PDF EndNote BibTex Cite

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri

Year 2008, Volume , Issue 44, 123 - 142, 01.06.2008

Abstract

Sınıf yönetimi, genel olarak, belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanması ile ilgili etkinliklerdir. Sınıfta öğrenme ortamının ve yaşantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi, öğretmenlerin sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Eğitim amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için sınıf yönetiminin en etkili öğesi öğretmendir. Bu nedenle öğretmenin sınıf yönetimi kapsamında yer alan konulardaki yetkinlik düzeyi arttıkça, öğrencilerin eğitsel çabalarını yönetebilme ve onlara liderlik edebilmesinin kolaylaşacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin kendi sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak, sınıf yönetiminin çalışma alanını şu boyutlar oluşturmaktadır: Alan hâkimiyeti, amaçlı davranış, sınıf içi liderlik, planlama, sınıfta iletişim, sınıfta davranış yönetimi, etkinlik yönetimi, zaman yönetimi ve değerlendirme. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir ilinde görev yapan 305 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre; öğretmenler, sınıf yönetimi becerilerine sahip olma düzeylerine ilişkin en çok “alan hâkimiyeti” en az “planlama” boyutunda yeterli olduklarını düşünmektedirler.

References

 • Ağaoğlu, E. (2003), “Sınıf Yönetimi İle İlgili Genel Olgular” Sınıf Yönetimi, (3.Baskı).Ankara: PegemA.
 • Ataman, A. (2003), “Sınıfta İletişimde Karşılaşılan Davranış Problemleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı. 3.
 • Aydın, A. (1998), Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, B.; Akbaba, S. (2001). “Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yaklaşımları” X.
 • Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Cilt:III.
 • Balcı, A. (1993), Etkili Okul. Ankara: Yavuz Dağıtım.
 • Baloğlu, N. (2001), Etkili Sınıf Yönetimi Ankara: Baran Ofset.
 • Başar, H. (2004), Sınıf Yönetimi (11. Basım) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • (2003), “Eğitim ve Sınıf Yönetimi” Sınıf Yönetimi (2. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Bülbül, A. S. (1996), Türkiye’de Mesleki-Teknik ve Gelir Getirici Yetişkin Eğitim Çalışmalarını İnceleme Projesi (Son Rapor) Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.
 • Celep, C. (2002), Sınıf Yönetimi ve Disiplini. (2. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cronbach, L. J. (1990), Essentials of Psychological Testing (3rd ed.) NewYork: Harper Row.
 • Çalık, T. (2003), “Sınıf Yönetimi ve Özellikleri”. Sınıf Yönetimi (5.Baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (1997), Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • (2001), Sınıf Yönetimi –Ders, Konferans, Panel ve Seminer Etkinliklerinde Başarının Yolları- İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • (2002), Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: PegemA
 • Evertson, C.; Emmer, E. T.; Clements, B. S.; Worsham, M. E. (1997), Classroom Management for Secondary Teachers. Boston (USA): Allyn and Bacon.
 • Gündüz, H. B. (2004), Eğitim Okul ve Sınıf Yönetimi. Sınıf Yönetimi Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Jones, V.; Jones, L. (2004), Comprehensive Classroom Management. Creating Communities of Support and Solving Problems. (Seventh Edıtıon). Pearson.
 • Kaptan, S. (1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikler. Ankara: Tekışık Yayınları.
 • Karasar, N. (1998), Bilimsel Araştırma Yöntemi (8. Baskı). .Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karip, E. (Ed) (2002), Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA
 • Kaya, Z. (Ed.) (2003), Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA
 • Kazu, H. (2002), “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kuralarına İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları.” Eğitim Araştırmaları Ekim. S.9.
 • Küçükahmet, L. (Ed) (2000), Sınıf Yönetimi Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lemlech, J. K. (1979), Classroom Management The Maple Press Company.
 • Livatyalı, H. (2004), “Zaman Yönetimi ve Okul” Sınıf Yönetimi Konya:Eğitim Kitabevi.
 • Okutan, M.. (2001), “Sınıf Yönetimi” X. Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Cilt:III.

Teachers’ Opinions on Their Classroom Management Skills

Year 2008, Volume , Issue 44, 123 - 142, 01.06.2008

Abstract

Classroom management involves systematically planning, organizing, applying, and evaluating certain principles, concepts, models and methods in order to attain expected educational goals. Managing and organizing the instructional environment are among the major responsibilities of a teacher. The teacher is also the most significant factor in the process of realizing educational goals. As the teacher becomes more efficient in classroom management skills, he/she also becomes a better leader and manager of students’ learning efforts. The major aim of this study is to determine what teachers think about their own classroom management skills. In this study the following skills constitute classroom management: ‘field mastery’, ‘target behaviour’, ‘in-class leadership’, ‘planning’, ‘in-class communication’, ‘inappropriate behaviour management’, ‘activity management’, time management’ and ‘evaluation’. The research has been carried out on a sample group of 305 teachers working in Eskişehir. The study has revealed that teachers find themselves most effective in ‘field mastery’ and least effective in ‘planning’.

References

 • Ağaoğlu, E. (2003), “Sınıf Yönetimi İle İlgili Genel Olgular” Sınıf Yönetimi, (3.Baskı).Ankara: PegemA.
 • Ataman, A. (2003), “Sınıfta İletişimde Karşılaşılan Davranış Problemleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı. 3.
 • Aydın, A. (1998), Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, B.; Akbaba, S. (2001). “Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yaklaşımları” X.
 • Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Cilt:III.
 • Balcı, A. (1993), Etkili Okul. Ankara: Yavuz Dağıtım.
 • Baloğlu, N. (2001), Etkili Sınıf Yönetimi Ankara: Baran Ofset.
 • Başar, H. (2004), Sınıf Yönetimi (11. Basım) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • (2003), “Eğitim ve Sınıf Yönetimi” Sınıf Yönetimi (2. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Bülbül, A. S. (1996), Türkiye’de Mesleki-Teknik ve Gelir Getirici Yetişkin Eğitim Çalışmalarını İnceleme Projesi (Son Rapor) Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.
 • Celep, C. (2002), Sınıf Yönetimi ve Disiplini. (2. Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cronbach, L. J. (1990), Essentials of Psychological Testing (3rd ed.) NewYork: Harper Row.
 • Çalık, T. (2003), “Sınıf Yönetimi ve Özellikleri”. Sınıf Yönetimi (5.Baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (1997), Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • (2001), Sınıf Yönetimi –Ders, Konferans, Panel ve Seminer Etkinliklerinde Başarının Yolları- İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • (2002), Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: PegemA
 • Evertson, C.; Emmer, E. T.; Clements, B. S.; Worsham, M. E. (1997), Classroom Management for Secondary Teachers. Boston (USA): Allyn and Bacon.
 • Gündüz, H. B. (2004), Eğitim Okul ve Sınıf Yönetimi. Sınıf Yönetimi Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Jones, V.; Jones, L. (2004), Comprehensive Classroom Management. Creating Communities of Support and Solving Problems. (Seventh Edıtıon). Pearson.
 • Kaptan, S. (1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikler. Ankara: Tekışık Yayınları.
 • Karasar, N. (1998), Bilimsel Araştırma Yöntemi (8. Baskı). .Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karip, E. (Ed) (2002), Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA
 • Kaya, Z. (Ed.) (2003), Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA
 • Kazu, H. (2002), “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kuralarına İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları.” Eğitim Araştırmaları Ekim. S.9.
 • Küçükahmet, L. (Ed) (2000), Sınıf Yönetimi Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lemlech, J. K. (1979), Classroom Management The Maple Press Company.
 • Livatyalı, H. (2004), “Zaman Yönetimi ve Okul” Sınıf Yönetimi Konya:Eğitim Kitabevi.
 • Okutan, M.. (2001), “Sınıf Yönetimi” X. Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Cilt:III.

Details

Other ID JA75TZ37KC
Journal Section Articles
Authors

Zühal ÇUBUKÇU This is me
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Pınar GİRMEN>

0000-0001-6194-8354

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume , Issue 44

Cite

Bibtex @ { bilig267752, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, address = {}, publisher = {Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University}, year = {2008}, number = {44}, pages = {123 - 142}, title = {Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Çubukçu, Zühal and Girmen, Pınar} }
APA Çubukçu, Z. & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri . Bilig , (44) , 123-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bilig/issue/25368/267752
MLA Çubukçu, Z. , Girmen, P. "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri" . Bilig (2008 ): 123-142 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bilig/issue/25368/267752>
Chicago Çubukçu, Z. , Girmen, P. "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri". Bilig (2008 ): 123-142
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri AU - Zühal Çubukçu , Pınar Girmen Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 142 VL - IS - 44 SN - 1301-0549- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilig Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri %A Zühal Çubukçu , Pınar Girmen %T Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri %D 2008 %J Bilig %P 1301-0549- %V %N 44 %R %U
ISNAD Çubukçu, Zühal , Girmen, Pınar . "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri". Bilig / 44 (June 2008): 123-142 .
AMA Çubukçu Z. , Girmen P. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri. Bilig. 2008; (44): 123-142.
Vancouver Çubukçu Z. , Girmen P. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri. Bilig. 2008; (44): 123-142.
IEEE Z. Çubukçu and P. Girmen , "Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri", Bilig, no. 44, pp. 123-142, Jun. 2008

Ahmet Yesevi University Board of Trustees