Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ATANMA USULÜNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Year 2021, Volume: 8 Issue: 2, 297 - 312, 31.10.2021

Abstract

Bu çalışmada okul yöneticilerinin atanmasına yönelik yapılan düzenlemelerin eğitimin en önemli paydaşı olan öğretmenler tarafından değerlendirilmesi, yeni atama politikalarına katkıda bulunabilmek için öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, konunun derinlemesine incelenebilmesine imkan sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ili Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinde görev yapmakta olan random yöntemiyle farklı okullardan seçilmiş 5 ilkokul öğretmeni, farklı branşlarda 5 ortaokul öğretmeni ve yine farklı branşlarda 12 lise öğretmeni olmak üzere toplam 22 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutularak incelenmiştir. Araştırmada okul yöneticisinin yeterliliklerine ilişkin görüşlerde kişisel alanda adalet duygusu yüksek olmak, mesleki alanda eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak, sosyal alanda ise etkili iletişim kurabilmek öne çıkan bulgulardır. Yönetmeliğe göre yapılan atamaların olumlu yönlerine ilişkin bulgularda sınavın adaleti ve güveni arttırdığı, mülakatın ise iletişim ve kendini ifade etme becerisini ölçtüğü öne sürülmüştür. Olumsuz yönlere ilişkin değerlendirmelerde yazılı sınavın aşırı mevzuat bilgisi içerdiği, mülakatın adam kayırmacılığa sebep olduğu belirtilmiştir. Atama usulüne ilişkin önerilerde yazılı sınav yapılması ve hem yazılı sınav hem de mülakatın yapılması en çok frekansa sahip öneriler olmuştur.

References

 • Açıkalın, A. (1998). Okul Yöneticiliği. 4. Basım. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akçekoce, A. & Bilgin, K.U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 3-5
 • Altın, F., ve Vatanartıran, S. (2014). Türkiye'de Okul Yöneticisi Yetiştirme, Atama ve Sürekli Geliştirme Model Önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 17-35.
 • Aslanargun, E. (2012). Okul müdürlerinin atanmaları sürecinde idari yargı kararları ve öne çıkan değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3), 347-376.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.
 • Baş, E. A. ve Şentürk, İ. (2017). Okul yöneticilerinin 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Yönetici Görevlendirme-Atama Yönetmeliğine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 119-143.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A. 153,244.
 • Cemaloğlu, N. (2018). Okulun Barış Ortamı Tehlikede. http://www.kamudanhaber.net/okulun-baris-ortami-tehlikede makale.
 • Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4. Baskı). USA: Pearson Education Inc.
 • Çamur, E. (2003) Türkiye’de Cumhuriyet döneminden 2001 yılına kadar olan eğitim yöneticisi yetiştirme politikalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güler, A., Halıcıoğlu M. B., & Taşpınar, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Günay, E. (2004). Eğitim kurumlarına yönetici seçme, yetiştirme ve atamaya ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Kayıkçı, K. (2001). Yönetici Yetiştirme Sorunu. Milli Eğitim Dergisi, 150, 28-32.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousands Oak, California: Sage Publications.
 • Okçu, V. (2011). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 244-266.
 • Özdemir, M., Civelek, Ş., Çetin, Y.,E., Karapınar, N. ve Özel, D. (2015). Öğretmenlerin eğitimsel, çevresel ve sosyal sorunları (Şırnak ili örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2015) 163-181.
 • Özmen, F. ve Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1). 25-33.
 • Recepoğlu, E. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye'de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 9(2).

