Research Article
BibTex RIS Cite

Is the State of Augustine Secular or Theocratic?: A Critical Reading Essay on City of God (De civitate Dei)

Year 2024, Volume: 24 Issue: 1, 305 - 331, 31.03.2024
https://doi.org/10.33415/daad.1387756

Abstract

Augustine is among the most authentic theologian-philosophers of early Christian thought and a foundational figure in Christian Orthodoxy. His originality in the history of philosophy stems from his effort to create a strong and consistent synthesis between philosophy and Christianity, drawing inspiration from both the church fathers preceding him and the philosophies of Plato and the New Platonists. It is asserted in this synthesis that he prioritized religion and faith over philosophy and free thought, even going so far as to instrumentalize philosophy in favor of religion, thus establishing a religious idealism. This assertion holds true. However, the perspective shifts when examining the realm of politics. Despite advocating for his religious idealism, it is commonly stated in both philosophical literature and popular culture that Augustine gave precedence to the church over the state and laid the foundations for a theocratic state through the views presented in the City of God, one of his two significant masterpieces. From our perspective, this characterization is inaccurate. Upon a holistic examination of his work, it becomes evident that Augustine utilizes the distinction between the City of Earth and the City of God on a conceptual level. Ultimately, he proposes a non-religious political system by structuring the state on human foundations. This article aims to justify this claim and demonstrate that Augustine -contrary to the prevailing opinion- did not advocate for a theocratic state.

References

 • Ağaoğulları, Mehmet Ali - Köker, Levent. İmparatorluktan Tanrı Devletine. Ankara: İmge Kitabevi, 2004.
 • Arnhart, Larry. Platon’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi. çev. Ahmet Kemal Bayram. Ankara: Adres Yayınları, 2017.
 • Arslan, Ahmet. İlkçağ Felsefe Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • Aster, Ernst von. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi. ed. Vural Okur. İstanbul: İm Yayım Tasarım, 2005.
 • Atkins, E. M. - Dodaro, R. J. “Introduction”. Augustine: Political Writings. ed. E.M. Atkins - R.J. Dodaro. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Augustine. The City of God against the Pagans. ed. R. W. Dyson. çev. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press, 9. Basım, 2013.
 • Augustine. The Literal Meaning of Genesis. çev. J.H. Taylor. New York: Newman Press, 1982.
 • Augustinus. İstencin Özgür Tercihi Üzerine. çev. Metin Topuz. İstanbul: Say Yayınları, 2015.
 • Augustinus. İtiraflar. çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2010.
 • Augustinus. Mutlu Yaşam Üzerine. çev. Fırat Çelebi. İstanbul: Kronik Kitap, 2023.
 • Augustinus, Aurelius. Tanrı Devleti: Seçmeler. çev. Öncel Sencerman. Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2021a.
 • Augustinus, Aurelius. “Tanrı Devleti’nden Seçme Parçalar”. çev. Mete Tunçay. Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi: Seçilmiş Yazılar. ed. Mete Tunçay. I/367-390. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Augustinus, Aurelius. Tanrı Şehri. ed. Kadir Canatan. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2021b.
 • Bowle, John. Western Political Thought. New York: University Paperback, 1961.
 • Brooks, R. O. - Murphy, J. B. “Introduction”. Augustine and Modern Law. ed. R. O. Brooks - J. B. Murphy. XIII- XXXIV. New York: Routledge, 2011.
 • Casanova, Jose. “The Secular and Secularisms”. Social Research 76 (2009), 1059-1066.
 • Cevizci, Ahmet. Ortaçağ Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yayıncılık, 2001.
 • Clark, M. T. “Augustine on Justice”. Revue d’Etudes Augustiniennes Et Patristiques 9/1-2 (1963), 87-94.
 • Crozat, C. “A. Augustinus’un Siyasi Fikirleri”. çev. Recai G. Okandan. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 4 (1938), 220-238.
 • Deane, Herbert A. The Political and Social Ideas of St. Augustine. Columbia: Columbia University Press, 1963.
 • Elshtain, Jean Bethke. Augustine and the Limits of Politics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995.
 • Fergusson, David. Church, State and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
 • Figgis, John Neville. The Political Aspects of S. Augustine’s 'City of God'. London: Longmans, Green, And Co., 1921.
 • Gilson, Etienne. Ortaçağ Felsefesinin Ruhu. çev. Şamil Öcal. Ankara: Açılım Kitap, 2005.
 • Gilson, Etienne. The Christian Philosophy of Saint Augustine. çev. L.E.M. Lynch. New York: Vintage Books, 1967.
 • Gökberk, Macit. Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1990.
 • Green, Steven K. Separating Church and State. Ithaca: Cornell University Press, 2022.
 • Güzel, Cemal. “Aurelius Augustinus’un Varlık ve Bilgi Kavramları”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19/2 (2002), 141-151.
 • Heyking, John von. Augustine and Politics as Longing in the World. Columbia and London: University of Missouri Press, 2001.
 • Jones, W. T. Ortaçağ Düşüncesi: Batı Felsefe Tarihi. çev. Hakkı Hünler. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2006.
 • Kennedy, Emmet. Secularism and Its Opponents from Augustine to Solzhenitsyn. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
 • Kent, Bonnie. “Augustine’s Ethics”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 205-233. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • MacDonald, Scott. “The Divine Nature”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 71-90. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Markus, R. A. Saeculum: History and Society in the Theologhy of St. Augustine. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
 • Matthews, Gareth B. “Knowledge and Illuminaton”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 171-185. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • McClelland, J. S. The History of Western Political Thought. New York: Routledge, 2005.
 • Nozick, Robert. Anarşi, Devlet ve Ütopya. çev. Alişan Oktay. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.
 • Özdal, Seda. “Aziz Augustinus’ta Tanrı’ya Duyulan Aşk ile Mutluluk İlişkisi”. Felsefe Dünyası 75 (2022), 460-480.
 • Parel, Anthony J. “Justice and Love in the Political Thought of St. Augustine”. Grace, Politics and Desire: Essays on Augustine. ed. H. A. Meynell. 71-86. Calgary: University of Calgary Press, 1990.
 • Rist, John. Augustine: Ancient Thought Baptized. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 • Runkle, Gerald. A History of Western Political Theory. New York: Ronald Press Company, 1968.
 • Skibberk, G. - Nilje, N. Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi. çev. Emrah Akbaş - Şule Mutlu. İstanbul: Kesit Yayınları, 2017.
 • Şenel, Alaeddin. Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.
 • Weithman, Paul. “Augustine’s Political Philosophy”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 234-252. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Wood, Ellen Meiksins. Yurttaşlardan Lordlara, Eskiçağdan Orta Çağa Batı Siyasal Düşüncesinin Toplumsal Tarihi. çev. Oya Köymen. İstanbul: Yordam Kitap, 2017.

