Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Manevi/Dini Danışmanlıkta Değer Algısı

Year 2020, Volume -, Issue 16, 284 - 301, 25.12.2020
https://doi.org/10.34085/buifd.807825

Abstract

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, endüstriyel kapitalizm, teknolojik gelişmeler ve eğitim seviyesinin yükselmesi insanların kişisel yaşamlarında pek çok değişime ve dönüşüme neden olmuştur. Bu keskin değişim ve dönüşüm, bütün dünyada üstesinden gelinemeyecek huzursuzluklara ve buhranlara neden olmuştur. Neticesinde modern seküler danışmanlığın üstesinden gelmeye çalıştığı ancak başarılı olmadığı alanlar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda manevi danışmanlık önemli bir alan olarak gündeme gelmiştir. Manevi danışmanlık insanın problemlerine dini, ahlaki ve manevi değerler çerçevesinde çözüm bulmak için disiplinler arası bir çalışma öngörür. Bu amaçla manevi danışmanlık ve manevi danışmanların bu süre zarfında yaygınlaştığını söylemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı manevi danışman olarak çalışan bireylerin değer algısını araştırmaktır. Bu amaçla Muş ve Elâzığ’da farklı kurumlarda manevi danışman olarak çalışan yedi kişiyle mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma desenine göre yapılmış ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soruların yer aldığı bir görüşme formu kullanılmıştır. Sonuç olarak, manevi danışmanlıktaki temel amacın bireylerin manevi değer ihtiyaçlarını, değerleri merkezine koyan manevi danışmanlık süreciyle karşılamak olduğu görülmüştür.

