Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 63 - 79, 30.05.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.539309

Abstract

Kentlerin sahip oldukları tüm değerler o kentin kimliğini oluşturmaktadır. Kentsel kimlik bileşenlerinin tespit edilmesinde en uygun yaklaşım kent kullanıcılarının kente yaptıkları atıflardır. Kente yapılan atıflara ulaşmak için kent kullanıcıları ile yapılan görüşmeler önemli bir araçtır. Bu amaç doğrultusunda; çalışma materyali olarak Çanakkale kenti ve kullanıcıları seçilmiştir. Çalışma, yazılı kaynak araştırması ve anket uygulaması yöntemi ile Çanakkale kent merkezi sınırları içerisinde örneklenmektedir. Çalışmanın teorik yaklaşımını oluşturan kentsel kimlik tipi ve bileşen kavramları anket formlarının oluşturulmasında belirleyici olmuştur. Kullanıcıların kent için imgesel değerlendirmelerini yapmak amacıyla %0.05 örneklem hacmini yansıtan, rastgele örnekleme tekniği ile toplam 112 anket uygulaması yapılmıştır. Anket formu, Çanakkale kent ölçeğinde halkın sosyo-demografik yapısı ile ilgili verilere ve çalışma alanına özel yerleşim, donatı ve işaretler ölçeğindeki kimlik bileşenlerine ulaşmayı sağlayacak olan detaylı soruları içermektedir. Değerlendirmeler sonucunda Çanakkale kenti için ortaya çıkan tarih, turizm ve boğaz kavramlarının birlikte oluşturduğu kompozisyon ile kentin kavramsal yapısı ortaya konmuştur. Fiziksel yapı bileşenleri ise; yollar (Atatürk Caddesi), odak noktaları (Cumhuriyet Meydanı), kentsel donatılar ve işaretler (Rüzgar Gülleri ve Saat Kulesi) ve kentsel sınır (Sarıçay) ölçeğinde belirlenmiştir. Kentin yerel yönetim boyutunda pratik fayda sağlaması beklenen bu çalışmanın sonucunda Çanakkale’ye ilişkin kentsel kimlik kartı düzenlenmiştir. 

References

 • Anonim, 2014. Çanakkale Kent Rehberi. Çanakkale Belediyesi Kültür Hizmeti.
 • Anonim, 2018a. Oxford Dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/definition/identity Erişim Tarihi: 17.11.2018
 • Anonim, 2018b. Çanakkale Rehberi. T.C. Çanakkale Valiliği. http://www.canakkale.gov.tr/tr
 • Anonim, 2018c. Çanakkale Kent Konseyi. http://www.canakkalekentkonseyi.org/kent-konseyi-tanitim-vizyon-misyon/
 • Aslanoğlu R.A., 2000. Kent, Kimlik Ve Küreselleşme (2. Baskı). Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Calvino I., 1972. Görünmez Kentler. Yapı Kredi Yayınları. 19. Baskı; Syf:40.
 • Cohen J., 1988. Statistical Power Analysis For The Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: L.
 • Çöl Ş., 1998. Kentlerimizde Kimlik Sorunu Ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Önerisi. Doktora Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Google Images, (17.11.2018). Architecture of the City. http://mirandasurbandesignseminarcourse.blogspot.com/2016/10/module-3-influential-urban-design.html
 • Koç T., 2006. Çanakkale’nin Kentsel Gelişimi (1462-2006) İle Fiziki Coğrafya İlişkisi. Çanakkale Kent Konseyi Yayınları Kitap Dizisi, Yayın No: 2, Çanakkale.
 • Kodal G., 2014. Atapark Ve Tabakhane Köprüsü Arasındaki Tarihi Aksın Kent Kimlik Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Lynch K., 2015. The Image of The City, (2. Bas.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Mansour H., 2015. The Lost Identity of The City: The case of Damascus. CITTA 8 th Annual Conference on Planning Research AESOP TG Public Spaces & Urban Cultures Event.
 • Oğurlu İ., 2014. Çevre - Kent İmajı - Kent Kimliği - Kent Kültürü Etkileşimlerine Bir Bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(26): 275-293.
 • Okumuş G., 2011. Sürdürülebilir Kentsel Yenileme İçin Bir Yaklaşım: Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgür Ş., 2011. Akdeniz Kentlerinin Karakteristik Özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Antalya Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pazhuhan M., Zayyarı K., Ghasemzadeh B., Qurbanı H., 2015. Urban Identity And Iranian New Towns. Journal of Urban and Regional Analysis, VII (1): 83 – 100.
 • Prajapati B., Dunne M., Armstrong R., 2010. Sample Size Estimation And Statistical Power Analyses. Optometry Today, 7:1-9.
 • Rıza M., Doratli N., Fasli M., 2012. City Branding and Identity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35: 293 – 300.
 • Sağlık A., 2014. Çanakkale Kenti Rekreasyon Potansiyelinin Kentlerin Yaşanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Soydan S., 1997. Çanakkale Kent Kimliği TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, Haber Bülteni Sayı:36, İstanbul.
 • Şahin C., 2011. Bir Göçmen Kenti Olarak Eskişehir Ve Eskişehir’in Sosyo-Kültürel Yapısında Tatar Kimliği. İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi 3: 220-242.
 • Tavakoli N., 2010. The Role Of Physical Identity Of City In Urban Sustainability (The Case Study: Yazd, Iran). 14 Th International Planning History Society Conference.
 • TDK, 2018. (15.11.2018). Güncel Türkçe Sözlük, 2018. T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts Erişim Tarihi: 17.11.2018
 • Tombul M., 2015. Çanakkale Kültür Envanteri, Arkeolojik Yerleşim Alanları Ve Sanat Tarihi Yapıları. Çanakkale Valiliği.
 • Topçu K., 2011. Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8:2.
 • TÜİK, 2018. (15.11.2018). Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Uçkaç L., 2006. Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri: Keçiören Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zhou B., Liu L., Oliva A., Torralba A., 2014. Recognizing City Identity via Attribute Analysis of Geo-Tagged Images. Lecture Notes In Computer Science, Vol 8691.

