Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 581/1185

Year 2015, Volume: 15 , - , 01.08.2015

Abstract

Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 581/1185

References

 • Ambroise. (2003). The History of the Holy War: Ambroise's Estoire de la Guerre Sainte (volume II) Translation, Trans. by Marianne Ailes. Notes by Marianne Alies and Malcolm Barber. Woodbridge: Boydell Press.
 • Avcı, Casim. (2003). İslâm Bizans İlişkileri. İstanbul: Klasik Bahâeddin İbn Şeddâd. (1994). en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’lmehâsinü’l- Yûsufiyye: Sîretü Salâhuddin. Thk. Cemaleddin Şeyyâl. Kahire: Mektebetü’l-hanci.
 • el-Bündârî. (2004). Sene’l-Berkı’ş-Şâmî. Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: IRCICA. Cahen, Claude. Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, Çev. Mustafa Daş. İstanbul: Yeditepe.
 • Davenport, John. (2003). Ancient World Leaders: Saladin. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
 • Demirkent, Işın. (1996). Haçlılar. DİA. XIV, 525-546.
 • Demirkent, Işın. (2004). Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Ebû Şâme. (1997). Kitâbü’r-Ravzateyn fi ahbâri’d-devleteyn (III. cilt). İbrahim ez-Zeybek (Thk). Beyrut: Müessesetü’r-risale.
 • Edbury, P. W. (2007). The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade: Sources in Translation. Hampshire: Ashgate.
 • Ernoul. (1871). Chronique d’ Ernoul et de Bernard le Tresorier. Par M. L. De Mas-Latrie. Paris.
 • Gerish, D. (2006). Baldwin V of Jerusalem (d. 1186). The Crusades: An Encyclopedia. Ed. by Alan V. Murray. California-Colorado- Oxford. I. pp. 139.
 • Gibb, Hamilton. (1972). The Rise of Saladin 1169-1189. Saladin: Studies in Islamic History. Yusuf Ibish (Ed. by). Beirut. pp. 104- 137.
 • Gibb, Hamilton. (1973). The Life of Saladin: From the Works of Imad ad-Din and Baha ad-Din, Oxford: Clarendon Press.
 • Hamilton, Bernard. (2006). Reynald of Chatillon (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia, (volume. VI). Alan V. Murray (Ed. by). California-Colorado-Oxford: Abc-Clio. pp. 1027-1028.
 • Holt, P. M. (2003). Haçlılar Çağı: 11. Yüzyıldan 1571’e Yakındoğu. Çev. Özden Arıkan. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. İstanbul.
 • İbn Cübeyr. (1980) Rihletu İbn Cübeyr. Beyrut: Dâru sadr.
 • İbn Vâsıl. (1957). Müferricü’l-kürûb, fi ahbâri Benî Eyyûb (II. cilt). Cemaleddin Şeyyâl (Thk). Kahire: Dâru’l-fikri’l-Arabi.
 • İbnü’l-Esîr. (1987). İslâm Tarihi: el-Kâmil fi’t-Târîh Tercümesi (XI. cilt). Abdülkerim Özaydın (çev). İstanbul: Bahar Yayınları.
 • İbnü’l-Esîr. (2003). el-Kâmil fi’t-târîh (X. cilt). M. Yusuf Dukak (Thk). Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • İmâdüddin Kâtib el-İsfahânî. (1979). el-Berku’ş-Şâmî (V. cilt). Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Jubb, M. A. (2000). The legend of Saladin in Western Literature and Historiography, Edwin, Lewiston-Lampeter: Mellen Press.
 • Köhler, M. A. (2013). Alliances and Treaties between Frankish and Muslim Rulers in the Middle East. P. M. Holt (Trans. By) Leiden- Boston: Brill. La Continuation de Guilaume de Tyr 1184-1197. (1982). Paris: Publiee Par, Margaret Ruth Morgan.
 • Lock, Peter. (2006). The Routledge Companion to the Crusades., London-New York: Routledge.
 • Lyons, M. C., Jackson, D. E. P. (2006). Saladin: The Politics of the Holy War. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lyons, M. C., Jackson, D.E.P. (2006). Selahaddin: Kutsal Savaşın Politikaları. Z. Savan (çev). İstanbul: Pınar Yayınları.
 • el-Makrîzî. (1997). el-Mevâiz ve’l-itibâr bi-zikri’l-hıtati ve’l-âsâr (II. cilt). Muhammed Zeynhum., Medîha eş-Şerkâvî (Thk), Kahire: Mektebetü'l- medbûlî.
 • el-Makrîzî. (1997). es-Sülûk li-ma’rifeti düveli’l-mülûk (I. cilt). Muhammed Abdülkadir Ata (Thk). Beyrut: Dâru’l-Kutubi’lİlmiye.
 • Murray, A. V. (2006). Raymond III of Tripoli (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia (volume IV). Ed. by Alan V. Murray. California-Colorado-Oxford. pp. 1007-1008.
 • Newby, P. H. (1983). Saladin in His Time. London-Boston.
 • Runciman, Steven. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi (II. cilt). F. Işıltan (çev). Ankara: Türk Tarih Kurumu (TTK).
 • Şeşen, R. (2000). Salâhaddin Eyyûbi ve Devri. İstanbul: ISAR Vakfı Yayınları.
 • Utku, N. Ş. (2014). Kızıldeniz’in Kaybolan Liman Şehirleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. XIX. cilt. Sayı 2, ss. 121-136. JEL Codes: N35, N55, N75, N95.
 • Willermus Tyrensis. (1943). A History of Deeds Done Beyond The Sea (volume II). Trans. by Emily Atwater Babcock and A. C. Krey. New York: Columbia University Press.
 • Yâkût el-Hamevî. (1977). Mu’cemü’l-büldân (II. cilt). Beyrut: Dar sader.

Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs Haçlı Krallığıyla Yaptığı 581/1185 Yılı Antlaşması

Year 2015, Volume: 15 , - , 01.08.2015

Abstract

Selahaddin Eyyubi’nin en büyük hedefi Beytülmakdis’i
Haçlılardan geri almak olmuştur. Bu amaçla dönem iki farklı
cephede mücadele etmek zorunda kalmıştır. Çünkü
Nureddin Mahmud’un vefatından sonra kurulan birlik
dağılmış, Şam bölgesi farklı emirler tarafından yönetilmeye
başlanmıştır. Bu emirler birbirleriyle iktidar mücadelesine
girdiği için Haçlılarla mücadele sekteye uğramıştır. İşte
Selahaddin arkasına bakmadan Beytülmakdis’e
yürüyebilmek için öncelikle bölgede İslam birliğini yeniden
kurulması gerektiğinin farkındadır. Bu amaçla bazen ihtiyaç
duyduğunda mücadele ettiği cepheleri azaltmak amacıyla
Haçlılarla bazı antlaşmalar yapmıştır. Makalenin konusu olan
Kudüs Haçlı Krallığı ile yapılan 1185 yılındaki antlaşma, birliği
sağlama adına Haçlıları kenarda tutmanın son hamlesidir.
Nitekim bu antlaşmadan hemen sonra Mart 1186’da yapılan
Harran antlaşmasıyla Musul, Selahaddin’in yüksek
hakimiyetini tanımış, böylece bölgesel İslam birliğinin son
adımı atılmıştır. Bundan yaklaşık bir yıl sonra da Kerek
hâkimi Renaud de Chatillon 1185 yılında yapılan antlaşmayı
ihlal etmiştir. Böylece Beytülmakdis’in fethine gidilen yol
açılmıştır. Makalede 1185 yılı antlaşmasına giden süreç,
antlaşma ve antlaşmanın bozulması ele alınacaktır.

