Research Article
Mendeley EndNote BibTex Cite

Kırgızistan'ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Etkinliğine Yönelik Bir Araştırma

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 12 - 21, 19.11.2020
https://doi.org/10.47257/busad.723519

Abstract

Bu çalışma Kırgızistan’ın turizm potansiyelini belirlemek ve etkinliğini araştırmak için yapılmıştır. Kırgızistan’ın muhteşem doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri, eşsiz dağları ve gölleri haricinde sağlık turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bunca zenginliğe rağmen Kırgızistan, turizmden henüz arzu edilen düzeyde yararlanamamaktadır. Bundan dolayı hazırlanan bu çalışma Kırgızistan’ın turizm potansiyeli belirlemek ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Araştırma için öncelikle ilgili ulusal ve uluslararası literatür titizlikle taranmış ve amacına uygun anket soru formu hazırlanmıştır. Anket soru formu dört bölüm ve toplam 36 sorudan oluşmaktadır. Bişkek’te Nisan-Mayıs 2019 tarihlerinde 400 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak frekans analizi, t testi ve Anova testleri uygulanmıştır. Yapılan t testi sonucunda katılımcıların cinsiyetleri ile Kırgızistan turizmi hakkındaki düşüncelerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Yaş, eğitim durumu ve çalışma süresi gibi değişkenlerde ise anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonucunda Kırgızistan’ın turizm potansiyelini etkin kullanabilmesi için farklı öneriler sunulmaktadır. Turizmde istenilen düzeyde yararlanabilmek için öncelikle Kırgızistan’ın tarihi ve kültürel değerlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi önerilmektedir. Tespit edilen turistik değerlerin etkin bir tanıtım ve pazarlama stratejileriyle sunulmasının önemine de dikkat çekilmektedir. Ayrıca Kırgızistan ile ilgili olumlu bir turizm imajının oluşturulmasına da vurgu yapılmaktadır. Bunun için de ülkeyi ziyaret eden turistlerin en iyi şekilde ağırlanması ve kaliteli hizmet sunulması gerektiği ifade edilmektedir.

References

 • Akgöz, E. (2018). Kırgızistan’da Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması İle İlgili Bir Model Önerisi. Bişkek: BYR Publishing.
 • Alparslan, F. (2006). Kırgızistan Turizm Coğrafyası (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Aydın, A., & Gencür, A. S. (2015). Türkiye’nin Turizm Arzı, Piyasa Yapısı ve Global Riskler: Keşifsel Bir Yaklaşım. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 43-64.
 • Azhimadina, R. (2012). Kırgızistan’da Turizm Sektörünün Gelişmesinde Halkla İlişkilerin Rolü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Buyar, C., Türkmen, M., & Useev, N. (2019). Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunaları III (Bildiri Kitabı). Bişkek.
 • Doğan, S., & Yıldız, Z. (2007). Bölgesel Kalkınma, Turizmin İlişkisi ve Göller Bölgesi Kalkınmasında Alternatif Turizm Potansiyelinin Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), 147-181.
 • Erdem, B., & Bakkal, S. (2019). Kırgızistan’ı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Memnuniyet Algıları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), 582-611.
 • Erdem, B., Gülcan, B., Tokmak, C., Asanova, K., & Margazieva, N. (2015). Kırgızistan konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 69-92.
 • İnce, C., Matkerimova, B., & Kaparova, A. (2019). Kırgızistan’ın Gastronomi Turizmi ve Haritası. Bişkek: Byr Publishing House.
 • Jumabaev, M. (2006). Kırgız Gelenek ve İnançlarında Dini Ritüeller (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kafkasyalı, A. (2005). Türk Dünyasında Nevruz Geleneğine Toplu Bakış. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 149-172.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48. doi:10.5455/jmood.20160307122823
 • Kulnazarova, A. (2010). Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde Turizm Sektörünün Mevcut Durumu Ve Gelişme Olanakları: Kırgızistan Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Meriç, P. Ö. (2007). İzmir'de Turizm Sektörünün Geliştirilmesinde Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 298-316.
 • Minbaeva, A. (2010). Kırgızistan Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Uygulanabilecek Turistik Ürün Çeşitleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, Y., & Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(2), 183-195.
 • Palmer, N. (2007). Ethnic Equality, National Identity and Selective Cultural Representation in Tourism Promotion: Kyrgyzstan, Central Asia. Journal of Sustainable Tourism, 15(6), 645-662.
 • Stat.Kg. (2020). Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Turizm Verileri. 02 20, 2020 tarihinde www.stat.kg: http://www.stat.kg/en/statistics/turizm/ adresinden alındı
 • Tıraş, M., & Besnek, F. (2017). Osmaniye İli’nin Turizm Potansiyeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 757-777.
 • Törökan Uulu, E. (2015). Burana Müzesi ve Balasagın (Çev. Bilal Yıldız). Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 121-145.
 • Uğuz, S. Ç. (2011). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Burhaniye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi(24), 332-353.
 • UNWTO. (2019). Glossary of Tourism Terms. 02 24, 2019 tarihinde www.unwto.org: http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryterms.pdf adresinden alındı
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A., & Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yaman, S., & Tekin, S. (2010). Öğretmenler İçin Hizmet-İçi Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(I-II), 76-88.
 • Yeşiltaş, M. (2009). Obstacles To The Tourısm Development In Kyrgyzstan. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(22), 239-248.

