Author Guidelines

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Yazı Teslim Ve Yayın Kuralları

 

1. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi,  Batman Üniversitesi’nin altı aylık periyotlarla yayınlamış olduğu, akademik ve bilimsel nitelikli hakemli bir dergidir.

2. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayınlanma aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Ancak bu kural; toplantı, sempozyum veya kongre gibi etkinliklerde bildiri olarak sunulmuş ancak basılmamış çalışmalar için geçerli değildir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş çalışmalar, bilimsel araştırmanın temel formatına uygun olmak kaydıyla Dergimize kabul edilmektedir

3. Çalışmalar, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne, sayfa kenarlarında soldan 3 cm sağdan 2 cm, alt ve üstlerden 2 cm boşluk bırakılarak, 11 punto harf karakterleriyle, Times New Roman fontu kullanılarak ve Word 6.0 veya daha üzeri bir kelime işlemciyle yazılmalıdır. Satır aralık ölçüsü olarak 1,5 aralık ölçüsü kullanılmalı, paragraf girintileri 0,75 cm olmalı ve sayfa numaraları verilmemelidir.

4. Çalışmalar 4500 - 8250 sözcük arasında olmalıdır.

5. Giriş bölümünden önce 150-200 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) öz yer almalıdır. Ayrıca yabancı dildeki öze yazıldığı dilde başlık eklenmelidir. Yabancı dillerdeki çalışmalara ise Türkçe öz hazırlanmalıdır. Öz altında çalışmanın içeriği hakkında bilgi veren yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) ve Türkçe beş anahtar sözcük yer almalıdır.

6. Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, Türkçe öz ve anahtar kelimeler; yabancı dilde başlık, öz ve anahtar kelimeler; bölümler, son notlar ve kaynaklar.

7. Çalışmanın giriş bölümü “1. GİRİŞ” şeklinde belirtilmelidir. Alt bölümler her bölüm içinde bölüm numarası kullanılarak, “1.1”, “1.2” şeklinde numaralandırılmalıdır. Araştırma yazılarında sorunsalın betimlendiği ve çalışmanın amaç ve öneminin belirtildiği “GİRİŞ” bölümünü “YÖNTEM”, “BULGULAR”, “TARTIŞMA VE SONUÇ”/”SONUÇ”, “KAYNAKLAR” ve “TABLOLAR VE ŞEKİLLER” gibi bölümler takip etmelidir. Derleme ve yorum yazıları için ise, çalışmanın öneminin belirtildiği, sorunsal ve amacın somutlaştırıldığı “GİRİŞ” bölümünün ardından diğer bölümler gelmeli ve çalışma “TARTIŞMA VE SONUÇ”/”SONUÇ”, “KAYNAKLAR” ve “TABLOLAR VE ŞEKİLLER” şeklinde bitirilmelidir.

8. Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte “KAYNAKLAR” bölümünden sonra verilmelidir. Demografik özellikler gibi metin içinde verilebilecek veriler, ayrıca tablolar ile ifade edilmemelidir.

9. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin tüm nüshalarına bir kapak sayfası konulmalıdır. Bu kapak sayfasında; makalenin tam adı, yazar veya yazarların bağlı bulundukları kurum ve unvanları, kendilerine ulaşılabilecek adresler, cep, iş ve faks numaraları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

10. Yazarın makalesinin yayınlanmasına izin verdiğine dair imzalı bir belgenin makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilecek belgenin metni şu şekilde olmalıdır:

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi’nin “……” sayısında basılacak olan  “.............................” başlıklı makalemin, her türlü yayın haklarının Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi’ne ait olduğunu, makalemin derginin yazım ve yayın kurallarına uygun olduğunu, makalenin orijinal olduğunu ve tamamının veya bir kısmının daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını, bilimsel içeriğinin ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, tüm yazarların çalışmadan haberdar olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını, makalenin sorumlu yazarı olarak üzerime aldığımı kabul ve beyan ederim.  Unvan, Adı/Soyadı İmza

11. Kurallar dâhilinde dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

12. Yayın Kurulu ve hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, metin üzerinde bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

13. Yayın Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı Batman Üniversitesi’ne aittir; başka bir yerde yayınlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

14. Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

 

Referans Gösterme

Örnekler

Doğrudan aktarmalarda; Baykul (2000: 20)’e göre ya da kaynakça bağlacı cümle sonuna konulacaksa, yazarın soyadı ve eserin basım yılı parantez içinde verilir (Baykul, 2000: 20). Dolaylı aktarmalarda ise sayfa numarası verilmez, Baykul (2000)’e göre ya da (Baykul, 2000) vb. biçimlerde gösterilmelidir.

