Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 234 - 256 2020-12-30

Üniversite Çalışanları Bağlamında Sanal Kaytarma Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir İnceleme
An investigation on Cyberloafing and Organizational Citizenship Behavior in the context of university employees

Emine SADIÇ [1] , Özüm EĞİLMEZ [2] , Gürkan HAŞİT [3]


Teknoloji kullanımının iş yerlerinde yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan sanal kaytarma, çalışanların iş yerinde fayda sağlama ya da zarar vermeye yönelik iş dışı amaçlarla teknolojik araçlarla internet kullanımını ifade etmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise, çalışanların biçimsel rollerinin ötesine geçerek organizasyona yarar sağlayacak şekilde fazladan çaba göstermelerini ifade etmektedir. Bu bağlamda, üniversite çalışanlarının verimliliğinin ve performansının tartışmasız önemi nedeniyle akademik ve idari personelin hangi sanal kaytarma ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını sergilediği ve hangi davranışların nasıl farklılaştığını incelemek araştırmanın amacı dâhilindedir. Çalışmada, üniversite örneklemi üzerinde sanal kaytarma ve örgütsel vatandaşlık davranışları alt boyutları demografik özellikler bağlamında analiz edilerek, farklılaşan değişkenlerin nedenleri tartışılmıştır. Üniversitelerin ülkelerin kalkınmasına ve nitelikli öğrencilerin yetişmesine katkı sağladıkları gerçeğiyle bu çalışmada, üniversitelerin daha verimli olmasına, çalışan bireyler arası, birey ve organizasyonlar arası ilişkinin olumlu olmasına, kaynakların daha etkin kullanılmasına olası katkı sağlayabilmesinin önemi tartışılmıştır. Ayrıca akademik ve idari personellerinin sanal kaytarma davranışı hakkında bilinçlenmesine ve örgütsel vatandaşlık davranışının üniversiteler için önemine değinilmiştir.

Cyberloafing occurs with the widespread use of technology in workplaces, refers to the use of the internet with technological tools for non-business purposes aimed at providing benefits or harming employees at work. Organizational citizenship behavior means that employees go beyond formal roles and make extra efforts to benefit the organization. In this context, due to the indisputable importance of the efficiency and performance of university employees, which cyberloafing and organizational citizenship behaviors and how different behaviors of academic and administrative staff differ is examined. In the study, the sub-dimensions of cyberloafing and organizational citizenship behaviors were analyzed in the context of demographic features on the basis of university sampling, as given the reason as universities contribute to the development of a country and the training of qualified students. For this reason, the study shows the importance of universities to be more productive, the relationship between working individuals and being positive among other people and organizations that have relationships, and that they can make a possible contribution to the use of resources more effectively. In addition, the study aims to reveal the importance of academic and administrative staffs’ awareness about cyberloafing behavior and organizational citizenship behavior for universities.

 • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In Advances in Experimental Socialogy (Vol. 2, pp. 267-299). Academic Press
 • Afacan Fındıklı, M. (2016). Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi: Sağlık ve Tekstil Sektörü Çalışanlarının Karşılaştırılması. International Journal of Social Inquiry, 9(1), 33-62.
 • Allison, B. J., Voss, R. S., & Dryer, S. (2001). Student classroom and career success: The role of organizational citizenship behavior. Journal of Education for Business, 76(5), 282-288.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı Çok Değiskenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Amarat, A. G. M., Durmuş, A., Şahin, H., & Güleryüz, M. (2017). Kuşaklar Arasındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Belirlenmesi. 1. International 11. Health and Hospital Administration Conference Kitabı, 93-99.
 • Anandarajan, M., Simmers, C. A., & D'Ovidio, R. (2011). Exploring the Underlying Structure of Personal Web Usage in the Workplace. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(10), 577-583.
 • Basım, H. N., & Şeşen, H. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi; 61(4), 83-101.
 • Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee “Citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 • Belanger, F., & Van Slyke, C. (2002). Abuse or learning? Communications of the ACM, 45(1), 64-65.
 • Blanchard, A. L., & Henle, C. A. (2008). Correlates of Different Forms of Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067-1084.
 • Blau, P. M. (1964). Justice in social exchange. Sociological Inquiry, 34(2), 193-206.
 • Blau, G., Yang, Y., & Ward-Cook, K. (2006). Testing a measure of cyberloafing. Journal of Allied Health, 35(1), 9-17.
 • Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of Management Review, 11(4), 710-725.
 • Candan, H., & İnce, M. (2016). Siber kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik emniyet çalışanları üzerine bir araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 229-235.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18(5), 553-575.
 • Cavusoglu, S., Palamutcuoglu, A., & Palamutcuoglu, B. T. (2014). The Impact of Demographics of Employees on Cyberloafing: an Empirical Study on University Employees. Research Journal of Business and Management, 1(3), 149-168.
 • Çavuşoğlu, S., & Palamutçuoğlu, B. T. (2017). İş Tatmininin Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 430-444.
 • Çınar, O., & Karcıoğlu, F. (2015). The Relationship Between Cyberloafing and Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in Erzurum/Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 444-453.
 • Dansereau Jr, F., Cashman, J., & Graen, G. (1973). Instrumentality theory and equity theory as complementary approaches in predicting the relationship of leadership and turnover among managers. Organizational Behavior and Human Performance, 10(2), 184-200.
 • Dekas, K. H., Bauer, T. N., Welle, B., Kurkoski, J., & Sullivan, S. (2013). Organizational citizenship behavior, version 2.0: A review and qualitative investigation of OCBs for knowledge workers at Google and beyond. Academy of Management Perspectives, 27(3), 219-237.
 • Demir, Ö., & Seferoğlu, S. S. (2016). Bilgi okuryazarlığı, internet bağımlılığı, sanal aylaklık ve çeşitli diğer değişkenlerin sanal zorbalık ile ilişkisinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 3(1), 1-26.
 • Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory. Annual review of sociology, 2(1), 335-362.
 • Farh, J. L., Earley, P. C., & Lin, S. C. (1997). Impetus for action: A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society. Administrative Science Quarterly, 42(3), 421-444.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. Third Edition, New Delhi: Sage publications.
 • Garrett, R. K., & Danziger, J. N. (2008). Disaffection or expected outcomes: Understanding personal Internet use during work. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(4), 937-958.
 • Genç, E.; Aydoğan, E. (2016). "İşyerinde sanal tembellik davranışı ve etkin zaman yönetimi ilişkisi: bir kamu kurumunda araştırma". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 558-571.
 • George, J. M., & Brief, A. P. (1992). Feeling good-doing good: a conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship. Psychological Bulletin, 112(2), 310-329.
 • Graham, J. W. (1991). An essay on organizational citizenship behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 4(4), 249-270.
 • Green, S. B., & Salkind, N. J. (2014). Using SPSS for Windows and Macintosh Analyzing and Understanding Data. 7.Edition, Pearson.
 • Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. American journal of sociology, 63(6), 597-606.
 • İnce, M., & Gül, H. (2011). The relation of cyber slacking behaviors with various organizational outputs: Example of Karamanoğlu Mehmetbey University. European Journal of Scientific Research, 52(4), 507-527.
 • İşbaşı, J. Ö. (2000). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değiskenli İstatistik Teknikleri. 3. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Jandaghi, G., Alvani, S. M., Zarei Matin, H., & Fakheri Kozekanan, S. (2015). Cyberloafing management in organizations. Iranian Journal of Management Studies, 8(3), 335-349.
 • Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değiskenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dagıtım ,(3rd. ed.). Ankara.
 • Kaplan, M., & Öğüt, A. (2012). Algilanan Örgütsel Adalet ile Sanal Kaytarma Arasindaki İlişkinin Analizi: Hastane Çalişanlari Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-13.
 • Kar, D.P. ve Tewari, H.R. (1999). Organizational Culture And Organizational Citizenship Behavior. Indian Journal of Industrial Relations, 34(4):421-433.
 • Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral science, 9(2), 131-146.
 • Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations, 2. Baskı, New York: Wiley.