Augustınus’un Devleti İlahî Mi Beşerî Mi?: Tanrı Devleti (De Cıvıtate Deı) Üzerinden Eleştirel Bir Okuma Denemesi

Year 2024, Volume: 24 Issue: 1, 305 - 331, 31.03.2024
https://doi.org/10.33415/daad.1387756

Abstract

Augustinus erken dönem Hıristiyan düşüncesinin en özgün teolog-filozoflarından ve Hıristiyan ortodoksisinin kurucu isimlerinden birisidir. Onun felsefe tarihindeki özgünlüğü hem kendisinden önceki kilise babalarından hem de Platon ve Yeni Platoncu felsefeden yola çıkarak felsefe ile Hıristiyanlık arasında güçlü ve tutarlı bir sentez oluşturma çabasından kaynaklanmaktadır. Bu sentezleme çabasında Augustinus’un felsefe ve özgür düşünce karşısında dine ve inanca öncelik tanıdığı, hatta din karşısında felsefeyi araçsallaştırdığı ve bu yolla dinsel bir idealizm kurduğu ifade edilir. Bu doğrudur; ancak mesele siyasete geldiğinde farklılaşmaktadır. Her ne kadar savunuculuğunu yaptığı dinsel idealizmi gereğince, iki önemli başyapıtından birisi olan De Civitate De (City of God) adlı eserinde geliştirdiği görüşlerde onun devlet karşısında kiliseye öncelik tanıdığı ve teokratik devlet tasarımının temellerini attığı hem felsefi literatürde hem popüler kültürde sıklıkla ifade edilse de bu, gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Eser bir bütün olarak incelendiğinde Augustinus’un Yeryüzü Devleti ve Tanrı Devleti şeklindeki ayrımı kavramsal düzeyde kullandığı ve devleti beşerî temellerde yapılandırmak suretiyle din-dışı bir siyasal sistem önerdiği anlaşılmaktadır. Bu makalede bu iddianın temellendirilmesi ve Augustinus’un, -genel kanının aksine- dinsel bir devlet tasarımının savunuculuğunu yapmadığının gösterilmesi amaçlanmaktadır.

