Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Yazar, Çalışma İlişkileri Dergisi'nde yayınlanmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne (ÇASGEM) sunmuş olduğu makale/eser ve makalenin/eserin devri ile ilgili aşağıdaki şartları kabul ve taahhüt etmektedir.

Yazar; 

1.    Sunulan makalenin/eserin kendisinin orijinal çalışması olduğunu,

2.    Kendisinin bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduğunu ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldığını,

3.    Makalenin/Eserin son halini gördüğünü ve onayladığını;

4.    Makalenin/Eserin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,

5.    Makalede/Eserde bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini,

6.    Sunulan makale/eser üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını ÇASGEM yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere ÇASGEM’e devretmeyi kabul ve taahhüt eder.

    Buna rağmen yazarın veya varsa yazarların işvereninin;

1.   Telif hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş hakları,

2.   Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin/eserin tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,

3.   Makaleyi/eseri satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı 

saklıdır.

    Makalenin/Eserin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına ÇASGEM’i yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve ÇASGEM’in yayınladığı Çalışma İlişkileri Dergisi'ne atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

 Ben, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘ÇASGEM ve ÇASGEM’in çıkardığı yayının mesullerinin” hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendime ait olduğunu, ayrıca makalede/eserde hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığını kabul ve taahhüt ederim.