Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 100 - 113, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.972042

Abstract

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek için faaliyette bulundukları alanlarla ilgili çevrelerini olumlu veya olumsuz yönde etkilerken kendileri de çevrelerinden etkilenmektedirler. Bu etkileşim, birçok işletmenin çevreye bakışını değiştirerek çevre bilincine sahip olmalarını ve çevre stratejilerini işletme stratejileri ile birleştirmelerine neden olmuştur. Böylece zaman içerisinde çevreye duyarlı tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için çevreye en az zarar veren işletme stratejileri kullanılmaya başlanılmıştır. Buradan hareketle tüketicilerin çevreye duyarlı işletmelere ve ürünlerine karşı bakış açılarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada Karaman il merkezinde yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 350 katılımcıya anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzde tabloları, Ki Kare, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, ‘Çevreye Duyarlı Yönetim’ kavramı tüketicilerin büyük çoğunluğu tarafından bilmesine rağmen ‘Sürdürülebilirlik’ kavramının daha az bilindiği gözlemlenmiştir. Yine katılımcıların çevreye zararlı olduğunu öğrendikleri ürünleri almaya devam etmedikleri, çevre dostu ürün satın alarak çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarına inandıkları ve çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımların işletmeler açısından lüks olmadığını düşündükleri, ancak ürün satın almaya karar verirken çevreye dost malzemeden üretilmiş olmasına pek dikkat etmedikleri görülmüştür. Genel olarak katılımcıların, işletmelerin çevre sorunlarına yeterince önem vermediklerine inandıkları, çevre dostu ürün, çevreye duyarlı işletme vb. konularında ise sınırlı oranda bilgiye sahip oldukları anlaşılmıştır.

