Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 349 - 360 2020-06-24

Sendikal Tazminatın 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde İncelenmesi
Examination of Union Compensation Within The Scope Of Labor Courts Law Numbered 7036

Ahmet KOYUNCU [1]


Bu çalışma ile sendikal tazminat kavramı 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında incelenmiştir. Sendikal tazminat özü itibariyle sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının engellenmesi için caydırıcı bir unsur olarak düzenlenmiştir. Sendikal tazminatın etki alanı oldukça geniş olmakla birlikte 7036 sayılı yasa çerçevesinde sendikal tazminat talebi dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Bu çalışma ile sendikal tazminat olgusu aşama aşama incelenmiştir. Buna göre sendikal hak ve özgürlükleri iş ilişkisi kurulmadan önce, iş ilişkisi devam ederken veya iş sözleşmeleri sona ererken engellenmiş olanların durumları ayrı ayrı irdelenmiştir. Bu bağlamda sendikal tazminat talebinin, dava şartı arabuluculuk müessesesi kapsamında kimler tarafından talep edilebileceği, tarafların kimler olabileceği, görüşmeler sırasında hangi hususların tartışılabileceği, anlaşma ve anlaşmama hususları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

With this study, the concept of union compensation was examined within the scope of the Labor Courts Law numbered 7036. Union compensation is essentially designed as a deterrent to prevent the use of union rights and freedoms. Although the effect area of union compensation is quite wide, within the framework of Law No. 7036, the demand for union compensation is included in the scope of mediation as a condition of bringing a lawsuit. With this study, the phenomenon of union compensation is examined step by step. Accordingly, the situation of those who have been prevented from the union rights and freedoms while the trade union rights and freedoms were established before the labor relations was established, while the labor relation was continuing or when the labor contract was terminated, were examined separately. In this context, the question of by whom the union compensation can be requested, who may be the parties, what issues can be discussed during negotiations, and the issues of agreement and non-agreement are discussed in detail, within the scope of the mediation institution.

 • Akın, Gülen İkizoğlu (2017). 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde Arabuluculuk ve İş Hukukundaki Değişiklere Genel Bakış, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 10, Aralık.
 • Akyıldız, Emre (2019). İş Yargılamasında Arabuluculuk Sistemi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Alptekin, Budak Boydak (2015). Sendika Özgürlüğünün Güvencesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, Özel Hukuk Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul
 • Arıkan, Mustafa (2009). Culp in Contrahendo Sorumluluğu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Ocak.
 • Arslan, Betül Azaklı (2018). Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetinin Niteliği Bakımından Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Haziran.
 • Aydın, Buğra (2015). Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Tahkim, Mehmet Akif Aydın’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 2.
 • Bayram, Fuat (2006). Sendikal Fesih Karinesi, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 12.
 • Başterzi, Süleyman (2000). İş Uyuşmazlıkları, Doktora Tezi, Ankara
 • Alptekin, Burak Boydak (2018). İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Düzenlemesinin Kamuda Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan İşçiler Bakımından Değerlendirilmesi, Çalışma İlişkileri Dergisi, Temmuz, Cilt 9, Sayı 2.
 • Canbolat, Talat (2013). 6356 Sayılı Kanunda Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 4.
 • Çelik, Nuri., Caniklioğlu, Nurşen., Canbolat, Talat., (2018). İş Hukuku Dersleri, Eylül.
 • Çil, Şahin (2018). İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 Sayılı İ.M.K. Uygulaması Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar İş Güvencesi, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Demir; Ender (2018). İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleriyle Yapılan Fesihler Bağlamında Sendikal Tazminat, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 100, Mart.
 • Demir, Evin Emine (2016). Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 123.
 • Dereli, Toker (2013). 6356 sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt 1, sayı:36.
 • Durak, Yasemin (2017). Güven Sorumluluğu ve “Culpa In Contrahendo”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Ocak 2017.
 • Ekmekçi, Ömer., Özekes, Muhammet., Atalı, Murat., Seven, Vural., (2019) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, On İki Levha Yayınları.
 • Erdayı, Ahmet Utku (2007). Türk İş Hukuku Mevzuatının Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmeye Uyum Sorunu, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Erdem, Hasan (2018). İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 92, Sayı 2, Mart.
 • Erginer, Umut Ozan (2017). Arabuluculuk ve Gizlilik, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 9, Haziran.
 • Gürsu, Menekşe Gamze (2019). İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • İkizoğlu Akın, Gülen (2017). 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde Arabuluculuk ve İş Hukukundaki Değişiklere Genel Bakış, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 10, Aralık.
 • İlhan, Onur (2020). Türk Hukukunda Arabuluculuk Sözleşmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Küçük, Doğukan (2018). Sendikal Tazminat, Hacettepe Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aralık. Lokmanoğlu, Salim Yunus (2008). İş Mahkemeleri Kanunu Işığında Arabuluculuk Kavramı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 33.
 • Mutlay, Faruk Barış (2018), İşe İade Davalarında Arabuluculuk, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 4.
 • Odaman, Serkan., Karaçöp Eda., (2018). İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Müessesinin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 39.
 • Özdemir, Olgu (2016). Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 74, Ocak.
 • Öztürk, Berna (2013) Sendikal Tazminat, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4.
 • Pekcanıtez, Hakan., Atalay Oğuz., Özekes, Muhammet.,(2011). Medeni Usul Hukuku, Ankara.
 • Sur, Melda (2020). İş Hukuku Toplu İş İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2020.
 • Şişli, Zeynep (2012). Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2.
 • Tunçomağ, Kenan (1980). İş Hukuku, Cilt 2, Sermet Matbaası.
 • Tuncay, Aziz Can (2017). Toplu İş Hukuku, Beta Yayınları.
 • Yağcıoğlu, Kaan Muharrem (2018). Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Uyarınca Arabuluculuk ve Arabuluculuğun İş Yargılamasına Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2.
 • Resmi Kaynaklar
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 18.10.2012, Sayı 28460
 • 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 07.06.2012, Sayı 28331.
 • 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 12.10.2017, Sayı 30221.
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 12.01.2011, 27836.
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 11.01.2011, Sayı 27836.
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 22.11.2001, Sayı 24607.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0002-3144-8321
Author: Ahmet KOYUNCU (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Koyuncu, A . (2020). Sendikal Tazminatın 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde İncelenmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 349-360 . DOI: 10.18026/cbayarsos.717882