A Research on The Determination and Effectiveness of Tourism Potantial in Kyrgyztan

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 12 - 21, 19.11.2020
https://doi.org/10.47257/busad.723519

Abstract

This study was conducted to determine the tourism potential of Kyrgyzstan and to investigate its effectiveness. Apart from the magnificent nature of Kyrgyzstan, its historical and cultural richness, its unique mountains and lakes, it has an important potential for health tourism. Despite all this wealth, Kyrgyzstan cannot yet benefit from tourism at the desired level. For this reason, this study has been prepared to determine the tourism potential of Kyrgyzstan and to evaluate it in a sustainable way. The relevant national and international literature was first examined and a questionnaire form was prepared for the research. The survey consists of four parts and 36 questions in total. 400 people were reached in Bishkek in April-May 2019. Frequency analysis, t-test and ANOVA tests were applied using the data obtained. As a result of the t-test, there was no significant difference in the opinions of the participants about their gender and Kyrgyz tourism. Significant differences were found in variables such as age, education and working time. Some deficiencies are suggested as a reason for this. There are different suggestions to eliminate them. It is recommended to accurately determine the historical and cultural values of Kyrgyzstan in order to benefit from the desired tourism level. The importance of presenting the determined touristic values with effective promotion and marketing strategies is also emphasized. It also focuses on creating a positive tourism image of Kyrgyzstan. For this, it is stated that tourists visiting the country should be hosted in the best way and quality service should be provided.

References

 • Akgöz, E. (2018). Kırgızistan’da Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması İle İlgili Bir Model Önerisi. Bişkek: BYR Publishing.
 • Alparslan, F. (2006). Kırgızistan Turizm Coğrafyası (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Aydın, A., & Gencür, A. S. (2015). Türkiye’nin Turizm Arzı, Piyasa Yapısı ve Global Riskler: Keşifsel Bir Yaklaşım. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 43-64.
 • Azhimadina, R. (2012). Kırgızistan’da Turizm Sektörünün Gelişmesinde Halkla İlişkilerin Rolü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Buyar, C., Türkmen, M., & Useev, N. (2019). Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunaları III (Bildiri Kitabı). Bişkek.
 • Doğan, S., & Yıldız, Z. (2007). Bölgesel Kalkınma, Turizmin İlişkisi ve Göller Bölgesi Kalkınmasında Alternatif Turizm Potansiyelinin Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6), 147-181.
 • Erdem, B., & Bakkal, S. (2019). Kırgızistan’ı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Memnuniyet Algıları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), 582-611.
 • Erdem, B., Gülcan, B., Tokmak, C., Asanova, K., & Margazieva, N. (2015). Kırgızistan konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 69-92.
 • İnce, C., Matkerimova, B., & Kaparova, A. (2019). Kırgızistan’ın Gastronomi Turizmi ve Haritası. Bişkek: Byr Publishing House.
 • Jumabaev, M. (2006). Kırgız Gelenek ve İnançlarında Dini Ritüeller (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kafkasyalı, A. (2005). Türk Dünyasında Nevruz Geleneğine Toplu Bakış. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 149-172.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48. doi:10.5455/jmood.20160307122823
 • Kulnazarova, A. (2010). Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde Turizm Sektörünün Mevcut Durumu Ve Gelişme Olanakları: Kırgızistan Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Meriç, P. Ö. (2007). İzmir'de Turizm Sektörünün Geliştirilmesinde Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 298-316.
 • Minbaeva, A. (2010). Kırgızistan Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Uygulanabilecek Turistik Ürün Çeşitleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, Y., & Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(2), 183-195.
 • Palmer, N. (2007). Ethnic Equality, National Identity and Selective Cultural Representation in Tourism Promotion: Kyrgyzstan, Central Asia. Journal of Sustainable Tourism, 15(6), 645-662.
 • Stat.Kg. (2020). Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Turizm Verileri. 02 20, 2020 tarihinde www.stat.kg: http://www.stat.kg/en/statistics/turizm/ adresinden alındı
 • Tıraş, M., & Besnek, F. (2017). Osmaniye İli’nin Turizm Potansiyeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 757-777.
 • Törökan Uulu, E. (2015). Burana Müzesi ve Balasagın (Çev. Bilal Yıldız). Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 121-145.
 • Uğuz, S. Ç. (2011). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Burhaniye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi(24), 332-353.
 • UNWTO. (2019). Glossary of Tourism Terms. 02 24, 2019 tarihinde www.unwto.org: http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryterms.pdf adresinden alındı
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A., & Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yaman, S., & Tekin, S. (2010). Öğretmenler İçin Hizmet-İçi Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(I-II), 76-88.
 • Yeşiltaş, M. (2009). Obstacles To The Tourısm Development In Kyrgyzstan. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(22), 239-248.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section ARTICLES
Authors

Erkan AKGÖZ (Primary Author)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0001-6723-0271
Türkiye


Akif KORKMAZ
KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY
0000-0002-2470-4454
Türkiye

Publication Date November 19, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Akgöz, E. & Korkmaz, A. (2020). Kırgızistan'ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Etkinliğine Yönelik Bir Araştırma . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 12-21 . DOI: 10.47257/busad.723519