Year 2019, Volume 21 , Issue 1, Pages 353 - 395 2019-06-21

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI
THE RIGHTS OF CARE CREDITOR TO PROVIDE ASSURANCE IN CONTRACT FOR LIFELONG SUPPORT

Simge Aksu Kayacan [1]


Ölünceye kadar bakma sözleşmesi çeşitli sebeplerle kendi kişisel ihtiyaçla-
rını göremeyen, bakım ve gözetime muhtaç olan, kendisine bakıp ilgilenebilecek

kimsesi ise bulunmayan fakat bazı malvarlığı değerleri bulunan, özellikle de
yaşlı olan kimselerin bir ivaz karşılığında ölünceye kadar bakılıp gözetilmelerini

sağlayan bir sözleşmedir. Sözleşme, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen söz-
leşmelerden birisidir. Toplumumuzda yaygın biçimde uygulanan bu sözleşmenin
önemi ve uygulaması özellikle bakım ve gözetim işlevini üstlenen kurumların da
çoğalmasıyla birlikte giderek artmaktadır. Çalışmamızda bu sözleşmenin bakım
alacaklısının güvence sağlamaya yönelik hakları ile hukuki niteliği, türleri,
tarafları ve şekli incelenmiş bulunmaktadır.

Contract for lifelong support is a contract which ensures persons who are

not able to fulfil their needs for various reasons, are in need of care and supervision, do not have relatives to get involved personally but have certain

assets and especially elderly to be looked after in exchange for onerous until

they die. The contract is one of the contracts regulated by the Turkish Code of

Obligations. The importance and application of this contract which is widely

implemented in our society is increasing with the growing number of institutions

that undertake the function of care and supervision. In our study, the rights of

care creditor to provide assurance and the legal nature, types, parties and form

of this contract are examined.

