Year 2021, Volume 6 , Issue 1, Pages 109 - 122 2021-06-30

Yeni Medya Eğitiminin Yükseköğretim Boyutunun Değerlendirilmesi
Evaluation of the Higher Education Dimension of New Media Education

Tahsin GÜLER [1] , Kübra CANBAZ AKÇA [2]


Bu çalışmada günümüzün bir gerçeği olan yeni medya kavramı üzerinde durulmakta ve bu alanda Türkiye’de yükseköğretim boyutunda verilen eğitimin analizinin yapılması amaçlanmıştır. Özellikle son birkaç on yılda hayatımıza daha fazla dahil olan internet ve dijital araç gereçler, yaşamı kolaylaştıran ve değiştiren alanların başında gelmektedir. Daha hızlı iletişim, daha hızlı işleyiş, daha çok kazanç bu konu temelinde güçlenmektedir. Bu alan sektörel bazda değerlendirildiğinde, kamu ve özel kuruluşlarda çok çeşitli ve farklı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda her şeyin dijitale evrildiği ve özellikle Kovid-19 pandemisiyle yeni bir aşamaya taşındığı bu süreçte, dönüşümü anlamak ve motivasyonunu yakalamanın bu anlamda var olan eğitimin incelenmesi ve geliştirilmesinden geçtiği görülmektedir. Bu aşamada çalışmada yeni/sosyal medya eğitimi devlet ve vakıf üniversiteleri çerçevesinde incelenmiştir. Yeni normale adapte olma sürecinde, gelişime ayak uydurulması ve eğitimin ön planda tutulması gerektiği konusu üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Her şeyin dijitale evrildiği bir dönemde ülkemizde dönüşümün motivasyonunu yakalamak ve değişime uyum sağlamak için bu alandaki var olan eğitime nitel araştırmalar yapılarak katkı sağlanması gerekliliğine inanılmaktadır. Çalışmada son beş yıl içerisinde Türkiye’de nüfusa oranla ciddi artış gösteren internet kullanım oranları ve yeni/sosyal medya kullanım oranları dönüşüme ihtiyaç bağlamında değerlendirilirken yeni/sosyal medya eğitiminin ise devlet ve vakıf üniversitelerinde bu dönüşüm ihtiyacını tam olarak karşılayacak standartta etkin bir eğitim çözümü olarak sunulamadığı görülmektedir. Bu bakımdan yeni medya eğitimine ilişkin ulusal çapta asgari yeterlilikler belirlenmeli ve eğitim müfredatları buna göre güncellenmeli/oluşturulmalıdır.
In this study, a fact that today's new / social media are focused on the concept and analysis of education in the higher dimensions is made in this field in Turkey. Especially in the last few decades, the Internet and digital gadgets, which are more and more included in our lives, are among the areas that make life easier and change. Faster communication, faster operation, more earnings are strengthened on the basis of this issue. When this area is evaluated on a sectoral basis, it reveals various and different effects in public and private organizations. In this context, it is seen that everything has evolved to digital and moved to a new stage, especially with the Covid-19 pandemic, in this process, understanding transformation and capturing motivation passes through the examination and development of existing education in this sense. At this stage, new / social media education was examined within the framework of state and foundation universities. In the process of adapting to the new normal, evaluations have been made on the need to keep up with the development and prioritize education. In a period when everything is evolving into digital, it is believed that it is necessary to contribute to the existing education in this field by conducting qualitative research in order to capture the motivation of transformation and adapt to change in our country. Studies in the last five years, showing a significant increase compared to the population in Turkey Internet usage rates and new / social media utilization rates new when assessing in the context of the need to transform / The social media training state and private universities in the standards that will meet this requirement transformation exactly not served as an effective training solution is seen. From this perspective, national minimum qualifications should be determined and according to these training curricula should be update/created.
 • Adıgüzel, O., Tanrıverdi, H., & Sönmez Ö. D. (2011). Mesleki Profesyonellik ve Bir Meslek Grupları Olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, (9:2), 239-259.