ü  Doğrudan ve dolaylı aktarımlar, bilimsel araştırmalarda rapor hazırlama ilkelerine uygun olmalıdır.

ü  Aynı parantez içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa, kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek gösterilir. Prososyal davranışlar, ahlaki gelişimin olumlu yönü  ve antisosyal davranışların zıddı şeklinde de açıklanmaktadır (Uzmen, 2001; Çekin, 2013).

Özgün (orijinal) kaynağa ulaşılamadığında, aktaran kişiye ait bilgiler verilir. ……….. (Akt. Ekici, 2010).

Metin İçinde Gösterimi

 

Tek yazarlı

Etnik çalışmaların ve kadın çalışmalarının amacı (Banks, 2013: 22)…….

 

İki yazarlı

Teknoloji destekli öğrenme yöntemlerinin (Demir ve Maskan, 2012: 33)…….

 

Üç yazarlı ve daha üstü

Akran şiddeti, bir ya da birkaç çocuğun başka bir çocuğa kasıtlı olarak yaptıkları, sürekliliği olan ve güç dengesizliğinin baskın olduğu saldırgan davranış tipidir (Seçer vd., 2012: 22).

 

Birden fazla yazardan alıntı

Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde bilgiyi nasıl sunduğu, öğrenciler ile nasıl etkileşime girdiği ve öğrencileri nasıl sosyalleştirdiğine ilişkin davranışları ise sahip oldukları öğretim stilleri ile ilgilidir (Üredi ve Üredi, 2007: 22; Maden, 2012: 23; Üredi, 2016: 24;).

 

Rapor Alıntı

Ana gündemi “Ulusal Yenilik Sistemi ve Medikal Biyoteknoloji” olan toplantıda ülkemizdeki medikal biyoteknoloji alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler bünyesinde atılması gereken adımlar bütün boyutlarıyla ele alınmıştır (TÜBİTAK, 2014: 35).

 

 

Alt Başlık Kullanımı

Alt Başlıklardaki Her Kelimenin İlk Harfleri Büyük Yazılmalıdır.(11 punto)

 

Tablolar

Makale içindeki tablolar, biçimsel olarak aşağıda verilen örneğe benzer şekilde, kendi içeriğinin gerektirdiği biçimde oluşturulacak; tablo başlığı üstte, sağa dayalı ve italik yazılacaktır. Tablo içeriği 10 punto olarak hazırlanacaktır.  

 

Örnek Tablolar

 

Tablo 1. Tablo adındaki ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük, 10 punto, her iki yana yaslı, tablo ile arasındaki paragraf aralığı tek olmalı.  

 

Tablo içindeki yazılar 10 punto, yazı karakteri “Times New Roman”, satır aralığı tek olmalı. Tablolara sola hizalı olarak ayarlanmalıdır. Tablo dış çerçevesinde sadece yatay çizgiler kullanılmalı dikey çizgiler kullanılmamalıdır.

 

Tablo 1. Okullara göre öğrencilerin sayıları ve kız-erkek öğrenci dağılımı

 

Sınıf Düzeyleri

X Okulu

Y Okulu

 

Toplam

Kız

Erkek

Kız

Erkek

2. sınıf

17

11

9

8

45

3. sınıf

14

17

5

15

51

4. sınıf

13

12

10

8

43

5. sınıf

10

14

3

18

45

Toplam

54

54

27

49

184

 

Tablo 4. Yer alan tezlerin tamamlandığı enstitülere göre dağılımları

Enstitüler

%

f

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

10

25

Sosyal Bilimler Enstitüsü

10

25

Fen Bilimleri Enstitüsü

10

25

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

10

25

Toplam

40

100

 

Şekiller, Grafik ve Resim

 Şekil veya Resimler için kullanılan başlıklar 10 punto, yazı karakteri “Times New Roman”, satır aralığı tek olmalı ve yazılar ortalı olarak şeklin hemen altında verilmelidir.