References

 • Ağaoğulları, Mehmet Ali - Köker, Levent. İmparatorluktan Tanrı Devletine. Ankara: İmge Kitabevi, 2004.
 • Arnhart, Larry. Platon’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi. çev. Ahmet Kemal Bayram. Ankara: Adres Yayınları, 2017.
 • Arslan, Ahmet. İlkçağ Felsefe Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • Aster, Ernst von. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi. ed. Vural Okur. İstanbul: İm Yayım Tasarım, 2005.
 • Atkins, E. M. - Dodaro, R. J. “Introduction”. Augustine: Political Writings. ed. E.M. Atkins - R.J. Dodaro. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Augustine. The City of God against the Pagans. ed. R. W. Dyson. çev. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press, 9. Basım, 2013.
 • Augustine. The Literal Meaning of Genesis. çev. J.H. Taylor. New York: Newman Press, 1982.
 • Augustinus. İstencin Özgür Tercihi Üzerine. çev. Metin Topuz. İstanbul: Say Yayınları, 2015.
 • Augustinus. İtiraflar. çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2010.
 • Augustinus. Mutlu Yaşam Üzerine. çev. Fırat Çelebi. İstanbul: Kronik Kitap, 2023.
 • Augustinus, Aurelius. Tanrı Devleti: Seçmeler. çev. Öncel Sencerman. Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2021a.
 • Augustinus, Aurelius. “Tanrı Devleti’nden Seçme Parçalar”. çev. Mete Tunçay. Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi: Seçilmiş Yazılar. ed. Mete Tunçay. I/367-390. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Augustinus, Aurelius. Tanrı Şehri. ed. Kadir Canatan. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2021b.
 • Bowle, John. Western Political Thought. New York: University Paperback, 1961.
 • Brooks, R. O. - Murphy, J. B. “Introduction”. Augustine and Modern Law. ed. R. O. Brooks - J. B. Murphy. XIII- XXXIV. New York: Routledge, 2011.
 • Casanova, Jose. “The Secular and Secularisms”. Social Research 76 (2009), 1059-1066.
 • Cevizci, Ahmet. Ortaçağ Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yayıncılık, 2001.
 • Clark, M. T. “Augustine on Justice”. Revue d’Etudes Augustiniennes Et Patristiques 9/1-2 (1963), 87-94.
 • Crozat, C. “A. Augustinus’un Siyasi Fikirleri”. çev. Recai G. Okandan. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 4 (1938), 220-238.
 • Deane, Herbert A. The Political and Social Ideas of St. Augustine. Columbia: Columbia University Press, 1963.
 • Elshtain, Jean Bethke. Augustine and the Limits of Politics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995.
 • Fergusson, David. Church, State and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
 • Figgis, John Neville. The Political Aspects of S. Augustine’s 'City of God'. London: Longmans, Green, And Co., 1921.
 • Gilson, Etienne. Ortaçağ Felsefesinin Ruhu. çev. Şamil Öcal. Ankara: Açılım Kitap, 2005.
 • Gilson, Etienne. The Christian Philosophy of Saint Augustine. çev. L.E.M. Lynch. New York: Vintage Books, 1967.
 • Gökberk, Macit. Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1990.
 • Green, Steven K. Separating Church and State. Ithaca: Cornell University Press, 2022.
 • Güzel, Cemal. “Aurelius Augustinus’un Varlık ve Bilgi Kavramları”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19/2 (2002), 141-151.
 • Heyking, John von. Augustine and Politics as Longing in the World. Columbia and London: University of Missouri Press, 2001.
 • Jones, W. T. Ortaçağ Düşüncesi: Batı Felsefe Tarihi. çev. Hakkı Hünler. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2006.
 • Kennedy, Emmet. Secularism and Its Opponents from Augustine to Solzhenitsyn. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
 • Kent, Bonnie. “Augustine’s Ethics”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 205-233. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • MacDonald, Scott. “The Divine Nature”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 71-90. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Markus, R. A. Saeculum: History and Society in the Theologhy of St. Augustine. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
 • Matthews, Gareth B. “Knowledge and Illuminaton”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 171-185. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • McClelland, J. S. The History of Western Political Thought. New York: Routledge, 2005.
 • Nozick, Robert. Anarşi, Devlet ve Ütopya. çev. Alişan Oktay. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.
 • Özdal, Seda. “Aziz Augustinus’ta Tanrı’ya Duyulan Aşk ile Mutluluk İlişkisi”. Felsefe Dünyası 75 (2022), 460-480.
 • Parel, Anthony J. “Justice and Love in the Political Thought of St. Augustine”. Grace, Politics and Desire: Essays on Augustine. ed. H. A. Meynell. 71-86. Calgary: University of Calgary Press, 1990.
 • Rist, John. Augustine: Ancient Thought Baptized. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 • Runkle, Gerald. A History of Western Political Theory. New York: Ronald Press Company, 1968.
 • Skibberk, G. - Nilje, N. Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi. çev. Emrah Akbaş - Şule Mutlu. İstanbul: Kesit Yayınları, 2017.
 • Şenel, Alaeddin. Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.
 • Weithman, Paul. “Augustine’s Political Philosophy”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 234-252. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Wood, Ellen Meiksins. Yurttaşlardan Lordlara, Eskiçağdan Orta Çağa Batı Siyasal Düşüncesinin Toplumsal Tarihi. çev. Oya Köymen. İstanbul: Yordam Kitap, 2017.

