Year 2016, Volume 16 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-06-01

Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs Haçlı Krallığıyla Yaptığı 576/1180 Yılı Antlaşması
Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180
اتفاقية صلاح الدين الأيوبي مع مملكة بيت المقدس اللاتينية عام 581 ه/ 1185 م

Ziya POLAT [1]


Bölgede İslâm birliğinin kurulması zor ve uzun bir süreçti. Selahaddin, kısa bir süreliğine de olsa bu süreci tamamlamadan Mısır üzerinden Haçlıları imha denemesine girdi. Fakat sonuç tam bir hezimetti. Remle yenilgisi az daha canından olmasına sebep olacaktı. Bu yenilgi, Selahaddin için önemli bir tecrübe olmuş, İslâm birliği sağlanmadan Haçlıları bölgeden çıkarmanın neredeyse imkânsız olduğunu anlamıştı. Dolayısıyla Remle yenilgisinin yaralarını kısa sürede sarmış, Haçlıların bundan istifade etmelerinin önüne geçmişti. Hatta öyle ki; Selahaddin’in bölgede olmadığı süre içerisinde Haçlıların yaptığı akınlar ve muhasaralar başarısızlıkla sonuçlanmış, kaybettikleri onları zaafa uğratmıştı. Selahaddin’in bölgeye gelmesiyle birlikte Haçlılar
büyük hezimetler almış, hareket edemeyecek duruma gelmişlerdi. Bu makalede Selahaddin’in bölgede İslâm birliğini kurma süresince Haçlılarla yapılan 1180 yılı antlaşması ele alınacaktır. Bu çerçevede antlaşmanın
sebepleri, içeriği ve ihlal edilmesinin nedenleri dönemin kaynakları esas alınarak irdelenecektir.

Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem
in the Year 576/1180

اتفاقية صلاح الدين الأيوبي مع مملكة بيت المقدس اللاتينية عام 581 ه/ 1185 م

 • Altan, Ebru. (2013). Renaud de Châtillon: Antakya Prinkepsi (1153- 1160) Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187). Tarih Dergisi. İstanbul: 2012/1. Sayı 55. ss. 1-30.
 • Arpa, A. (2015). Rûm Suresi Çerçevesinde Beytülmakdis’in Fethinin Müjdelenmesi: İbn Berrecân’ın İşârî Tefsir Yorumu. Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi (Journal of Islamicjerusalem Studies). Sayı:15, ss. 31-44.
 • Bahâeddin İbn Şeddâd. (1994). en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’lmehâsinü’l- Yûsufiyye: Sîretü Salâhuddin. Thk. Cemaleddin Şeyyâl. Kahire: Mektebetü’l-hanci. Cahen, Claude. Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, Çev. Mustafa Daş. İstanbul: Yeditepe.
 • Davenport, John. (2003). Ancient World Leaders: Saladin. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
 • Demirkent, Işın. (2004). Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Ebû Şâme. (1997). Kitâbü’r-Ravzateyn fi ahbâri’d-devleteyn (III. cilt). İbrahim ez-Zeybek (Thk). Beyrut: Müessesetü’r-risale.
 • Ehrenkreutz, A. S. (1955). The Place of Saladin in the Naval History of the Mediterranean Sea in the Middle Ages. Journal of the American Oriental Society. Vol. 75, No. 2 (Apr. Jun.), pp. 100-116.
 • Ehrenkreutz, A. S. (1972). Saladin. Albany: State University of New York Press.
 • el-Bündârî. (2004). Sene’l-Berkı’ş-Şâmî. Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: IRCICA.
 • el-Makrîzî. (1997). es-Sülûk li-ma’rifeti düveli’l-mülûk (I. cilt). Muhammed Abdülkadir Ata (Thk). Beyrut: Dâru’l-Kutubi’lİlmiye.
 • Gibb, Hamilton. (1973). The Life of Saladin: From the Works of Imad ad-Din and Baha ad-Din, Oxford: Clarendon Press.
 • Gözütok, Şakir. (2011). Hakkârili Devlet Adamı ve Âlimler. TAED. Sayı 46. ss.255-280.
 • Hamilton, Bernard. (2000). The Leper King and His Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hamilton, Bernard. (2006). Reynald of Chatillon (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia IV. Ed. by. Alan V. Murray, California- Colorado-Oxford: ABC-CLIO. pp. 1027-1028.
 • Hillenbrand, Carole. (2003). The İmprisonment of Reynald of Chatillon. Texts, Documents and Artefacts Islamic Studies in Honour of D.S. Richards, Ed. by. Chase F. Robinson. Leiden- Boston: Brill. pp. 82-83.
 • Hillenbrand, Carole. (2015). Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri. N. Elhüseyni (çev). İstanbul: Alfa Tarih. Hindley, Geoffrey. (2011). Selahaddin. S. Genç (çev). İstanbul: Doruk.
 • Holt, P. M. (2003). Haçlılar Çağı: 11. Yüzyıldan 1571’e Yakındoğu. Çev. Özden Arıkan. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. İstanbul.
 • İbn Vâsıl. (1957). Müferricü’l-kürûb, fi ahbâri Benî Eyyûb (II. cilt). Cemaleddin Şeyyâl (Thk). Kahire: Dâru’l-fikri’l-Arabi.
 • İbnü’l-Esîr. (2003). el-Kâmil fi’t-târîh (X. cilt). M. Yusuf Dukak (Thk). Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • İmâdüddin Kâtib el-İsfahânî. (1979). el-Berku’ş-Şâmî (V. cilt). Ramazan Şeşen (Thk). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Köhler, M. A. (2013). Alliances and Treaties between Frankish and Muslim Rulers in the Middle East. P. M. Holt (Trans. By) Leiden- Boston: Brill.
 • Küçüksipahioğlu, Birsel. (2007). Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 • Lane-Poole, Stanley. (2012). Selahaddin. N. Damar (çev). İstanbul: Avesta.
 • Lock, Peter. (2006). The Routledge Companion to the Crusades., London-New York: Routledge.
 • Lyons, M. C., Jackson, D.E.P. (2006). Selahaddin: Kutsal Savaşın Politikaları. Z. Savan (çev). İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Murray, A. V. (2006). Raymond III of Tripoli (d. 1187). The Crusades: An Encyclopedia (volume IV). Ed. by. Alan V. Murray. California-Colorado-Oxford. pp. 1007-1008.
 • Polat, Ziya. (2015). Salâhaddin Eyyûbî’nin Haçlı Siyaseti ve Kudüs Haçlı Krallığıyla Yaptığı Antlaşmalar. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Runciman, Steven. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi (II. cilt). F. Işıltan (çev). Ankara: Türk Tarih Kurumu (TTK).
 • Şeşen, R. (2000). Salâhaddin Eyyûbi ve Devri. İstanbul: ISAR Vakfı Yayınları. Turan, Osman. (2004). Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul: Ötüken. Turan, Osman. (2001). Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi. İstanbul: Ötüken.
 • Usta, Aydın. (2008). Müslüman-Haçlı Siyasi İttifakı: Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri. İstanbul: Yeditepe Yayınları.
 • Uyumaz, Emine. (2002). Türkiye Selçuklu Devleti-Eyyûbî Münasebeti. Türkler V. İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları. ss. 86- 96.
 • Willermus Tyrensis. (1943). A History of Deeds Done Beyond The Sea (volume II). Trans. by. Emily Atwater Babcock and A. C. Krey. New York: Columbia University Press.
 • Yâkût el-Hamevî. (1977). Mu’cemü’l-büldân (II. cilt). Beyrut: Dar sader.
Subjects Social, History
Published Date 01-08-2016
Journal Section Articles
Authors

Author: Ziya POLAT

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @research article { beytulmakdis338486, journal = {Journal of Islamicjerusalem Studies}, issn = {1367-1936}, eissn = {2514-6009}, address = {journal@isravakfi.org}, publisher = {Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180}, key = {cite}, author = {POLAT, Ziya} }
APA POLAT, Z . (2016). Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180. Journal of Islamicjerusalem Studies , 16 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/issue/28530/338486
MLA POLAT, Z . "Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180". Journal of Islamicjerusalem Studies 16 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/issue/28530/338486>
Chicago POLAT, Z . "Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180". Journal of Islamicjerusalem Studies 16 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180 AU - Ziya POLAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Islamicjerusalem Studies JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 16 IS - 1 SN - 1367-1936-2514-6009 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Islamicjerusalem Studies Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180 %A Ziya POLAT %T Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180 %D 2016 %J Journal of Islamicjerusalem Studies %P 1367-1936-2514-6009 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD POLAT, Ziya . "Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180". Journal of Islamicjerusalem Studies 16 / 1 (June 2016): 0-0 .
AMA POLAT Z . Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180. JIJS. 2016; 16(1): 0-0.
Vancouver POLAT Z . Salah al-Din's Treaty with the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Year 576/1180. Journal of Islamicjerusalem Studies. 2016; 16(1): 0-0.