Determination of Urban Identity Components by City Dwellers: Çanakkale City Case Study

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 63 - 79, 30.05.2019
https://doi.org/10.28979/comufbed.539309

Abstract

All the values that a city possesses constitute the urban identity of that city. The most appropriate approach in determining the urban identity components is the references that the city-dwellers make for the city. Interviews with city-dwellers are an important tool for obtaining these references. In accordance with this purpose; city of Çanakkale and its dwellers were selected as study material. The study is sampled within the borders of Çanakkale city center with written source research and survey application method. Urban identity type and component concepts that constitute the theoretical approach of the study have been determinant in preparing the questionnaire forms. A total of 112 questionnaires were applied by random sampling technique, which reflects the sample volume of 0.05%, for enabling the dwellers to make imaginary evaluation of the city. The questionnaire contains detailed questions that will provide access to data on the socio-demographic structure of the community and the identity components of settlement, equipment and signs specific to the study area. As a result of the evaluations, the conceptual structure of the city was revealed with the composition of history, tourism and strait concepts that emerged for the city of Çanakkale. Physical structure components were determined on the scale of roads (Atatürk Street), focal points (Republic Square), urban equipment and signs (Wind Roses and Clock Tower) and urban boundary (Sarıçay). As a result of this study, which is expected to provide practical benefit in the local government dimension, an urban identity card was issued in regard to Çanakkale.

 

