Research Article
BibTex RIS Cite

VERGİ AFFI KONUSUNUN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: SCOPUS VERİ TABANI VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEZ MERKEZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Year 2021, Volume: 30 Issue: 3, 68 - 78, 31.12.2021
https://doi.org/10.35379/cusosbil.903938

Abstract

Bu çalışma, maliye disiplininde önemli bir konu olan vergi affı ile ilgili 1952-2020 yılları arasında uluslararası literatürde yayımlanmış olan makale, bildiri, kitap gibi kaynakların Scopus veri tabanında ve 1990-2020 yıllarında YÖK Tez’de yayımlanan tezlerin belirli değişkenler ile incelenmesini ve bibliyometrik analize tabi tutulmasını amaçlamaktadır. Bibliyometrik analiz, son yıllarda yapılan akademik çalışmalarda çok fazla kullanılmakta olup bu analiz yöntemi ile yapılmış olan bilimsel yayınların yazar ve tez / makale sayısı, yayın yeri bilgisi, yıl gibi temel ölçütler ele alınarak incelenmektedir. Vergi afları konusunda yapılan yayınlara Scopus veri tabanı üzerinden başlık sekmesine “Tax Amnesty OR Tax Amnesties” şeklinde iki anahtar kelime yazılarak 95 akademik yayına ve YÖK Tez üzerinden “ Vergi afları, Vergi Affı, Tax Amnesty ve Tax Amnesties” olarak yapılan taramalarda ise 45 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Scopus veri tabanında yer alan yayınların bibliyometrik analizini yapmak ve haritalandırmak için “VOSviewer” yazılımından faydalanılırken YÖK Tez’de bulunan tezler ise sayı azlığı nedeniyle yazarlar tarafından tek tek incelenerek tablolaştırılmıştır. Scopus’ta vergi aflarına yönelik yapılan bilimsel çalışmalar; yayın yılları, makale sayısı, en çok yayın yapan yazarlar ve anahtar kelimeler gibi bazı özelliklere göre incelenirken YÖK Tez’de bulunan tezlerin ise en çok hangi yılda, hangi üniversitelerde, hangi düzeylerde ve hangi anabilim dallarında yazıldığı incelenmiştir.
Genel olarak Scopus ve YÖK Tez verileri incelendiğinde vergi afları konusunda yapılan araştırmaların son yıllarda artış gösterdiği saptanmıştır. Ancak bu artışın maliye disiplini içerisinde yeterli bir artış olmadığını söylemek mümkündür.