References

 • Ambroise. (2003). The History of the Holy War: Ambroise's Estoire de la Guerre Sainte (volume II) Translation, Trans. by Marianne Ailes. Notes by Marianne Alies and Malcolm Barber. Woodbridge: Boydell Press.
 • Avcı, Casim. (2003). İslâm Bizans İlişkileri. İstanbul: Klasik Bahâeddin İbn Şeddâd. (1994). en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’lmehâsinü’l- Yûsufiyye: Sîretü Salâhuddin. Thk. Cemaleddin Şeyyâl. Kahire: Mektebetü’l-hanci.
 • el-Bündârî. (2004). Sene’l-Berkı’ş-Şâmî. Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: IRCICA. Cahen, Claude. Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, Çev. Mustafa Daş. İstanbul: Yeditepe.
 • Davenport, John. (2003). Ancient World Leaders: Saladin. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
 • Demirkent, Işın. (1996). Haçlılar. DİA. XIV, 525-546.
 • Demirkent, Işın. (2004). Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Ebû Şâme. (1997). Kitâbü’r-Ravzateyn fi ahbâri’d-devleteyn (III. cilt). İbrahim ez-Zeybek (Thk). Beyrut: Müessesetü’r-risale.
 • Edbury, P. W. (2007). The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade: Sources in Translation. Hampshire: Ashgate.
 • Ernoul. (1871). Chronique d’ Ernoul et de Bernard le Tresorier. Par M. L. De Mas-Latrie. Paris.
 • Gerish, D. (2006). Baldwin V of Jerusalem (d. 1186). The Crusades: An Encyclopedia. Ed. by Alan V. Murray. California-Colorado- Oxford. I. pp. 139.
 • Gibb, Hamilton. (1972). The Rise of Saladin 1169-1189. Saladin: Studies in Islamic History. Yusuf Ibish (Ed. by). Beirut. pp. 104- 137.
 • Gibb, Hamilton. (1973). The Life of Saladin: From the Works of Imad ad-Din and Baha ad-Din, Oxford: Clarendon Press.
 • Hamilton, Bernard. (2006). Reynald of Chatillon (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia, (volume. VI). Alan V. Murray (Ed. by). California-Colorado-Oxford: Abc-Clio. pp. 1027-1028.
 • Holt, P. M. (2003). Haçlılar Çağı: 11. Yüzyıldan 1571’e Yakındoğu. Çev. Özden Arıkan. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. İstanbul.
 • İbn Cübeyr. (1980) Rihletu İbn Cübeyr. Beyrut: Dâru sadr.
 • İbn Vâsıl. (1957). Müferricü’l-kürûb, fi ahbâri Benî Eyyûb (II. cilt). Cemaleddin Şeyyâl (Thk). Kahire: Dâru’l-fikri’l-Arabi.
 • İbnü’l-Esîr. (1987). İslâm Tarihi: el-Kâmil fi’t-Târîh Tercümesi (XI. cilt). Abdülkerim Özaydın (çev). İstanbul: Bahar Yayınları.
 • İbnü’l-Esîr. (2003). el-Kâmil fi’t-târîh (X. cilt). M. Yusuf Dukak (Thk). Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • İmâdüddin Kâtib el-İsfahânî. (1979). el-Berku’ş-Şâmî (V. cilt). Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Jubb, M. A. (2000). The legend of Saladin in Western Literature and Historiography, Edwin, Lewiston-Lampeter: Mellen Press.
 • Köhler, M. A. (2013). Alliances and Treaties between Frankish and Muslim Rulers in the Middle East. P. M. Holt (Trans. By) Leiden- Boston: Brill. La Continuation de Guilaume de Tyr 1184-1197. (1982). Paris: Publiee Par, Margaret Ruth Morgan.
 • Lock, Peter. (2006). The Routledge Companion to the Crusades., London-New York: Routledge.
 • Lyons, M. C., Jackson, D. E. P. (2006). Saladin: The Politics of the Holy War. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lyons, M. C., Jackson, D.E.P. (2006). Selahaddin: Kutsal Savaşın Politikaları. Z. Savan (çev). İstanbul: Pınar Yayınları.
 • el-Makrîzî. (1997). el-Mevâiz ve’l-itibâr bi-zikri’l-hıtati ve’l-âsâr (II. cilt). Muhammed Zeynhum., Medîha eş-Şerkâvî (Thk), Kahire: Mektebetü'l- medbûlî.
 • el-Makrîzî. (1997). es-Sülûk li-ma’rifeti düveli’l-mülûk (I. cilt). Muhammed Abdülkadir Ata (Thk). Beyrut: Dâru’l-Kutubi’lİlmiye.
 • Murray, A. V. (2006). Raymond III of Tripoli (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia (volume IV). Ed. by Alan V. Murray. California-Colorado-Oxford. pp. 1007-1008.
 • Newby, P. H. (1983). Saladin in His Time. London-Boston.
 • Runciman, Steven. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi (II. cilt). F. Işıltan (çev). Ankara: Türk Tarih Kurumu (TTK).
 • Şeşen, R. (2000). Salâhaddin Eyyûbi ve Devri. İstanbul: ISAR Vakfı Yayınları.
 • Utku, N. Ş. (2014). Kızıldeniz’in Kaybolan Liman Şehirleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. XIX. cilt. Sayı 2, ss. 121-136. JEL Codes: N35, N55, N75, N95.
 • Willermus Tyrensis. (1943). A History of Deeds Done Beyond The Sea (volume II). Trans. by Emily Atwater Babcock and A. C. Krey. New York: Columbia University Press.
 • Yâkût el-Hamevî. (1977). Mu’cemü’l-büldân (II. cilt). Beyrut: Dar sader.

