Bibliography
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Qualıtatıve Analysıs of Organızatıonal Behavıor Research on The Turkısh Grandary Organızatıon and Staff

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 59 - 64, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.977167

Abstract

This study was carried out to analyze the content of the articles on organizational behavior made for the Turkish gendarmerie organization and its personnel. The universe of the research is the articles in which the keywords "gendarmerie" and "organization" are used. These articles were accessed from the GoogleScholar database and the first 200 articles were scanned. 19 of these articles were analyzed with the Nvivo program. It was concluded that a significant part of the sub-titles of organizational behavior for the gendarmerie organization and its personnel were studied through the word tree obtained from the sample. It is thought that the fact that so much work has been done in the field of organizational behavior in the institution is due to the institutionalization of the structure and the reason for this is that the organization has 150 years of experience.

References

 • Akyol, B., & Akçay, R. C. (2015). Analysis Of Organizational Behaviour Studies in Turkey/Türkiye'deki Örgütsel Davranış Çalışmalarının Analizi. Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 11(1), 149-170.
 • Akyüz, B. (2015). Türkiye'de İç Güvenlik Algısının Değiştirilmesi: İç Güvenlik Teşkilatı'na Yönelik Yeni Yapılanma Modeli. Savunma Bilimleri Dergisi, 14(1), 65-87.
 • Altundaş, O. Yeni Yüzyılda Jandarma Teşkilatları Ve Değişim.
 • Arabacı, İ. B., & Şener, G. (2014). Üniversitelerin Misyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 701-716.
 • Ayata, A., & Dalkılıç, Y. (2016). Emniyet Ve Jandarma Teşkilatının Kurumsal Açıdan Bütünleşmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (53), 124-137.
 • Coşkun, H. E., & Tabak, A. (2017). Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz? Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş Ve İnsan Dergisi, 4(2), 101-111.
 • Dora, Z. K. (2020). Turkey-Eu Relatıons In Context Of Syrıan Crısıs: Readmıssıon Agreement And Vısa Lıberalızatıon. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 100-112.
 • Durgun, S., Aydın, A. H., & Bucak, U. Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına Hızlı Uyumu. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 70-83.
 • Gürsoy, H., & Aydemir, I. (2017). Personel Güçlendirmenin Kurumsal Bağlılığa Etkisi: Güvenlikten Sorumlu Bir Kamu Kurumunda Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 95-119.
 • Kandemir, H. (2017). Akademisyenler Üzerinde Yapılmış Örgütsel Bağlılık Araştırmalarına Yönelik Nitel Analiz. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 194-200.
 • Kaplan, M., (2020), Değişen Jandarma Tören Kıyafetinin Personel İmaj Ve Aidiyet Algısına Etkisi. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(1), 15-36.
 • Kırpık, G. (2020). Örgütsel Davranış Çalışmalarında Yeni Kavramlar: Google Akademik (2019) Ve SCI (2020) Veri Tabanlarına Yönelik Sistematik Literatür Taraması. Örgütsel Davranış Üzerine Güncel Çalışmalar (Ed. Müjdat Avcı Ve Ergün Kara). İstanbul: Hiperyayın.
 • Kızıldağ, D., & Özkara, B. (2014). Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Koyuncu, S. (2015). Örgütsel Davranış Alanında Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler: 2010-2015 Yılları Ulusal İşletmecilik Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme. İş Ve İnsan Dergisi, 2(2), 127-135.
 • Mühürcüoğlu, E., (2018), İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma. Sosyoloji Notları, 2(1), 63-99.
 • Özdaşlı, K., & Çelikkol, Ö. (2012). Psikolojik Sözleşme: Kavramsal Çerçeve Ve Bir İçerik Analizi-Psychological Contract: Conceptual Framework and a Content Analysis. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 141- 154.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özel, M. (2018). Türkiye'de İç Güvenlik Aktörlerinin İç Güvenlik Algıları Ve İç Güvenlik Yönetiminin Örgütlenmesine İlişkin Görüşleri. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(22).
 • Özgür, E., Çelikbıçak, M. B., & Erciyes, E., (2015), Askeri Nitelikli Kolluk Yönetiminde Yeni Bir İnsan Gücü Yapısı Modeli. Memleket Siyaset Yönetim, (31), 3-36.
 • Pekdoğan, H. (2017). Yeni Kamu Yönetimi Çerçevesinde İç Güvenlik Hizmetlerinin Modernizasyonu: Jandarma Teşkilatında Görevli Personelin Yenilikçilik Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama. Journal of International Social Research, 10(48).
 • Pekdoğan, H. (2018). Jandarma Personelinin Bilgi Okuryazarlığı Ve Teknoloji Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(30).
 • Pekdoğan, H. (2019). Jandarma Personelinin Eğitiminde Akademik Güdülenme Düzeyleri Ve Eğitime Yatkınlıkları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 147-158.
 • Pekdoğan, H. (2019). Profesyonel Kolluk Güçlerinde Görevli Personelin Örgütsel Bağlılığı İle Liderlik Algısı Arasındaki İlişki. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 624-652.
 • Sarı, G., & Seyhan, E. (2014), Değişen Eğitim Paradigmasının Güvenlik Algısına Ve Jandarma Eğitim Sistemine Etkisi. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-24.
 • Sürücü, H., (2020), Türk Jandarma-Polis Teşkilatlarının Yakınsamasının Makarenko’nun Modeliyle Tanımlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(2), 317-342.
 • Taşdöven, H., (2015) İç Güvenlik Teşkilatlarında Örgütsel Başarısızlığın Belirleyicileri. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 12
 • Teber, S. Ve Öztürk, Z., (2006), Kariyer Yönetiminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri: Jandarma Havacılık Komutanlığı Örneği, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:19, s.67-91
 • Tekiner, M. A., & Gemici, E., (2019), Türkiye’nin Mevcut İç Güvenlik Yapısı ve 15 Temmuz Sonrası Yeni Bir Yapılanma Modeli. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(Özel Sayı), 15-40.
 • Turgut, E., & Begenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki Örgütsel Davranış Yazınına Bakış: Örgütsel Davranış Kongrelerinin Yazar Ve İçerik Yönünden Ağ Analizi İle İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Yavan, Ö. (2016). Örgütsel davranış düzleminde adanmışlık. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 278-296.
 • Yılmaz, S. (2012). Türkiye’nin iç güvenlik yapılanmasında değişim ihtiyacı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 17-40.