References

 • Anonim, 2014. Çanakkale Kent Rehberi. Çanakkale Belediyesi Kültür Hizmeti.
 • Anonim, 2018a. Oxford Dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/definition/identity Erişim Tarihi: 17.11.2018
 • Anonim, 2018b. Çanakkale Rehberi. T.C. Çanakkale Valiliği. http://www.canakkale.gov.tr/tr
 • Anonim, 2018c. Çanakkale Kent Konseyi. http://www.canakkalekentkonseyi.org/kent-konseyi-tanitim-vizyon-misyon/
 • Aslanoğlu R.A., 2000. Kent, Kimlik Ve Küreselleşme (2. Baskı). Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Calvino I., 1972. Görünmez Kentler. Yapı Kredi Yayınları. 19. Baskı; Syf:40.
 • Cohen J., 1988. Statistical Power Analysis For The Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: L.
 • Çöl Ş., 1998. Kentlerimizde Kimlik Sorunu Ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Önerisi. Doktora Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Google Images, (17.11.2018). Architecture of the City. http://mirandasurbandesignseminarcourse.blogspot.com/2016/10/module-3-influential-urban-design.html
 • Koç T., 2006. Çanakkale’nin Kentsel Gelişimi (1462-2006) İle Fiziki Coğrafya İlişkisi. Çanakkale Kent Konseyi Yayınları Kitap Dizisi, Yayın No: 2, Çanakkale.
 • Kodal G., 2014. Atapark Ve Tabakhane Köprüsü Arasındaki Tarihi Aksın Kent Kimlik Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Lynch K., 2015. The Image of The City, (2. Bas.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Mansour H., 2015. The Lost Identity of The City: The case of Damascus. CITTA 8 th Annual Conference on Planning Research AESOP TG Public Spaces & Urban Cultures Event.
 • Oğurlu İ., 2014. Çevre - Kent İmajı - Kent Kimliği - Kent Kültürü Etkileşimlerine Bir Bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(26): 275-293.
 • Okumuş G., 2011. Sürdürülebilir Kentsel Yenileme İçin Bir Yaklaşım: Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özgür Ş., 2011. Akdeniz Kentlerinin Karakteristik Özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Antalya Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pazhuhan M., Zayyarı K., Ghasemzadeh B., Qurbanı H., 2015. Urban Identity And Iranian New Towns. Journal of Urban and Regional Analysis, VII (1): 83 – 100.
 • Prajapati B., Dunne M., Armstrong R., 2010. Sample Size Estimation And Statistical Power Analyses. Optometry Today, 7:1-9.
 • Rıza M., Doratli N., Fasli M., 2012. City Branding and Identity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35: 293 – 300.
 • Sağlık A., 2014. Çanakkale Kenti Rekreasyon Potansiyelinin Kentlerin Yaşanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Soydan S., 1997. Çanakkale Kent Kimliği TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, Haber Bülteni Sayı:36, İstanbul.
 • Şahin C., 2011. Bir Göçmen Kenti Olarak Eskişehir Ve Eskişehir’in Sosyo-Kültürel Yapısında Tatar Kimliği. İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi 3: 220-242.
 • Tavakoli N., 2010. The Role Of Physical Identity Of City In Urban Sustainability (The Case Study: Yazd, Iran). 14 Th International Planning History Society Conference.
 • TDK, 2018. (15.11.2018). Güncel Türkçe Sözlük, 2018. T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts Erişim Tarihi: 17.11.2018
 • Tombul M., 2015. Çanakkale Kültür Envanteri, Arkeolojik Yerleşim Alanları Ve Sanat Tarihi Yapıları. Çanakkale Valiliği.
 • Topçu K., 2011. Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8:2.
 • TÜİK, 2018. (15.11.2018). Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Uçkaç L., 2006. Kentsel Tasarımın Kent Kimliği Üzerine Etkileri: Keçiören Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zhou B., Liu L., Oliva A., Torralba A., 2014. Recognizing City Identity via Attribute Analysis of Geo-Tagged Images. Lecture Notes In Computer Science, Vol 8691.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Elif SAĞLIK (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5230-3869
Türkiye


Abdullah KELKİT
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
0000-0002-5364-6425
Türkiye

Publication Date May 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { comufbed539309, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {63 - 79}, doi = {10.28979/comufbed.539309}, title = {Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale}, key = {cite}, author = {Sağlık, Elif and Kelkit, Abdullah} }
APA Sağlık, E. & Kelkit, A. (2019). Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 63-79 . DOI: 10.28979/comufbed.539309
MLA Sağlık, E. , Kelkit, A. "Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 63-79 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comufbed/issue/45518/539309>
Chicago Sağlık, E. , Kelkit, A. "Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 63-79
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale AU - Elif Sağlık , Abdullah Kelkit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28979/comufbed.539309 DO - 10.28979/comufbed.539309 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 79 VL - 5 IS - 1 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.539309 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.539309 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale %A Elif Sağlık , Abdullah Kelkit %T Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 5 %N 1 %R doi: 10.28979/comufbed.539309 %U 10.28979/comufbed.539309
ISNAD Sağlık, Elif , Kelkit, Abdullah . "Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (May 2019): 63-79 . https://doi.org/10.28979/comufbed.539309
AMA Sağlık E. , Kelkit A. Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 63-79.
Vancouver Sağlık E. , Kelkit A. Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 63-79.
IEEE E. Sağlık and A. Kelkit , "Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 63-79, May. 2019, doi:10.28979/comufbed.539309

 14421         download