 • Akgül M., Akdağ M. (2017). Türkiye’de Yeni Medya Eğitimi Üzerine Niceliksel Bir Betimleme. Erciyes İletişim Dergisi, C:5, S:1, 210-220.
 • Alioğlu, N. (2016). Duygusal Tatmin Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Alan Araştırması. Beykent Sosyal Bilimler Dergisi, 9/2. 1-27.
 • Başaran, F. (2005). “İnternetin Ekonomi Politiği”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der: Binark M., Kılıçbey B.). Ankara: Esop Yayınları
 • Başlar, G. (2013). Yeni Medya’nın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm. Akademik Bilişim- XV Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri:23-25 Ocak 2013 – Antalya. Akdeniz Üniversitesi, 775-784.
 • Biliciler, G. (2018). Sosyal Medya Kullanımını Yönlendiren Motivasyonel Etkenler: Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Canan, A. S. (2013). Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: Üç Alana Yönelik Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çelik, S. (2020). İşletmelerde Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal Medya Uzmanları Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Çetin, O. I., Kumkale, İ. (2016). Sosyal Medya Kullanım Düzeyi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı Motivasyonun Aracı Etkisi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi. 02(4), 90-101.
 • Cüleloğlu, D. (2008). İnsan Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramı. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Güçdemir, Y. (2017). Sosyal Medya- Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama. İstanbul: Derin Yayınevi.
 • İmamoğlu, F. (2020). Sosyal Medya’da Güncel Pazarlama Yaklaşımlarının Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • İLEDAK, (2016a). İledak Değerlendirme Ölçütleri, 2016, [Erişim: 10.04.2021, http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/2018-iledak-degerlendirme-olcutleri-surum-1.2_04.05.2018_8abcf9d.pdf ]
 • İLEDAK, (2016b). Akredite Kurumlar, 2016, [Erişim: 05.04.2021, http://iledak.ilad.org.tr/akreditasyon/akredite-kurumlar ]
 • Karahasan, F. (2014). Taşlar Yerinden Oynarken – Dijital Pazarlamanın Kuralları. (3. Basım). İstanbul: CEO Plus.
 • Kurt, A. A., Kürüm, D. (2010). Medya Okur Yazarlığı ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişki: Kavramsal Bir Bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:2, Sayı:2, (Bahar), (s.20-34).
 • MEB, (2018). Medya okur yazarlığı dersi öğretim programı, [Erişim: 08.04.2021, https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/lib_yayin/F2B983E4-C2B7-4C8B-AD1D-BF0C670B9BF6.pdf]
 • McQuail, D., Windahl, S. (2010). İletişim Modelleri. (3. Basım). (Çev. K. Yumlu). İstanbul: İmge Yayınevi. (Eserin orijinali 1993’te yayımlandı).
 • Mutlu, E. (2000). Türkiye’de İletişim Eğitimi: Kişisel Bir Tarih Denemesi. İletişim. (2000/8), (Kış), (s.234- 259).
 • Onat, F., Alikılıç, Ö. (2008). “Sosyal ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi”. Journal Of Yaşar University. C:3, No: 9., 1111-1143.
 • Özarslan, Z. (2019). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Yeni Medya Eğitimi ve Sektör Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi. 6(1)., 150-175.
 • Özata, Z. F. (2013). Sosyal Medya. F. Z. Özata (Editörler). Sosyal Medya ve Pazarlama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 26- 52.
 • Pabuççiyan, A. (2020). 2019 yılında Türkiye’deki toplam oyun hasılatı 830 milyon dolar oldu (17.03.2020). [Erişim: 20.01.2021, https://webrazzi.com/2020/03/17/2019-yilinda-turkiye-deki-toplam-oyun-hasilati-830-milyon-dolar-oldu/]
 • Şengöz, A. (2015). Örgütlerde Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal Medya Algıları, Amaçları ve Kullanım Alışkanlıkları. Anadolu Üniversitesi, Yüksel Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Tokgöz, O. (2003). Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi. Kültür ve İletişim. 6/1, (Kış).