Türk Jandarma Teşkilatı ve Personellerine Yönelik Yapılmış Olan Örgütsel Davranış Araştırmalarına Yönelik Nitel Analiz

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 59 - 64, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.977167

Abstract

Bu çalışma Türk jandarma teşkilatı ve personellerine yönelik yapılmış olan örgütsel davranış konulu makalelerinin içerik analizini yapmak üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evreni, “jandarma” ve “örgüt” anahtar kelimelerinin yer aldığı makalelerdir. Bu makalelere GoogleScholar veri tabanından erişilmiş ve ilk 200 makale taranmıştır. Bu makalelerden 19’u Nvivo programı ile içerik analizi yapılmıştır. Örneklemden elde edilen kelime ağacı üzerinden jandarma teşkilatı ve personellerine yönelik olarak örgütsel davranış alt konularının önemli bir kısmının çalışılmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurumda örgütsel davranış alanına yönelik bu denli çalışmanın yapılmış olması yapının kurumsallaştığı ve bunun da sebebinin ise teşkilatın 150 yıllık bir birikime sahip olmasından dolayı olduğu düşünülmektedir.

References

 • Akyol, B., & Akçay, R. C. (2015). Analysis Of Organizational Behaviour Studies in Turkey/Türkiye'deki Örgütsel Davranış Çalışmalarının Analizi. Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 11(1), 149-170.
 • Akyüz, B. (2015). Türkiye'de İç Güvenlik Algısının Değiştirilmesi: İç Güvenlik Teşkilatı'na Yönelik Yeni Yapılanma Modeli. Savunma Bilimleri Dergisi, 14(1), 65-87.
 • Altundaş, O. Yeni Yüzyılda Jandarma Teşkilatları Ve Değişim.
 • Arabacı, İ. B., & Şener, G. (2014). Üniversitelerin Misyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 701-716.
 • Ayata, A., & Dalkılıç, Y. (2016). Emniyet Ve Jandarma Teşkilatının Kurumsal Açıdan Bütünleşmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (53), 124-137.
 • Coşkun, H. E., & Tabak, A. (2017). Örgütsel Davranış Çalıştığımızda Aslında Ne Çalışıyoruz? Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Değerlendirme. İş Ve İnsan Dergisi, 4(2), 101-111.
 • Dora, Z. K. (2020). Turkey-Eu Relatıons In Context Of Syrıan Crısıs: Readmıssıon Agreement And Vısa Lıberalızatıon. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 100-112.
 • Durgun, S., Aydın, A. H., & Bucak, U. Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına Hızlı Uyumu. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 70-83.
 • Gürsoy, H., & Aydemir, I. (2017). Personel Güçlendirmenin Kurumsal Bağlılığa Etkisi: Güvenlikten Sorumlu Bir Kamu Kurumunda Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 95-119.
 • Kandemir, H. (2017). Akademisyenler Üzerinde Yapılmış Örgütsel Bağlılık Araştırmalarına Yönelik Nitel Analiz. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 194-200.
 • Kaplan, M., (2020), Değişen Jandarma Tören Kıyafetinin Personel İmaj Ve Aidiyet Algısına Etkisi. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(1), 15-36.
 • Kırpık, G. (2020). Örgütsel Davranış Çalışmalarında Yeni Kavramlar: Google Akademik (2019) Ve SCI (2020) Veri Tabanlarına Yönelik Sistematik Literatür Taraması. Örgütsel Davranış Üzerine Güncel Çalışmalar (Ed. Müjdat Avcı Ve Ergün Kara). İstanbul: Hiperyayın.
 • Kızıldağ, D., & Özkara, B. (2014). Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Koyuncu, S. (2015). Örgütsel Davranış Alanında Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler: 2010-2015 Yılları Ulusal İşletmecilik Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme. İş Ve İnsan Dergisi, 2(2), 127-135.
