Year 2019, Volume 21 , Issue 1, Pages 205 - 231 2019-06-21

İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
DEMAND CONDITION FOR AWARDING EXECUTION COMPENSATION AND ITS EVALUATION IN REGARD TO THE PRINCIPLE OF BEING BOUND BY THE SCOPE OF DEMAND

Ayşe Kılınç [1]


Medenî usûl hukukuna hâkim olan taleple bağlılık ilkesi gereği, Hâkim,
tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar
veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir (HMK md.
26). İcra hukukunda da esas olan, hâkimin talep olmadan karar verememesidir.
Ancak icra hukukunda icra tazminatı ile ilgili olan birtakım düzenlemelerde, bu
temel ilkenin geçerli olmadığını belirtmek gerekir. Zira, İcra ve İflas
Kanunu’nda yer alan icra tazminatına ilişkin bazı hükümlerde, icra tazminatına
hükmedilebilmesi için ilgili tarafın icra tazminatını talep etmesine gerek yoktur.
İcra tazminatına hükmedilebilmesinin Kanun’da belirtilen diğer koşulları
oluştuğunda, mahkeme tarafından kendiliğinden icra tazminatına hükmedilir.
Bu çalışmada ise İcra ve İflas Kanunu’ndaki icra tazminatına ilişkin düzen-
lemelerde, icra tazminatına hükmedilebilmesi için talep koşulunun gerekli olup
olmaması hususu taleple bağlılık ilkesi bağlamında incelenmeye çalışılacaktır.

According to the principle of being bound by the scope of demand which

rules the law of civil procedure, the judge is bound by the demand of the parties

to the case, can not decide on anything other than the request or demand but

according to the case, he is able to decide less than result of demand (Code of

Civil Procedure, Art. 26). The essence of enforcement law is that judge cannot

award without demand, as well. However, it is essential to indicate that this

basic principle is not valid in some regulations related to execution

compensation in the enforcement law. Since, in some provisions related to

execution compensation in the Code of Execution and Bankruptcy, related

parties do not need to request execution compensation for awarding execution

compensation. When the other conditions of the awarding execution

compensation that is stated in the Law occur, the court bring in a verdict of

execution compensation automatically. In this study, it is trying to be examined

associated with the principle of being bound by the scope of demand whether the

demand condition is essential or not in awarding execution compensation in

provisions related to execution compansation in the Code of Execution and

Bankruptcy.

 • Akil, Cenk: “İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatının Şartı Olarak Borçlunun İtirazının Haksızlığına Karar Verilmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Y. 2012, s. 317-337.
 • Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar-Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medenî Usûl Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2018.
 • Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar-Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: İcra ve İflâs Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2018. (Kısaltma: Arslan/Yılmaz/ Taşpınar-Ayvaz/Hanağası, İcra ve İflas Hukuku)
 • Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2018.
 • Deynekli, Adnan/Kısa, Sedat: İtirazın İptali Davları, İcra İnkâr ve Kötüniyet Tazminatı, 3. Baskı, Ankara 2013.
 • Ercan, İbrahim: “Bir Yargıtay Kararı Işığında İcra ve İflâs Kanunu Madde 170’de Düzenlenen Kötü Niyet Tazminatı Hakkında Bazı Düşünceler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan), 2015, s. 2207-2219.
 • Erdönmez, Güray: Pekcanıtez Usûl, Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Grunsky, Wolfgang/Jacoby, Florian: Zivilprozessrecht, 15. überarbeitete Auflage, München 2016.
 • Hanağası, Emel: Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016.
 • Karslı, Abdurrahim: Medenî Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı HMK hükümlerine göre Yargıtay Kararları işlenmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskı, İstanbul 2011.
 • Kazancı İçtihat ve Mevzuat Bilgi Bankası (www.kazanci.com.tr). Kuru, Baki: “İcra İnkâr Tazminatı”, Yargıtay Yüzüncü Yıldönümü Armağanı, İstanbul 1968, s. 725-765.
 • Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara 2013. (Kısaltma: Kuru, El Kitabı) Lexpera Hukuk Bilgi Sistemi (www.lexpera.com.tr).
 • Meriç, Nedim: Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Çerçevesinde), Ankara 2011.
 • Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku C. I, Güncellenmiş Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara 2013.
 • Özekes, Muhammet: İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009.
 • Pekcanıtez, Hakan: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, Ankara 2016.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin-Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, Ankara 2015.
 • Postacıoğlu, İlhan E.: “İcrada İnkar Tazminatı Üzerine Düşünceler ve Bazı İhtilaflı Noktalar”, BATİDER, C. IX, S. 4, Y. 1978, s. 951-970.
 • Rosenberg, Leo/Schwab, Karl Heinz/Gottwald, Peter: Zivilprozessrecht, 17. neu bearbeitete Auflage, München, 2010.
 • Staehelin, Adrian/Staehelin, Daniel/Grolimund, Pascal: Zivilprozessrecht Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 2. Auflage, Zürich 2013.
 • Sutter-Somm, Thomas/Arx, Gregor von: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Auflage, (Herausgeber: Thomas Sutter- Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger), Zürich, 2013.
 • Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku C.I Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, Ankara 2016.
 • Uyar, Talih/Uyar, Alper/Uyar, Cüneyt: Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları, Genişletilmiş ve Yeniden Yazılmış 4. Baskı, Ankara 2015.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi C.1 (1-70), 3. Baskı, Ankara 2017.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi C.2 (71-224), 3. Baskı, Ankara 2017.
 • Yılmaz, Ejder: “İcra Tazminatı”, Haluk Konuralp Anısına Armağan C. II, Ankara 2009. (Kısaltma: Yılmaz, İcra Tazminatı)
 • Zeiss, Walter/Schreiber, Klaus: Zivilprozessrecht (10. Neubearbeitete Auflage), Tübingen 2003.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4420-0082
Author: Ayşe Kılınç (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 21, 2019

Bibtex @research article { deuhfd567622, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6963}, eissn = {2587-1870}, address = {hukuk@deu.edu.tr}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {205 - 231}, doi = {10.33717/deuhfd.567622}, title = {İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kılınç, Ayşe} }
APA Kılınç, A . (2019). İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 205-231 . DOI: 10.33717/deuhfd.567622
MLA Kılınç, A . "İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 205-231 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deuhfd/issue/46780/567622>
Chicago Kılınç, A . "İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 205-231
RIS TY - JOUR T1 - İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ayşe Kılınç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33717/deuhfd.567622 DO - 10.33717/deuhfd.567622 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 231 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-6963-2587-1870 M3 - doi: 10.33717/deuhfd.567622 UR - https://doi.org/10.33717/deuhfd.567622 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ayşe Kılınç %T İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1303-6963-2587-1870 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33717/deuhfd.567622 %U 10.33717/deuhfd.567622
ISNAD Kılınç, Ayşe . "İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 / 1 (June 2019): 205-231 . https://doi.org/10.33717/deuhfd.567622
AMA Kılınç A . İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 205-231.
Vancouver Kılınç A . İCRA TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİNDE TALEP KOŞULU VE TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 231-205.