılan verilerin doğruluğundan ve gerçekliğinden emin olmalıdır.
-   Makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan eserlerine ilişkin ham veri ve/veya bilgiyi yayın ve bilim kurulları tarafından ibraz etmesi istenmesi durumunda yazar(lar) istenen veri ve bilgileri sunmaya hazır olmalıdır. Bu nedenle, ilgili tüm verileri en az beş yıl süreyle saklamaları beklenmektedir.
-   Yazar(lar), makale yazım aşamasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
-  Yazarlar, makalelerinin BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nden başka bir yerde yayınlanmadığından veya başka bir hakemli dergide yayınlanmak üzere kabul edilmediğinden emin olmalıdır.
- Yapılan çalışmaya entelektüel düzeyde katkısı olmayan kişiler yazar olarak gösterilmemelidir. Bu kapsamda, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir çalışmanın yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
-   Yayımlanmak üzere BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen tüm eserler çıkar veya ilişki çatışması olması halinde bu durum editör ile paylaşılmalıdır. Gerekli görülürse, makale geri çekilmelidir.
-  Yazar(lar) yayın sürecindeki, erken yayınlanma veya yayınlanmış çalışmalarında bir hata fark ettikleri takdirde derginin editörüne veya yayımcıya bildirmek ve düzeltmek veya geri çekmek için editörlerle işbirliği yapmakla yükümlüdürler.
-  Yazar(lar), çalışmalarında hayvan ve/veya insan denekler içeriyorsa, ilgili ulusal ve uluslararası kural ve düzenlemelere uymalıdır. Araştırma-çözümlemelerle ilgili gerekli izin ve onayların verildiğini kanıtlamak; araştırmacı, katılımcıların mahremiyetine saygı duyulduğunu üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
-   Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.
-   BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nde (BENGİ) editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda dergiye bildirilmesi gerekir.

Editörün Etik Görev ve Sorumlulukları - Ethical Duties and Responsibilities of the Editor