 • Mühürcüoğlu, E., (2018), İstifa Eden Jandarma Subaylarında İşe Yabancılaşma. Sosyoloji Notları, 2(1), 63-99.
 • Özdaşlı, K., & Çelikkol, Ö. (2012). Psikolojik Sözleşme: Kavramsal Çerçeve Ve Bir İçerik Analizi-Psychological Contract: Conceptual Framework and a Content Analysis. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 141- 154.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özel, M. (2018). Türkiye'de İç Güvenlik Aktörlerinin İç Güvenlik Algıları Ve İç Güvenlik Yönetiminin Örgütlenmesine İlişkin Görüşleri. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(22).
 • Özgür, E., Çelikbıçak, M. B., & Erciyes, E., (2015), Askeri Nitelikli Kolluk Yönetiminde Yeni Bir İnsan Gücü Yapısı Modeli. Memleket Siyaset Yönetim, (31), 3-36.
 • Pekdoğan, H. (2017). Yeni Kamu Yönetimi Çerçevesinde İç Güvenlik Hizmetlerinin Modernizasyonu: Jandarma Teşkilatında Görevli Personelin Yenilikçilik Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama. Journal of International Social Research, 10(48).
 • Pekdoğan, H. (2018). Jandarma Personelinin Bilgi Okuryazarlığı Ve Teknoloji Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(30).
 • Pekdoğan, H. (2019). Jandarma Personelinin Eğitiminde Akademik Güdülenme Düzeyleri Ve Eğitime Yatkınlıkları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 147-158.
 • Pekdoğan, H. (2019). Profesyonel Kolluk Güçlerinde Görevli Personelin Örgütsel Bağlılığı İle Liderlik Algısı Arasındaki İlişki. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 624-652.
 • Sarı, G., & Seyhan, E. (2014), Değişen Eğitim Paradigmasının Güvenlik Algısına Ve Jandarma Eğitim Sistemine Etkisi. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-24.
 • Sürücü, H., (2020), Türk Jandarma-Polis Teşkilatlarının Yakınsamasının Makarenko’nun Modeliyle Tanımlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(2), 317-342.
 • Taşdöven, H., (2015) İç Güvenlik Teşkilatlarında Örgütsel Başarısızlığın Belirleyicileri. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 12
 • Teber, S. Ve Öztürk, Z., (2006), Kariyer Yönetiminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri: Jandarma Havacılık Komutanlığı Örneği, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:19, s.67-91
 • Tekiner, M. A., & Gemici, E., (2019), Türkiye’nin Mevcut İç Güvenlik Yapısı ve 15 Temmuz Sonrası Yeni Bir Yapılanma Modeli. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(Özel Sayı), 15-40.
 • Turgut, E., & Begenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki Örgütsel Davranış Yazınına Bakış: Örgütsel Davranış Kongrelerinin Yazar Ve İçerik Yönünden Ağ Analizi İle İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Yavan, Ö. (2016). Örgütsel davranış düzleminde adanmışlık. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 278-296.
 • Yılmaz, S. (2012). Türkiye’nin iç güvenlik yapılanmasında değişim ihtiyacı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 17-40.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section ARTICLES
Authors

Hamza KANDEMİR (Primary Author)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-3672-5970
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Kandemir, H. (2021). Türk Jandarma Teşkilatı ve Personellerine Yönelik Yapılmış Olan Örgütsel Davranış Araştırmalarına Yönelik Nitel Analiz . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 59-64 . DOI: 10.47257/busad.977167