References

 • Alm, J. (1998). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty, Working Paper 98-6, Georgia State University.
 • Ayrangöl, Z. ve Tekdere, M. (2013). “Potansiyel Etkileri Ve Gönüllü Uyum Açısından Vergi Afları: 6111 Sayılı Kanunun İrdelenmesi”, EÜSBED, [VI] 2, ss. 249-270.
 • Azmi, N. N. and Hussain, A. (2021), “A Bibliometric Analysis of Dropbox on Scopus Publication”, Webology, Volume 18, Special Issue on Information Retrieval and Web Search, ss. 54-78.
 • Baer, K. and Borgne, E. L. (2008). “Tax Amnesties, Theory, Trends and Alternatives”, International Monetary Fund, Publication Services, U.S.A.
 • Burnham, J. F. (2006). “Scopus Database: A Review”. Biomedical Digital Libraries, 3(1), pp. 1-8.
 • Çetin, G. (2007). “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 14, Sayı: 2, ss.171-187.
 • Edizdoğan, N. ve Gümüş, E. (2013). “Vergi Afları ve Türkiye’de Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 164, ss. 99-119.
 • Kargı, V. (2011). “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, ss. 101–115.
 • Kaya, A. (2014). “Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Maliye Dergisi, 167, Temmuz-Aralık, ss. 184-199.
 • Kellner, M. (2004). “Tax Amnesty 2004/2005-An Appropriate Revenue Tool?”, German Law Journal, Vol.05, No.04, pp. 339-346.
 • Leonard, H. B. And Zeckhauser R. J. (1986). “Amnesty, Enforcement And Tax Policy”, NBER Working Paper Series, Working Paper No. 2096.
 • Luitel and H.S. and Sobel, R. S. (2007). “The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties”, Public Budgeting & Finance / Fall, pp. 19-38.
 • Luitel, H.S. and Tosun, M.S. (2014). “A Reexamination of State Fiscal Health and Amnesty Enactment”, International Tax and Public Finance, 21(5), 874–893.
 • Marchese, C. (2014). “Tax Amnesties”, IEL Paper In Comparative Analysis Of Institutions, Economics And Law No. 17. http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucaiel/iel017.pdf, (Erişim Tarihi: 11.02.2021).
 • Nar, M. (2015). “The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty”, International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(2), 580-589.
 • Norris, M. and Oppenheim, C. (2007). “Comparing Alternatives to the Web of Science for Coverage of The ‘Social Sciences’ Literature”, Journal of Informetrics, 1 (1), pp. 161-169.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25 (4), 348-349.
 • Sánchez, A. D., Del Río, M. D. L. C., & García, J. Á. (2017). Bibliometric Analysis of Publications on Wine Tourism in The Databases Scopus and WoS. European Research on Management and Business Economics, 23(1), 8-15.
 • Savaşan, F. (2006). “Vergi Afları ve Türkiye Uygulamaları (Vergi Barışı Uygulama Sonuçları)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ. İ.B.F. Dergisi, C.VIII, S.1, ss.41-65.
 • Şenyüz, D. (2014). “Hukuk Devleti Perspektifinden Adil Vergileme ve Vergi Afları”, Tesam Akademi Dergisi - Temmuz , 1(2), ss. 81-96.
 • Torgler, B. (2003). “Tax Morale: Theory And Empirical Analysis Of Tax Compliance”, DISSERTATION, der Universität Basel zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften.
 • Van Eck, N. J. And Waltman, L. (2017). “Citation-Based Clustering of Publications Using CitNetExplorer and VOSviewer”, Scientometrics, 111(2), 1053-1070.
 • Yurdadoğ, V. ve Coşkun Karadağ, N. (2017), “Evaluation of Tax Amnesties in the Context of Empirical Studies Devoted to Turkey”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, Volume: 8, pp: 134-164.
 • Yücedoğru R. And Sarısoy İ. (2017). “Understanding Influence of Tax Amnesties on Tax Complianceand Fairness Perceptions of Taxpayers”, In Issues in Public Sector Economics Empirical Analysisfrom Various Countries , Frankfurt: Peter Lang Publishing, Inc., pp.121-140.
 • Yücedoğru R. And Sarısoy İ. (2020). “Are Tax Amnesties Good for Us All? Understanding Influence of Tax Amnesties on Benefiters and Non-Benefiters“, CESifo Economic Studies, Vol. 0, No. 0, pp. 1-16.
 • Wasrinil Said, E. (2017). “Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia”, Laws, 6(4), pp:2-9, Laws | Free Full-Text | Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia (mdpi.com), (Erişim Tarihi: 11.02.2021).
Year 2021, Volume: 30 Issue: 3, 68 - 78, 31.12.2021
https://doi.org/10.35379/cusosbil.903938