اتفاقية صلاح الدين الأيوبي مع مملكة بيت المقدس اللاتينية عام 581 ه/ 1185 م

Year 2015, Volume: 15 , - , 01.08.2015

Abstract

اتفاقية صلاح الدين الأيوبي مع مملكة بيت المقدس اللاتينية عام 581 ه/ 1185 م

References

 • Ambroise. (2003). The History of the Holy War: Ambroise's Estoire de la Guerre Sainte (volume II) Translation, Trans. by Marianne Ailes. Notes by Marianne Alies and Malcolm Barber. Woodbridge: Boydell Press.
 • Avcı, Casim. (2003). İslâm Bizans İlişkileri. İstanbul: Klasik Bahâeddin İbn Şeddâd. (1994). en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’lmehâsinü’l- Yûsufiyye: Sîretü Salâhuddin. Thk. Cemaleddin Şeyyâl. Kahire: Mektebetü’l-hanci.
 • el-Bündârî. (2004). Sene’l-Berkı’ş-Şâmî. Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: IRCICA. Cahen, Claude. Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, Çev. Mustafa Daş. İstanbul: Yeditepe.
 • Davenport, John. (2003). Ancient World Leaders: Saladin. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
 • Demirkent, Işın. (1996). Haçlılar. DİA. XIV, 525-546.
 • Demirkent, Işın. (2004). Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Ebû Şâme. (1997). Kitâbü’r-Ravzateyn fi ahbâri’d-devleteyn (III. cilt). İbrahim ez-Zeybek (Thk). Beyrut: Müessesetü’r-risale.
 • Edbury, P. W. (2007). The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade: Sources in Translation. Hampshire: Ashgate.
 • Ernoul. (1871). Chronique d’ Ernoul et de Bernard le Tresorier. Par M. L. De Mas-Latrie. Paris.
 • Gerish, D. (2006). Baldwin V of Jerusalem (d. 1186). The Crusades: An Encyclopedia. Ed. by Alan V. Murray. California-Colorado- Oxford. I. pp. 139.
 • Gibb, Hamilton. (1972). The Rise of Saladin 1169-1189. Saladin: Studies in Islamic History. Yusuf Ibish (Ed. by). Beirut. pp. 104- 137.
 • Gibb, Hamilton. (1973). The Life of Saladin: From the Works of Imad ad-Din and Baha ad-Din, Oxford: Clarendon Press.
 • Hamilton, Bernard. (2006). Reynald of Chatillon (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia, (volume. VI). Alan V. Murray (Ed. by). California-Colorado-Oxford: Abc-Clio. pp. 1027-1028.
 • Holt, P. M. (2003). Haçlılar Çağı: 11. Yüzyıldan 1571’e Yakındoğu. Çev. Özden Arıkan. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. İstanbul.
 • İbn Cübeyr. (1980) Rihletu İbn Cübeyr. Beyrut: Dâru sadr.
 • İbn Vâsıl. (1957). Müferricü’l-kürûb, fi ahbâri Benî Eyyûb (II. cilt). Cemaleddin Şeyyâl (Thk). Kahire: Dâru’l-fikri’l-Arabi.
 • İbnü’l-Esîr. (1987). İslâm Tarihi: el-Kâmil fi’t-Târîh Tercümesi (XI. cilt). Abdülkerim Özaydın (çev). İstanbul: Bahar Yayınları.