References

 • Akdoğan, A. A. (2003). Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri: Dergâh Matbaası.
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2005), İstatistiksel Analiz Teknikleri – SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Akıncı, M. (1996). “Oluşum ve Yapılanma Sürecinde Türk Çevre Hukuku”, İzmit: Kocaeli Kitap Kulübü Yayınları, Bilim Dizisi:1.
 • Ayyıldız, H. ve Genç, K. Y. (2008). Çevreye Duyarlı Pazarlama. Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 12 (2), 505-527.
 • Baykal, H. ve Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya’da Çevre Sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 1-17.
 • Bilginoğlu, M. A. (1993). Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 59-75.
 • Čekanavičius, L., Bazytė, R., Dičmonaitė, A. (2014). Green Business: Challenges And Practices. Ekonomika, 93 (1), 74-88.
 • Celiloğlu, F. K. (2014). Yeşil Pazarlamanın Turizmde Satın Alma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesine Yönelik Organik Oteller Üzerine Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çabuk, S. ve Nakıboğlu, M. A. B. (2003). Çevreci Pazarlama ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Satın Alma Davranışlarına Etkileri ile ilgili Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 12 (12), 39-54.
 • Dagher, G. K ve Itani, O. (2014). Factors Influencing Green Purchasing Behaviour: Emprical Evidence from the Labanese Consumer. Journal of Consumer Behaviour, 13 (3),188-195.
 • Dinçer, M. (1996). Çevre Gönüllü Kuruluşları. Ankara:Türkiye Çevre Vakfı Yayını.
 • Dyllick, T. ve Hockerts, K. (2002). Beyond The Business Case For Corporate Sustainability. Business Strategy And The Environment, 11 (2), 130-141.
 • Erman, S. (2019). Davranışsal İktisat Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Çevre Dostu Tüketim Örneği” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • George, D. ve Mallery, M. (2010), SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Referance. Boston: 17.0 update (10a ed.), Pearson.
 • Gövdere, B. (2003). Çevre Politikaları ve Yabancı Yatırımlar. İstanbul: Derin Yayınları.
 • İlhan, A. (2017). Yeşil Pazarlamanın Türkiye Otomotiv Endüstrisi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İlkin, A. ve İlkin, E. (1991). Çevre Sorunları. Ankara: TOBB Yayınları.
 • Karabıçak, M. ve Armağan, R. (2004). Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 203-228.
 • Karaca, Ş. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 13 (1), 99-111.
 • Karahan, M. (2017). İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4), 362.
 • Kaypak, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13 (20), 19-33.
 • Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1998). Çevrebilim. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Krause, J. (2015). The Potential of an Environmentally Friendly Business Strategy – Research from the Czech Republic. International Journal of Engineering Business Management, 7 (6), 1-6.
 • Lynch, R. (1997). Corporate Strategy. London: Pitman Publishing.
 • Maliye Bakanlığı (1998). Çevre ve Kıyılar. Ankara: Maliye Bakanlığı, Yayın No:98.
 • Nemli, E. (2001). Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (23-24), 211-224.
 • Özdemir, Z. ve Özekicioğlu, H. (2006). Kentleşme ve Sorunları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 17-30.
 • Özgüner, Z. (2019). Üretim İşletmelerinin Lojistik Faaliyetlerinde Süreçsel Etkinliğin Başarı Dinamikleri. İstanbul: Hiperyayın.
 • Shrivastava, P. (1993). The Greening of Business, Business and The Environment: Implications of The New Environmentalism, Ed: Denis SMITH, London: Paul Chapman Publishing.
 • Sönmez, Y. (2014). Tüketicilerin Yeşil Pazarlama Uygulamalarıyla İlgili Tutum ve Davranışları: Ahi Evran Üniversitesi Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şanlı, Y. (1984). Çevre Sorunları ve Besin Kirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 17-37.
 • Şen, H., Kaya, A. ve Alpaslan, B. (2018). Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif. Ekonomik Yaklaşım, 29 (107), 1-47.
 • Şua, E. (2012). Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünleri Kullanma Eğilimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tabak, G. (2017). Turistlerin Çevre Dostu Tutumlarının Çevreye Duyarlı Turistik Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk, M. ve Gök, A. (2010). Yeşil Pazarlama Anlayışı Açısından Üretici İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32), 204-205.
 • Uydacı, M. (2002). Yeşil Pazarlama İş Ahlakı ve Çevresellik Açısından Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Yavuz, V. A. (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 64.
 • Yeniçeri, T. (2008). Çevre Dostu Ürün Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Modelin Testi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 1-24.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., Yılmaz, M. (2008). Çevre Bilimi ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Yıldız, D. ve Uzunsakal, E. (2018), Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tasarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 14-28.
 • Yılmaz, E. ve Çiftçi, S. (2011). Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Açıdan Türkiye’de Kentleşme Dönemleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (35), 252-267.
 • Yücel, M., Altunkasa, F., Güçray, S., Uslu, C., Say, N. P. (2006). Adana’da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 217–228.
 • Yücel, M. ve Ekmekçiler, Ü. S. (2008). Çevre Dostu Ürün Kavramına Bütünsel Yaklaşım: Temiz Üretim Sistemi, Eko Etiket, Yeşil Pazarlama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 320-333.
 • Zerenler, M. ve Kuduz, N. (2013). Yeşil Pazarlama. İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • ab. (2021). 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 20.01.2021 tarihinde ab.gov.tr/5-haziran-dunya-cevre-gunu_51288.html adresinden alındı.
 • clubofrome. (2021). The Club of Rome. 18.03.2021 tarihinde clubofrome.org/about-us/history adresinden alındı.
 • csb. (2021). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarihçesi. 20.01.2021 tarihinde csb.gov.tr/tarihcemiz-i-7012 adresinden alındı.
 • Mevzuat. (2021). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 20.01.2021 tarihinde mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf adresinden alındı.
 • ekolojist. (2021). Sürdürülebilirlik Nedir? 05.02.2021 tarihinde ekolojist.net/surdurulebilirlik-nedir/ adresinden alındı.
 • businessnewsdaily. (2021). Business News Daily. 20.03.2021 tarihinde businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html adresinden alındı.

Consumers Perspectives of Environmentally Friendly Businesses and Their Products

Year 2021, Volume 10, Issue 2, 100 - 113, 30.12.2021
https://doi.org/10.47130/bitlissos.972042

