Year 2020, Volume 18 , Issue 3, Pages 28 - 43 2020-09-25

Ziyaretçilerin Gastronomik Faaliyetlere Katılım Niyetlerinin Belirlenmesi: Erzurum Örneği
Determination of The Visitors’ Participation Intention To Gastronomic Activities: Erzurum Sample

Aykut ŞİMŞEK [1]


Bu çalışmanın amacı ziyaretçilerin gastronomik faaliyetlere katılım niyetlerini incelemektir. Ayrıca bu faaliyetlere katılım niyetleri ile ziyaretçilerin sahip oldukları bir takım demografik özellikler arasında farklılıklar olup olmadığının belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Çalışma amacına uygun veri toplamak için anket tekniği tercih edilmiştir. Dolayısıyla Erzurum’daki yiyecek-içecek işletmelerini ziyaret edenlere tesadüfü örnekleme türlerinden basit rastgele örnekleme yöntemine göre 396 anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışma amacına yönelik olarak önce ziyaretçilerin gastronomik faaliyetlere katılım niyetlerini tespit etmek amacıyla frekans ve ortalama değerleri incelenmiştir. Sonrasında katılım niyetleri ile ziyaretçilerin sahip oldukları bir takım demografik özellikler arasında farklılıklar olup olmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız T Test ve ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre; Erzurum ilindeki ziyaretçilerin gastronomik faaliyetlere olan ilgilerinin artırılabileceğini söylemek mümkündür. Kadın ziyaretçilerin erkek ziyaretçilere göre gastronomik faaliyetlere katılım niyetlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aylık gelirin gastronomik faaliyetlere katılım konusunda etkili olmadığı belirlenmiştir.

The aim of this study is to examine the visitors’ intention of participation in gastronomic activities. It is also aimed to determine the intention of participation in these activities and whether there are differences in some demographic characteristics they have. Survey technique was preferred to collect appropriate data for study aim. Therefore, according to the random sampling method, 396 questionnaires were applied to those who visited the food and beverage businesses in Erzurum. The data obtained from the questionnaires were analyzed with the help of the SPSS program. For the purpose of the study, the frequencies and mean values were examined to determine the intention of participation in the gastronomic activities. Independent T-Test and ANOVA tests were used to determine whether there is any difference between the intention of participation and the demographics they have. According to the test results; It is possible to say that the number of visitors to the gastronomic activities in Erzurum province can be increased. Female visitors were found to have a higher intention of participation in gastronomic activities than male visitors. It has also been determined that monthly income is not effective in participating in gastronomic activities.

 • Bekar, A. & Kılıç, b. (2014). Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları. Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (1), 19-26.
 • Boniface, P. (2003). Tasting Tourism: Traveling For Food And Drink. Burlington: Ashgate Publishing.
 • Boyne, S., Williams, F. ve Hall, D. (2002). “On The Trail of Regional Success: Tourism, Food Production And The Isle of Arran Taste Trail”. Tourism and Gastronomy, 91-114.
 • Chang, K.C. (Ed.) (1977). Food In Chinese Culture: Anthropological And Historical Perspectives. New York: Yale University Press.
 • Çalışkan, O. (2013). “Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.
 • Ertaş, Y. ve Gezmen-Karadağ, M. (2013). “Sağlıklı Beslenmede Türk Mutfak Kültürünün Yeri”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors. Tourism and Gastronomy. (Ed: Hjalager, A. ve Richards, G). London: Routledge. 37-50.
 • Geleneksel Erzurum Mutfak Kültürü ve Yemekleri. http://evvelzamanda.blogspot.com/2009/08/geleneksel-erzurum-mutfak-kulturu-ve.html adresinden 22.02.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Göker, G. (2011). “Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Balıkesir İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)”. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürsoy, Y. (2017). “Giresun Merkez Yöresinde Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”. Journal of International Social Research, 10(51), 1296-1304.
 • Hashimoto, A. ve Telfer, D. (2003). “Positioning An Emerging Wine Route In The Niagara Region: Understanding The Wine Tourism Market And Its Implications For Marketing”. İçinde C.M. Hall (Editör) Wine, Food, And Tourism Marketing (ss. 61–76). Londra: Haworth Hospitality.
 • Hatipoğlu, A., Batman, O. ve Sarıışık, M. (2009). “Gastronomi ve Din”. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirisi, Alanya.
 • Henderson, J.C. (2009). “Food Tourism Reviewed”. British Food Journal, 111(4), 317–326.
 • Hjalager, A. M. ve Richards, G. (Eds.). (2003). Tourism And Gastronomy. Routledge.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2006). “Tourism And Gastronomy: Gastronomy's Influence On How Tourists’ Experience A Destination”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Kunnan, A. J. (1998). “An Introduction to Structural Equation Modelling for Language Assesment Research”. Language Testing, 15, 295-332.
 • Long, L. (Ed.) (2003). Culinary Tourism: Food, Eating And Otherness. Lexington: University of Kentucky Press.
 • López-Guzmán, T. ve Sánchez-Cañizares, S. (2012). “Gastronomy, Tourism And Destination Differentiation: A Case Study In Spain”. Review of Economics & Finance, 1, 63-72.
 • Mack, R., Blose, J. & Maclaurin, T. (2009). “Segmenting The Culinary Tourist Market: An American and Australian Comparison”. Proceedings of The 2009 Oxford Business & Economics Conference Program. Oxford University.
 • Okumuş, B., Okumuş, F. ve Mckercher, B. (2007). “Incorporating Local And International Cuisines In The Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong And Turkey”. Tourism Management, 28, 253–261.
 • Santich, B. (2004). “The Study of Gastronomy And Its Relevance to Hospitality Education And Training”. International Journal of Hospitality Management, 23(1), 15-24.
 • Selwood, J. (2004). The Lure Of Food: Food As An Attraction İn Destination Marketing İn Manitoba, Canada. In Food Tourism Around The World (ss. 190-203). Routledge.
 • Serçeoğlu, N. (2014). “Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 36-46.
 • Serçeoğlu, N., Boztoprak, F. ve Tırak, L. (2016). “Gastronomi Turizmi İle Şehir Markalaşması İlişkisi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 94, 114.
 • Tikkanen, I. (2007). “Maslow's Hierarchy and Food Tourism İn Finland: Five Cases”. British Food Journal, 109(9), 721-734.
 • Vega, C. ve Ubbink, J. (2008). “Molecular Gastronomy: A Food Fad or Science Supporting Innovative Cuisine?”. Trends in Food Science & Technology, 19(7), 372-382.
 • Velissariou, E. & Vasilaki, E. (2014). “Local Gastronomy And Tourıst Behavıor: Research On Domestıc Tourısm In Greece”. Journal of Tourism Research, 9, 120-143.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0002-3317-2330
Author: Aykut ŞİMŞEK (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 25, 2020

APA Şi̇mşek, A . (2020). Ziyaretçilerin Gastronomik Faaliyetlere Katılım Niyetlerinin Belirlenmesi: Erzurum Örneği . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (3) , 28-43 . DOI: 10.18026/cbayarsos.540492