References

 • Ağılkaya Şahin, Zuhal. “Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Dini Danışmanlık: Teori-Eğitim-Uygulama”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2014). Marmara Üniversitesi SEB.
 • Ağılkaya Şahin, Zuhal. “Pastoral Psikoloji Merkezinde Klinik Manevi Bakım Eğitimi”. Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi, 7, (2018), 43-62.
 • Altaş, Nurullah. Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri (Türkiye Uygulaması Üzerine Deneysel Bir Araştırma). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, (1999), 599-659.
 • Altaş, Nurullah “Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi”. Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Edt. Nurullah Altaş ve Mustafa Köylü, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2012.
 • Arslan, Z. Şeyma ve Fatma T. Yaşar. Yükselen Değer Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Değerler Eğitimi. Sinan Zavalsız (drl.). İstanbul: Ensar Yayınları, 2014.
 • Aydın, Mustafa. Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1/3, (2003), 121-144.
 • Aydın, Mustafa. Değerler, İşlevleri ve Ahlak. Eğitime Bakış Dergisi, 19, (2011), 39-45.
 • Ayten, Ali. “Önsöz”, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik-Teori ve Uygulama Alanları, Edt. Ali Ayten, İstanbul: Dem Yayınları, 2017.
 • Baş, Selma. “Manevi Danışmanlıkta Duanın Bir Destekleme Metodu Olarak Kullanımı”. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 52/52, (2017), 161-198.
 • Başbakanlık Asagem. Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması, Ankara: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2010.
 • Baygeldi, Merve Reyhan “Türkiye’de Modern Sorunlara Dini Bir Çözüm Olarak Manevi Danışmanlık Uygulaması, Mevcut Durum ve Öneriler”. SETA Analiz, 234, (2018), 1-31.
 • Bingaman, Kirk A. The Art of Contemplative and Mindfulness Practice: Incorporating the Findings of Neuroscience into Pastoral Care and Counseling, Pastoral Psychol, 60, (2011), 477–489.
 • Birkök, Cüneyt. “Değerler Sınıflandırması”. Journal of Human Scieces,16/2, (2019), 493-498.
 • Cebeci, Suat. Dini Danışmanlık ve Rehberlik. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012.
 • Coşkunsever, Asude. Sosyal Hizmetlerde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, İstanbul: DEM Yayınları, 2018.
 • Çelikel, Bülent. “Dinî Danışmanlık: Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 13/3, (2013), 55-68.
 • Demirtaş, Bayram. “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri”. Diyanet Aylık Dergi, 338, (2019), 10-13.
 • Doğan, Mebrure. “Hastane Örneği Üzerinden Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21/2, (2017), 1267-1304.
 • Egan, Gerard. Psikolojik Danışma Becerileri. çev. Özlem Yüksel. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık, 2011.
 • Ege, Remziye ve Sinem Uğurlu. “Bir İsimlendirme Problemi: Dini Danışmanlık”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 7/2, 2018, 1057-1077.
 • Eroğlu, Betül Banu. Ergenlerde Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği ile Psikolojik Sağlamlık: Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019). Trabzon Üniversitesi LEE.
 • Fichter, Joseph. Sosyoloji Nedir. çev. Nilgün Çelebi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1990.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı. KYK Yurtlarında Manevi Rehberlik Hizmetleri Başlıyor. http://www.gsb.gov.tr/haberdetaylari/1/57491/Aaaaaa, (2016), (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2019).
 • Haque, Amber. “Psychology and Religion: Two Approaches to Positive Mental Health”. Intellectual Discours, 8/1, (2000), 81-94.
 • Holm, Nils G. Din Psikolojisine Giriş. çev. Abdülkerim Bahadır. Ankara: İnsan Yayınları, 2004.
 • Karagül, Arslan. “Manevi Bakım: Anlam, Önemi, Yöntemi ve Eğitimi (Hollanda Örneği)”. Dini araştırmalar, 15/40, (2012), 5-27.
 • Karagül, Arslan. Modernleşme Arttıkça İnsanın Manevi Danışmanlığa Olan İhtiyacı da Artmıştır. https://www.diyanethaber.com.tr/aylik-dergi/modernlesme-arttikca-insanin-manevi-danismanliga-olan-ihtiyaci-h3822.html, (2019) (Erişim Tarihi: 13 Kasım 2019).
 • Karaırmak, Ö. ve Bugay, A. “Psikolojik Danışman Eğitiminde Yenilikçi Bir Yöntem: Sinema”. V. PDR Uygulamaları Kongresi, Ankara, 2014.
