Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 121 - 143 2019-12-31

Medical Tourism and a Research about Applications in Antalya: Example of Akdeniz University Hospital
Medikal Turizm ve Antalya’daki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği

Cemali SARI [1] , Ayşe ULUSOY DERİN [2]


The purpose of this research is, applications of medical tourism in Antalya that has been recently very important, to determine opinion of medical tourists and hospital staff who participared to the research in Akdeniz University Hospital and to put forth the potential of medical tourism research. In this research a survey has been prepared for the participaters. Foreign patients were given a survey that consists totaly 5 chapters and 30 questions and hospital staff were given a survey that consists 11 questions. Surveys have been made to the 52 patients who came to the hospital between November 2016- February 2017 and also to the 26 staff face to face. Acording to the findings, medical tourists chose Akdeniz universty Hospital not because of the intermediary establishments, because of the friend advices, internet and the doctors. Medical tourists defined that they are satisfied about staying, food and beverages, the service quality of the hospital staff. But education was not enough for the staff who look after to the foreign patients. In medical tourism, the decision process of foreign patients starts with the cure of the illness' search. And then decision is made to travel, destination country is choosen and persons or institutions are choosen who present this service. Antalya has a very high potential for medical tourism because of its tourism experience, services in medical tourism institutions, financially satisfaying and staff quality who services to the foreign patients.
Bu araştırmada amaç, son yıllarda oldukça önem kazanan medikal turizm, Antalya’daki uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi örneği ile bu kurumdan yararlanan medikal turistlerin ve hastane sağlık personelinin görüşlerini belirleyerek araştırma sahasının medikal turizm potansiyelini ortaya koymaktır. Araştırmada, yabancı hastalara toplam 5 bölüm, 30 sorudan oluşan bir görüşme formu, sağlık personeline de 11 sorudan oluşan bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formları Kasım 2016 – Şubat 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gelen 52 yabancı hastaya ve 26 sağlık personeline yüz yüze uygulanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda medikal turistlerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesini seçmelerinde aracı olan kuruluşların etkisinin az, yakın tavsiyesinin, internet ve doktor etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Medikal turistler hastanede konaklamadan, yeme-içmeden, personelden, hastanenin genel hizmet kalitesinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında sağlık personeline medikal turistler konusunda eğitim vermede yetersiz kalındığı görülmüştür. Medikal turizmde yabancı hastaların karar verme süreci hastalığın tedavisinin araştırılmasıyla başlar. Daha sonra tedavi için seyahat etmeye karar verilir, gidilecek ülkenin seçimi yapılır ve son olarak bu hizmetleri tedarik eden kişi veya kurumlar seçilir. Sonuç olarak Antalya turizm tecrübesi, medikal turizm alanında hizmet veren kurumlarının kalite düzeyi, hizmet maliyetlerinin kabul edilebilir düzeyde oluşu, kurumlarındaki nitelikli sağlık personelinin yabancı hastalara yaklaşımı ile medikal turizmde önemli bir potansiyele sahiptir.
 • Aslanova, K. (2013). Türkiye’de sağlık turizmi ve sağlık turizmi hukuku. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2(3), 129-145.
 • Carrera, P. ve Lunt, N. (2010). A European perspective on medical tourism: the need for a knowledge base. International Journal of Health Services, 40(3), 469-484.
 • Çevirgen, M. (2014). Medikal Turizm Destinasyonu Yönetimi Kamu-Özel Karşılaştırılması: Bursa İli Destinasyonu. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.
 • Köksal, A. (1994). Türkiye turizm coğrafyası. Gazi Büro Kitabevi, Ankara.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (2016). Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya.
 • Özsarı, S. H. ve Karatana, Ö. (2013). Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu. JKartal TR, 24(2), 136-144.
 • Sarı, C. (2007). Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları ve Planlaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sarı, C. (2007b). Alternative Tourism and Touristic Product Varification Strategies: A Case Study in Alakır Valley (Kumluca, Antalya). Antalya-Kemer International Symposium on Geography, Environment and Culture in the Mediterranean Region, June 5-8, Antalya.
 • Sarı, C. ve Koçak, I. (2012). Dünden Bugüne Antalya. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2013). Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2013. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Ankara
 • T. C. Sağlık Bakanlığı. (2014). Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya.
 • T. C. Sağlık Bakanlığı. (2015). Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya.
 • Yalçın, B. (2013). Antalya İli Sağlık Turizmi Potansiyeli Araştırması. Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. www.jointcommissioninternational.org (Erişim Tarihi: 03.05.2017)
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Cemali SARI (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe ULUSOY DERİN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA Sarı, C , Ulusoy Deri̇n, A . (2019). Medikal Turizm ve Antalya’daki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği . International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 1 (2) , 121-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/caless/issue/51588/669081