Year 2019, Volume 10 , Issue 2, Pages 96 - 128 2019-07-31

Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği
Global Climate Change In The Context Of Social Policy Discipline

Fatma KARAKUŞ KAÇMAZ [1] , Mehmet ÖZAYDIN [2]


Çok boyutlu bir sorun alanı olarak küresel iklim değişikliğini insan bağlamıyla değerlendirme çabasının bir sonucu olan bu çalışma,  küresel gelişmeler çerçevesinde insanlara bir yaşam alanı sunma gayesiyle üretilen sosyal politikaların, sosyal politikanın var oluş amacına uygun olarak günümüzde de aynı görevi üstlenmesi gerekliliğinden hareketle oluşturulmuştur. İklim değişikliğini sosyal politika bağlamında inceleyen çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde küresel iklim değişikliği kavramı ve sınırları incelenmiştir. İkinci bölümde küresel iklim değişikliği ile sosyal politika ilişkisi aynı tarihsel zeminin sonuçları olmaları üzerinden ortaya koyulmuştur. Küresel iklim değişikliğinin sosyal politikanın ilgi ve etki alanına girme mecburiyeti, sosyal politika bilimi yaklaşımından hareketle üçüncü bölümde irdelenmiştir. Ardından sosyal politika tedbirlerine ihtiyaç hissettiren bir gerçeklik olarak küresel iklim değişikliği ele alınmıştır. Geniş anlamıyla sosyal politika tanımına karşılık gelmek üzere küresel iklim değişikliğinin bir sosyal sorun olarak toplumsal boyutları dördüncü bölümde değerlendirilirken; dar anlamıyla sosyal politika tanımına karşılık gelmek üzere iklim değişikliğinin emek (işçi sağlığı ve güvenliği, emek verimliliği ve istihdam) üzerindeki etkileri son kısımda değerlendirilmiştir. 

This study, which is the result of an effort to evaluate global climate change as a multidimensional problem area in the human context, is based on the necessity of social policies, which are produced with the aim of presenting a living space to the people within the framework of global developments, the necessity of taking the same task in accordance with the purpose of social policies. The study, which examines climate change in the context of social policy, consists of five chapters. In the first chapter, the concept and limits of global climate change are examined. In the second part, the relationship between global climate change and social policy is presented as the results of the same historical background. The necessity of global climate change to become an area of ​​interest and influence of social policy is discussed in the third chapter, based on the social policy science approach. Then, global climate change is discussed as a reality that requires social policy measures. The social dimensions of global climate change as a social problem, which corresponds to the definition of social policy in its broadest sense, are evaluated in the fourth chapter; the effects of climate change on labor (worker health and safety, labor productivity and employment) are discussed in the last section, which corresponds to the narrow definition of social policy.

  • Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (2015) Climate Change and Natural Disasters Affecting Women Peace and Security, (www. apwld.org) http://apwld.org/wp-content/uploads/2015/03/Climate-change-Natural-disasters-Conflict.pdf adresinden alındı (16.12.2018)Başoğlu, Aykut (2014) Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri Üzerine Model Denemesi ve Ekonometrik Bir Analiz, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Programı, İktisat Anabilim Dalı. Bozkır Serdar, Aysu (2014) Sosyal Politika Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Türkiye'de Sosyal Politika, Sosyal Politika, (Editörler: Aysen Tokol ve Yusuf Alper) Bursa: Dora Yayıncılık, 31-73.Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) (2015) A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara.Buğra, Ayşe ve Çağlar Keyder (2010) Sosyal Politika Yazıları, İstanbul: İletişim Yayınları.Center for Global Development (CGD) (2015) Climate Change and Development in Three Charts, (https://www.cgdev.org) https://www.cgdev.org/blog/climate-change-and-development-three-charts adresinden alındı (14.03.2019)Çakır, Mehmet (2016, Mayıs-Haziran) Sosyal Problemler Sosyolojisi Bağlamında Mobbing'i Yeniden Düşünmek, Akademik Bakış Dergisi (55), 584-603.Çakmak, Belgin (2016) Küresel İklim Değişikliği ve Tarımda Su Kullanımına Etkisi, Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri (Editör: Mehmet Somuncu), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 197-227.Çelik, Aziz (2017) Sosyal Politikanın Kökleri ve Gelişimi (Ders Notu (www.docplayer.biz.tr) https://docplayer.biz.tr/16527498-Sosyal-politikanin-kokleri-ve-gelisimi.html adresinden alındı (06.03.2018)Çubuk, Ali (1983) Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik, Ankara: Gazi Üniversitesi.DARA (2012) Climate Vulnerability Monitor: A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet, Madrid: DARA International.Diffenbaugh, Noah S. ve Marshall Burke (2019) Global Warming Has Increased Global Economic Inequality, National Academy of Sciences , vol. 116, 1-6.European Trade Union Institute (ETUI) (2014) Climate Change: Implications for Employment (www. europeanclimate.org) https://europeanclimate.org/climate-change-implications-for-employment/ adresinden alındı (13.11.2018)Giddens, Anthony (2012) Sosyoloji (Çeviren: Hüseyin Özel), İstanbul: Kırmızı Yayınları.Global Climate Risk Index (CRI) ( 2019) Küresel İklim Riski Endeksi (www.germanwatch.org) https://germanwatch.org/en/16046 adresinden alındı (06.03.2019)Güven, Sami (1995) Sosyal Politikanın Temelleri, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.Hahnel, Robin (2014) Yeşil İktisat Ekolojik Krize Karşı Koymak (Çevirenler: Nuri Ersoy, Pınar Ertör, Melis Gülboy, Akgün İlhan ve Ali K. Saysel), İstanbul: BGST Yayınları.Hallegatte, Stephane; Mook Bangalore, Laura Bonzanigo, Marianne Fay, Tamaro Kane, Ulf Narloch, Julie Rozenberg, David Treguer, Adrien Vogt-Schilb (2016) Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, Washington: DC: World Bank.Houghton, John (2004) Global Warming, Cambridge: Cambridge University Press.IPCC (2007) Fourth Assessment Report: Climate Change, Cambridge-New York: Cambridge University Press.IPCC (2013) The Physical Science Basis Annex III: Glossary, (www.ipcc.ch) https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_AnnexIII_FINAL.pdf adresinden alındı (19.11.2017)IPCC (2018). Global Warming of 1.5 ºC Summary for Policymakers, Switzerland: (www.ipcc.ch) (05.02.2019)Kadıoğlu, Mikdat (2001) Bildiğiniz Havaların Sonu Küresel İklim Değişimi ve Türkiye, İstanbul: Güncel Yayıncılık.Karakitapoğlu, Emine Behiye; Markus Larsson ve Adam Reuben, (2017) Climate Refugees The Science, The People, The Jurisdiction and The Future, FORES.Keleş, Ruşen (2013) 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası, İzmir: Yakın Kitabevi.Koray, Meryem (2005) Sosyal Politika, Ankara: İmge Kitabevi.Koray, Meryem (2007) Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak, Çalışma ve Toplum (4), 19-55.Loseke, Donileen R. (2003) Thinking About Social Problems An Introduction to Constructionist Perspectives, New York: Routledge.Manning, Nick (2011) Toplumsal İhtiyaçlar, Toplumsal Sorunlar, Toplumsal Refah ve Esenlik, Sosyal Politika Kuramlar ve Politikalar (Editörler: Pete Alcock, Margaret May ve Karen Rowlingson) (Çevirmen: Barış Yıldırım), Ankara: Siyasal Kitabevi, 44-54.Mullard, Maurice ve Paul Spicker (1998) Social Policy in a Changing Society, London: Routledge.NOAA Research Earth System Research Laboratory (2017) Trends in Atmospheric Carbon Dioxide (www.esrl.noaa.gov) https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html adresinden alındı (07.02.2019)Özaydın, Mehmet Merve (2008) Küresel Etkilerle Şekillenen Sosyal Politika Anlayışı Ekseninde Sosyal Politikaların Geleceğini Tartışmak, Gazi Ü. İİBF Dergisi, 10 (1), 163-180.Parekh, Payal (2018) Halkın 1,5 Derece Dosyası (www.350.org) http://world.350.org/turkiye/files/2018/10/Halk%C4%B1n-1.5%C2%B0C-Dosyas%C4%B1-LQ.pdf adresinden alındı (05.02.2019)Piketty, Thomas (2014). Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital (Çeviren: Hande Koçak), İstanbul: Türiye İş Bankası Kültür Yayınları.Polanyi, Karl (2003) Büyük Dönüşüm (Çeviren: Ayşe Buğra), İstanbul: İletişim Yayınları.Schulte, P.; A. Bhattacharya, C. Butler, H. Chun, B. Jacklitsch, T. Jacobs, et al. (2016) Advancing the framework for considering the effects of climate change on worker safety and health, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 13 (11), 847-865.Scripps Enstitüsü (2019) keelingcurve, (www. scripps.ucsd.edu) https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/co2_800k_zoom.png adresinden alındı (6.06.2019)Shaikh, Anwar (2018) Kapitalizm Rekabet Çatışma Bunalımlar (Çeviren: Ümit Şenesen), İstanbul: Kırmızı Yayınları.Stanford Report (2013) Climate Change Speed, (www.news.stanford.edu) http://news.stanford.edu/news/2013/august/climate-change-speed-080113.html adresinden alındı (09.11.2018)Talas, Cahit (1981) Toplumsal Politikaya Giriş, Ankara: S Yayınları.Talu, Nuran (16-17 Şubat 2019) İklim Değişikliği ile Mücadele Uluslararası Politika Belirleme Süreçleri, İklim Değişikliği Genç Bileşeni Sunumu, Ankara, 18.Talu, Nuran (2015) Türkiye'de İklim Değişikliği Siyaseti, Ankara: Phoenix Yayınevi.Tartanoğlu, Şafak (2014) Sosyal Dışlanma, Sosyal Politika, (Editörler: Aysen Tokol ve Yusuf Alper) Bursa: Dora Yayıncılık, 270-283.Taşçı, Faruk (2012) Sosyal Politika Ahlakı, Ankara: Nobel Yayın.Tokar, Brain (2014) İklim Adaletine Doğru (Çeviren: Ata Sezgin), İstanbul: Ötüken Yayınevi.Tezcan, Mahmut (1991) Kültürel Antropoloji, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.Tuna, Orhan ve Nevzat Yalçıntaş (1981) Sosyal Siyaset, İstanbul: Der Yayınları.Turan, Feryal (2016) İklim Değişikliğinin Toplumsal Etkileri, Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri (Editör: Mehmet Somuncu), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 143-156.Tutan, Mehmet Ufuk (2010, Temmuz) Kapitalist Üretim Sisteminde Üretim ile Tüketim Dengesizliğine Tarihsel ve Teorik Yaklaşımlar, Ege Akademik Bakış, 773-790.Türkdoğan, Orhan (1989) Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul : MEB Yayınları.Türkeş, Murat (2010) Klimatoloji ve Meteoroloji, İstanbul: Kriter Yayınevi.Türkeş, Murat (2016) Genel Klimatoloji Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri, İstanbul: Kriter Yayınevi.United Nations (UN) (2005) Ulusal Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, Ankara: T.R. Prime Ministry Undersecretariat Of State.UNFCCC (1992) Completion of a Framework Convention on Climate Change, United Nations Climate Change (www. unfccc.int) https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/1992/a/eng/l14a01.pdf adresinden alındı (22.09.2018)United Nations Development Program (UNDP) (2016) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (www.tr.undp.org) http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html adresinden alındı (30.03.2019)UN-Womanwatch (2016) Women, Gender Equality and Climate Change, (www.un.org) http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf adresinden alındı (15.12.2018)Woman Gender Constituency (2017) Gender Just Climate Solutions, (www.womengenderclimate.org) http://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2017/12/WGC-Solutions-Publication-COP23-ENG-Final-.pdf adresinden alındı (15.12.2018)Women's Environmental Network WEN (2010) Gender and The Climate Change Agenda: The Impacts of Climate Change on Women and Public Policy, (www.gdnonline.org) https://www.gdnonline.org/resources/Gender%20and%20the%20climate%20change%20agenda%2021.pdf adresinden alındı (15.12.2018)Yiğitbaşoğlu, M. Hakan (2016) Dünyanın Oluşumundan Günümüze Kadar Yaşanan İklim Değişiklikleri, Nedenleri ve Etkileri, Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri (Editör: Mehmet Somuncu), Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 43-70.Zencirkıran, Mehmet (2014) Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi, Sosyal Politika, (Editörler: Aysen Tokol ve Yusuf Alper) Bursa: Dora Yayıncılık, 7-25.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1672-6696
Author: Fatma KARAKUŞ KAÇMAZ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mehmet ÖZAYDIN
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { cider577760, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {96 - 128}, doi = {}, title = {Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği}, key = {cite}, author = {Karakuş Kaçmaz, Fatma and Özaydın, Mehmet} }
APA Karakuş Kaçmaz, F , Özaydın, M . (2019). Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği . Çalışma İlişkileri Dergisi , 10 (2) , 96-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/50917/577760
MLA Karakuş Kaçmaz, F , Özaydın, M . "Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği" . Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 96-128 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/50917/577760>
Chicago Karakuş Kaçmaz, F , Özaydın, M . "Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 (2019 ): 96-128
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği AU - Fatma Karakuş Kaçmaz , Mehmet Özaydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 128 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği %A Fatma Karakuş Kaçmaz , Mehmet Özaydın %T Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği %D 2019 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Karakuş Kaçmaz, Fatma , Özaydın, Mehmet . "Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği". Çalışma İlişkileri Dergisi 10 / 2 (July 2019): 96-128 .
AMA Karakuş Kaçmaz F , Özaydın M . Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(2): 96-128.
Vancouver Karakuş Kaçmaz F , Özaydın M . Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Küresel İklim Değişikliği. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2019; 10(2): 96-128.