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin editör ve alan editörleri, Committee on Publication tarafından Açık Erişim olarak yayımlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" kılavuzlarına dayanan aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmalıdır.
Editörlük görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, dengeli ve objektif davranışlar benimsemek; hiç kimseye cinsiyet, dini inanç, siyasi görüş, etnik köken veya milliyet ayrımı yapmadan yazarlara adil yaklaşmak.
Çıkar çatışması durumunda gerekli tedbirleri almak ve her iki tarafın taleplerini değerlendirmek.
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen eserlerin hiçbirine ayrıcalık tanınmadan içerik bazında değerlendirmek.
Tüm yazıların kör bir hakem değerlendirme sürecinden geçmesini ve yazarların hakemler hakkında hiçbir şey bilmemesini ve hakemlerin yazarlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmamasını sağlamak.
Özel konularda sponsorlu araştırma veya çalışmaları diğer tüm makale ve çalışmaların geçtiği şekilde ele almak.
Yazarların ifade özgürlüğünü desteklemek.
Yazarlar çalışmaları hakkında bilgi talep ederlerse, kör hakemlik süreçlerine ilişkin kural ve düzenlemeleri ihlal etmeden, makalelerinin süreçleri ve durumu hakkında onları dikkatlice bilgilendirir.
Yazarlardan ne beklendiğini açıklayan makale şablonunu sürekli olarak güncellenmek.
Yayınlanan tüm makalelerin başvuru ve kabul tarihlerinin içermesini sağlamak.
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin kalitesini artırmaya ve gelişimine yönelik katkıda bulunmaya çalışmak.
Bir etik ilkenin ihlal edildiğine dair bir şikayet olması durumunda, BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak gerekli işlemleri yapmak. Yazarlara yazılarına yöneltilen şikayetleri cevaplamaları veya kendilerini savunmaları için gerekli imkanların sağlanması ve ilgili yaptırımları adil ve objektif bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
Uzmanlık alanlarını veya uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak hakem sayısını yenilemek ve genişletmek.
Görevlerini zamanında yerine getirmeyen veya kaba ve kaliteden yoksun geri bildirim ve yorumlar yapan hakemlerin değerlendirmelerini engellemek.
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin amaç ve kapsamına uygun olmayan bir makaleyi reddetmek.
Yayın Kurulu’nun gelişimine katkı sağlayabilecek yeni üyeler bulunmak ve atamak.
Yayın Kuruluna yeni katılan üyeleri BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin makale gönderme kılavuzu hakkında bilgilendirmek; kendilerine bir Yayın Kurulu üyesinden ne beklendiğini açıklamak ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmek.
Dergi ile ilgili eleştiri/eleştirileri incelemek ve gerekli görüldüğü takdirde yanıtlamak.
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazıları “makale gönderim kuralları”, çalışmanın önemi ve orijinalliği doğrultusunda değerlendirir ve editöryal değerlendirme sonucunda bir makaleyi reddetmeye karar verirse bu kararının gerekçesini açık ve objektif bir şekilde yazarlara bildirir. Çeşitli dizgi, noktalama, yazım ve mizanpaj hataları ile kaynak gösterme sistemi ile ilgili sorunlar nedeniyle bir makalenin kapsamlı bir revizyona ihtiyacı olduğuna karar verirse yazarları bilgilendirmek ve düzeltme için gerekli süreyi ayırmak.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları - Ethical Responsibilities of the Reviewers
-    Tüm yazıların Kör Hakem “Blind Review” ile değerlendirilmesi yayın kalitesine doğrudan etki etmektedir. Bu süreç, tarafsız ve bağımsız inceleme yoluyla gizliliği sağlamaktadır. BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nde inceleme süreci, çift-kör inceleme ilkesine göre yürütülür. Hakemler, yazarları doğrudan tanımaz ve/veya iletişime geçmezler ve yazarların hakemlerle ilgili herhangi bir bilgileri yoktur. İnceleme ve yorumlar Dergipark aracılığıyla iletilir. Bu süreçte hakemlerin değerlendirme formları ve tam metinler hakkındaki görüşleri editör tarafından yazar(lar)a iletilir. Bu nedenle BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi için inceleme çalışması yapan hakemlerin aşağıda sıralanan etik sorumlulukları taşıması gerekmektedir. Hakemler;
-    Editöre karar verme süreçlerinde yardımcı olmak için, yalnızca kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmaları incelemeyi ve onlara gönderilen makaleyi adil, tarafsız ve zamanında incelemeyi kabul eder.
-    İlgili “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurur ve (hakem) kimliğine ilişkin herhangi bir bilginin forma yansımadığından emin olur. Makalenin yayına kabul edilip edilmemesine yönelik kararını gerekçesi ile birlikte belirtir.
-    Makaleyi objektif olarak ve sadece içerik açısından inceler ve milliyet, cinsiyet, dini ve siyasi inançlar ve ekonomik kaygıların incelemeyi etkilemesine izin vermez.
-    İncelenmesi için kabul ettiği çalışmayı tarafsız ve gizli bir şekilde titizlikle inceler ve kalitesini artırmak için ilgili geri bildirimi sağlar.
-   Makaleyi, yapıcı ve nazik bir üslupla inceler ve düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmaktan kaçınır. Hakemlerin yorumlarının bilimsel bir nitelik taşımadığı görülürse değerlendirmelerini ve geri bildirimlerini gözden geçirmelerini ister.
-    Bir makalenin yalnızca içeriğini objektif olarak gözden geçirir.
-    Editör veya yazar(lar) tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korur ve inceleme süreçlerinden sonra makaleyi imha eder.
-    Çift-kör hakemlik sürecine zarar verebilecek bir sorunla karşılaştıklarını düşünürse dergi editörüne haber verir ve değerlendirme sürecinde makaleyi incelemeyi reddeder.
-    İnceledikleri yazıları, inceleme sürecinden sonra gizlilik ilkesine uygun olarak imha ederler. Hakemler, inceledikleri makalelerin son halini ancak yayımlandıktan sonra kullanabilirler.
-    Potansiyel çıkar çatışmalarının farkında olur (mali, kurumsal, işbirlikçi veya yazarlar arasındaki veya diğer ilişkilerle ilgili olanlar) ve editörü ilgili makaleyi inceleme sürecinden çekmesi konusunda uyarır.

