Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Veli Tutumlarının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri

Year 2021, Volume: 8 Issue: 2, 313 - 327, 31.10.2021

Abstract

Bu çalışma ile veli tutumlarının öğrenci başarısı üzerine etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ailelerin çocuklarına karşı demokratik, otokratik ve koruyucu tutumları ile çocuklarıyla ilgilenme düzeylerinin çocuklarının okul başarısına etkisinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılan araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenen 20 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, çocuğu ile yakından ilgilenen ve onu destekleyen ailelerin çocuklarının okul başarılarının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları; karar alma biçimi demokratik yollarla sağlanan ailelerin çocuklarının okul başarısının yüksek, otokratik yollarla karar alınan ailelerin çocuklarının okul başarısının düşük olduğunu göstermektedir.

References

 • Akkök, F. (2004). İlköğretimde Rehberlik. Y. Kuzgun içinde, Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımı (s. 257). Ankara: Atlas Yayıncılık.
 • Arı, R., & Şahin Seçer, Z. (2003). Farklı Ana Baba tutumlarının Çocukların Psikososyal Temelli Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 451-464.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-Aile İşbirliği ve Öğrencin Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 119-135.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (3. Baskı). (S. B. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim Online E-Dergi, 28-34.
 • Dam, H. (2008). Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 75-99.
 • İpek, C. (2011). Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 69-79.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, M. (1997). Ailede Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 193-204.
 • Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E., & Helvacı, E. (2010, Haziran). Anne - Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: türkiye'de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış. Türk Psikoloji Yazıları, s. 42-59.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

The Effects of Parent Attitudes on Student Achievement

Year 2021, Volume: 8 Issue: 2, 313 - 327, 31.10.2021

Abstract

The aim of this study is to reveal the effects of parent attitudes on student success. In this context, Democratic, autocratic and protective attitudes of families towards their children and the effect of their level of interest in their children on school success were tried to be revealed. In the study conducted by qualitative research method, the phenomenon pattern was used. In the study, which uses a semi-structured interview form as a data collection tool, the working group consists of 20 parents of students determined by the purposeful sampling method. Descriptive and content analysis methods were used in the analysis of the data obtained in the study. Research results show that children of families who care and support their children have high school achievement. In addition, research results show that the school success of children of families whose decision-making method is provided by democratic means is high, and the school success of children of families whose decisions are made by autocratic means is low.

References

 • Akkök, F. (2004). İlköğretimde Rehberlik. Y. Kuzgun içinde, Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımı (s. 257). Ankara: Atlas Yayıncılık.
 • Arı, R., & Şahin Seçer, Z. (2003). Farklı Ana Baba tutumlarının Çocukların Psikososyal Temelli Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 451-464.
 • Aslanargun, E. (2007). Okul-Aile İşbirliği ve Öğrencin Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 119-135.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (3. Baskı). (S. B. Demir, Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim Online E-Dergi, 28-34.
 • Dam, H. (2008). Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 75-99.
 • İpek, C. (2011). Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Üzerindeki Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 69-79.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, M. (1997). Ailede Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 193-204.
 • Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E., & Helvacı, E. (2010, Haziran). Anne - Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: türkiye'de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış. Türk Psikoloji Yazıları, s. 42-59.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Research Article
Authors

Halil İbrahim KILIÇ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-2555-4558
Türkiye


Yüksel GÜNDÜZ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4710-8444
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Submission Date December 30, 2020
Acceptance Date October 11, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Kılıç, H. İ. & Gündüz, Y. (2021). Veli Tutumlarının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 313-327 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/65631/850724

In order for the applied article to be evaluated, it must be written according to the journal's writing rules, the full text must not contain the author's information, it must be written according to the article template, the similarity report must be uploaded, and the copyright transfer form must be signed and uploaded. The articles accepted for publication after the evaluation process has been completed should be corrected by the author(s) and uploaded to the journal website again by adding author information. Information about the researches that require the permission of the Ethics Committee can be accessed from the Ethical Principles and Publication Policy page. For studies that do not require Ethics Committee Permission, the Study Declaration Form that does not Require Ethics Committee Permission should be filled out and uploaded to the system and stated in the article.