 • Akartepe, Alpaslan: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, İstanbul, 2010.
 • Akartepe, Alpaslan: “Evlilik Birliğinde Eşlerden Birisinin Bazı Malvarlığı Değerleri Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 1-2, ss. 167-192.
 • Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul, 2009.
 • Akıntürk, Turgut/Karaman Ateş, Derya: Türk Medenî Hukuku Aile Hukuku, İkinci Cilt, Yeni Yasal Düzenlemelere Uyarlanmış Ondördüncü Baskı, İstanbul, 2012.
 • Akipek, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar) Üçüncü Kitap Mahdut Aynî Haklar (Menkul Rehni Hariç), Ankara, 1974.
 • Akipek Öcal, Şebnem: “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2018, Cilt: 6, Sayı: 1, ss. 83-91.
 • Antalya, Gökhan/Sağlam, İpek: Miras Hukuku, İstanbul, 2015.
 • Aral, Fahrettin/Ayrancı, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 11. Baskı, Ankara, 2015.
 • Ayan, Serkan: Evlilik Birliğinin Korunması, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 58, Ankara, 2004.
 • Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku III Sınırlı Aynî Haklar, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Konya, 2012.
 • Aybay, Aydın/Hatemi, Hüseyin: Eşya Hukuku, İstanbul, 2012.
 • Aydın, Gülşah Sinem: “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu’nun 617. Maddesine Dayalı Olarak Sona Ermesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Haziran 2018, ss. 336-373.
 • Barlas, Nami: “Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukukî İşlem Özgürlüğü ve Sınırları”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara, 2004, ss. 115-143.
 • Baygın, Cem: “4721 Sayılı Yeni Medeni Kanunun Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri Konusunda Getirdiği Değişiklikler”, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt II, İstanbul, 2003, ss. 437-461.
 • Doğan, Murat: Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi, Ankara, 2004.
 • Doğan, Murat: “Türk Medenî Kanunu’nun Evliliğin Genel Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı, 4, Yıl 2003, ss. 93-129.
 • Dural, Mustafa/Öz, Turgut: Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, Onuncu Bası, İstanbul, 2012.
 • Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/Gümüş, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, Beşinci Basıdan Tıpkı Altınca Bası, İstanbul, 2016.
 • Dündar, Mustafa: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006.
 • Erdem, Nafiz: Türk Borçlar Kanunu Şerhi ve Davaları, Özel Hükümler, Adana, 1990.
 • Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Ankara, 2016, (Genel Hükümler).
 • Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, 2018, (Özel Hükümler).
 • Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı, İzmir, 2011.
 • Gümüş, Mustafa Alper: Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Birinci Basıdan Tıpkı İkinci Bası, İstanbul, 2007.
 • Gümüş, Mustafa Alper: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt II, (Eser, Vekalet, Simsarlık, Vekâletsiz İş Görme, Havale, Saklama, Kefalet ve Garanti), İstanbul, 2012, (Özel Hükümler).
 • Günay, Cevdet İlhan: Cezai Şart, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002.
 • Gürsoy, Kemal Tahir/Eren, Fikret/Cansel, Erol: Türk Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ankara, 1984.
 • Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 1992.
 • İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan: İnan Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, 9. Bası, Ankara, 2015.
 • İnan, Ali Naim/Yücel, Özge: İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Türk Borçlar Kanunu’na göre Güncellenip, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, 2014.
 • Karahasan, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Notlandırılmış Yasa Maddeleri ve Yargıtay Kararları, Cilt V, İstanbul, 2004, (Cilt V).
 • Karahasan, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İkinci Cilt, İstanbul, 2002, (İkinci Cilt).
 • Karahasan, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt VI, İstanbul, 1992, (Cilt VI).
 • Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Genişletilmiş 18. Bası, Ankara, 2014.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M.: Aile Hukuku, Ankara, 2015.
 • Korkmaz, Tekin: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Köprülü, Bülent/Kaneti, Selim: Sınırlı Aynî Haklar, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, İstanbul, 1982-1983.
 • Necip, Bilge: Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara, 1971.
 • Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Özdemir Oktay, Saibe: Eşya Hukuku, Yenilenmiş ve Mevzuata Göre Uyarlanmış 17. Bası, İstanbul, 2014.
 • Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 11. Bası, Cilt II, İstanbul, 2014.
 • Oser, H./Schönenberger, W. (Çev. İsmet Sungurbey): İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, Eski Kefillik, Yeni Kefillik; Kumar, Bahis; Sağlığınca Gelir, Sağlığınca Bakma Sözleşmeleri (İsviçre BK. 492/529-Türk BK. 483/519), Ankara, 1964.
 • Öktem, Seda: “Aile Birliğinde Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 67, 2006, ss. 317-338.
 • Önder, Akil: “Ölünceye Kadar Bakma Akdi”, Adalet Dergisi, Y. 1949, C. 40, S. 7, s. 995-1022.
 • Özen, Burak: Kefalet Sözleşmesi, Genişletilip Güncelleştirilmiş 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.
 • Özkaya, Eraslan: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Ankara, 2007. Öztan, Bilge: Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara, 2015.
 • Özuğur, Ali İhsan: Mal Rejimleri, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2004.
 • Parlak, Şafak: Eşlerin Hukuksal İşlemleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007.
 • Savaşman, Resai: “Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Akdi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1954, Sayı: 3, s. 261-268.
 • Serozan, Rona: Taşınır Eşya Hukuku, Genişletilmiş İkinci Baskı, İstanbul, 2007.
 • Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2014. Sirmen, A. Lâle: Eşya Hukuku, Ankara, 2013.
 • Şahinci, Ayşen: “Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 59 (2), 2010, ss. 309-334.
 • Tarhan, Mümtaz: Ölünceye Kadar Bakma Akdi Hakkında Toplu Bir Tetkik, Ankara, 1949.
 • Tekinay, Selâhattin Sulhi: Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul, 1994.
 • Tekinay, Selâhattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Halûk/Altop, Atillâ: Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul, 1993.
 • Tokat, Hüseyin: Türk Hukukunda Gaiplik, Ankara, 2018.
 • Tunçomağ, Kenan: Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Ankara, 1959, (Bakma). Tunçomağ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, İstanbul, 1977, (Borçlar).
 • Tunçomağ, Kenan: Türk Hukukunda Cezaî Şart, İstanbul, 1963, (Ceza).
 • Ürem, Merve: Eşin Belirli Bir Malvarlığı Değeri Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Hâkim Kararı ile Sınırlanması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.
 • Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet/Esmer, Galip: Gayrimenkul Tasarrufları ve Tapu Sicili Tatbikatı, İstanbul, 1950.
 • Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/Özen, Burak: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2014.
 • Yılmaz, Süleyman/Bayramoğlu, Necati Şükrü: “Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Cilt I, Yıl: 2016, Cilt: 22, Sayı: 3, ss. 3143-3162.
 • Zevkliler, Aydın/Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 16. Bası, Ankara, 2016.
 • www.kazanci.com.tr
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7233-7719
Author: Simge Aksu Kayacan (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 21, 2019

Bibtex @research article { deuhfd567612, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6963}, eissn = {2587-1870}, address = {hukuk@deu.edu.tr}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {353 - 395}, doi = {10.33717/deuhfd.567612}, title = {ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI}, key = {cite}, author = {Aksu Kayacan, Simge} }
APA Aksu Kayacan, S . (2019). ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 353-395 . DOI: 10.33717/deuhfd.567612
MLA Aksu Kayacan, S . "ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 353-395 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deuhfd/issue/46780/567612>
Chicago Aksu Kayacan, S . "ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 353-395
RIS TY - JOUR T1 - ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI AU - Simge Aksu Kayacan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33717/deuhfd.567612 DO - 10.33717/deuhfd.567612 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 353 EP - 395 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-6963-2587-1870 M3 - doi: 10.33717/deuhfd.567612 UR - https://doi.org/10.33717/deuhfd.567612 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI %A Simge Aksu Kayacan %T ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1303-6963-2587-1870 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33717/deuhfd.567612 %U 10.33717/deuhfd.567612
ISNAD Aksu Kayacan, Simge . "ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 / 1 (June 2019): 353-395 . https://doi.org/10.33717/deuhfd.567612
AMA Aksu Kayacan S . ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 353-395.
Vancouver Aksu Kayacan S . ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE BAKIM ALACAKLISININ GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK HAKLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 395-353.