Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 292 - 304 2020-06-24

Tüketim Kültürünün Yerel Kültürler Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Rolü: Dubai Mall
The Role of Super Malls on Consumerism in Local Cultures: Dubai Mall

Başak ÖZORAL [1]


Bu çalışmanın amacı; modern yaşamın ve tüketim kültürünün mikro ölçekte örneği olan alışveriş merkezlerinin (AVM), yerel kültür üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Makalede nitel araştırma yöntemlerinden etnografik yöntem kullanılmıştır. Çalışmada Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önemli kenti Dubai’de bulunan dünyanın en büyük AVM’lerinden Dubai Mall örneği seçilmiştir. Dubai’de yaşayan yerli halktan rastgele ve kartopu örneklem yöntemi ile seçilen 150 Emirati vatandaşının, Dubai Mall’a yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış soru tekniğine dayalı görüşmeleri analiz edilmiştir.Araştırma sonuçlarına göre AVM’lerin bulundukları çevredeki geleneksel günlük yaşamın yerleşik düzenini ve bireylerin davranış modellerini değiştirdikleri saptanmıştır. Araştırma sonuçları, Emirati vatandaşların küreselleşme sürecinin etkisi altında radikal sosyal ve kültürel değişimler deneyimlediklerini göstermektedir. AVM’ler, Emirlikler‘de yaşayan halkın yaşam tarzında, sosyal ilişkilerinde ve davranışlarında gözlenen değişimi hızlandıran, yaygınlaştıran kurumlar olarak ön plana çıkmıştır. Dubai Mall örneğinde, AVM’lerin sundukları hizmetlerin zorlayıcı etkisi ile geleneksel ve tutucu yerel halkların dahi batı kültürünün izlerini taşıyan yeni tutum ve davranışlara yöneldiği de elde edilen sonuçlar arasındadır.

The aim of this study is investigate the influence of shopping malls, which are the samples of modern life and consumerism, on local culture. In this paper one of the qualitative methods, an ethnographic method, is used. One of the biggest shopping malls in the World, Dubai Mall in the UAE was taken as an example. Semi structured questions, which are about their idea on Dubai Mall, were asked to 150 interviewers, who are Emirati citizens. This paper shows that shopping malls have changed the routine of the traditional life and citizens’ behavior in Dubai. The result of the study demonstrates even very conservative and traditional societies have changed at the age of globalization. The shopping malls have penetrate the daily life of Emiratis and guide them in accepting of new identities and attitudes which represent Western culture.

Dubai, Tüketim kültürü, Kültürel değişim
 • Abaza, M. (2001). Culture and the reshaping of public space in Egypt. Theory/Culture/Society 18: 97–122.
 • Akat, Ö.; Taşkın, Ç. ve Özdemir, A. (2006). “Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 2:13-30.
 • Aqil, K. (August, 2018). The Emergence of Hyper-Consumerism in UAE Society: A Socio Cultural Perspective, Perspectives on Global Development and Technology. 17(4):353 372.   Arslan, Tülin Vural. 2009. Türkiyede’ki Alışveriş Merkezleri İncelemelerine Eleştirel Bir Bakış: Yorumlar, Eleştiriler, Tartışmalar. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14 (1): 147-59.
 • Aytaç, E. (1995). “Orkus’un Önündeki Parıltılı Dünya: Alışveriş Caddeleri Avrupalının Tüketim Alışkanlıklarına Eleştirisel Bir Bakış”, Cogito, Sayı.5:75-79.
 • Baudrillard, Jean. (2004). Tüketim Toplumu (Çev. H. Deliceçaylı ve F. Keskin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Borg, W.R anda and Gal M. D. (1989). Educational Research, London: Longma Group.
 • Douglas, M. ve Isherwood, B. (1999). Tüketimin Antropolojisi, (Çev: Erden Attila Aytekin), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Elessawy, F. (July 2015). Conference Paper (PDF Available) • Conference: The Annual International Conference of Geography Dept. Alexandria University, At Alexandria.
 • Cohen, L.(2003), A Consumers' Republic, New York: Random House.
 • Goss, J. (1999). Once-upon-a-time in a commodity world: An unofficial guide to Supermall of America. Annals of the Association of American Geographers 89: 45–75.
 • Hamilton, C. & Dennis, R. (2005). Affluenza: When Too Much Is Never Enough. Crows Nest; Allen & Unwin.
 • Heron, T. (2008). Globalization, Neoliberalism and the Exercise of Human Agency. International Journal of Politics, Culture and Society, 28 (1-4), 85–101.
 • Lundgren, N. (1988). When I grow up I want a Trans-Am: Children in Belize talk about themselves and the impact of the world capitalist system. Dialectical Anthropology 13: 269 276.
 • Kartarı A. (2017). Nitel Düşünce Ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşim, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 4(1): 207-220.
 • Koolhaas, R. (2001). Junkspace. In: Chung, CJ, Inaba, J, et al. (eds.) Harvard School of Design Guide to Shopping. Taschen, Köln.
 • Millar, D., Peter, J., Nigel, T., Beverley, H. and Michael, R. (1998). Shopping, Place and Identity. London: Routledge.
 • Obydan, Y. and Al-Mohanadi, H. (2012). Qatari Majlis: Traditions and costumes. Unpublished presentation at Qatar National Museum, Doha, Qatar.
 • Özdemir, Ş. ve Yaman, F. (2007). “Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.2, Sayı.2:81-91.
 • Ritzer, G. (2008). The McDonaldization of Society. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
 • Ritzer, George. 2011. Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. (Çev. Şen Süer Kaya) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Robbins, R. (2005). Global Problems and the Culture of Capitalism. Boston, MA: Pearson Education.
 • Torlak, Ö. (2000). Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü, İstanbul: İnkılâb Yayınları.
 • Simmel, George. 2000. Metropol ve Zihinsel Yaşam. Şehir ve Cemiyet. (Yay. Haz. Ahmet Aydoğan) İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Vadakepat, V. (2013). Multi-Culture Consumer Behaviour İn The Abu Dhabi Markets. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues. 6(1): 42–54.
 • Vural T. ve Yücel A. (2006). Çağımızın Yeni Kamusal Mekanları Olan Alışveriş Merkezlerinde Eleştirel Bir Bakış, İTÜ Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s. 105, (97-106).
 • Elektronik Kaynaklar Elessawy, F. (2017) The Boom: Population and Urban Growth of Dubai City. https://www.researchgate.net/publication/317564338_The_Boom_Population_and_Urban_Growth_of_Dubai_City [accessed Oct 24 2018].
 • Duman, M. Zeki (2016). Tüketim Kültürünün Gelişmesinde Artan AVM’lerin Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 9 (47), ss.806-815.http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi47_pdf/6ik sisat_kamu_isletme/duman_mzeki.pdf (24.01.2018)
 • Duncan, Gillian. November 26, 2013, The evolution of UAE retail: From corner shops to mega malls https://www.thenational.ae/business/the-evolution-of-uae-retail-from-corner-shops-to-mega-malls-1.652113 [accessed Oct 24 2018].
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0003-3075-6362
Author: Başak ÖZORAL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Özoral, B . (2020). Tüketim Kültürünün Yerel Kültürler Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Rolü: Dubai Mall . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 292-304 . DOI: 10.18026/cbayarsos.678852