Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 99 - 113 2020-06-30

Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler
Milk and Milk Products Consumption Habits and Affecting Factors in Siirt Provnce in Central District

Mustafa KİBAR [1] , Nazire MİKAİL [2] , Ayhan YILMAZ [3]


Bu çalışma Siirt ili Merkez ilçede süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 161 katılımcıyla 2017 yılı içerisinde birebir görüşülerek 15 soru maddesi ile anket yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistik analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Bazı özellikler arasında bağımsızlığın olup olmadığını kontrol etmek için N2 bağımsızlık testi uygulanmıştır. Katılımcıların çoğunlukla Siirt ili nüfusuna kayıtlı, evli ve ev hanımı kişilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğunlukla lise ve üniversite düzeyinde eğitime sahip olduğu, 31-50 yaş aralığında yer aldığı ve ailedeki fert sayısının 4 ve daha fazla olduğu görülmüştür. Katılımcıların % 80.4’ünün koyun veya keçi sütü tükettiği, %19.6’sının tüketmediği, aylık gelirlerinin 1400-3000 TL, aylık gıda harcamalarının 400-800 TL ve aylık süt tüketim miktarlarının 10-20 kg arasında değiştiği saptanmıştır. Katılımcılar Türkiye’de süt fiyatlarının yüksek ve orta olduğunu düşünmekte ve süt satın alırken orta fiyatlı sütleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak Siirt ili Merkez ilçede çoğunlukla koyun+keçi sütü tüketme eğiliminin olduğu ve bu durumun söz konusu bölgede küçükbaş hayvancılık yetiştirme kolunun geleneksel yapısıyla birlikte yaygın olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

This study was carried out in order to determine the consumption habits of milk and dairy products and the affecting factors in the central district of Siirt province. For this purpose, 161 participants who were determined by random sampling method were interviewed one by one in 2017 and a questionnaire was conducted with 15 question items. SPSS package program was used for statistical analysis of the obtained data. χ2 independence test was applied to check the independence of some features. It is understood that the participants are mostly married and housewife registered to Siirt population. The participants were mostly high school, university educated, aged between 31-50, and the number of family members was 4 or more. It was found that 80.4%of the participants consumed sheep or goat milk, 19.6%did not consume, their monthly income was between 1400-3000 TL, their monthly food expenditure was between 400-800 TL and their monthly milk consumption amount ranged between 10-20 kg. Participants in the mid-priced milk to think that when buying milk medium and high milk prices in Turkey have indicated that they prefer. As a result, it is thought that there is a tendency to consume sheep and goat milk in the central district of Siirt province and this situation is caused by the widespread use of ovine breeding branch in the region.

