Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından Hazırlanan, Uygulanan ve Değerlendirilen Almanca Yabancı Dil Sınavlarında Yer Alan Bağlaçlara İlişkin Bir Araştırma

Year 2016, Volume 4, Issue 1, 55 - 72, 30.06.2016

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de ilköğretim kurumlarından itibaren en az bir yabancı dil öğretilmesine rağmen neden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan, uygulanan ve değerlendirilen sınavlarda birçok kişinin istenilen başarıya ulaşamadığı, özellikle dört yıl yabancı dilde eğitim alan Almanca öğretmenlik lisans mezunu öğretmen adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinden neden istedikleri sonuçları elde edemedikleri araştırılmış, sınavlara girenlerin sınav sorularını ne ölçüde doğru cevaplandırdıkları veya sorulara cevap verirken neden hata yaptıkları sorularına cevap aranmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler rastgele seçilen ÖSYM’nin hazırlamış olduğu sınavlardan alınan örnek sorulardan oluşturulan bir örnek sınavın Trakya Üniversitesi lisans öğrencilerine uygulanması suretiyle toplanmış, okuduğunu anlama, çeviri gibi birçok soru tipinde iyi sonuçlar elde edilmesi ancak dilbilgisine ilişkin soruların çok azının doğru cevaplandırılması sonucunda araştırma cevap şıkları arasında en az bir adet bağlaç bulunan sorular  ile sınırlandırılmıştır . Bağlaçlar üzerine yapılan inceleme, ÖSYM tarafından hazırlanan ve uygulanan sınavlarda günlük yaşamda sık kullanılan bağlaçların yanı sıra çok nadir kullanılan bağlaçlara da yer verildiğini ve sorulara doğru cevap verebilmek için lisans süresince kullanılan dilbilgisi kitaplarındaki konuları tekrar etmenin yeterli olmayacağı, merkezi sınavlarda yer alan soruları doğru cevaplandırabilmek için özellikle şıklarda yer alan uygun bir kelime ile tamamlanması gereken cümlelerin anlamlarının çok iyi anlaşılması ve bunun için de çok geniş bir kelime hazinesine sahip olunması ve öte yandan bağlaçların üstlenebilecekleri tüm işlevlerini ve anlamsal ve sözdizimsel özelliklerini bilmek gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak Almanca Öğretmenliği lisans eğitimi süresince kullanılan dilbilgisi kitapları incelendiğinde, bunlarda her bir bağlaca yer verilmediği gibi bağlaçların sunuluş biçiminde de farklılıkların olduğu ve her kaynakta bağlaçların her bir anlamsal ve sözdizimsel özelliğine yer verilmediği, bu nedenle Almanca öğretmen adaylarının sınavlarda başarılı olmak için lisans süresince aldıkları eğitimin yanı sıra mutlaka daha başka kaynaklardan da faydalanarak bireysel olarak ek çalışmalar yapmaları gerektiği sonucuna varılmıştır. 

