Volume: 1 Issue: 1, 10/20/21

Year: 2021

Uluslararası Din Sosyolojisi Araştırmaları (DİSAR) din-toplum ilişkisi, toplumsal değişme ve din, dini kurumlar, dini gruplar, modernleşme, sekülerleşme, laiklik, modern çağda din, dindarlık, dini hayat, sosyal teoriler ve din, din sosyolojisi alanının tüm alanlarında makalelerin yayınlanmasını sağlayan açık erişim dergisidir. Uluslararası hakemli bir e-dergidir. DİSAR, yenilikçi bilimsel araştırmaları ve bilgi birikimini yayma amacına sahiptir. DİSAR araştırmacılara ve toplumlara önemli bir katkıda bulunmaktadır. DİSAR araştırma ve bilimsel gelişmeler arasında köprü kurmaktadır.

DERGİMİZ 30 NİSAN ve 30 EKİM tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan (uluslararası) alan indeks kapsamlı hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.
DİN SOSYOLOJİSİ, TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN, DİN-TOPLUM İLİŞKİSİ, MODERNLEŞME, SEKÜLERLEŞME, LAİKLİK, DİNİ GRUPLAR, DİNİ KURUMLAR

-Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:
-Kağıt Boyutu: Dikey A4
-Üst Kenar Boşluk: 3 cm
-Alt Kenar Boşluk: 3 cm
-Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
-Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
-Yazı tipi: Garamond
-Yazı tipi Stili: Normal
-Boyutu (normal metin): 12 punto
-Boyutu (dipnot metni): 10 punto
-Normal Metin Satır Aralığı: 1,5 / Paragraf Aralığı: Önce 0 nk, Sonra 6 nk
-Ana metin (Kaynakça, Öz ve Dipnotlar Hariç) paragraf girintisi ilk satır 1, 25 değerinde olmalıdır.
– Dipnotların paragraf girintisi asılı 0,5 aralığında olup, ilk satırda TAP tuşuna basılarak bütün kaynaklar hizalandırılmalı, iki yana yaslı, satır aralığı tek olmalıdır.
-Öz ve Abstract Yazım Kuralı: Yazı Tipi Garamond, Normal, 11 Punto, Satır aralığı: Tek olmalıdır.
-Arapça karakterler Times New Roman 12 karakterde olmalıdır.
-Arapça ayrı paragraf şeklinde yer verilen ayet ya da metinler paragraf girintisi olmadan sağa yaslı olarak iki yana ortalanmalıdır.
-Öz tek paragraf şeklinde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilki ilgili disiplin olmalıdır.
-Blok alıntılar ayrı bir paragraf halinde Garamond yazı tipi ile soldan 1.25 cm girinti ile 11 Punto olmalıdır. Paragraf boşluğu bırakılmamalıdır.
-Dergiye gönderilen makalelerin hacmi -editör kurulu kararı istisna- kaynakça ve dipnotlarla birlikte 10000 kelimeyi geçmemelidir. Kitap ve sempozyum değerlendirmelerinde 4000 kelime aşılmamalıdır.
-Makalelerin 200-350 kelimelik özet /abstract ile birlikte en az 5 en fazla 7 anahtar kelime içermelidir.
-Kitap, sempozyum, çalıştay değerlendirmesi gibi çalışmalarda 200-350 kelimelik Türkçe ve İngilizce öz olmalıdır.
-Makale içerisindeki başlıklar İsnad Atıf Sistemi 2’ye uygun olarak, başlıklandırma otomatik yapılmalı ve başlıklar aynı hizada olmalıdır.
-Bütün başlıkların sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
-Makalede paragraflar arasında satır boşluğunun olmamasına dikkat edilmelidir.
-Kaynakça sonuç sayfasından sonra ayrı bir sayfadan başlamalıdır. Satır aralığı: 1,5. Paragraf girintisi: Asılı 1,25 değerinde iki yana yaslı olmalıdır. Makale metnindeki kaynaklar arasında satır boşluğu olmamalıdır.
-Metinde Türkçe seçilmiş ve Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.
-DİSAR, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemini 2 (The Isnad Citation Style 2) kullanmaktadır.
-BÜTÜN ÇALIŞMALAR EKTE YER ALAN ÖRNEK MAKALE DOSYASINA AKTARILARAK – KAPAKTAKİ YAZAR VE MAKALE ALT-ÜST BİLGİLERİ DÂHİL – ÖRNEK MAKALE WORD DOSYASI ÜZERİNDE DÜZENLENMELİDİR. Bk. ÖRNEK MAKALE DOSYASI
-ISNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYON KRİTERLERİNE VE DERGİ YAZIM KURALLARINA UYGUN OLMAYAN MAKALELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Din Sosyolojisi Araştırmaları (DİSAR)’da uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. DİSAR etiği yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).

Ayrıca bk. İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı Kararları (20/01/2018)

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık
Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbür edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları
Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
3. Hakemliklerin Sorumlulukları
Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar
Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve DİSAR’ın bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.

Okuyucu DİSAR’da yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman disamarastirma@gmail.com adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikayetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

* TR DİZİN’İN ZORUNLU TUTTUĞU ETİK KURUL KARARI

Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur.
Yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul’undan onay almış olması gereklidir.
Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir.
Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.
Onay belgesi DergiPark’a ek dosya olarak eklenmelidir.
TR Dizin’in Etik Kurul onayına dair görüşü için bk. https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias

İntihali Ortaya Çıkarma

DİSAR’da yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Makale yayınlamak için herhangi bir ücret ödenmemektedir.