Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 106 - 120 2020-02-05

Self-efficacy Perceptions Scale for Reading Comprehension of 4th Grade Students in Primary School: Validity and Reliability Study
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algıları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sultan Selen KULA [1] , Yusuf BUDAK [2]


The aim of this study is to develop a data collection tool to determine the self-efficacy perceptions of 4th grade students in reading comprehension. The study group consisted of 525 primary school fourth grade students randomly selected from the schools affiliated with public schools in Mersin, Bursa, Kahramanmaraş, İstanbul and Gaziantep. The study was designed in the survey model. The process for the development of appropriate measuring tool has been systematically monitored. For the scope validity of the scale, the relevant theorotical field was screened and expert opinions were consulted. Exploratory factor analysis was performed to determine the construct validity of the scale. In one-dimensional structure, Cronbach-Alpha internal consistency coefficient of the scale consisting of triple likert type and 29 items was determined as .918 According to these findings, it can be said that the scale measures the self-efficacy perceptions of the 4th grade students in reading comprehension, validly and reliably.

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamaya ilişkin öz yeterlik algılarını belirlemek için bir veri toplama aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin, Bursa, Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep şehirlerinden devlet okullarına bağlı okullar arasından rastlantısal olarak seçilen 525 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesi için uygun olan süreç sistematik olarak izlenmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliği için ilgili alan yazın taranmış ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Tek boyutlu bir yapıda, üçlü likert tipi ve 29 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı .918 olarak belirlenmiştir.Bu bulgular doğrultusunda ölçeğin, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamaya ilişkin öz yeterlik algılarını geçerli ve güvenilir şekilde ölçer nitelikte olduğu söylenebilir.


 • Alfassi, M. (2004). Reading to learn: Effects of combined strategy instruction on high school students. The Journal of Educational Research, 97(4), 171.
 • Balcı, A. (2013). Okuma ve anlama eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. V. S. Ramachaudian (Ed.). Encylopedia of Human Behaviour içinde (s.71-81). 4th Press, Academic Press, New York.
 • Bandura, A. (2005). Guide for constructing self-efficacy scales. F. Pajares & T. Urdan (Ed.). Self-efficacy beliefs of adolescentes içinde (s. 307-337). Information Age.
 • Bloom, B.S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme, (D. Özçelik, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bruning, R. H., Schraw, G. J., & Norby, M.M. (2014). Bilişsel psikoloji ve öğretim. (Z. N. Ersözlü ve R. Ülker, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.Comrey, A. L. ve Lee, H. L. (1992). A first course in factor analysis. New Jersey: Erlbaum.
 • Çokluk, Ö.; Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. ( 2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ekici, G. (2012). Akademik öz yeterlik ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 174-185.
 • Epçaçan, C. ve Demirel, Ö. (2011). Okuduğunu anlama öz yeterlik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 120-128.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.). SPSS uygulamaları çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 321-331). Ankara: Asil.
 • Karabay, A. (2013). Eleştirel okuma öz yeterlik algı ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(13), 1107-1122.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kayış, A. (2010). Güvenirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.). SPSS uygulamalaı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s, 403-419). Ankara: Asil.
 • Köklü, N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve likert tipi ölçeklerde kullanılan seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28(2), 81-93.
 • Küçükoğlu, H. (2008). İngilizce öğretmen adaylarının eleştirel okumaya yönelik özyeterlik algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Schunk, D. H. (1981). Modeling and attributional effects on children’s achievement: a self-efficacy analysis. Journal of Educational Psychology, 73, 93-105.
 • Schunk, D. H. (2011). Learning theories an educational perspective. (M. Şahin, Çev.Ed.). Ankara: Nobel. Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. 10. Baskı, Ankara.
 • Ülper, H.; Yaylı, D. ve Karakaya, İ. (2013). Okur özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 85-100.
 • Viau, R. (2015). Okulda Motivasyon. (Y. Budak, Çev.), Ankara: Anı.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies, içinde (s. 202-231). New York, NY, US: Cambridge University Press.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1614-3431
Author: Sultan Selen KULA (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9625-204X
Author: Yusuf BUDAK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : February 5, 2020

APA KULA, S , BUDAK, Y . (2020). Self-efficacy Perceptions Scale for Reading Comprehension of 4th Grade Students in Primary School: Validity and Reliability Study. Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (1) , 106-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/51796/536885