Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 733 - 783 2019-06-30

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon, Mobil Telefonsuz Kalma Korkusu (Nomofobi) Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusuna (Fomo) İlişkin Algılarının Metafor Kullanılarak Belirlenmesi
Preservice Teachers’ Metaphorical Perceptions on Smartphone, No Mobile Phone Phobia (Nomophobia) and Fear of Missing Out (FoMO)

Deniz Mertkan GEZGİN [1] , Nazire Burçin HAMUTOĞLU [2] , Gözde SEZEN GÜLTEKİN [3] , Soner YILDIRIM [4]


Akıllı telefonlar ve sosyal medyanın birlikteliği, Nomofobi ve FoMO olarak adlandırılan iki olumsuz durumu ortaya çıkarmıştır. Bunlardan ilki Nomofobi, mobil telefondan yoksun olma korkusu ile FoMO, sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu olarak özellikle üniversite öğrencileri üzerinde risk teşkil etmektedir. Nomofobi ve FoMO yüzünden üniversite öğrencilerinin sosyal medya ve akıllı telefon kullanım süreleri artmıştır. Bu kullanım süresinin artması sonucunda, üniversite öğrencileri daha Nomofobi ve FoMO yatkın olmakta ve bu yüzünden korku, kaygı ve strese kadar yol açan sorunlar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı da, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon, Nomofobi, FoMO ile ilgili metaforik algılarını tespit etmektir. Alanyazında, Nomofobi ve FoMO ile ilgili çalışmalar incelendiğinde çalışmaların nicel araştırmalar boyutunda olduğu görülmektedir. Bu çalışma ise en az bir nicel ve bir nitel yöntem içeren karma yöntem ile desenlenmiştir. Araştırmanın bulguları, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon kullanım süresine, Nomofobi ve FoMO ölçeğinden aldıkları puanlara göre farklılık göstermektedir. Bulgular incelendiğinde, akıllı telefonlar için arkadaş, organ, yemek yeme, ihtiyaç, sevgili, Nomofobi için yalnız kalma, hiçlik, FoMO için ise geri kalma, gereksinim metaforlarının sıklıkla ifade edildiği görülmüştür.
Nomofobi, FoMO, Metafor, Öğretmen Adayları
 • Akıllı, G. K., & Gezgin, D. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40).
 • Akturan, U., & Esen, A. (2008). Fenomenoloji. T. Baş ve U. Akturan (Ed.) içinde, Nitel araştırma yöntemleri (ss. 83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Alfawareh, H.M. and Jusoh, S. (2014). Smartphones Usage Among University Students: Najran University Case, International Journal of Academic Research Vol. 6. No. 2.pp.321-326.
 • Alt, D. (2015), “College students’ academic motivation, media engagement and fear of missing out”, Computers in Human Behavior 49, 111-119, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.057.
 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
 • Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016). “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. Computers in Human Behavior, 64, 1-8.
 • Burucuoğlu, M.(2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 482-489.
 • Casey, B. M. (2012). Linking psychological attributes to smart phone addiction, face-to-face communication, present absence and social capital. Graduation Project, Graduate School of the Chinese University of Hong Kong.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (4th ed.). New York: Sage.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Demirci, K., Akgönül, M., & Akpinar, A. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. Journal of Behavioral Addictions,4(2), 85-92.
 • Demirci K, Orhan H, Demirdas A, Akpinar A and Sert H. Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014; 24: 226-34.
 • Dikeç G. & A. Kebapçı (2018). Smartphone Addiction Level among a Group of University Students Bağımlılık Dergisi – Journal of Dependence | 2018; 19(1):1-9
 • Durak, H. Y. (2018). Investigation of nomophobia and smartphone addiction predictors among adolescents in Turkey: Demographic variables and academic performance. The Social Science Journal.Durak, H. Y. (2018). What Would You Do Without Your Smartphone? Adolescents’ Social Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a Predictor of Nomophobia. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2018
 • Erdem, H., Kalkin, G., Turen, U., & Deniz, M. (2016). The Effects of No Mobile Phone Phobia (nomophobia) on Academic Performance among Undergraduate Students. The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences,21(3).
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies.
 • Gezgin, D. M. (2017). Exploring the Influence of the Patterns of mobile Internet use on University students’nomophobia levels. European Journal of Education Studies.
 • Gezgin, D. M. (2018). Understanding Patterns for Smartphone Addiction: Age, Sleep Duration, Social Network Use and Fear of Missing Out. Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(2), 409-421.
 • Gezgin, D. M., Çakır, O., & Yildirim, S. (2018). The Relationship between Levels of Nomophobia Prevalence and Internet Addiction among High School Students: The Factors Influencing Nomophobia. International Journal of Research in Education and Science, 4(1), 215-225.
 • Gezgin, D. M., Şumuer, E., Arslan, O., & Yıldırım, S. (2017). Nomophobia prevalence among pre-service teachers: A case of Trakya University. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • Gezgin, D. M., & Çakır, Ö. (2016). Analysis of nomofobic behaviors of adolescents regarding various factors. Journal of Human Sciences, 13(2), 2504-2519.
 • Gezgin, D. M., Şahin, Y. L., & Yıldırım, S. (2017). Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Nomofobi Yaygınlığının Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1).
 • Gökçek, T. (2015). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Ed. Metin, M.): Karma Yöntem Araştırması. (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E., & Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17 (Ek. 1), 52-59.
 • Hamutoğlu, N. B., Gezgin, D. M., Samur, Y., & Yıldırım, S.(2018). Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 212-231.
 • Hawi, N. S., & Samaha, M. (2016). To excel or not to excel: Strong evidence on the adverse effect of smartphone addiction on academic performance. Computers & Education, 98, 81-89.
 • Hoşgör, Tandoğan & Hoşgör. (2017). Nomofobinin günlük akıllı telefon kullanım süresi ve okul başarısı üzerindeki etkisi: sağlık personeli adayları örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, s. 573-595
 • Hughes, N., & Burke, J. (2018). Sleeping with the frenemy: How restricting ‘bedroom use’of smartphones impacts happiness and wellbeing. Computers in Human Behavior, 85, 236-244.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (20. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • King, A.L.S., Valença, A.M., Silva, A.C., Sancassiani, F., Machado, S. ve Nardi, A.E. (2014). “Nomophobia”: Impact of Cell Phone Use Interfering with Symptoms and Emotions of Individuals with Panic Disorder Compared with A Control Group”, Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 10: 28-35.
 • Laird, S. (2012, June 24th). Mashable. from Do You Suffer From Social Media FOMO?: http://mashable.com/2012/06/22/fomo-infographic/ sitesinden 20 Ocak 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B., & Huberman, M.A. (1994). Qualitative data analysis. Beverly Hills, CA: Sage
 • Noyan, C. O., Enez Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16.
 • Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of adolescence, 55, 51-60.
 • Ozdemir, B., Cakir, O., & Hussain, I. (2018). Prevalence of Nomophobia among University Students: A Comparative Study of Pakistani and Turkish Undergraduate Students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1519-1532.
 • Przybylski AK, Murayama K, DeHaan CR. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of Fear of Missing Out. Comput Human Behav; 29(4):1841-1848.
 • Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 57, 321-325.
 • Sırakaya, M. (2018). Ön Lisans Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre İncelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(2).
 • JWTIntelligence. (2012, March). Fear of missing out (FOMO). JWT: http://www.jwtintelligence.com/wp-content/uploads/2012/03/F_JWT_FOMO-update_3.21.12.pdf sitesinden 21 Ekim 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Istanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Uysal, Ş., Özen, H., & Madenoğlu, C. (2016). Social phobia in Higher Education: the influence of nomophobia on social phobia. The Global e-learning Journal, 5(2), 1-8.
 • Vanden Abeele, M., & van Rooij, T. (2016), “Fear of missing out (FOMO) as a predictor of problematic social media use among teenagers”, Proceedings of International Conference on Behavioral Addictions, ICBA’16.
 • Yildirim, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.
 • Yıldırım, C., Sumuer, E., Adnan, M., & Yıldırım, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wu AM, Cheung VI, Ku L and Hung EP. Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. Journal of behavioral addictions. 2013; 2: 160-6.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4688-043X
Author: Deniz Mertkan GEZGİN (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0941-9070
Author: Nazire Burçin HAMUTOĞLU
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2179-4466
Author: Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-3167-2112
Author: Soner YILDIRIM
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

APA Gezgi̇n, D , Hamutoğlu, N , Sezen Gülteki̇n, G , Yıldırım, S . (2019). Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon, Mobil Telefonsuz Kalma Korkusu (Nomofobi) Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusuna (Fomo) İlişkin Algılarının Metafor Kullanılarak Belirlenmesi . Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (2) , 733-783 . DOI: 10.14686/buefad.516540