Şekil 1. Ailelerle çalışmaya ilişkin yeterlik algısı ölçeği maddelerine ilişkin öz değer grafiği

 

Şekil 2. 5E öğrenme modelinin aşamaları (Orgill ve Thomas, 2007)

 

KAYNAKÇA

Atıf yapılan bütün kaynaklar cilt, sayı ve sayfa numarasının tümünü kapsamalıdır. Kaynakların listesine çalışmanın sonunda ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yazarların soyadı sırasına göre yer verilmelidir. Kaynakça bölümünde yer alacak kaynak sayısı en az 20 en fazla 50 olmalıdır. Kaynakça kısmını APA kriterleri doğrultusunda aşağıda gösterilen örnekler doğrultusunda yapılmalıdır.

 

Kaynak Gösterimi:

 

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Makalenin adı. Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt (Sayı), ss-ss.

 

Kitap

Tek yazarlı

Cochrane, A. (2007). Understanding urban policy: A critical approach. Malden, MA: Blackwell Publishing

 

İki yazarlı

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 

Üç ve daha fazla yazarlı

 

Bulliet, R.W., Crossley, P.K., Headrick, D.R., Hirsch, S.W., Johnson, L.L., & Northrup, D. (2011). The earth and its peoples: A global history (5th ed.). Boston, MA: Wadsworth.

 

Editörlü Kitap

 

Richards, K. C. (1997). Views on globalization. In H. L. Vivaldi (Ed.), Australia in a global world (pp. 29-43). North Ryde, Australia: Century.

 

 

Çeviri Kitap

 

Editörlü

 

Kutluca, T. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. S. B. Demir (Çeviri Ed.), Veri toplama yöntemleri (ss. 193-214). Ankara: Eğiten Kitap.

 

Çeviri

 

Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü eğitime giriş. (Çeviren: H. Aydın). Ankara: Anı Yayıncılık

  

Dergi

 

Tek yazarlı makale

 

Çelikkaleli, Ö. (2015). Ergenlerin cinsiyet, sınıf, okul türü ve algılanan ebeveyn tutumlarına göre psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (3), 148-162.

İki yazarlı makale

 

Kramer, E., ve Bloggs, T. (2002). On quality in art and art therapy. American Journal of Art Therapy, 40 (2), 218-231.

 

Üç ve üzeri yazarlı makale

 

Elo, A., Ervasti, J., Kuosma, E., ve Mattila, P. (2008). Evaluation of an organizational stress management program in a municipal public works organization. Journal of Occupational Health Psychology, 13 (1), 10-2.3.

 

 

DOI Numaralı makale

 

Johns, E., ve Mewhort, D. (2009). Test sequence priming in recognition memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 35, 1162-1174. doi: 10.1037/a0016372

   

Online Kaynaklar

 Tek yazarlı

 

Özdemir, N. K. (2016). Deneysel bir çalışma: bibliyopsikolojik danışmaya dayalı özgüven geliştirme programının 6. sınıf öğrencilerinin özgüven düzeylerine etkisi. İlköğretim Online, 15 (1), 136-147. Alınan yer http://ilkogretim-online.org.tr

 

İki yazarlı

 

Yılmaz, F. ve Göçen, S. (2015). Students' views on culture of fear in education system. Journal of Computer and Education Research, 3 (6), 117-128. http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/jcerm Erişim Tarihi:19.03.2016.

 

Yazarsız

 

Resmi Kurum Yayınları

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Fen bilimleri öğretim programı. Ankara: Devlet Basımevi.

 

Online

Department of the Prime Minister and Cabinet. (2008). Families in Australia: 2008. Retrieved from http://www.dpmc.gov.au/publications/families/index.cfm#contac

  

Üniversite Raporları-Kurum Raporları

 

Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.

 

TÜBİTAK (2014). Faaliyet raporu. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

 

 

 Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

 

Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 

Yılmaz, F. (2005). İlköğretimde bilimsel tutum ve davranış kazandırmada fen bilgisi dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Online Tez

 

Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)

 

 

DİĞER KONULAR

 

Yayınlanan yazıların bilimsel içeriğine ilişkin her türlü hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

 

Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğunda olup Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde yazarlardan etik kurul onayı isteyebilir.

 

Çalışmadaki imla ve dil hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir.

 

Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı Batman Yaşam Bilimleri Dergisi’ne aittir.