Yayıncının Etik Sorumlulukları - Ethical Responsibilities of the Publisher

Diğer tüm paydaşlar gibi yayıncı da etik ilkelere uymak ve buna uygun davranmak zorundadır.
Bilimsel suistimal, sahtekarlık ve intihale karşı önlem almanın tüm sorumluluğu yayıncıya aittir.
Yayıncı, BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların fikri mülkiyet haklarını korur ve yayınlanan her eserin kaydını tutma sorumluluğunu taşır.
Yayıncı, hakemlik, editörlük ve yayın süreçlerine ilişkin tüm kararları editör ve yayın kurulunun vermeye yetkili olduğunu kabul eder.
Tüm paydaşlar, herhangi bir etik dışı davranış görürlerse veya fark ederlerse, yayıncıyla iletişime geçmelidir.
İntihal Politikası - Plagiarism Policy
Kasıtlı veya kasıtsız intihal, araştırma etiğini ihlal etmek anlamına gelir. Diğer çalışmalarla benzer veya aynı içeriğe sahip bir eseri kaynak gösterilmeden yayınlamak etik açıdan suistimal olduğu gibi hukuka aykırı bir suçtur. Yayın kurulu, intihal, referans manipülasyonu ve/veya veri sahteciliği içeren bir makale ile ilgili herhangi bir iddia durumunda COPE kural ve düzenlemelerine uygun hareket etme hakkına sahiptir. Yazarlar, yazılarını BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne teslim ettiklerinde intihal raporlarını https://dergipark.org.tr/tr/pub/bengi adresine göndermeleri gerekmektedir. Diğer çalışmalarla %20'nin üzerinde benzerlik gösteren makaleler, hakemlik politikası başlatılmadan yazarlarına geri gönderilecektir. Yazarlar, makalelerinin yazışma raporunun %20'den az benzerlik gösterdiğinden emin olduktan sonra makalelerini gönderebilirler.
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğinin Suistimali - Misconduct of Scientific Research and Publication Ethics
İntihal: Başkalarının özgün düşünce, yöntem, veri ya da ürünlerini kaynak gösterilmeden kullanmak ya da bir başkasının çalışmasını kısmen ya da tamamen kendisininmiş gibi sunmak.
Sahtecilik: Gerçekte var olmayan veya çarpıtılan verilerin kullanılması.
Çarpıtma: Araştırma kayıtlarını veya verilerini bozmak; Araştırmada, aslında çalışma için kullanılmayan bazı araç veya malzemelerin kullanıldığını iddia etmek. Araştırma sonuçlarını, araştırmayı destekleyen kişi veya kurumların çıkarlarına uyacak şekilde değiştirmek, çarpıtmak veya şekillendirmek.
Çoğaltma: Aynı araştırma verilerinin birden fazla çalışmada kullanılması.
Dilimleme: Araştırma sonuçlarının bütünlüğünü bozacak şekilde birkaç parçaya bölünerek ayrı bir araştırma makalesi olarak yayınlanması.
Hak edilmemiş yazarlık: Makalenin üretilmesine aktif olarak katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi veya söz konusu çalışmaya fiilen katkıda bulunanların belirtilmemesi. Yazar adlarının sırasının uygunsuz ve gereksiz olarak değiştirilmesi.
Araştırmayı destekleyen kişi/kurum/kuruluşlar ve destekleri hakkında bilgi verilmemesi/yer verilmemesi.
Henüz sunulmamış veya yayınlanmamış tezlere/tezlere veya makalelere atıfta bulunulması.
İnsan ve/veya hayvan deneklerle araştırma yapmadan önce etik kural ve düzenlemelere uymamak ve/veya gerekli izinleri almamak. Hasta haklarına saygı duymamak, hayvanların sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek.
Araştırma için sağlanan/tahsis edilen kaynakların, yerlerin, araçların ve araçların kötüye kullanılması.
Bilimsel araştırma ve yayınlarla ilgili yanıltıcı/yanlış bilgi beyan etmek.

Telif Haklarının Devri - Transfer of the Copy Rights
Yayınlanmak üzere BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar, makale gönderim sürecinde herhangi bir şekilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere gönderilmediğini beyan etmekle yükümlüdür. Aksi halde doğacak sonuçlardan yazarları sorumlu olacaktır.
Yazarların çalışmalarını gönderirken telif haklarını BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne devreder. Bu devir sözleşmesi, yazının yayına kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer.
Yazarlar, makalenin içeriğini kişisel web sitelerinde veya kurumlarının açık erişim arşivlerinde yayınlama haklarına sahiptir. Kişisel kullanım için makalenin kopyalarını çıkarabilirler ve içeriğini kısmen bir bütün olarak diğer çalışmalarında uygun bir şekilde alıntı yaparak kullanabilir.
Yazarlar, basılı veya elektronik ortamda yayınlanan bir makalenin içeriğinde yer alan tablo, şekil ve diğer türden sözlü ve/veya görsel materyalleri kullanırken, telif hakkı sahibinden izin almak zorundadır. Bu konu ile ilgili doğacak hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne makale göndermeyi planlayan yazarların “Telif Hakkı ve Yazar Etik Devir Sözleşmesi Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Ardından orijinal ıslak imza ile imzalanmış formu tarayıp sisteme yükler.

