Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluations of Teachers in Terms of Increasing The Quality of Teaching in Online Education

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 14 - 20, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.867979

Abstract

Abstract: Remote (online) education has become inevitable due to many compulsory reasons such as natural disasters. The education, which is tried to be continued through certain digital platforms with the support of technology, is based on the instructional relationship between the learner and the teacher. This interaction in digital settings can sometimes cause problems. In this sense, interviews were conducted with 6 elementary school teachers doing distance education. In the current study, the "case study" method, which is one of the qualitative research designs, was used because it was aimed to examine the evaluations of elementary school teachers, who are online education practitioners, to increase the quality of web-based teaching in a holistic and in-depth manner. The obtained data were analysed by content analysis. As a result of this, 14 codes were created under 4 categories from the findings obtained from teachers. It is thought that the study will guide the elementary school teachers and distance education planners, especially those who continue distance education and allow them to take measures against the problems that may be experienced in this regard. To increase the quality of teaching, teachers, who have to do distance education online, think that technology literacy should be developed, and lesson planning should be made according to the student's interests and needs so that they should be close to the student as if they were in face-to-face education rather than from a distance. Also, they think that how to participate and ask for permission to talk should be developed in line with the classroom rules, and evaluations should be made by getting feedbacks through oral and written exams and homework. According to the results of this present study, it is recommended to increase the technological literacy of teachers about their course routines, to plan effective learning/teaching remotely by supporting the course contents with digital materials, to connect the student's participation in the course to a system and to teach how they can control their behaviour, and to use alternative measurement and evaluations with rational feedback.

References

 • BALAMAN, F, (2018). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim İle Geleneksel Eğitimin İnternet Programcılığı 2 Dersi Kapsamında Karşılaştırılması, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 1173-1200.
 • BILGIÇ, H, G, DOĞAN, D, VE SEFEROĞLU S, S, (2011). Türkiye’de Yükseköğretimde Çevrimiçi Öğretimin Durumu: İhtiyaçlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.
 • BIRKÖK, C, M, VE VURANOK, T, T, (2010). Uzaktan Eğitim Ile Bilgi Ihtiyacının Karşılanması: Bir Üniversite Programı Önerisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,. 7(2), 427-444.
 • CAN, E, (2020). Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi Ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık Ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları, AUAD, 6(2), 11-53.
 • DURAK, G, ÇANKAYA, S, YUNKUL, E, URFA, M, TOPRAKLIKLIOĞLU, K, ARDA, Y, VE İNAM, N, (2017). Trends In Distance Education: A Content Analysis Of Master’s Thesis. The Turkish Online Journal Of Educational Technology-TOJET, 16(1), 203-218
 • GELİŞLİ, Y, (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe Ve Gelişim, Journal Of Research İn Education And Teaching, 4(3), 313-321.
 • GÖKEL, Ö, (2020). Teknoloji Bağımlılığının Çeşitli Yaş Gruplarındaki Çocuklara Etkileri Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri. Kıbrıs Türk Psikiyatri Ve Psikoloji Dergisi, 2(1) 41-47 .
 • HOTAMAN, D, (2020). Online Eğitimin Başarisi Açisindan Biçimlendirici Değerlendirmenin Önemi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), 729-738.
 • KOCOĞLU, E, (2020). Analysis Of Course Transfer Systems Used İn Distance Education, The Eurasia Proceedings Of Educational & Social Sciences (EPESS), 18, 180-184.
 • KÖR, H, ÇATALOĞLU, E, VE ERBAY, H, (2013). Uzaktan Ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması, Gaziantep University Journal Of Social Sciences,12(2), 267-279.
 • MEB (2020). Https://www.Meb.Gov.Tr/Eba-Kullanici-Sayisiyla-Kuresel-Rekora-Gidiyor/Haber/20673/Tr erişim:Aralık 2020.
 • MUSTAFAOĞLU, R, ZİREK, E, YASACI, Z, V RAZAK ÖZDİNÇLER, A, (2018). Dijital Teknoloji Kullanımının Çocukların Gelişimi Ve Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri, Addicta: The Turkish Journal On Addiction, 5, 227–247.
 • ORHAN, F, AKKOYUNLU, B, (1999). Uzaktan Eğitim Yaklaşımında Temel Eğitim 1.Kademe Öğretmenleri'nin Video Destekli Hizmetiçi Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (17), 134-141.
 • ÖZÇINAR, H, VE ÖZTÜRK, E, (2008). Çevrimiçi Tartışmalara Ilişkin Öğrenci Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 154-178.
 • ÖZGÖL, M, SARİKAYA, İ, ÖZTÜRK, M, (2017). Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri, Yüksek Öğretim Ve Bilim Dergisi, 7(2), 294-304.
 • ÖZLÜ, A, VE ÖZTAŞ, D, (2020). Yeni Corona Pandemisi (Covid-19) İle Mücadelede Geçmişten Ders Çikartmak, Ankara Med J, (2), 468-481.
 • SİRER, E, (2020). Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi, OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 1987-2018.
 • TEZCAN, S, VE ASLAN, D, (2000). Ankara’nın Bazı İlköğretim Okullarında 1991-1999 Yılları Arasında Kırma Kusurları Ve Diğer Göz Patolojilerinin Prevelans Çalışmaları İle İlgili Bir Derleme, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7(3): 194-200.
 • TUNCER, M, VE TAŞPINAR, M, (2008). Sanal Ortamda Eğitim Ve Öğretimin Geleceği Ve Olası Sorunlar, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125-144.
 • TÜYSÜZ, C, VE AYDIN, H, (2007). Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 73-84.
 • YAMAMOTO, T, G, VE ALTUN, D, (2020). Coronavirüs Ve Çevrimiçi Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • YILDIZ, E, (2020). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissine Etki Eden Faktörlerin Incelenmesi, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 180-205.
 • YILMAZ, M, (2020). Uzaktan Eğitimin İyileştirilmesi: Salgın Kaynaklı Eğitim Krizini Aşmak İçin Öneriler (Politika Notu: 2020/12). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı.

