Year 2019, Volume 9 , Issue 2, Pages 449 - 474 2019-12-30

Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması

Önder ÇALCALI [1]


Eğitim toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Dünyadaki sosyo-ekonomik kalkınmanın temel unsurunun eğitim olduğu söylenebilir. Türkiye’de de eğitimin önemi son yıllarda daha fazla anlaşılır olmuş ve bu alana harcanan kamu kaynaklarında ve özel kaynaklarda kayda değer artışlar yaşanmıştır. Bu kapsamda eğitim için yapılan kamu harcamalarının merkezi yönetim bütçesine ve milli hasılaya oran olarak artışı söz konusudur. Ortalama eğitim süresi de son 27 yılda yaklaşık iki kat artmıştır. Yaşanan bu artışlara rağmen, eğitimin en önemli çıktısı niteliğindeki başarı göstergeleri Türkiye için pek yüksek değildir. Zira, OECD tarafından düzenli olarak her üç yılda bir yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında elde edilen sonuçlara göre, Türkiye oldukça düşük puanlarla birlikte alt sıralarda yer almaktadır. Daha da kötü olanı ise sıralamadaki yerinin giderek düşüyor olmasıdır. Bu sonuçlar Türkiye’deki eğitime yapılan harcama artışlarının, neden başarıyı da artırmadığı sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de kamu eğitim harcamalarının daha verimli ve etkili kullanılması gerekmektedir.   

Eğitim, Türkiye’de Kamu Eğitim Harcaması, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)
 • Akdoğan, A., (1989) Kamu Maliyesi, Ankara, Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Arabacı, B., İ., (2011) Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.esosder.org Kış Cilt: 10 Yıl :2011 Sayı: 35, s.100-112
 • Baş, K., (2001), Ekonomik Büyüme, Gelir Dağılımı, Eğitim ve Nüfus Artışı İlişkileri: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 19, Sayı:1, s.47-60
 • Bauer, T. K. and Matthias V. (2010), External Effects of Education: Human Capital Spillovers in Regions and Firms, Ruhr Economic Papers, http://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/ruhreconomic-papers/REP_10_195.pdf.,Erişim Tarihi: 12.04.2019
 • Devrim, F. ve Tosuner, M., (1987), Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Finansmanında Son Gelişmeler, iç. 3. Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu Kitabı, T.C. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Kocaeli, s. 86-109.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö., ve Gümüş, E., (2012), Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa
 • Güngör, G. ve Göksu, A. (2013), Türkiye’de Eğitimin Finansmanı Ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı:1, s. 59-72.
 • Hindriks Jean and Gareth D. Myles (2004) Intermediate Public Economics, http://czx.xmu.edu.cn/download/20100225113146416.pdf. Erişim Tarihi: 28.03.2019
 • Karaaslan,E., (2005) Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi, Maliye Dergisi, Sayı: 149, s. 36-73
 • Karahan, M., (2017) PISA Sınav Sonuçlarının Ülkelerin Gelişmişlik Derecesi ve Kalkınmışlık Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (2010), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 23. Basım, İstanbul
 • Mutluer, K., Öner, E. & Kesik, A. (2010), Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • OECD, http://www.oecd.org/pisa/ Erişim Tarihi: 10.02.2019
 • Öztürk, N., (2005), İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü, Sosyo Ekonomi, Ocak-Haziran, Sayı: 1, s. 27-44
 • Pehlivan, O.,(2002), Kamu Maliyesi, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Söyler, İ. (2008), Eğitim Hizmetleri Bağlamında Vakıf Üniversitelerinin Finansal ve Vergisel Sorunları, Maliye Dergisi, Sayı: 154, http://212.174.133.188 /calismalar/maliye_ dergisi/yayinlar/md/154/5. ilhamisoyler.pdf. Erişim Tarihi:
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 Yılı Bütçe Sunuşu, Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, http://pisa.meb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 18.02.2019
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı (EARGED) http://tegm.meb.gov.tr/www/arastirma-gelistirme-ve-projeler-daire-baskanligi/icerik/27, Erişim Tarihi: 21.03.2019
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2017-2018, https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf, Erişim: 11.03.2019
 • TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018, Erişim: 19.03.2019
 • UNDP Türkiye, https://www.undp.org/content/dam/turkey/hdr2018/tr/Turkey%20Briefing%20Note_Turkey%20Briefing%20Note_TR_v01.pdf, Erişim Tarihi: 04.03.2019
 • Yardımcıoğlu, F. (2015), Nitel ve Nicel Göstergeler Işığında Türkiye’de Eğitimin Son On Yılı, Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA), https://www.pesa.org.tr/ s. 1-18.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8084-4136
Author: Önder ÇALCALI (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd554840, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {449 - 474}, doi = {10.18074/ckuiibfd.554840}, title = {Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {ÇALCALI, Önder} }
APA ÇALCALI, Ö . (2019). Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 449-474 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.554840
MLA ÇALCALI, Ö . "Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 449-474 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/51227/554840>
Chicago ÇALCALI, Ö . "Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 449-474
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması AU - Önder ÇALCALI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.554840 DO - 10.18074/ckuiibfd.554840 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 449 EP - 474 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.554840 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.554840 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması %A Önder ÇALCALI %T Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.554840 %U 10.18074/ckuiibfd.554840
ISNAD ÇALCALI, Önder . "Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2020): 449-474 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.554840
AMA ÇALCALI Ö . Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 449-474.
Vancouver ÇALCALI Ö . Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 474-449.