Research Article
BibTex RIS Cite

TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR'DAKİ YERİ

Year 1968, Volume: 71 Issue: 71, 73 - 92, 01.12.1968

Abstract

Menderes masifinin güneyinde Ege denizini sınırlayan dağlar Likya Torosları'nın ve Anadolu yaylasının güneyinde uzanan uzun sıradağların batı ucunu teşkil ederler. Bu dağların mimarisi, anormal bir durumda üst üste gelmiş üç yapıtın sıralanmasıyle karakterize edilir. Bunlar, yukarıdan aşağıya olmak üzere :

1) bir peridotit napı,

2) çeşitli cins ve kökenli ekayların meydana getirdiği karışık bir kitle,

3) otokton bir substratumdur. Bu üç ünite, halihazırda bölgede görülen dağ silsilelerinin esas hatlarını çizen, geç oluşumlu dikey kıvrımlarla ve bir fay sistemiyle kesilmişlerdir. Otokton oluşum, detritik (olistostrom) ve Miosen yaşlı bir formasyonla örtülü bulunan ve yaşı Senomanien ile Akitanien arasında olan bir kalker çökeltisi ihtiva eder. Ekayların tümü karışık durumda olan bir teğet tektoniğin dikkat çekici bir misalini teşkil eder. Bu tektoniğin bozukluğu ve karışıklığı, otokton oluşumun basit ve yatay durumda olan yapısı ile ve üstteki peridotit napının düzgünlüğü ve devamlılığıyla bir tezat teşkil eder. Metamorfik, volkanik veya tortul kayaç ekayları peridotitlerin altındaki kaotik oluşum içinde, birbirlerini kısmen örten kiremitler gibi sıralanırlar. Bu ekaylar, her biri ayrı paleocoğrafik kökenden gelen, bilinmeyen metamorfik bir tabandan kopmuş kristalofilien kayaçların yongaları, Radyolarit ihtiva eden mikrolitik ve doleritik diyabaz kitleleri ve birbirinden ayrı, fosilli dört stratigrafik serinin çeşitli büyüklükteki parçaları tarafından meydana getirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen fosilli dört stratigrafik seriden birincisi, organik ve detritik fasiyese sahip olup, Karbonifer ile Trias arasında yer alır. Bir diğeri ise volkanik ve detritik arakatkılı, Permien yaşlı kalkerler, Triastan Senomaniene kadar giden kalker ve dolomiler ve yaşı muhtemelen Senonienden Paleosene kadar uzanan bir oluşumdan meydana gelmiştir. Üçüncü stratigrafik seriyi ise yalnız Trias yaşh dolomiler temsil eder. Nihayet dördüncü seri Üst Kretasede ve Nummulitiğin alt seviyelerinde kalker olup, Eosende detritik bir karakter gösterir. Peridotit napının ve çeşitli allokton formasyonların kökenlerinin güneyden ziyade kuzeyde, Menderes'e doğru aranması gerekir kanaati hâsıl olmuştur. Fakat bu başlangıç mahalli halen tamamen meçhuldür. Teke yarımadası (Likya) bölgesinde rastlanan fasiyesleri ve stratigrafik serileri Toroslar'ın çok daha doğuda bulunan kısımlarındakilerle mukayese etmek mümkündür. Fakat bu seri ve fasiyesler Hellenitlerde rastlanandan farklı görünmektedir. Başlıca teğet hareketlerin muhakkak Burdigalienden sonra başladığı ve muhtemelen Üst Miosen yaşında olduğu görülmektedir. O halde bu hareketler, Girit'te, Rodos'ta, yahut Antalya doğusundaki Toroslar'da rastlanan Oligosen, öncesi şariyajların-oluşumdan- sonra başlamıştır. Likya Torosları geç bir orojenez fazına uğramıştır ; bu dış Hellenitlerin bir karakteridir. Ayrıca Likya Torosları, iç zonlar gibi, bir kısım epizonal metamorfizmaya uğramış (Karabörtlen civarı) büyük stilli şariyaj naplarına maruz kalmıştır. Likya Torosları, Hellenit fasiyesinden daha ziyade Toros fasiyesi ihtiva etmelerine rağmen, bazı iç ve dış Hellenit zonları özelliğini de göstermektedir. Halihazırda, eldeki bilgilere dayanarak, yatay olarak, Yunanistan'da ve Küçük Asya'daki tanınmış zonları bir sıra boyunca uzanmak ve mukayese yapmak pek emin sonuçlar vermeyecektir.