Abstract

References

 • Alm, J. (1998). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty, Working Paper 98-6, Georgia State University.
 • Ayrangöl, Z. ve Tekdere, M. (2013). “Potansiyel Etkileri Ve Gönüllü Uyum Açısından Vergi Afları: 6111 Sayılı Kanunun İrdelenmesi”, EÜSBED, [VI] 2, ss. 249-270.
 • Azmi, N. N. and Hussain, A. (2021), “A Bibliometric Analysis of Dropbox on Scopus Publication”, Webology, Volume 18, Special Issue on Information Retrieval and Web Search, ss. 54-78.
 • Baer, K. and Borgne, E. L. (2008). “Tax Amnesties, Theory, Trends and Alternatives”, International Monetary Fund, Publication Services, U.S.A.
 • Burnham, J. F. (2006). “Scopus Database: A Review”. Biomedical Digital Libraries, 3(1), pp. 1-8.
 • Çetin, G. (2007). “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 14, Sayı: 2, ss.171-187.
 • Edizdoğan, N. ve Gümüş, E. (2013). “Vergi Afları ve Türkiye’de Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı: 164, ss. 99-119.
 • Kargı, V. (2011). “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, ss. 101–115.
 • Kaya, A. (2014). “Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Maliye Dergisi, 167, Temmuz-Aralık, ss. 184-199.
 • Kellner, M. (2004). “Tax Amnesty 2004/2005-An Appropriate Revenue Tool?”, German Law Journal, Vol.05, No.04, pp. 339-346.
 • Leonard, H. B. And Zeckhauser R. J. (1986). “Amnesty, Enforcement And Tax Policy”, NBER Working Paper Series, Working Paper No. 2096.
 • Luitel and H.S. and Sobel, R. S. (2007). “The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties”, Public Budgeting & Finance / Fall, pp. 19-38.
 • Luitel, H.S. and Tosun, M.S. (2014). “A Reexamination of State Fiscal Health and Amnesty Enactment”, International Tax and Public Finance, 21(5), 874–893.
 • Marchese, C. (2014). “Tax Amnesties”, IEL Paper In Comparative Analysis Of Institutions, Economics And Law No. 17. http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucaiel/iel017.pdf, (Erişim Tarihi: 11.02.2021).
 • Nar, M. (2015). “The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty”, International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(2), 580-589.
 • Norris, M. and Oppenheim, C. (2007). “Comparing Alternatives to the Web of Science for Coverage of The ‘Social Sciences’ Literature”, Journal of Informetrics, 1 (1), pp. 161-169.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25 (4), 348-349.
 • Sánchez, A. D., Del Río, M. D. L. C., & García, J. Á. (2017). Bibliometric Analysis of Publications on Wine Tourism in The Databases Scopus and WoS. European Research on Management and Business Economics, 23(1), 8-15.
 • Savaşan, F. (2006). “Vergi Afları ve Türkiye Uygulamaları (Vergi Barışı Uygulama Sonuçları)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ. İ.B.F. Dergisi, C.VIII, S.1, ss.41-65.
 • Şenyüz, D. (2014). “Hukuk Devleti Perspektifinden Adil Vergileme ve Vergi Afları”, Tesam Akademi Dergisi - Temmuz , 1(2), ss. 81-96.
 • Torgler, B. (2003). “Tax Morale: Theory And Empirical Analysis Of Tax Compliance”, DISSERTATION, der Universität Basel zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften.
 • Van Eck, N. J. And Waltman, L. (2017). “Citation-Based Clustering of Publications Using CitNetExplorer and VOSviewer”, Scientometrics, 111(2), 1053-1070.
 • Yurdadoğ, V. ve Coşkun Karadağ, N. (2017), “Evaluation of Tax Amnesties in the Context of Empirical Studies Devoted to Turkey”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, Volume: 8, pp: 134-164.
 • Yücedoğru R. And Sarısoy İ. (2017). “Understanding Influence of Tax Amnesties on Tax Complianceand Fairness Perceptions of Taxpayers”, In Issues in Public Sector Economics Empirical Analysisfrom Various Countries , Frankfurt: Peter Lang Publishing, Inc., pp.121-140.
 • Yücedoğru R. And Sarısoy İ. (2020). “Are Tax Amnesties Good for Us All? Understanding Influence of Tax Amnesties on Benefiters and Non-Benefiters“, CESifo Economic Studies, Vol. 0, No. 0, pp. 1-16.
 • Wasrinil Said, E. (2017). “Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia”, Laws, 6(4), pp:2-9, Laws | Free Full-Text | Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia (mdpi.com), (Erişim Tarihi: 11.02.2021).
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Özlem Sökmen Gürçam 0000-0002-2372-7355

Ahmet Tekin 0000-0002-6675-6500

Publication Date December 31, 2021
Submission Date March 26, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 30 Issue: 3

Cite

APA Sökmen Gürçam, Ö., & Tekin, A. (2021). VERGİ AFFI KONUSUNUN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: SCOPUS VERİ TABANI VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU TEZ MERKEZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(3), 68-78. https://doi.org/10.35379/cusosbil.903938