 • Karasu, Teceli ve Demirkol, Aslan Ali. “Üstün Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaç Duydukları Manevi Danışmanlık Hizmetleri Üzerine Bir İnceleme”. Din ve Bilim, 1/2, (2018), 112-127. Karataş, Zeki. “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1/1, (2015), 62-80.
 • Karslı, Necmi. “Kültürlerarası Manevi Bakım Uygulamaları Bağlamında Müslüman Bireylere Yönelik Manevi Bakım Önerileri”. 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu. Alanya: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2018.
 • Kesgin, Bedrettin ve Metin Erdem. “Türkiye’de manevi destek Hizmetlerinin Kurumsallaşması”. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8/16, (2018), 69-92.
 • Kılınçer, Hatice. “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (MDR) Üzerine: Psikoloji, İlahiyat ve Tıp Alanlarında Maneviyat ve MDR Algısı”, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları, Edt. Ali Ayten, İstanbul: Dem Yayınları, 2017.
 • Koca, Bülent. İslam Eğitimi Perspektifinden Değerler Eğitiminde Özne Problemi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/3, (2020), 921-930.
 • Koç, Mustafa. “Manevî-[Psikolojik] Danışmanlık ile İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir Araştırma- I”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/2, (2012), 201-237.
 • Köylü, Mustafa. “Dinin Ruh ve Beden Sağlığı Üzerine Etkisi”. Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Edt. Nurullah Altaş ve Mustafa Köylü, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık, 2012. Kurt, Abdurrahman. Din Sosyolojisi. Bursa: Sentez Yayınları, 2012.
 • Marshall, Gordon. Sosyoloji Sözlüğü. çev. O. Akınbay, & D. Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2006.
 • Masten, Ann S. and Jelena Obradovic. Competence and Resilience nn Development. Annals Of The New York Academy of Sciences, 1094/1, (2006), 13-27.
 • Maslow, Abraham. İnsan Olmanın Psikolojisi. çev. Okhan Gündüz. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık, 2011.
 • Özdemir, Saadettin. “Engelli Bireylerin Manevi Rehabilitelerinde İletişimin Önemi”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, (2017), 137- 159.
 • Özdoğan, Öznur. “İnsanı Anlamaya Yönelik Bir Yaklaşım: Pastoral Psikoloji”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 47/2, (2006) 127-141.
 • Özen, Yener. “Tanrı- Sen Ben Üçümüzün Yolu – Pastoral Psikoloji ve Danışmanlığın Gerekliliği Üzerine”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10/2, (2010), 41-57.
 • Patton, Michael Quinn. Qualitative Research and Evaluation Methods, Sage Publications, London, 2002.
 • Puchalski, Christina M. “Spirituality And The Care Of Patients At The End-Of-Life: An Essential Component Of Care”. Omega. 56/1, (2008), 33-38.
 • Rogers-Vaughan, Bruce. “Best Practıces In Pastoral Counselıng: Is Theology Necessary?”, Journal of Pastoral Theology, 23/1, (2013), 2-26,
 • Söylev, Ömer Faruk (2015). “Psikolojik Yardım Hizmetleri Bağlamında Türkiye’de Dini Danışmanlık ve Rehberlik”. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1/ 2, (2015), 287-308.
 • Şirin, Turgay, Dini Danışma ve Rehberlik-İhsan Modeli-Manevi Danışmanlık. İstanbul: MİM Akademi Yayınları, 2014.
 • Schwartz, Shalom H. Universals in the content and structure of values: Theory and empiricaltests in 20 countries. M. Zanna (Ed.), Advances in experimentalsocialpsychology, 25, (1992), 1-65.
 • Schwartz, Shalom H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2/1, 2012.
 • Taşkın, Halime Hilal. Lise Öğrencilerindeki Akademik Başarı ve Sınav Kaygısı ile Manevi Danışmanlık ve Rehberlik İlişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019). Uşak Üniversitesi SBE.
 • Topuz, İlhan. Cami Din Görevlilerinin Yeterliliklerinin Manevi Danışmanlık Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/35, (2015), 27-56.
 • Utsch, Michael. “The Challenge of Psychotherapy for Religion and Spirituality” Psyche&Geloof. 18/1-2, (2007), 86-95.
 • Uygur, Ali Engin. “Tarihteki İlk Psikoterapi Metodu: Pastoral Danışmanlık”. (2017), https://www.bilimoloji.com/tarihteki-ilk-psikoterapi-metodu-pastoral-danismanlik/, (Erişim Tarihi: 17 Kasım 2019).
 • VandenBos, G. R. American Psychological Association Dictionary Of Psychology, (2th ed.). Pastoral counseling. Washington DC: American Psychological Association, 2015. Yıldırım, Ali ve Hsan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.