Abstract

In order to maintain their existence, businesses affect their environment positively or negatively, while they are also affected by their environment. This interaction has caused many businesses to have environmental awareness by changing their view of the environment and to combine their environmental strategies with business strategies. Thus, in order to meet the demands and needs of environmentally conscious consumers in the best way, business strategies that cause the least damage to the environment have been started to be used. From this point of view, in this study, which aims to determine the perspectives of consumers towards environmentally sensitive businesses and their products, a questionnaire was applied to 350 participants living in the city center of Karaman and selected by convenience sampling method. The obtained data were analyzed with Chi-Square, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests. As a result of the analysis, it has been observed that although the concept of 'Environmentally Responsible Management' is known by the majority of consumers, the concept of 'Sustainability' is less known. Again, it was observed that the participants did not continue to buy products that they learned were harmful to the environment, they believed that they contributed to the protection of the environment by purchasing environmentally friendly products, and that the investments made for the solution of environmental problems were not luxurious for businesses, but they did not pay much attention to the fact that they were produced from environmentally friendly materials when deciding to purchase a product. In general, the participants believe that the enterprises do not give enough importance to environmental problems, environmentally friendly products, environmentally sensitive enterprises, etc. It is understood that they have limited knowledge on the subject.

References

 • Akdoğan, A. A. (2003). Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri: Dergâh Matbaası.
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2005), İstatistiksel Analiz Teknikleri – SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Akıncı, M. (1996). “Oluşum ve Yapılanma Sürecinde Türk Çevre Hukuku”, İzmit: Kocaeli Kitap Kulübü Yayınları, Bilim Dizisi:1.
 • Ayyıldız, H. ve Genç, K. Y. (2008). Çevreye Duyarlı Pazarlama. Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 12 (2), 505-527.
 • Baykal, H. ve Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya’da Çevre Sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 1-17.
 • Bilginoğlu, M. A. (1993). Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 59-75.
 • Čekanavičius, L., Bazytė, R., Dičmonaitė, A. (2014). Green Business: Challenges And Practices. Ekonomika, 93 (1), 74-88.
 • Celiloğlu, F. K. (2014). Yeşil Pazarlamanın Turizmde Satın Alma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesine Yönelik Organik Oteller Üzerine Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çabuk, S. ve Nakıboğlu, M. A. B. (2003). Çevreci Pazarlama ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Satın Alma Davranışlarına Etkileri ile ilgili Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 12 (12), 39-54.
 • Dagher, G. K ve Itani, O. (2014). Factors Influencing Green Purchasing Behaviour: Emprical Evidence from the Labanese Consumer. Journal of Consumer Behaviour, 13 (3),188-195.
 • Dinçer, M. (1996). Çevre Gönüllü Kuruluşları. Ankara:Türkiye Çevre Vakfı Yayını.
 • Dyllick, T. ve Hockerts, K. (2002). Beyond The Business Case For Corporate Sustainability. Business Strategy And The Environment, 11 (2), 130-141.
 • Erman, S. (2019). Davranışsal İktisat Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Çevre Dostu Tüketim Örneği” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • George, D. ve Mallery, M. (2010), SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Referance. Boston: 17.0 update (10a ed.), Pearson.
 • Gövdere, B. (2003). Çevre Politikaları ve Yabancı Yatırımlar. İstanbul: Derin Yayınları.
 • İlhan, A. (2017). Yeşil Pazarlamanın Türkiye Otomotiv Endüstrisi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İlkin, A. ve İlkin, E. (1991). Çevre Sorunları. Ankara: TOBB Yayınları.
 • Karabıçak, M. ve Armağan, R. (2004). Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 203-228.
 • Karaca, Ş. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 13 (1), 99-111.
 • Karahan, M. (2017). İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4), 362.
 • Kaypak, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13 (20), 19-33.
 • Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1998). Çevrebilim. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Krause, J. (2015). The Potential of an Environmentally Friendly Business Strategy – Research from the Czech Republic. International Journal of Engineering Business Management, 7 (6), 1-6.
 • Lynch, R. (1997). Corporate Strategy. London: Pitman Publishing.
 • Maliye Bakanlığı (1998). Çevre ve Kıyılar. Ankara: Maliye Bakanlığı, Yayın No:98.
 • Nemli, E. (2001). Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (23-24), 211-224.
 • Özdemir, Z. ve Özekicioğlu, H. (2006). Kentleşme ve Sorunları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 17-30.
 • Özgüner, Z. (2019). Üretim İşletmelerinin Lojistik Faaliyetlerinde Süreçsel Etkinliğin Başarı Dinamikleri. İstanbul: Hiperyayın.
 • Shrivastava, P. (1993). The Greening of Business, Business and The Environment: Implications of The New Environmentalism, Ed: Denis SMITH, London: Paul Chapman Publishing.
 • Sönmez, Y. (2014). Tüketicilerin Yeşil Pazarlama Uygulamalarıyla İlgili Tutum ve Davranışları: Ahi Evran Üniversitesi Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şanlı, Y. (1984). Çevre Sorunları ve Besin Kirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 17-37.
 • Şen, H., Kaya, A. ve Alpaslan, B. (2018). Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif. Ekonomik Yaklaşım, 29 (107), 1-47.
 • Şua, E. (2012). Yeşil Pazarlama ve Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünleri Kullanma Eğilimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tabak, G. (2017). Turistlerin Çevre Dostu Tutumlarının Çevreye Duyarlı Turistik Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk, M. ve Gök, A. (2010). Yeşil Pazarlama Anlayışı Açısından Üretici İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32), 204-205.
 • Uydacı, M. (2002). Yeşil Pazarlama İş Ahlakı ve Çevresellik Açısından Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Yavuz, V. A. (2010). Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 64.
 • Yeniçeri, T. (2008). Çevre Dostu Ürün Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Modelin Testi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 1-24.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., Yılmaz, M. (2008). Çevre Bilimi ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Yıldız, D. ve Uzunsakal, E. (2018), Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tasarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 14-28.
 • Yılmaz, E. ve Çiftçi, S. (2011). Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Açıdan Türkiye’de Kentleşme Dönemleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (35), 252-267.
 • Yücel, M., Altunkasa, F., Güçray, S., Uslu, C., Say, N. P. (2006). Adana’da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 217–228.
 • Yücel, M. ve Ekmekçiler, Ü. S. (2008). Çevre Dostu Ürün Kavramına Bütünsel Yaklaşım: Temiz Üretim Sistemi, Eko Etiket, Yeşil Pazarlama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 320-333.
 • Zerenler, M. ve Kuduz, N. (2013). Yeşil Pazarlama. İstanbul: Nobel Yayınevi.
 • ab. (2021). 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 20.01.2021 tarihinde ab.gov.tr/5-haziran-dunya-cevre-gunu_51288.html adresinden alındı.
 • clubofrome. (2021). The Club of Rome. 18.03.2021 tarihinde clubofrome.org/about-us/history adresinden alındı.
 • csb. (2021). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarihçesi. 20.01.2021 tarihinde csb.gov.tr/tarihcemiz-i-7012 adresinden alındı.
 • Mevzuat. (2021). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 20.01.2021 tarihinde mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf adresinden alındı.
 • ekolojist. (2021). Sürdürülebilirlik Nedir? 05.02.2021 tarihinde ekolojist.net/surdurulebilirlik-nedir/ adresinden alındı.
 • businessnewsdaily. (2021). Business News Daily. 20.03.2021 tarihinde businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html adresinden alındı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Osman ÇEVİK (Primary Author)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İİBF İşletme Böl. Sayısal Yöntemler ABD)
0000-0002-2217-8876
Türkiye