References

 • ALTINLI, E. (1944) : istanbul Üniversitesi Fen Fak. Mecm., seri B, cilt IX-3 ve X-I.
 • AUBOUİN, J. & DERCOURT, J. (1965) : Sur la geologie de l'Egde : regard sur la Crete (Grece). Bull. Soc. Geol. de France (T). VII, s. 787-821.
 • BASSAGET, J.P. (1966) : Contribution â l'etude geologique de la region au Sud du massif du Menderes entre Fethiye et Sandras Dağ. These Univ. Grenoble.
 • ; MİCHEL, R. & RİCHARD, F. (1967) : Les rodingites et les ophispherites du massif ultrabasique de la province de Muğla (Taurus occidental, Turquie); comparaison avec des analyses chimiques recentes des rodingites des Alpes, «Geologie Alpine». Trav. Lab. Geol. Grenoble, no. 43, s. 23-40.
 • BLUMENTHAL, M. (1963) : Le Systeme structural du Taurus sud-anatolien. Livre â la memoire du Professeur Paul Fallot. Publ. Soc. Geol. France, t. II, s. 611-662.
 • BRUNN, J.H. (1960) : Les zones helleniques internes et leur extension. R6flexions sur l'orogenese alpine. Bull. Soc. Geol. de France, (7), II, 4, s. 470-477-
 • COLIN, H. (1962) : Fethiye-Antalya-Kaş-Finike (Güneybatı Anadolu) bölgesinde yapılan jeolojik etüdler. M.T.A. Derg. no. 59, s. 19-61, Ankara.
 • GANSSER, A. (1959) : Le probleme des ophiolites en dehors des Alpes. Eclogae geol. Helvetiae, no. 52, s. 659-680.
 • GIERMANN, G. (1966) : Gedanken zur ostmediterranen Schwelle. Bull. Inst. Oceanographique de Monaco, 66, n°. 1362.
 • GRACIANSKY, P. Ch. de (1967) : Existence d'une nappe ophiolitique â l'extremite Occidentale de la chaîne sud-anatolienne; relations avec les autres unites charriees et avec les terrains autochtones (Province de Muğla, Turquie) C.R.Ac.Sc., t. 264, serie D, s. 2876-2879.
 • & LYS, M. (1968) : Presence d'une microfaune d'age ladinien probable dans l'une des unites allochtones du Taurus occidental. C.R.Ac.Sc., Paris, t. 267, s. 36-38, seri D.
 • GUTNIC, M.; KELTER, D. & MONOD, O. (1968) : Decouverte de nappes de charriage dans le Nord du Taurus occidental (Turquie meridionale). C.R.Ac.Sc., Paris, t. 266, s. 988-991, seri D.
 • GÜVENÇ, T. (1965) : Etude stratigraphique et micropaleontologique du Carbonifere et du Permien des Taurus occidentaux dans l'arriere-pays d'Alanya (Turquie)., These, Univ. Paris (yayınlanmamış).
 • KAADEN, G. van der & METZ, K. (1954) : Datça-Muğla-Dalaman çayı (SW Anadolu) arasındaki bölgenin jeolojisi. TJ.K. Bült., vol. V, no. 1-2, s. 71-170, Ankara.
 • KOSSMAT, F. (1924) : Geologie der zentralen Balkanhalbinsel. Mit einer Übersicht des dinarischen Gebirgsbaues. In die Kriegsschauplâtze, 1914-1918 geologiedargestellt, H. 12. Berlin.
 • LEFEVRE, R. (1966) : Donnees nouvelles sur la Stratigraphie du Cretace superieur dans le massif des Bey Dağları (Taurus lycien, Turquie). C.R.Ac.Sc., 263, seri D, s. 1029-1032.
 • (1967) : Un nouvel element dans la geologie du Taurus lycien: les nappes d'Antalya (Turquie). C.R.As.Sc., 265, seri D, s. 1365-1368.
 • MAİTRE, D. (1967) : Contribution â l'etude geologique de la bordure,, sud du massif de Menderes dans la region situde â l'Est de Köyceğiz (province de Muğla), Turquie. These 3eme cycle Fac. Sc. Univ. de Grenoble.
 • OROMBELLİ, G.; LOZEJ, G.P. & L.A. (1967) : Preliminary notes on the geology of the Datça Peninsula (SW Turkey). Acc. Naz. dei Lincei, seri VIII, vol. XLII, fask. 6, s. 830 â 841.
 • & POZZI, R. (1967) : II Mesozoico nell'isola di Rodi (Grecia). Rev. Ital. Paleont. Strat., 73, no. 2, s. 409-536.
 • PAMİR, H.N. (1964) : Geological map of Turkey-l:500 000. M.T.A. Publ., Ankara.
 • PHILIPPSON, A. (1915) : Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien. Vol. V, Karien südlich des Mâander und das westliche Lykien. Petermanns Mitt., Gotha. ¥
 • PLANHOL, X. de (1953) : Les formes glaciaires du Sandras Dağ et la limite des neiges eternelles quaternaires dans le SW de l'Anatolie. C.R.S.G.F, no. 13, s. 263-265.
 • (1953) : Le relief gloiciaire du Sandras Dağ (Carie meridionale, Turquie d'Asie). Actes du 4eme Congres de l'INQUA, Roma - Pise, s. 12-19 et 99-107.
 • POISSON, A. (1967) : Donnees nouvelles sur le Cretace superieur et le Tertiaire du Taurus occidental au Nord-Ouest d'Antalya (region de Korkuteli, Turquie). C.R.Ac.Sc., t. 264, seri D, s. 218-221.
 • • (1967) : Presence d'un Trias superieur de facies recifal dans le Taurus lycien au NordOuest d'Antalya (Turquie). C.R.Ac.Sc., t. 264, seri D, s. 2443-2446.
 • RİCHARD, F. (1967) : Decouverte d'un horizon â Microcodium dans la serie carbonatee cretaceotertiaire de Göcek (province de Muğla, Turquie). C.R.Ac.Sc., t. 264, seri D, s. 1133-1136.
 • • : (1967) Etude geologique de la fenetre de Göcek-Aygır Dağ (Taurus lycien occidental, Turquie). These 3eme cycle Fac. Sc. de Grenoble.
 • YILMAZ, 1. (1966) : Etude geologique de la region cotiere comprise entre Dalaman Çay et İnnice ovası (Province de Muğla, Turquie). These 3eme cycle Fac. Sc. de Grenoble.

STRATIGRAPHIE DES UNITES SUPERPOSEES DANS LE TAURUS LYCIEN ET PLACE DANS L'ARC DINARO-TAURIQUE

Year 1968, Volume: 71 Issue: 71, 73 - 92, 01.12.1968

Abstract

Les montagnes qui bordent la mer Egee au Sud du massif de Menderes representent l'extremite occidentale du Taurus de Lycie et de la longue chaine qui horde le Sud du plateau anatolien.
Leur architecture est caracterisee par l'empilement de trois ensembles structuraux anormalement superposes, soit, de haut en bas :

1) une nappe de peridotites,

2) une masse complete d'ecailles de nature et d'origine diverses,

3) un substratum autochtone. Ces trois unites sont recoupees par un sytteme de failles et de flexures verticales tardives, responsables de l'essentiel des traits orographiques actuels. L'autochtone comporte une barre calcaire d'age compris entre le Cenomanien et l'Aquitanien, surmontee d'une formation detritique (olistostrome) d'age miocene. Le complexe d'ecailles fournit un exemple remarquable de tectonique tangentielle chaotique dont les complications et le desordre contrastent a la fois avec la simplicite des structures tabulaires de l'autochtone et avec la regularite et la continuite de la nappe des peridotites sus-jacentes. Des ecailles de roches metamorphiques, eruptives et sedimentaires s'imbriquent dans le complexe chaotique sous-jacent aux peridotites : copeaux de terrains cristallophylliens arraches a un socle metamorphique inconnu, masses de diabases doleritiques et microlitiques accompagnees de radiolarites, lambeaux de dimensions diverses, appartenant a quatre series stratigraphiques fossiliferes distinctes, chacune d'origine paleogeographique differente. L'une d'elles est comprise entre le Carbonifere et le Trias, avec des fades organo-detritiques; une autre est constitute de calcaires d'age permien intercales d'une serie volcano-detritique, puis de calcaires et de dolomies allant du Trias au Cenomanien; elle se termine par un olistostrome dont l'age s'echelonne vraisemblablement entre le Senonien et le Paleocene; une troisieme est faite uniquement de dolomies d'age triasique; la derniere enfin est calcaire au sommet du Cretace et a la base du Nummulitique, puis detritique a l'Eocene. La partie d'origine de la nappe des peridotites et des diverses formations allochtones, qui semble devoir etre recherchee plutot au Nord et vers le Menderes, qu'au Sud, est encore totalement inconnue. Des series stratigraphiques et des facies comparables se retrouvent a la fois en Lycie et dans des zones du Taurus situees plus a l'Est, mais semblent etre differents de ceux des Hellenides. Les mouvements tangentiels majeurs se sont certainement produits apres le Burdigalien et datent probablement du Miocene superieur; ils sont done posterieurs aux charriages ante-oligocenes connus en Crete, a Rhodes ou bien dans le Taurus a l'Est d'Antalya.
L'orogenese tardive, caracteristique des zones les plus externes des Hellenides, confere une reelle originalite au Taurus lycien, qui est en position relativement interne, dans le domaine atteint par des nappes de charriage de grand style et proche du metamorphisme. Les singularity du Taurus lycien, bien qu'ils possedent des facies et des series plutot tauriques, montrent les particularity des zones helleniques a la fois internes et externes. Les zones reconnues en Grece et en Asie Mineure montrent les difficultes du prolongement lateral sur une transversale particuliere de la chaine.