Year 2020, Volume -, Issue 16, 284 - 301, 25.12.2020
https://doi.org/10.34085/buifd.807825

Abstract

References

 • Ağılkaya Şahin, Zuhal. “Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Dini Danışmanlık: Teori-Eğitim-Uygulama”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2014). Marmara Üniversitesi SEB.
 • Ağılkaya Şahin, Zuhal. “Pastoral Psikoloji Merkezinde Klinik Manevi Bakım Eğitimi”. Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi, 7, (2018), 43-62.
 • Altaş, Nurullah. Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri (Türkiye Uygulaması Üzerine Deneysel Bir Araştırma). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, (1999), 599-659.
 • Altaş, Nurullah “Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi”. Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Edt. Nurullah Altaş ve Mustafa Köylü, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2012.
 • Arslan, Z. Şeyma ve Fatma T. Yaşar. Yükselen Değer Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Değerler Eğitimi. Sinan Zavalsız (drl.). İstanbul: Ensar Yayınları, 2014.
 • Aydın, Mustafa. Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1/3, (2003), 121-144.
 • Aydın, Mustafa. Değerler, İşlevleri ve Ahlak. Eğitime Bakış Dergisi, 19, (2011), 39-45.
 • Ayten, Ali. “Önsöz”, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik-Teori ve Uygulama Alanları, Edt. Ali Ayten, İstanbul: Dem Yayınları, 2017.
 • Baş, Selma. “Manevi Danışmanlıkta Duanın Bir Destekleme Metodu Olarak Kullanımı”. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 52/52, (2017), 161-198.
 • Başbakanlık Asagem. Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması, Ankara: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2010.
 • Baygeldi, Merve Reyhan “Türkiye’de Modern Sorunlara Dini Bir Çözüm Olarak Manevi Danışmanlık Uygulaması, Mevcut Durum ve Öneriler”. SETA Analiz, 234, (2018), 1-31.
 • Bingaman, Kirk A. The Art of Contemplative and Mindfulness Practice: Incorporating the Findings of Neuroscience into Pastoral Care and Counseling, Pastoral Psychol, 60, (2011), 477–489.
 • Birkök, Cüneyt. “Değerler Sınıflandırması”. Journal of Human Scieces,16/2, (2019), 493-498.
 • Cebeci, Suat. Dini Danışmanlık ve Rehberlik. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012.
 • Coşkunsever, Asude. Sosyal Hizmetlerde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, İstanbul: DEM Yayınları, 2018.
 • Çelikel, Bülent. “Dinî Danışmanlık: Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 13/3, (2013), 55-68.
 • Demirtaş, Bayram. “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri”. Diyanet Aylık Dergi, 338, (2019), 10-13.
 • Doğan, Mebrure. “Hastane Örneği Üzerinden Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21/2, (2017), 1267-1304.
 • Egan, Gerard. Psikolojik Danışma Becerileri. çev. Özlem Yüksel. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık, 2011.
 • Ege, Remziye ve Sinem Uğurlu. “Bir İsimlendirme Problemi: Dini Danışmanlık”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 7/2, 2018, 1057-1077.
 • Eroğlu, Betül Banu. Ergenlerde Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği ile Psikolojik Sağlamlık: Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019). Trabzon Üniversitesi LEE.
 • Fichter, Joseph. Sosyoloji Nedir. çev. Nilgün Çelebi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1990.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı. KYK Yurtlarında Manevi Rehberlik Hizmetleri Başlıyor. http://www.gsb.gov.tr/haberdetaylari/1/57491/Aaaaaa, (2016), (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2019).
 • Haque, Amber. “Psychology and Religion: Two Approaches to Positive Mental Health”. Intellectual Discours, 8/1, (2000), 81-94.
 • Holm, Nils G. Din Psikolojisine Giriş. çev. Abdülkerim Bahadır. Ankara: İnsan Yayınları, 2004.
 • Karagül, Arslan. “Manevi Bakım: Anlam, Önemi, Yöntemi ve Eğitimi (Hollanda Örneği)”. Dini araştırmalar, 15/40, (2012), 5-27.
 • Karagül, Arslan. Modernleşme Arttıkça İnsanın Manevi Danışmanlığa Olan İhtiyacı da Artmıştır. https://www.diyanethaber.com.tr/aylik-dergi/modernlesme-arttikca-insanin-manevi-danismanliga-olan-ihtiyaci-h3822.html, (2019) (Erişim Tarihi: 13 Kasım 2019).
 • Karaırmak, Ö. ve Bugay, A. “Psikolojik Danışman Eğitiminde Yenilikçi Bir Yöntem: Sinema”. V. PDR Uygulamaları Kongresi, Ankara, 2014.
 • Karasu, Teceli ve Demirkol, Aslan Ali. “Üstün Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaç Duydukları Manevi Danışmanlık Hizmetleri Üzerine Bir İnceleme”. Din ve Bilim, 1/2, (2018), 112-127. Karataş, Zeki. “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1/1, (2015), 62-80.
 • Karslı, Necmi. “Kültürlerarası Manevi Bakım Uygulamaları Bağlamında Müslüman Bireylere Yönelik Manevi Bakım Önerileri”. 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu. Alanya: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2018.
