Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Erken Dönem Türkiye Cumhuriyeti Kurumsal İmajının Göstergebilimsel Analizi

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 9 - 25, 31.07.2019

Abstract

Kurumsal imaj, bir kurumun ulaşmak istediği hedef kitlenin zihninde ortaya çıkan resimdir. Bu tanım devlet kurumları için de geçerlidir. Kurumsal imaj Türkiye tarihinde özellikle Cumhuriyet’in kuruluş döneminde hayati önem taşımıştır. Genç Cumhuriyet’in, hem diplomatik, hem iktisadi ilişkilerini geliştirebilmesi hem de vatandaşın müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi için, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni ulusun hızla, Avrupa’nın hasta adamı şeklinde nitelendirilen Osmanlı imajından kurtulup, genç dinamik ve Batılı Türkiye imajına kavuşması gerekmektedir. Bu amaç çerçevesinde, mimari, resim, grafik tasarım gibi pek çok sanat dalı ve daha nice farklı yollar ile Türkiye’nin kurumsal imajı şekillendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın yazılış amacı işte bu kurumsal imaj inşası serüvenini göstergebilim ile analiz etmektir.

References

 • KaynakçaRaporlar ve Projeler
 • Alschen, S. (2013). In the footstpes of Peter the Great, Bergen Country Academies.
 • Hunter, J. (2015). Insititutional Change in Meiji Japon: Image and Reality. London School of Economics.
 • Low-Chappell, S.(2014). Bravery in the Face of Death: Gladiatorial Games and Those Who Watched Them.
 • Mc Gill Üniversitesi, Klasikler.
 • Eserler
 • Armaoğlu, F. ( 2014). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Barthes, R.(1979). Göstergebilim İlkeleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Oran, B. (2015). Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I:1919-1980. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Makaleler
 • Çetin, S., Tekiner, M., A. (2015). Kuramsal İmajın Temel Belirleyicileri: Emniyet Teşkilatı Örneklemi İç Paydaş Anketi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ,13(1), 418-440.
 • Cilvelek, O., M., Türkay, O. (2018). Türkiye Tanıtım Afişlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi: Home Of Turkey Afişleri Örneği. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 8(2), 312-328.
 • Kılıç, Ş. (2013). Ottoman Perception in The Byzantine Short Chronicles. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 32(53), 112-135.
 • Miller, J. H. (2004). Japan Between Asia and West. Asia-Pacific Center for Security Sutidies, Mart, 1-12, https://apcss.org/Publications/Ocasional%20Papers/OPTheOutlierJapanBetweenAsiaWest.pdf.
 • O'Loughlin, J.(2005). Where in the World is Russia? Geopolitical Perceptions and Preferences of Ordinary Russian. Eurasian Geography and Economics, 46(1), 23-50.
 • Özyetgin, M. (2006). Atatürk ve Güneş Dil Teorisi. Türk Dili Dergisi, 655, 92-104.
 • Prior, P., Semiotics, içinde, Leung, C., ve Street, B.(2014) The Routledge Companion to English Studies, Londra: Routledge.
 • Tezler
 • Sivrioğlu, U.,T.(2015). Tek Parti Döneminde Orta Asya ve Sümer Hitit Araştırmaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Walsh, D. (2015). Analysis of Peter the Greats Social Reforms and the Justification of the Reactions from the General Public. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Westren Oregon University.
 • 17 İnternet Kaynakları
 • http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Greek_philosophy,_Ancient.
 • https://www.buzzfeednews.com/article/andrewkaczynski/mister-ill-make-a-man-out-of-you.

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 9 - 25, 31.07.2019

Abstract

References

 • KaynakçaRaporlar ve Projeler
 • Alschen, S. (2013). In the footstpes of Peter the Great, Bergen Country Academies.
 • Hunter, J. (2015). Insititutional Change in Meiji Japon: Image and Reality. London School of Economics.
 • Low-Chappell, S.(2014). Bravery in the Face of Death: Gladiatorial Games and Those Who Watched Them.
 • Mc Gill Üniversitesi, Klasikler.
 • Eserler
 • Armaoğlu, F. ( 2014). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Barthes, R.(1979). Göstergebilim İlkeleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Oran, B. (2015). Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I:1919-1980. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Makaleler
 • Çetin, S., Tekiner, M., A. (2015). Kuramsal İmajın Temel Belirleyicileri: Emniyet Teşkilatı Örneklemi İç Paydaş Anketi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ,13(1), 418-440.
 • Cilvelek, O., M., Türkay, O. (2018). Türkiye Tanıtım Afişlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi: Home Of Turkey Afişleri Örneği. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 8(2), 312-328.
 • Kılıç, Ş. (2013). Ottoman Perception in The Byzantine Short Chronicles. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 32(53), 112-135.
 • Miller, J. H. (2004). Japan Between Asia and West. Asia-Pacific Center for Security Sutidies, Mart, 1-12, https://apcss.org/Publications/Ocasional%20Papers/OPTheOutlierJapanBetweenAsiaWest.pdf.
 • O'Loughlin, J.(2005). Where in the World is Russia? Geopolitical Perceptions and Preferences of Ordinary Russian. Eurasian Geography and Economics, 46(1), 23-50.
 • Özyetgin, M. (2006). Atatürk ve Güneş Dil Teorisi. Türk Dili Dergisi, 655, 92-104.
 • Prior, P., Semiotics, içinde, Leung, C., ve Street, B.(2014) The Routledge Companion to English Studies, Londra: Routledge.
 • Tezler
 • Sivrioğlu, U.,T.(2015). Tek Parti Döneminde Orta Asya ve Sümer Hitit Araştırmaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Walsh, D. (2015). Analysis of Peter the Greats Social Reforms and the Justification of the Reactions from the General Public. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Westren Oregon University.
 • 17 İnternet Kaynakları
 • http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Greek_philosophy,_Ancient.
 • https://www.buzzfeednews.com/article/andrewkaczynski/mister-ill-make-a-man-out-of-you.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Ali Çağan UZMAN
Türkiye

Publication Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Uzman, A. Ç. (2019). Erken Dönem Türkiye Cumhuriyeti Kurumsal İmajının Göstergebilimsel Analizi . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 9-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/busad/issue/49319/596639