Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Examining The Imaging Levels of Athletes

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 45 - 51, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.935443

Abstract

In this research, it is aimed to examine the imagination levels of sportsmen according to some parameters. 156 female and 177 male athletes between the ages of 14-19 in Gaziantep province voluntarily participated in the study. The Sports Imagination Inventory (Hall et al., 1998; Kızıldağ and Tiryaki 2012) was used as data collection tools. SPSS 25.0 package program was used in the analysis of the data. Frequency and percentage for findings on athletes' demographic characteristics; Analysis of Variance (one-way ANOVA, t test) was used to compare the mean scores in unrelated measurements, the Tukey test to determine the significant difference, and the Pearson Correlation Product analysis to examine the relationship between sub-dimensions. In addition, the level of significance was taken as α = .05. As a result of the research; There was no significant difference between the sex and social activity participation variable of the sportsmen and their SIE levels (p> 0.05). Significant differences were observed in the variables of age, years of doing sports, sport type and status of being a national athlete, and the SIE and its sub-dimensions of the athletes (p <0.05). In addition, positive correlations were observed in SIE and its sub-dimensions (p <0.05).

References

  • Konter, E., (2003). Spor Psikolojisi Uygulamalarında Yanılgılar ve Gerçekler. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
  • MacIntyre, TE., Moran, AP. (2007). “A qualitative investigation of metaimagery processes and imagery direction among elite athletes”. J Imagery Res Sport Phys Activ, 2(1), 1-20.

Sporcuların İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 45 - 51, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.935443

Abstract

Bu araştırmada sporcuların bazı parametrelere göre imgeleme düzelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Gaziantep ilinde bulunan 14-19 yaşları arasındaki 156 kadın ve 177 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Sporda İmgeleme Envanteri (Hall ve ark., 1998; Kızıldağ ve Tiryaki 2012) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket program kullanılmıştır. Sporcuların demografik özelliklerine ilişkin bulgular için frekans ve yüzde; ilişkisiz ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması için Varyans analizi (tek yönlü ANOVA, t testi), anlamlı farklılığı belirlemek için Tukey testi, alt boyutlar arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Kolerasyon Çarpımı analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca anlamlılık düzeyi α=.05 olarak esas alınmıştır. Araştırma sonucunda; sporcuların cinsiyet ve sosyal aktiviteye katılma değişkeni ile SİE düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sporcuların yaş, spor yapma yılı, spor türü ve milli sporcu olma durumu değişkeni ile SİE ve alt boyutlarında anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<0.05). Ayrıca SİE ve alt boyutlarında pozitif yönde ilişkiler görülmüştür (p<0.05).

References

  • Konter, E., (2003). Spor Psikolojisi Uygulamalarında Yanılgılar ve Gerçekler. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
  • MacIntyre, TE., Moran, AP. (2007). “A qualitative investigation of metaimagery processes and imagery direction among elite athletes”. J Imagery Res Sport Phys Activ, 2(1), 1-20.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section ARTICLES
Authors

Yunus ŞAHİNLER (Primary Author)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (DR)
0000-0002-5268-020X
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Şahinler, Y. (2021). Sporcuların İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 45-51 . DOI: 10.47257/busad.935443