Tuba GÜLER
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0306-5566
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bitlissos972042, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {100 - 113}, doi = {10.47130/bitlissos.972042}, title = {Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları}, key = {cite}, author = {Çevik, Osman and Güler, Tuba} }
APA Çevik, O. & Güler, T. (2021). Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 100-113 . DOI: 10.47130/bitlissos.972042
MLA Çevik, O. , Güler, T. "Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 100-113 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/67509/972042>
Chicago Çevik, O. , Güler, T. "Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2021 ): 100-113
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları AU - Osman Çevik , Tuba Güler Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47130/bitlissos.972042 DO - 10.47130/bitlissos.972042 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 113 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - doi: 10.47130/bitlissos.972042 UR - https://doi.org/10.47130/bitlissos.972042 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları %A Osman Çevik , Tuba Güler %T Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 10 %N 2 %R doi: 10.47130/bitlissos.972042 %U 10.47130/bitlissos.972042
ISNAD Çevik, Osman , Güler, Tuba . "Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (December 2021): 100-113 . https://doi.org/10.47130/bitlissos.972042
AMA Çevik O. , Güler T. Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 100-113.
Vancouver Çevik O. , Güler T. Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 10(2): 100-113.
IEEE O. Çevik and T. Güler , "Tüketicilerin Çevreye Duyarlı İşletmelere ve Ürünlerine Karşı Bakış Açıları", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 100-113, Dec. 2021, doi:10.47130/bitlissos.972042

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload