Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 155 - 167 2020-02-05

The Effect of Collaborative Strategic Reading Model on Fourth Grade Students' Understanding Skills in Informative Texts
İşbirlikçi Stratejik Okuma Modelinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerisine Etkisi

Muhammed Serhat SEMERCİOĞLU [1] , Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN [2] , Mustafa Kasim KIROĞLU [3]


The aim of this study is to investigate the effect of teaching with Collaborative Strategic Reading Model on fourth grade students' reading comprehension skills. In the quantitative section, quasi-experimental design was used with pretest-postest control group. The study group consisted of 39 students in the Dumlupinar Primary School located in the central district of Gümüşhane in the 2017-2018 academic year. There are 20 students in the experimental group and 19 students in the control group. Measurement tools developed by the researchers have been used during the determination of the groups and the application. During the implementation phase, lessons have been given to the experimental group in accordance with the Collaborative Strategic Reading Model throughout five sessions as each session is to be four course hours; and the same texts have been given to the control group by way of the same course hours according to the Goverment Teaching Method included in the 2017 Turkish Program. In order to determine whether the score distributions belonging to Reading Comprehension and Main Idea Assignation have been distributed in a normal way, t-test has been used to determine/identify the significance relating to gain scores with the findings of Kolmogorov-Smirnov Test, pre-test and post-test. As a result, it has been determined that the averages of the pre-test which was conducted to both experimental and control groups have been close to each other, and that the experimental group has had higher average than the control group in the last test average. Anew, while a significant difference has been identified in the experimental group between the pre-test and post-test of both applied tests, there has been no significant difference identified in the control group. Furthermore, any significant difference has not been identified between the experimental and control groups.

Bu çalışmanın amacı, İşbirlikçi Stratejik Okuma Modeliyle öğretimin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisini incelemektir. Nicel bölümünde yarı deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu eşleştirilmiş desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gümüşhane ili merkez ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulundaki 39 kişilik dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Deney grubunda 20, kontrol grubunda 19 öğrenci bulunmaktadır. Gruplar belirlendikten sonra ve uygulama boyunca daha önce araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme araçları kullanılmıştır. Uygulama aşamasında deney grubuna 5 oturum boyunca, her oturum 4 ders saati olacak şekilde İşbirlikçi Stratejik Okuma Modeline uygun; kontrol grubuyla yine aynı metinler ve ders saati üzerinden 2017 Türkçe Programında yer alan geleneksel öğretim metoduna göre dersler işlenmiştir. Okuduğunu Anlama ve Ana Fikir Belirleme Ölçeklerine ait puan dağılımlarının normal dağılıp dağılmadığını anlamak için Kolmogorov-Smirnov testi, ön test ve son test bulguları ile erişi puanlarına ilişkin anlamlılığı belirlemek için t-testi yapılmıştır. Sonuçta deney ve kontrol grubuna yapılan ön test ortalamalarının birbirine yakın olduğu, son test ortalamalarında ise deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Yine uygulanan her iki teste ait ön test-son test arasında deney grubunda anlamlı farklılık tespit edilmişken, kontrol grubunda herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.


  • Akyol, H. (2008). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök YayınlarıAkyol, H. (2013). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Barberio, I. L. (2015) The effects of collaborative strategic reading among third grade students (Yüksek lisans tezi). Proquest veri tabanından erişildi. Bauman, J. F. (1984). The effectiveness of a direct instruction paradigm for teaching main idea comprehension. Reading Research Quarterly, 20, 93-117. Doi: 10.2307/747654Boardman, A. G., Klingner, J. K., Buckley, P., Annamma, S., ve Lasser, C. J. (2015). The efficacy of Collaborative Strategic Reading in middle school science and social studies classes. Reading and Writing, 28(9), 1257-1283. Doi: 10.1007/s11145-015-9570-3.Büyüköztürk, Ş., Aygün Ö. ve Çakmak E.Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Fan, Y.C. (2009). Implementing colloborative strategic reading (CSR) in an efl context in Taiwan (Doktora tezi). Ethos İngiltere veri tabanından alınmıştır. University of Leicester.Grabe, W. (1988). Reassessing the term "interactive". New York: Cambridge University Press.Gunning, T.G. (2005). Creating literacy-ınstruction for all students. USA: Pearson Education Ins.Hall, K. M., Sabey, B. L., ve McClellan, M. (2005). Expository text comprehension: Helping primary-grade teachers use expository texts to full advantage. Reading Psychology, 26, 211–234. Doi: 10.1080/02702710590962550Johnson, D. W., ve Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina: Interaction Book Company.Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.Klingner, J. K., Vaughn, S., Arguelles, M. E., Tejero Hughes, M., ve Ahwee Leftwich, S. (2004). Collaborative strategic reading: “real-world” lessons from classroom teachers. Remedial and special education, 25(5), 291-302. Erişim adresi: http://journals.sagepub.com/home/rseKlingner, J.K., Vaughn, S., Boardman, A. ve Swanson E. (2012) Now we get it: Boosting comprehension with collaborative strategic reading. San Fransisco: Jossey-Bass Publising Kocaarslan, M ve Akyol, H (2015). Zihinsel imaj oluşturma öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye etkisi (Doktora tezi). YÖK veri tabanından erişildi. Gazi Üniversitesi. Kuşdemir, Y. ve Güneş, F. (2014). Doğrudan Öğretim Modelinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(32), 86-113. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/maeuefdKuşdemir,Y. ve Katrancı, M. (2016). Okumada kaygı ve anlama: ana fikri bulamıyorum öğretmenim. Eğitim ve Bilim, 41(183), 251-266. Erişim adresi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/4951Meyer, B.J.F. (1975). The organization of prose and its effects on memory. Netherlands: North-Holland.Nurhayati, D. (2015). İşbirlikçi Stratejik Okuma Modelinin Öykülendirici Metinler Üzerine Etkisi (Yüksek lisans tezi). İslamic University Endonezya veri tabanından erişildi. Özdemir, Y. ve Kıroğlu, K. (2017). “Okumadan önce, okuma esnasında, okumadan sonra düşün” Stratejisinin okuduğunu anlama becerisine etkisi (Doktora Tezi). YÖK veri tabanından erişilmiştir. Ondokuz Mayıs ÜniversitesiPalinscar, A. M. ve Brown, A.L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and monitoring activities. Italics Cognition and Instruction, 1, 117–175. Doi: 10.1207/s1532690xci0102_1Patton, M.Q. (1990) Qualitative evaloution and research methods. London:Sage Pub.Rahmah, Z.N., Hasan, B. ve Sudirman S. (2017). Improving students reading comprehension in narrative text through collaborative strategic reading (CSR). U-Jet Publising, 6(8), 1-7. Rattanasaeng, M. K. (2011). The development of collaborative strategic reading (csr) instruction using electronic children’s picture books for fifth grade students (Yükseklisans Tezi). Chulalongkorn University very tabanından erişilmiştir.Read, S., Reutzel, D., ve Fawson, P. (2008). Do you want to know what I learned? using informational trade books as models to teach text structure. Early Childhood Education Journal, 36(3), 213-219. Doi: 10.1007/s10643-008-0273-0.Roehling, J. V., Hebert, M., Nelson, J. R. ve Bohaty, J. J. (2017). Text structure strategies for ımproving expository reading comprehension. The Reading Teacher, 71(1), 71-82. Doi: 10.1002/trtr.1590Rosalina, A. (2014). İşbirlikçi Stratejik Okuma Modelinin Bilgilendirici Metinleri Anlamaya Olan Etkisi (Lisans bitirme tezi). State Islamic University Endonezya veri tabanından erişildi. Sari, C.D. ve Tamah, S. (2015). The effect of collaborative strategic reading on grade six students’ reading achievement. IJEE (Indonesian Journal of English Education), 2 (1), 17-27. Erişim adresi: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ijee/article/view/1501 Seacrist, K. M. (2012) The effect of collaborative strategic reading for 4th graders with learning disabilities (Yüksek lisans tezi). Rowan University veri tabanından erişildi. Simamora, R.E., Sihombing, L. ve Gultom, J. J. (2015). The effect of using collaborative strategic readıng (csr) on students’ achievement ın reading comprehension on hortatory exposition text. Journal of Applied Linguistics of FBS. 4 (1), 1-13. Erişim adresi: http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/16141Simonsen, S. (2004). Content area reading and learning: Instructional strategies. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.Sofyan A. G., Yunisrina Q. Y. ve Rini S. (2016). Progressive outcomes of collaborative strategic reading to EFL learners. Kasetsart Journal of Social Sciences, 37, 144-149. Doi: 10.1016/j.kjss.2016.08.004Sulak, S.E. (2014). Süreçsel modelle bilgilendirici metin öğretiminin okuduğunu anlama becerilerine etkisi (Doktora tezi) YÖK veri tabanından erişilmiştir. Gazi ÜniversitesiSweet, A. P.,ve Snow, C. (2002). Reconceptualizing reading comprehension. New York: The Guilford Press.Taş, H. ve Kıroğlu, K. (2018). 2017 Türkiye ve 2010 ABD Kaliforniya eyaleti anadili öğretim programlarında ilk okuma ve yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 11 (56). 658-670.Tavşanlı, Ö. F., ve Seban, D. (2014). Grafik örgütleyicilerin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri çözümleme ve özetleme başarıları üzerine etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 85-93. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/56039Vaughn, S., Roberts, G., Klingner, J.K., Swanson, E.A., Boardman, A. Stillman-Spisak, S.J., Mohammed, S.S. ve Leroux, A.J. (2013) Collaborative strategic reading: findings from experienced ımplementers. Journal of Research on Educational Effectiveness, 6(2), 137-163. Doi: 10.1080/19345747.2012.741661Yen F. C. (2009). Implementing collaborative strategic reading (CSR) in an efl context in taiwan (Doktora tezi). Ethos veri tabanından alınmıştır. University of Leicester
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9689-0850
Author: Muhammed Serhat SEMERCİOĞLU (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9834-8034
Author: Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5711-9182
Author: Mustafa Kasim KIROĞLU
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 5, 2020

APA SEMERCİOĞLU, M , ÇAĞLAYAN, K , KIROĞLU, M . (2020). The Effect of Collaborative Strategic Reading Model on Fourth Grade Students' Understanding Skills in Informative Texts. Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (1) , 155-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/51796/508251