Online Eğitimde Öğretimin Niteliğinin Arttırılmasına İlişkin Öğretmen Değerlendirmeleri

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 14 - 20, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.867979

Abstract

Doğal afetler gibi pek çok zorunlu nedenden dolayı uzaktan (online) eğitim kaçınılmaz bir hal almıştır. Teknolojinin desteği ile belli dijital platformlar üzerinden sürdürülmeye çalışılan eğitim, öğrenen ile öğreten arasındaki öğretimsel ilişkiye dayanmaktadır. Dijital ortamlardaki bu etkileşim zaman zaman sorunlara neden olabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda uzaktan eğitim yapan 6 sınıf öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada, bizzat online eğitim uygulayıcısı olan sınıf öğretmenlerinin web tabanlı öğretimin niteliğini arttırmaya yönelik değerlendirmelerini bütünsel ve derinlemesine incelemek amaçlandığından nitel araştırma desenlerinden ‘durum çalışması’ yöntemi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerden elde edilen bulgulardan 4 kategori altında 14 kod oluşturmuştur. Yapılan çalışmanın özellikle uzaktan eğitimi sürdüren sınıf öğretmenlerine ve uzaktan eğitim planlayıcılarına yol göstereceği, bu konuda yaşanabilecek sıkıntılara yönelik önlemler almalarına imkân vereceği düşünülmektedir. Araştırma bulgularına göre, uzaktan online eğitim yapmak zorunda kalan öğretmenler, öğretimin niteliğini arttırmak için teknoloji okuryazarlığının gelişmiş olması, öğrenci ilgi ve ihtiyacına göre ders planlamalarının yapılıp öğrenciyle sanki uzaktan değil de yüz yüze eğitimdeymiş gibi yakınlık gösterilmesi, kurala uygun söz alma ve konuşma becerilerinin geliştirmesi, sözlü-yazılı ve ödevle dönütler alınarak değerlendirmelerin yapılması gerektiğini düşünmektedirler. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin ders rutinleri ile ilişkili olarak teknolojik okuryazarlıklarının arttırılması, ders içeriklerinin dijital materyallerle desteklenerek uzaktan etkili öğrenme/öğretme planlamaların yapılması, öğrencinin derse katılımını bir sisteme bağlayıp, kendi davranışlarını kontrol edebileceği yolların öğretilmesi, ansal dönütlerle alternatif ölçme ve değerlendirmelerin kullanılması önerilmektedir.