 • Akbay, C., ve Tiryaki, G.Y. (2007). Tüketicilerin ambalajlı ve açık süt tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Kahramanmaraş Örneği. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10 (1): 89-96
 • Anonim, (2016). http://m.gidagundemi.com/haber/turkiyede-sut-ve-sut-urunleri-tuketimi-h9619.html. Erişim Tarihi: 15.12.2016. (Aktaran: Demir, Y., ve Güneş, E., 2017. Ankara ili kırsal alanda süt tüketim düzeylerinin belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 6 (1), 28-35).
 • Çelik, Y., Karlı, B., Bilgiç, A., ve Çelik, Ş. (2005). Şanlıurfa ili kentsel alanda tüketicilerin süt tüketim düzeyleri ve süt tüketim alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11 (1 ve 2), 5-12.
 • Çetinkaya, A. (2010). Kafkas üniversitesi öğrencilerinin içme sütü ve süt ürünlerini tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 5 (2), 73-84.
 • Demir, Y., ve Güneş, E. (2017). Ankara ili kırsal alanda süt tüketim düzeylerinin belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 6 (1), 28-35.
 • Israel, G.D. (1992). Determining sample size. Fact Sheet PEOD-6, Program Evaluation and Organizational Development, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.
 • Karakaya, E., ve Akbay, C. (2014). İstanbul ili kentsel alanda tüketicilerin açık ve paket süt tüketim alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20 (1ve 2), 17-27.
 • Karakayacı, Z., Öz, Z. N., Baz, S., ve Koçyiğit, S. (2018). Selçuk Üniversitesi lisans öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32 (3), 289-296.
 • Niyaz, Ö.C., ve İnan, İ.H. (2016). TR22 Güney Marmara bölgesindeki tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketim düzeylerinin belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 7-13.
 • Onurlubaş, E., ve Çakırlar, H. (2016). Tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1): 217-242.
 • Şahinöz, S., Özdemir, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 106-112.
 • Şimşek, O., Çetin, C., ve Bilgin, B. (2005). İstanbul ilinde içme sütü tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 23-35.
 • Tarakçı, Z., Karaağaç, M., ve Çelik, Ö.F. (2015). Ordu il merkezindeki tüketicilerin fermente süt ürünleri tüketim alışkanlıkları. Akademik Ziraat Dergisi, 4 (2), 71-80.
 • Terzioğlu, M. E., ve Bakırcı, İ. (2019). Lisans öğrencilerinin süt tüketim alışkanlıklarının ve davranışlarının belirlenmesi. GIDA, 44 (1), 163-172.
 • Topbaş Bıyıklı, E. (2011). Konya İli 10-15 Yaş Aralığındaki İlköğretim Öğrencilerinde Süt Ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı, Laktoz Sindirim Güçlüğü Ve İntoleransı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Beslenme Eğitimi Bilim Dalı (Doctoral dissertation).
 • TÜİK, (2019a). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002, Erişim tarihi: 11.11.2019.
 • TÜİK, (2019b). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059, Erişim tarihi: 11.11.2019
 • Ünal, R.N., ve Besler, T. (2008). Beslenmede sütün önemi. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, Şubat 2008, Ankara
 • USK, (2012). Dünya ve türkiye’de süt sektör istatistikleri. 2011 Ulusal Süt Konseyi, I Basım, Ankara
 • Yalçın, M., ve Argun, M.Ş. (2017). Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6 (1), 51-60.
 • Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row
 • Yıldız, N. (2009). Altı–On Dört Yas Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
Primary Language tr
Subjects Agricultural Economics And Policy
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1895-019X
Author: Mustafa KİBAR (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, ZOOTEKNİ PR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8996-9330
Author: Nazire MİKAİL
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, ZOOTEKNİ PR.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5990-7550
Author: Ayhan YILMAZ
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, ZOOTEKNİ PR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { buyasambid646880, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {99 - 113}, doi = {}, title = {Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Ki̇bar, Mustafa and Mi̇kai̇l, Nazire and Yılmaz, Ayhan} }
APA Ki̇bar, M , Mi̇kai̇l, N , Yılmaz, A . (2020). Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 99-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/646880
MLA Ki̇bar, M , Mi̇kai̇l, N , Yılmaz, A . "Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 99-113 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/646880>
Chicago Ki̇bar, M , Mi̇kai̇l, N , Yılmaz, A . "Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 99-113
RIS TY - JOUR T1 - Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler AU - Mustafa Ki̇bar , Nazire Mi̇kai̇l , Ayhan Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 113 VL - 10 IS - 1 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler %A Mustafa Ki̇bar , Nazire Mi̇kai̇l , Ayhan Yılmaz %T Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler %D 2020 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Ki̇bar, Mustafa , Mi̇kai̇l, Nazire , Yılmaz, Ayhan . "Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 / 1 (June 2020): 99-113 .
AMA Ki̇bar M , Mi̇kai̇l N , Yılmaz A . Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2020; 10(1): 99-113.
Vancouver Ki̇bar M , Mi̇kai̇l N , Yılmaz A . Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2020; 10(1): 99-113.