 • Keklik, B., Kılıç, R., Yıldız, H., ve Yıldız, B. (2015). Sanal kaytarma davranışlarının örgütsel öğrenme kapasitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Business and Economics Research Journal. 6(3), 129-144.
 • Kerse, G., Soyalın, M., & Karabey, C. N. (2016). Kişi-örgüt uyumu, nötrleştirme ve algılanan yönetici desteğinin sanal kaytarmaya etkisi: Ampirik bir çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 100-113.
 • Köse, S., Oral, L., & Türesin, H. (2012). İş yaşaminda sosyal kolaylaştirma kavrami ve sanal kaytarma ile ilişkisi: Araştirma görevlileri üzerinde bir araştirma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 287-295.
 • Lavoie, J. A., & Pychyl, T. A. (2001). Cyberslacking and the procrastination superhighway: A web-based survey of online procrastination, attitudes, and emotion. Social Science Computer Review, 19(4), 431-444.
 • Lim, V. K., Teo, T. S., & Loo, G. L. (2002a). How Do I Loaf Here? Let Me Count the Ways. Communications of the ACM, 45(1), 66-70.
 • Lim, V. K. (2002b). The IT Way of Loafing on the Job: Cyberloafing, Neutralizing and Organizational Justice. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 675-694.
 • Lim, V. K., & Teo, T. S. (2005). Prevalence, Perceived Seriousness, Justification and Regulation of Cyberloafing in Singapore: An Exploratory Study. Information & Management, 42(8), 1081-1093.
 • Lim, V. K., & Chen, D. J. (2012). Cyberloafing at the Workplace: Gain or Drain on Work? Behaviour & Information Technology, 31(4), 343-353.
 • Mills, J. E., Hu, B., Beldona, S., & Clay, J. (2001). Cyberslacking! A Liability Issue for Wired Workplaces. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(5), 34-47.
 • Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). Evidence that task performance should be distinguished from contextual performance. Journal of Applied Psychology, 79(4), 475.
 • O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492.-499.
 • Organ, D. W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive Versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Psychology, 74(1), 157-164.
 • Örücü, E. & Yıldız, H. (2014). İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal kaytarma. Ege Akademik Bakış, 14(1), 99-114.
 • Özdemir, B., & Taşcı, D. (2016). Sanal kaytarma türü sapkın davranışın örgütsel yapı ile olan ilişkisi: bir kamu kuruluşu örneği. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-14.
 • Özkalp, E., Aydın, U., & Tekeli, S. (2012). Sapkın Örgütsel Davranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve İş İlişkilerine Etkileri. Çimento İşveren Sendikası Dergisi, 26(2), 18-33.
 • Öztürk, U. C. (2015). Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: İnternetsiz kalma korkusu ve örgütsel yansımaları. Journal of International Social Research, 8(37), 629-638.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 1(2), 107-142.
 • Posdakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (1994). Organizational citizenship behaviors and sales unit effectiveness. Journal of Marketing Research, 31(3), 351-363.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
 • Polat, M. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Prasad, S., Lim, V. K., & Chen, D. J. (2010). Self-Regulation, Individual Characteristics and Cyberloafing. PACIS 2010 Proceedings. Paper 159.
 • Rajah, R. ve Lim, K. G. (2011). Cyberloafing, neutralization, and organizational citizenship behavior, PACIS 2011 Proceedings, Paper 152,.
 • Ramayah, T. (2010). Personal Web Usage and Work Inefficiency. Business Strategy Series, 11(5), 295-301.
 • Robinson, S. L., & Morrison, E. W. (1995). Psychological contracts and OCB: The effect of unfulfilled obligations on civic virtue behavior. Journal of Organizational Behavior, 16(3), 289-298.
 • Ross, S. A. (1973). The economic theory of agency: The principal's problem. The American Economic Review, 63(2), 134-139.
 • Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2(2), 121-139.
 • Ryan, J. J. (2001). Moral reasoning as a determinant of organizational citizenship behaviors: A study in the public accounting profession. Journal of Business Ethics, 33(3), 233-244.
 • Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653–663.
 • Van Dyne, L., Graham, J. W., & Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 37(4), 765-802.
 • Van Doorn, O. N. (2011). Cyberloafing: A Multi-Dimensional Construct Placed in a Theoretical Framework, Unpublished Master Thesis, Department Industrial Engineering and Innovation Sciences Eindhoven University of Technology, Eindhoven: Netherlands.
 • Vitak, J., Crouse, J., & LaRose, R. (2011). Personal Internet use at work: Understanding cyberslacking. Computers in Human Behavior, 27(5), 1751-1759.
 • Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.
 • Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617.
 • Yıldırım, S. K. (2016), Etik iklim ve örgütsel kontrol mekanizmalarının sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldız, B., & Yıldız, H. (2015). İş yaşamındaki sanal kaytarma davranışlarının hukuki yönden incelenmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 1-17.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1(3), 237-244.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9078-1389
Author: Emine SADIÇ
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5251-5629
Author: Özüm EĞİLMEZ (Primary Author)
Institution: Bilecik Seyh Edebali University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9093-4402
Author: Gürkan HAŞİT
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 6, 2020
Acceptance Date : September 9, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Sadıç, E , Eğilmez, Ö , Haşit, G . (2020). Üniversite Çalışanları Bağlamında Sanal Kaytarma Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir İnceleme . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 234-256 . DOI: 10.33905/bseusbed.777522