 • İbnü’l-Esîr. (2003). el-Kâmil fi’t-târîh (X. cilt). M. Yusuf Dukak (Thk). Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • İmâdüddin Kâtib el-İsfahânî. (1979). el-Berku’ş-Şâmî (V. cilt). Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Jubb, M. A. (2000). The legend of Saladin in Western Literature and Historiography, Edwin, Lewiston-Lampeter: Mellen Press.
 • Köhler, M. A. (2013). Alliances and Treaties between Frankish and Muslim Rulers in the Middle East. P. M. Holt (Trans. By) Leiden- Boston: Brill. La Continuation de Guilaume de Tyr 1184-1197. (1982). Paris: Publiee Par, Margaret Ruth Morgan.
 • Lock, Peter. (2006). The Routledge Companion to the Crusades., London-New York: Routledge.
 • Lyons, M. C., Jackson, D. E. P. (2006). Saladin: The Politics of the Holy War. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lyons, M. C., Jackson, D.E.P. (2006). Selahaddin: Kutsal Savaşın Politikaları. Z. Savan (çev). İstanbul: Pınar Yayınları.
 • el-Makrîzî. (1997). el-Mevâiz ve’l-itibâr bi-zikri’l-hıtati ve’l-âsâr (II. cilt). Muhammed Zeynhum., Medîha eş-Şerkâvî (Thk), Kahire: Mektebetü'l- medbûlî.
 • el-Makrîzî. (1997). es-Sülûk li-ma’rifeti düveli’l-mülûk (I. cilt). Muhammed Abdülkadir Ata (Thk). Beyrut: Dâru’l-Kutubi’lİlmiye.
 • Murray, A. V. (2006). Raymond III of Tripoli (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia (volume IV). Ed. by Alan V. Murray. California-Colorado-Oxford. pp. 1007-1008.
 • Newby, P. H. (1983). Saladin in His Time. London-Boston.
 • Runciman, Steven. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi (II. cilt). F. Işıltan (çev). Ankara: Türk Tarih Kurumu (TTK).
 • Şeşen, R. (2000). Salâhaddin Eyyûbi ve Devri. İstanbul: ISAR Vakfı Yayınları.
 • Utku, N. Ş. (2014). Kızıldeniz’in Kaybolan Liman Şehirleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. XIX. cilt. Sayı 2, ss. 121-136. JEL Codes: N35, N55, N75, N95.
 • Willermus Tyrensis. (1943). A History of Deeds Done Beyond The Sea (volume II). Trans. by Emily Atwater Babcock and A. C. Krey. New York: Columbia University Press.
 • Yâkût el-Hamevî. (1977). Mu’cemü’l-büldân (II. cilt). Beyrut: Dar sader.

Details

Journal Section Articles
Authors

Ziya POLAT This is me

Publication Date August 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 15

Cite

APA Polat, Z. (2015). Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 581/1185 . Journal of Islamicjerusalem Studies , 15 , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/issue/28529/338470

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png