References

 • BALAMAN, F, (2018). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim İle Geleneksel Eğitimin İnternet Programcılığı 2 Dersi Kapsamında Karşılaştırılması, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 1173-1200.
 • BILGIÇ, H, G, DOĞAN, D, VE SEFEROĞLU S, S, (2011). Türkiye’de Yükseköğretimde Çevrimiçi Öğretimin Durumu: İhtiyaçlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.
 • BIRKÖK, C, M, VE VURANOK, T, T, (2010). Uzaktan Eğitim Ile Bilgi Ihtiyacının Karşılanması: Bir Üniversite Programı Önerisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,. 7(2), 427-444.
 • CAN, E, (2020). Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi Ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık Ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları, AUAD, 6(2), 11-53.
 • DURAK, G, ÇANKAYA, S, YUNKUL, E, URFA, M, TOPRAKLIKLIOĞLU, K, ARDA, Y, VE İNAM, N, (2017). Trends In Distance Education: A Content Analysis Of Master’s Thesis. The Turkish Online Journal Of Educational Technology-TOJET, 16(1), 203-218
 • GELİŞLİ, Y, (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe Ve Gelişim, Journal Of Research İn Education And Teaching, 4(3), 313-321.
 • GÖKEL, Ö, (2020). Teknoloji Bağımlılığının Çeşitli Yaş Gruplarındaki Çocuklara Etkileri Hakkındaki Ebeveyn Görüşleri. Kıbrıs Türk Psikiyatri Ve Psikoloji Dergisi, 2(1) 41-47 .
 • HOTAMAN, D, (2020). Online Eğitimin Başarisi Açisindan Biçimlendirici Değerlendirmenin Önemi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), 729-738.
 • KOCOĞLU, E, (2020). Analysis Of Course Transfer Systems Used İn Distance Education, The Eurasia Proceedings Of Educational & Social Sciences (EPESS), 18, 180-184.
 • KÖR, H, ÇATALOĞLU, E, VE ERBAY, H, (2013). Uzaktan Ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması, Gaziantep University Journal Of Social Sciences,12(2), 267-279.
 • MEB (2020). Https://www.Meb.Gov.Tr/Eba-Kullanici-Sayisiyla-Kuresel-Rekora-Gidiyor/Haber/20673/Tr erişim:Aralık 2020.
 • MUSTAFAOĞLU, R, ZİREK, E, YASACI, Z, V RAZAK ÖZDİNÇLER, A, (2018). Dijital Teknoloji Kullanımının Çocukların Gelişimi Ve Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri, Addicta: The Turkish Journal On Addiction, 5, 227–247.
 • ORHAN, F, AKKOYUNLU, B, (1999). Uzaktan Eğitim Yaklaşımında Temel Eğitim 1.Kademe Öğretmenleri'nin Video Destekli Hizmetiçi Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (17), 134-141.
 • ÖZÇINAR, H, VE ÖZTÜRK, E, (2008). Çevrimiçi Tartışmalara Ilişkin Öğrenci Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 154-178.
 • ÖZGÖL, M, SARİKAYA, İ, ÖZTÜRK, M, (2017). Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri, Yüksek Öğretim Ve Bilim Dergisi, 7(2), 294-304.
 • ÖZLÜ, A, VE ÖZTAŞ, D, (2020). Yeni Corona Pandemisi (Covid-19) İle Mücadelede Geçmişten Ders Çikartmak, Ankara Med J, (2), 468-481.
 • SİRER, E, (2020). Eğitimin Ekran Üzerinden Teknolojik Dönüşümünde Pandemi Dönemi’nin Etkisi, OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29), 1987-2018.
 • TEZCAN, S, VE ASLAN, D, (2000). Ankara’nın Bazı İlköğretim Okullarında 1991-1999 Yılları Arasında Kırma Kusurları Ve Diğer Göz Patolojilerinin Prevelans Çalışmaları İle İlgili Bir Derleme, Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7(3): 194-200.
 • TUNCER, M, VE TAŞPINAR, M, (2008). Sanal Ortamda Eğitim Ve Öğretimin Geleceği Ve Olası Sorunlar, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125-144.
 • TÜYSÜZ, C, VE AYDIN, H, (2007). Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 73-84.
 • YAMAMOTO, T, G, VE ALTUN, D, (2020). Coronavirüs Ve Çevrimiçi Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • YILDIZ, E, (2020). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissine Etki Eden Faktörlerin Incelenmesi, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 180-205.
 • YILMAZ, M, (2020). Uzaktan Eğitimin İyileştirilmesi: Salgın Kaynaklı Eğitim Krizini Aşmak İçin Öneriler (Politika Notu: 2020/12). İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section ARTICLES
Authors

Nida BAYINDIR (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8329-358X
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Bayındır, N. (2021). Online Eğitimde Öğretimin Niteliğinin Arttırılmasına İlişkin Öğretmen Değerlendirmeleri . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 14-20 . DOI: 10.47257/busad.867979