 • Kesgin, Bedrettin ve Metin Erdem. “Türkiye’de manevi destek Hizmetlerinin Kurumsallaşması”. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8/16, (2018), 69-92.
 • Kılınçer, Hatice. “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (MDR) Üzerine: Psikoloji, İlahiyat ve Tıp Alanlarında Maneviyat ve MDR Algısı”, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları, Edt. Ali Ayten, İstanbul: Dem Yayınları, 2017.
 • Koca, Bülent. İslam Eğitimi Perspektifinden Değerler Eğitiminde Özne Problemi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/3, (2020), 921-930.
 • Koç, Mustafa. “Manevî-[Psikolojik] Danışmanlık ile İlgili Batı’da Yapılan Bilimsel Çalışmaların Tarihi ve Literatürü (1902-2010) Üzerine Bir Araştırma- I”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/2, (2012), 201-237.
 • Köylü, Mustafa. “Dinin Ruh ve Beden Sağlığı Üzerine Etkisi”. Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Edt. Nurullah Altaş ve Mustafa Köylü, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık, 2012. Kurt, Abdurrahman. Din Sosyolojisi. Bursa: Sentez Yayınları, 2012.
 • Marshall, Gordon. Sosyoloji Sözlüğü. çev. O. Akınbay, & D. Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2006.
 • Masten, Ann S. and Jelena Obradovic. Competence and Resilience nn Development. Annals Of The New York Academy of Sciences, 1094/1, (2006), 13-27.
 • Maslow, Abraham. İnsan Olmanın Psikolojisi. çev. Okhan Gündüz. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık, 2011.
 • Özdemir, Saadettin. “Engelli Bireylerin Manevi Rehabilitelerinde İletişimin Önemi”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, (2017), 137- 159.
 • Özdoğan, Öznur. “İnsanı Anlamaya Yönelik Bir Yaklaşım: Pastoral Psikoloji”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 47/2, (2006) 127-141.
 • Özen, Yener. “Tanrı- Sen Ben Üçümüzün Yolu – Pastoral Psikoloji ve Danışmanlığın Gerekliliği Üzerine”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10/2, (2010), 41-57.
 • Patton, Michael Quinn. Qualitative Research and Evaluation Methods, Sage Publications, London, 2002.
 • Puchalski, Christina M. “Spirituality And The Care Of Patients At The End-Of-Life: An Essential Component Of Care”. Omega. 56/1, (2008), 33-38.
 • Rogers-Vaughan, Bruce. “Best Practıces In Pastoral Counselıng: Is Theology Necessary?”, Journal of Pastoral Theology, 23/1, (2013), 2-26,
 • Söylev, Ömer Faruk (2015). “Psikolojik Yardım Hizmetleri Bağlamında Türkiye’de Dini Danışmanlık ve Rehberlik”. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1/ 2, (2015), 287-308.
 • Şirin, Turgay, Dini Danışma ve Rehberlik-İhsan Modeli-Manevi Danışmanlık. İstanbul: MİM Akademi Yayınları, 2014.
 • Schwartz, Shalom H. Universals in the content and structure of values: Theory and empiricaltests in 20 countries. M. Zanna (Ed.), Advances in experimentalsocialpsychology, 25, (1992), 1-65.
 • Schwartz, Shalom H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2/1, 2012.
 • Taşkın, Halime Hilal. Lise Öğrencilerindeki Akademik Başarı ve Sınav Kaygısı ile Manevi Danışmanlık ve Rehberlik İlişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019). Uşak Üniversitesi SBE.
 • Topuz, İlhan. Cami Din Görevlilerinin Yeterliliklerinin Manevi Danışmanlık Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/35, (2015), 27-56.
 • Utsch, Michael. “The Challenge of Psychotherapy for Religion and Spirituality” Psyche&Geloof. 18/1-2, (2007), 86-95.
 • Uygur, Ali Engin. “Tarihteki İlk Psikoterapi Metodu: Pastoral Danışmanlık”. (2017), https://www.bilimoloji.com/tarihteki-ilk-psikoterapi-metodu-pastoral-danismanlik/, (Erişim Tarihi: 17 Kasım 2019).
 • VandenBos, G. R. American Psychological Association Dictionary Of Psychology, (2th ed.). Pastoral counseling. Washington DC: American Psychological Association, 2015. Yıldırım, Ali ve Hsan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Published Date GÜZ
Journal Section Articles
Authors

Yılmaz CEYLAN (Primary Author)
Mus Alparslan University
0000-0003-4643-3461
Türkiye


Muharrem ÖZAYDIN
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0001-5148-8024
Türkiye

Publication Date December 25, 2020
Application Date October 10, 2020
Acceptance Date December 11, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume -, Issue 16

Cite

ISNAD Ceylan, Yılmaz , Özaydın, Muharrem . "Manevi/Dini Danışmanlıkta Değer Algısı". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - / 16 (December 2020): 284-301 . https://doi.org/10.34085/buifd.807825


Crossref Sponsored Member Badge  Crossref Cited-by logo        13970    13971   13972    13973  13974  

Creative Commons Lisansı
        

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.