References

 • ALTINLI, E. (1944) : istanbul Üniversitesi Fen Fak. Mecm., seri B, cilt IX-3 ve X-I.
 • AUBOUİN, J. & DERCOURT, J. (1965) : Sur la geologie de l'Egde : regard sur la Crete (Grece). Bull. Soc. Geol. de France (T). VII, s. 787-821.
 • BASSAGET, J.P. (1966) : Contribution â l'etude geologique de la region au Sud du massif du Menderes entre Fethiye et Sandras Dağ. These Univ. Grenoble.
 • ; MİCHEL, R. & RİCHARD, F. (1967) : Les rodingites et les ophispherites du massif ultrabasique de la province de Muğla (Taurus occidental, Turquie); comparaison avec des analyses chimiques recentes des rodingites des Alpes, «Geologie Alpine». Trav. Lab. Geol. Grenoble, no. 43, s. 23-40.
 • BLUMENTHAL, M. (1963) : Le Systeme structural du Taurus sud-anatolien. Livre â la memoire du Professeur Paul Fallot. Publ. Soc. Geol. France, t. II, s. 611-662.
 • BRUNN, J.H. (1960) : Les zones helleniques internes et leur extension. R6flexions sur l'orogenese alpine. Bull. Soc. Geol. de France, (7), II, 4, s. 470-477-
 • COLIN, H. (1962) : Fethiye-Antalya-Kaş-Finike (Güneybatı Anadolu) bölgesinde yapılan jeolojik etüdler. M.T.A. Derg. no. 59, s. 19-61, Ankara.
 • GANSSER, A. (1959) : Le probleme des ophiolites en dehors des Alpes. Eclogae geol. Helvetiae, no. 52, s. 659-680.
 • GIERMANN, G. (1966) : Gedanken zur ostmediterranen Schwelle. Bull. Inst. Oceanographique de Monaco, 66, n°. 1362.
 • GRACIANSKY, P. Ch. de (1967) : Existence d'une nappe ophiolitique â l'extremite Occidentale de la chaîne sud-anatolienne; relations avec les autres unites charriees et avec les terrains autochtones (Province de Muğla, Turquie) C.R.Ac.Sc., t. 264, serie D, s. 2876-2879.
 • & LYS, M. (1968) : Presence d'une microfaune d'age ladinien probable dans l'une des unites allochtones du Taurus occidental. C.R.Ac.Sc., Paris, t. 267, s. 36-38, seri D.
 • GUTNIC, M.; KELTER, D. & MONOD, O. (1968) : Decouverte de nappes de charriage dans le Nord du Taurus occidental (Turquie meridionale). C.R.Ac.Sc., Paris, t. 266, s. 988-991, seri D.
 • GÜVENÇ, T. (1965) : Etude stratigraphique et micropaleontologique du Carbonifere et du Permien des Taurus occidentaux dans l'arriere-pays d'Alanya (Turquie)., These, Univ. Paris (yayınlanmamış).
 • KAADEN, G. van der & METZ, K. (1954) : Datça-Muğla-Dalaman çayı (SW Anadolu) arasındaki bölgenin jeolojisi. TJ.K. Bült., vol. V, no. 1-2, s. 71-170, Ankara.
 • KOSSMAT, F. (1924) : Geologie der zentralen Balkanhalbinsel. Mit einer Übersicht des dinarischen Gebirgsbaues. In die Kriegsschauplâtze, 1914-1918 geologiedargestellt, H. 12. Berlin.
 • LEFEVRE, R. (1966) : Donnees nouvelles sur la Stratigraphie du Cretace superieur dans le massif des Bey Dağları (Taurus lycien, Turquie). C.R.Ac.Sc., 263, seri D, s. 1029-1032.
 • (1967) : Un nouvel element dans la geologie du Taurus lycien: les nappes d'Antalya (Turquie). C.R.As.Sc., 265, seri D, s. 1365-1368.
 • MAİTRE, D. (1967) : Contribution â l'etude geologique de la bordure,, sud du massif de Menderes dans la region situde â l'Est de Köyceğiz (province de Muğla), Turquie. These 3eme cycle Fac. Sc. Univ. de Grenoble.
 • OROMBELLİ, G.; LOZEJ, G.P. & L.A. (1967) : Preliminary notes on the geology of the Datça Peninsula (SW Turkey). Acc. Naz. dei Lincei, seri VIII, vol. XLII, fask. 6, s. 830 â 841.
 • & POZZI, R. (1967) : II Mesozoico nell'isola di Rodi (Grecia). Rev. Ital. Paleont. Strat., 73, no. 2, s. 409-536.
 • PAMİR, H.N. (1964) : Geological map of Turkey-l:500 000. M.T.A. Publ., Ankara.
 • PHILIPPSON, A. (1915) : Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien. Vol. V, Karien südlich des Mâander und das westliche Lykien. Petermanns Mitt., Gotha. ¥
 • PLANHOL, X. de (1953) : Les formes glaciaires du Sandras Dağ et la limite des neiges eternelles quaternaires dans le SW de l'Anatolie. C.R.S.G.F, no. 13, s. 263-265.
 • (1953) : Le relief gloiciaire du Sandras Dağ (Carie meridionale, Turquie d'Asie). Actes du 4eme Congres de l'INQUA, Roma - Pise, s. 12-19 et 99-107.
 • POISSON, A. (1967) : Donnees nouvelles sur le Cretace superieur et le Tertiaire du Taurus occidental au Nord-Ouest d'Antalya (region de Korkuteli, Turquie). C.R.Ac.Sc., t. 264, seri D, s. 218-221.
 • • (1967) : Presence d'un Trias superieur de facies recifal dans le Taurus lycien au NordOuest d'Antalya (Turquie). C.R.Ac.Sc., t. 264, seri D, s. 2443-2446.
 • RİCHARD, F. (1967) : Decouverte d'un horizon â Microcodium dans la serie carbonatee cretaceotertiaire de Göcek (province de Muğla, Turquie). C.R.Ac.Sc., t. 264, seri D, s. 1133-1136.
 • • : (1967) Etude geologique de la fenetre de Göcek-Aygır Dağ (Taurus lycien occidental, Turquie). These 3eme cycle Fac. Sc. de Grenoble.
 • YILMAZ, 1. (1966) : Etude geologique de la region cotiere comprise entre Dalaman Çay et İnnice ovası (Province de Muğla, Turquie). These 3eme cycle Fac. Sc. de Grenoble.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