Is the State of Augustine Secular or Theocratic?: A Critical Reading Essay on City of God

Year 2024, Volume: 24 Issue: 1, 305 - 331, 31.03.2024
https://doi.org/10.33415/daad.1387756

Abstract

Abstract
Augustine is one of the most authentic theologians-philosophers of early Christian thought and one of the founding figures of Christian Orthodoxy. His originality in the history of philosophy is due to effort to create a strong and consistent synthesis between philosophy and Christianity by stems from both the church fathers before him and Plato and New Platonist philosophy. In this synthesizing, it is stated that he prioritized religion and faith over philosophy and free thought, even instrumentalized philosophy over religion and thus established a religious idealism. This is true. But the issue is different when it comes to politics. In accordance with his religious idealism which he advocated, it is often stated both in philosophical literature and popular culture that he gave priority the church over the state, and laid the foundations of the theocratic state, through the views he developed in City of God, one of his two important masterpieces. In our opinion, this is wrong. When the work is examined as a whole, what remains to be seen is that Augustine used the distinction between the City of Earth and the City of God on a conceptual level and ultimately, it is that he proposes a non-religious political system by structuring state on human foundations. In this article, we aim to justify this claim and to show that Augustine, -contrary to the general opinion- did not advocate a theocratic state.

References

 • Ağaoğulları, Mehmet Ali - Köker, Levent. İmparatorluktan Tanrı Devletine. Ankara: İmge Kitabevi, 2004.
 • Arnhart, Larry. Platon’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi. çev. Ahmet Kemal Bayram. Ankara: Adres Yayınları, 2017.
 • Arslan, Ahmet. İlkçağ Felsefe Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • Aster, Ernst von. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi. ed. Vural Okur. İstanbul: İm Yayım Tasarım, 2005.
 • Atkins, E. M. - Dodaro, R. J. “Introduction”. Augustine: Political Writings. ed. E.M. Atkins - R.J. Dodaro. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Augustine. The City of God against the Pagans. ed. R. W. Dyson. çev. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press, 9. Basım, 2013.
 • Augustine. The Literal Meaning of Genesis. çev. J.H. Taylor. New York: Newman Press, 1982.
 • Augustinus. İstencin Özgür Tercihi Üzerine. çev. Metin Topuz. İstanbul: Say Yayınları, 2015.
 • Augustinus. İtiraflar. çev. Çiğdem Dürüşken. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2010.
 • Augustinus. Mutlu Yaşam Üzerine. çev. Fırat Çelebi. İstanbul: Kronik Kitap, 2023.
 • Augustinus, Aurelius. Tanrı Devleti: Seçmeler. çev. Öncel Sencerman. Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2021a.
 • Augustinus, Aurelius. “Tanrı Devleti’nden Seçme Parçalar”. çev. Mete Tunçay. Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi: Seçilmiş Yazılar. ed. Mete Tunçay. I/367-390. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Augustinus, Aurelius. Tanrı Şehri. ed. Kadir Canatan. Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2021b.
 • Bowle, John. Western Political Thought. New York: University Paperback, 1961.
 • Brooks, R. O. - Murphy, J. B. “Introduction”. Augustine and Modern Law. ed. R. O. Brooks - J. B. Murphy. XIII- XXXIV. New York: Routledge, 2011.
 • Casanova, Jose. “The Secular and Secularisms”. Social Research 76 (2009), 1059-1066.
 • Cevizci, Ahmet. Ortaçağ Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yayıncılık, 2001.
 • Clark, M. T. “Augustine on Justice”. Revue d’Etudes Augustiniennes Et Patristiques 9/1-2 (1963), 87-94.
 • Crozat, C. “A. Augustinus’un Siyasi Fikirleri”. çev. Recai G. Okandan. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 4 (1938), 220-238.