Çıkar Çatışması - Conflict of Interests
Kişi veya grupların ekonomik veya kişisel olarak menfaat sağladığı konular çıkar çatışmasına neden olabilir. Bilimsel araştırmaların ve yayınlanmış makalelerin güvenilirliği ise kısmen, bunların planlanması, uygulanması, yazılması, değerlendirilmesi, revize edilmesi ve yayımlanması süreçlerinde çıkar çatışmalarının objektif bir şekilde ele alınmasına bağlıdır.
Finansal ilişkiler, en kolay tanımlanabilen çıkar çatışmalarını içerebilir ve bu durum yazarların yanı sıra derginin güvenilirliğini de ister istemez olumsuz yönde etkileyebilir. Bu çatışmalar kişiler arası ilişkiler, akademik rekabet veya entelektüel yaklaşımlar gibi çeşitli sorunlardan kaynaklanabilir. Yazarlar, ticari veya kâr amacı gütmeyen, veri analizi, yorumlama, makale hazırlama, yayınlama vb. tüm çalışma verilerine erişimi kısıtlayabilecek.
Editörler, çıkar çatışmasını önlemek için, belirli yazarlar tarafından gönderilen bazı yazılara belirli kişileri hakem olarak atamamaya özen göstermelidir.
Hakemlik süreçlerinin herhangi bir etik dışı davranıştan bağımsız olması için yazar olası bir çıkar çatışması durumunda yayın kurulunu bilgilendirmeleridir.
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin yayın kurulu, tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurmayı ve inceleme sürecini olabildiğince objektif hale getirmeye çalışmayı taahhüt eder.

Açık Erişim Politikası - Open Access Policy
Bilgi insanlığın ortak malıdır ilkesinden yola çıkan ve bilgiye en kolay şekilde ulaşma fikrini destekleyen BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, Açık Erişimli bir dergidir. Dünya genelinde, insan bilimlerinin her alanında araştırma yapan bilim insanlarına, araştırmalarını insanlığın faydasına sunabilecekleri nitelikli bir akademik platform olabilme idealiyle yola çıkmıştır. Dergiye gönderilen her makale, yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçer.
Makalelerin İncelenmesi ve Yayınlanması Süreçleri - The Processes of Reviewing and Publishing Manuscripts
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazıların değerlendirme süreci şu aşamalardan geçerek ilerler:
Makale, amaçlarının, konusunun, içeriğinin ve yazım kurallarının BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin şartlarına uyup uymadığını görmek için Editör tarafından (En fazla 15 gün) gözden geçirilir. Makale Editör tarafından onaylanır ve Alan Editörüne gönderilir. Editör tarafından onaylanmayan diğer makaleler, revizyon ve yeniden gönderim için yazarlarına/sahiplerine geri gönderilir.
Alan Editörü'nün incelemesi/incelemesi, makalenin hakemlere gönderilmesine veya düzeltme için yazarlarına/sahiplerine geri gönderilmesine karar verir (En fazla 15 gün).
Hakemlerin seçim süreçleri, ilgili alandaki uzmanlık ve deneyime bağlıdır. Hakemlere kendilerine gönderilen makaleyi incelemeleri için 15 gün süre verilir.
Hakem, değerlendirme sürecininin kendisine verilen süre içinde tamamlayamayacağını düşünürse, Editörden ek süre isteyebilir veya zaman sıkıntısı gibi çeşitli nedenlerle makaleyi değerlendiremeyeceğini Editöre bildirebilir. Bu şekilde davranmak, Editörün zaman kaybetmeden yeni hakem atamasına yardımcı olur.
Bir hakem kendisine verilen makaleyi verilen süre içinde inceleyemezse, değerlendirme sürecini tamamlaması için ek 15 gün süre verildiğini bildiren bir hatırlatma e-postası gönderilir. İncelenen yazıları ek süre içinde iade etmezse, o yazı kendisinden geri çekilebilir. Daha sonra başka bir hakeme atanır.
İki hakem (biri makaleyi kabul eden, diğeri reddeden) arasında fikir ayrılığı varsa, alan editörü inceleme raporlarını inceler, hakemlerin eleştirilerini ve bakış açılarını ve ayrıca bir sonuca varmak için gerekçelerini karşılaştırır. Alan Editörü hakem raporlarını inceledikten sonra bir karara varamaz ise makale üçüncü bir hakeme atanır.
Kabul edilen bildiriler BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi’nin bir sonraki sayısında yayınlanacaktır.
Yayın Ücreti Politikası (Ücretsiz) - Publication Fee Policy (Free of Charge)
BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, elektronik bilgi kaynaklarına erişim ve/veya kullanımı için herhangi bir abonelik veya yayın ücreti veya başka bir ödeme türü talep etmez.

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.

BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies does not charge any fees during the publication process.

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU -COPYRGHT and AUTHOR ETHİCAL DECLARATİON


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).