P. Ch. De Gracıansky This is me

Publication Date December 1, 1968
Published in Issue Year 1968 Volume: 71 Issue: 71

Cite

APA Gracıansky, P. C. D. (1968). TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 71(71), 73-92.
AMA Gracıansky PCD. TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ. Bull.Min.Res.Exp. December 1968;71(71):73-92.
Chicago Gracıansky, P. Ch. De. “TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 71, no. 71 (December 1968): 73-92.
EndNote Gracıansky PCD (December 1, 1968) TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 71 71 73–92.
IEEE P. C. D. Gracıansky, “TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ”, Bull.Min.Res.Exp., vol. 71, no. 71, pp. 73–92, 1968.
ISNAD Gracıansky, P. Ch. De. “TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 71/71 (December 1968), 73-92.
JAMA Gracıansky PCD. TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ. Bull.Min.Res.Exp. 1968;71:73–92.
MLA Gracıansky, P. Ch. De. “TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, vol. 71, no. 71, 1968, pp. 73-92.
Vancouver Gracıansky PCD. TEKE YARIMADASI (LİKYA) TOROSLARININ ÜST ÜSTE GELMİŞ ÜNİTELERİNİN STRATİGRAFİSİ VE DİNARO-TOROSLAR’DAKİ YERİ. Bull.Min.Res.Exp. 1968;71(71):73-92.

Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en