 • Tokgöz, O. (2006). Türkiye’de İletişim Fakültelerindeki Eğitim Kadrosunun Konumu. Kültür ve İletişim. 9/1, (Kış), 33-70.
 • Thompson, J. B, (1995). The Media and Modernitiy: a Social Theory of The Media, Cambridge: Polity Press.
 • Tunç, H. (2020). Zynga, Türk oyun şirketi Rollic Games’i 168 milyar dolara satın aldı, (06.08.2020). [Erişim: 09.02.2021, https://kayiprihtim.com/haberler/oyun/zynga-rollic-games-satin-aldi/]
 • TÜİK, (2019). Girişimcilerde bilişim teknolojisi kullanım araştırması, 2019.(19.09.1019). [Erişim: 19.01.2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Girisimlerde-Bilisim-Teknolojileri-Kullanim-Arastirmasi-2019-30573]
 • YÖK, (2021). Ulusal Çekirdek Eğitimi Programları, [Erişim: 01.04.2021, https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari#]
 • Shift Delete.Net (25.01.2021). [Erişim: 15.02.2021, https://shiftdelete.net/whatsapp-sozlesmesi-sonrasi-uygulamalarda-son-durum]
 • Neden yeni medya? (t.y.). [Erişim: 18.01.2021, https://comm.khas.edu.tr/tr/bolumler/yeni-medya/bolum-hakkinda/neden-yeni-medya]
 • Yeni medya (t.y.). [Erişim: 18.01.2021, https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_medya]
 • Sosyal Medya Pazarlama (15.01.2021). [Erişim: 18.01.2021, https://sosyalmedyapazarlama.xyz/yeni-medyanin-ozellikleri.html]
 • Gerçek para kazandıran oyunlar: Oyna para kazan (2020) (16.03.2020). [Erişim: 20.01.2021, https://anketsiteleri.net/para-kazandiran-oyunlar/]
 • Sosyal medya meslekleri nelerdir? (01.11.2020). [Erişim: 24.01.2021, https://faikbas.com/sosyal-medya-meslekleri-nelerdir/]
 • BBC, (01.06.2020). Peak Games: 1,8 Milyar dolara ABD’li Zynga’ya satılan Türk oyun şirketi hakkında bilinenler, [Erişim: 09.02.2021, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya 2884384#:~:text=%C4%B0stanbul%20merkezli%20mobil%20oyun%20%C5%9Firketi,%C3%BClkede%20indirilen%20bir%20%C5%9Firkete%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Fm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC]
 • Yeni medya ve iletişim, (2019). [Erişim: 12.04.2021, https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=19084]
 • Kaynak 1: https://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/ https://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/ https://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
 • Kaynak 2: https://bologna.khas.edu.tr/program/50000724/ders-plani-sap http://ebs.beykent.edu.tr/2015/TR/Akademik-Programlar/Lisans/932/939/940/Ders-Plani-ve-Yapisi https://oidb.ihu.edu.tr/ders-planlari/medya-ve-iletisim-lisans-programi-ders-plani/ https://iletisim.usak.edu.tr/upload/iletisim/F9SqdWmmru_Yeni%20Medya%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-%202018%20M%C3%BCfredat%C4%B1.pdf https://ubf.bandirma.edu.tr/tr/medya/Sayfa/Goster/Ders-Plani-2326
Primary Language tr
Subjects Public Administration
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7729-5172
Author: Tahsin GÜLER (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1903-7941
Author: Kübra CANBAZ AKÇA
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 28, 2021
Acceptance Date : June 14, 2021
Publication Date : June 30, 2021

APA Güler, T , Canbaz Akça, K . (2021). Yeni Medya Eğitiminin Yükseköğretim Boyutunun Değerlendirilmesi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 109-122 . DOI: 10.33905/bseusbed.944121