 • Deane, Herbert A. The Political and Social Ideas of St. Augustine. Columbia: Columbia University Press, 1963.
 • Elshtain, Jean Bethke. Augustine and the Limits of Politics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1995.
 • Fergusson, David. Church, State and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
 • Figgis, John Neville. The Political Aspects of S. Augustine’s 'City of God'. London: Longmans, Green, And Co., 1921.
 • Gilson, Etienne. Ortaçağ Felsefesinin Ruhu. çev. Şamil Öcal. Ankara: Açılım Kitap, 2005.
 • Gilson, Etienne. The Christian Philosophy of Saint Augustine. çev. L.E.M. Lynch. New York: Vintage Books, 1967.
 • Gökberk, Macit. Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1990.
 • Green, Steven K. Separating Church and State. Ithaca: Cornell University Press, 2022.
 • Güzel, Cemal. “Aurelius Augustinus’un Varlık ve Bilgi Kavramları”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19/2 (2002), 141-151.
 • Heyking, John von. Augustine and Politics as Longing in the World. Columbia and London: University of Missouri Press, 2001.
 • Jones, W. T. Ortaçağ Düşüncesi: Batı Felsefe Tarihi. çev. Hakkı Hünler. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2006.
 • Kennedy, Emmet. Secularism and Its Opponents from Augustine to Solzhenitsyn. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
 • Kent, Bonnie. “Augustine’s Ethics”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 205-233. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • MacDonald, Scott. “The Divine Nature”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 71-90. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Markus, R. A. Saeculum: History and Society in the Theologhy of St. Augustine. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
 • Matthews, Gareth B. “Knowledge and Illuminaton”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 171-185. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • McClelland, J. S. The History of Western Political Thought. New York: Routledge, 2005.
 • Nozick, Robert. Anarşi, Devlet ve Ütopya. çev. Alişan Oktay. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.
 • Özdal, Seda. “Aziz Augustinus’ta Tanrı’ya Duyulan Aşk ile Mutluluk İlişkisi”. Felsefe Dünyası 75 (2022), 460-480.
 • Parel, Anthony J. “Justice and Love in the Political Thought of St. Augustine”. Grace, Politics and Desire: Essays on Augustine. ed. H. A. Meynell. 71-86. Calgary: University of Calgary Press, 1990.
 • Rist, John. Augustine: Ancient Thought Baptized. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 • Runkle, Gerald. A History of Western Political Theory. New York: Ronald Press Company, 1968.
 • Skibberk, G. - Nilje, N. Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi. çev. Emrah Akbaş - Şule Mutlu. İstanbul: Kesit Yayınları, 2017.
 • Şenel, Alaeddin. Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.
 • Weithman, Paul. “Augustine’s Political Philosophy”. The Cambridge Companion to Augustine. ed. Eleonare Stump - Norman Kretzmann. 234-252. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Wood, Ellen Meiksins. Yurttaşlardan Lordlara, Eskiçağdan Orta Çağa Batı Siyasal Düşüncesinin Toplumsal Tarihi. çev. Oya Köymen. İstanbul: Yordam Kitap, 2017.
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medieval History (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Ferhat Akdemir 0000-0001-8875-8884

Publication Date March 31, 2024
Submission Date November 8, 2023
Acceptance Date March 24, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 24 Issue: 1

Cite

ISNAD Akdemir, Ferhat. “Augustınus’un Devleti İlahî Mi Beşerî Mi?: Tanrı Devleti (De Cıvıtate Deı) Üzerinden Eleştirel Bir Okuma Denemesi”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 24/1 (March 2024), 305-331. https://doi.org/10.33415/daad.1387756.