TEACHERS OPINIONS REGARDING THE METHOD OF APPOINTMENT OF SCHOOL PRINCIPALS

Year 2021, Volume: 8 Issue: 2, 297 - 312, 31.10.2021

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate the regulations made for the appointment of school administrators by the teachers, who are the most important stakeholders of education, and to determine teachers' opinions to contribute to the new appointment policies. The phenomenological design, among the qualitative approaches, which enables to investigate the topic in depth was prefered. The study group consisted of totally 22 teachers, selected from different schools by random method, 5 primary school teachers, 5 secondary school teachers and 12 high school teachers from different branches, in-service in Beşikdüzü and Vakfıkebir districts of Trabzon Province. The data were collected with a semi-structured interview form created by the researcher. The obtained data were analysed with the content analysis technique. Considering the views on the competencies of the school administrators in the research, the high level of sense of justice in the personal dimension, having a master's degree in educational management in the professional dimension, and being able to communicate effectively in the social dimension are the prominent findings. In terms of the results related to the positive aspects of the appointments made according to the regulation, it has been claimed that the written exam increases the justice and trust, and the interview measures the communication and self-expression skills. In the evaluations regarding the negative aspects, it has been stated that the written exam contains excessive legislative information and the interview causes nepotism. In the recommendations related to the appointment procedure, applying both written examination, and written examination with interview have been the recommendations with the highest frequencies.

References

 • Açıkalın, A. (1998). Okul Yöneticiliği. 4. Basım. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akçekoce, A. & Bilgin, K.U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 3-5
 • Altın, F., ve Vatanartıran, S. (2014). Türkiye'de Okul Yöneticisi Yetiştirme, Atama ve Sürekli Geliştirme Model Önerisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 17-35.
 • Aslanargun, E. (2012). Okul müdürlerinin atanmaları sürecinde idari yargı kararları ve öne çıkan değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3), 347-376.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.
 • Baş, E. A. ve Şentürk, İ. (2017). Okul yöneticilerinin 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Yönetici Görevlendirme-Atama Yönetmeliğine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 119-143.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A. 153,244.
 • Cemaloğlu, N. (2018). Okulun Barış Ortamı Tehlikede. http://www.kamudanhaber.net/okulun-baris-ortami-tehlikede makale.
 • Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4. Baskı). USA: Pearson Education Inc.
 • Çamur, E. (2003) Türkiye’de Cumhuriyet döneminden 2001 yılına kadar olan eğitim yöneticisi yetiştirme politikalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güler, A., Halıcıoğlu M. B., & Taşpınar, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Günay, E. (2004). Eğitim kurumlarına yönetici seçme, yetiştirme ve atamaya ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Kayıkçı, K. (2001). Yönetici Yetiştirme Sorunu. Milli Eğitim Dergisi, 150, 28-32.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousands Oak, California: Sage Publications.
 • Okçu, V. (2011). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 244-266.
 • Özdemir, M., Civelek, Ş., Çetin, Y.,E., Karapınar, N. ve Özel, D. (2015). Öğretmenlerin eğitimsel, çevresel ve sosyal sorunları (Şırnak ili örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2015) 163-181.
 • Özmen, F. ve Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1). 25-33.
 • Recepoğlu, E. ve Kılınç, A. Ç. (2014). Türkiye'de okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 9(2).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Research Article
Authors

Emin ŞEN
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9557-9494
Türkiye


Hülya KASAPOĞLU TANKUTAY This is me
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1399-138X
Türkiye

Supporting Institution Bu çalışma 17-21 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formunda sözlü bildiri olarak sunulan araştırmanın geliştirilmiş halidir.
Publication Date October 31, 2021
Submission Date March 29, 2021
Acceptance Date August 5, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Şen, E. & Kasapoğlu Tankutay, H. (2021). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ATANMA USULÜNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 297-312 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/65631/900995

In order for the applied article to be evaluated, it must be written according to the journal's writing rules, the full text must not contain the author's information, it must be written according to the article template, the similarity report must be uploaded, and the copyright transfer form must be signed and uploaded. The articles accepted for publication after the evaluation process has been completed should be corrected by the author(s) and uploaded to the journal website again by adding author information. Information about the researches that require the permission of the Ethics Committee can be accessed from the Ethical Principles and Publication Policy page. For studies that do not require Ethics Committee Permission, the Study Declaration Form that does not Require Ethics Committee Permission should be filled out and uploaded to the system and stated in the article.