References

 • Arapgirlioğlu, Hasan/Zahal, Onur/Gürpınar, Engin/Özkan, Uğur (2014): “Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların ALES, Yabancı Dil ve Mezuni yet Not Ortalamaları Arasındaki İlişkiler”. EBED İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt: 1 Sayı: 1. S.30-40 (https://heykel2014.inonu.edu.tr/uploads/old/31/1856/4.pdf http://dergipark.ulakbim.gov.tr/inujesi/article/view/5000082335 (Son erişim: 03.04.2015).
 • Aşgaroğlu, Vedi (2013): “2013 YDS ile 2012 KPDS ve 2012 ÜDS Sınavlarının Karşılaştırılması.”Dergi Karadeniz. Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl: 5. Sayı 21. Kişi Dergisi. Yayıncı: Hayrettin İvgin.
 • Aydemir, Öznur (2007): İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin İngilizce dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve başarı başarısızlık yüklemeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne (http://193.255.140.18/Tez/0059111/METIN.pdf (Son erişim: 07. 04. 2015).
 • Aykut, Gökçe/Maden, S. Sevinç (2015): KPDS, ÜDS ve YDS (Almanca) Yabancı Dil Sınavları İle KPSS ÖABT Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği Alan Sınavlarında Yer Alan Bağlaçlara İlişkin Bir Araştırma. Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research. (Eğitim araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) Temalı 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongre (ICRE 2015). 08-10 Ekim 2015. Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Balcı, Umut (2011): “Textgrammatik im DaF-Unterricht in der Türkei”. Contemporary Online Language Education Journal. 2(1). S. 169-180 (Aktaran: Demiryay, N. , Balcı, U. (2014). Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu. Diyalog. 2014/2: 70-82)
 • Balhar, Susanne/Cyffka Andreas/Quaas Lydia/Saßmann, Ulrich (2005): Pons Kompaktwörterbuch Deutsch al Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 • Demiryay, Nihan/Balcı, Umut (2014): ”Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu”. Diyalog. 2014/2: 70-82 (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/diyalog/article/download/5000099882/5000093006 (Son erişim: 10.04.2015).
 • Er, Kemal Oğuz (2006): İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf İngilizce öğretim programlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Ergin, Muharrem (1995): Üniversiteler İçin Türk Dili. S. 7, İstanbul: Bayrak Yayınları. (Aktaran: Yavuzer, Hasan ve Göver, İbrahim Hakan (2012): ”Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği.” Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 1, s. 136-158).
 • Hecht, Dörthe/Schmollinger, Anette (1999): Pons Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 • Heyd, Gerdraude (1990): “Deutschlehren, Frankfurt: Verlag Maritz Diesterweg”. (Aktaran Yavuzer, H. ve Göver, İ. H. (2012): “Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği.” Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 1, s. 136158).
 • Karaman, Fatma (2015): “Yabancı Dil Sınavının Almanca Ölçme Ar acı Olarak İncelenmesi” Route Edicational and Social Science Journal. Volume 2 (1). January 2015 (http://www.ressjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=186 (Son erişim: 28.03.2015).
 • Karasar, Niyazi (2007): Bilimsel Araştırma Yöntemi. S. 79. Nobel Yayıncılık. Ankara Kozallık Çebi/W Rüveyda H. /Karakaya, Zeki (2015): “Lisansüstü Seviyede Yabancı Dil Sorunları.” Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 10/2 Winter 2015. p. 183-192 DOI Number: 7857 ISSN: 1308-2140. ANKARATURKEY. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.(http://www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=7857 (Son erişim: 10.04.2015).
 • Yavuzer, Hasan/Göver, İbrahim Hakan (2012): “Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği”. Nevşehir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 1, S:136-158 (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nevsosbilen/article/view/1043000099 (Son erişim: 16.04.2015).
 • Wahrig-Burfeind, Renate (2008): Wahrig. Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Cornelsen.
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (1997): Duden. Das Fremdwörterbuch. Mannheim. Wien. Zürich: Dudenverlag
 • 2010-Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) (Sonbahar Dönemi) Soru ve Yanıtlar (http://www.osym.gov.tr/belge/1-11869/2010-uds-ilkbahar-donemi-sorular-ve-yanitlar.html (Son erişim: 6.02.2015).
 • 2012-Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) (Sonbahar Dönemi) Almanca Sosyal Bilimler Testi 7 Ekim 2012 (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60900/h/udsalmancasosyal.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi) Almanca 5 Aralık 2010 (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56755/h/2010kpdssonbaharalmanca.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006): Tebliğler Dergisi, Haziran2006/2585-EK. (http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/finish/70-2006/208-2585-haziran-2006-ek (Son erişim: 03. 01. 2016).
 • ÖABT nedir? (http://oabt.nedir.com/ (Son erişim: 24.02.2015).
 • ÖABT Soru Yanıt (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/KPSS/OABTSORUYANIT/ALMANCAOGRETMENLiGi25.072014.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • ÖSYM (2013). ÖSYM 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sonuçları (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/KPSS1/2013-KPSS%20A%20GRUBU%20ve%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0K.pdf (Son erişim: 03. 01. 2016).
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 Nisan 2012 Pazar Almanca (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69054/h/almanca.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • Balcı, Umut ( 2014): KPSS Almanca Alan Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı ve Soru Örnekleri. Batman: Berdan Matbaası.
 • Dreyer, Hilke/Schmitt, Richert (1999): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch.
 • Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Bulgaria: Lettera.
 • Karabulut, Erdem (2003a): KPDS ÜDS-YDS Almanca. 12 Özgün KPDS Deneme Sınavı. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Karabulut, Erdem (2003b): Almanca Dilbilgisi ve Sınav Rehberi. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Zengin, Eyüp (2008): Übungen zur Deutschen Grammatik. Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Zengin, Dursun (2010): Her Yönüyle Modern Almanca. Deutsche Grammatik. 5. Baskı, Ankara: Kurmay Kitapevi.

A Study on Conjunctions in Foreign Language Examinations Prepared and Performed by Student Evaluation, Selection and Placement Centre (ÖSYM)

Year 2016, Volume 4, Issue 1, 55 - 72, 30.06.2016

Abstract

In this study, the reasons why vast number of people cannot achieve desired results in language exams prepared and evaluated by the Student Evaluation, Selection and Placement Centre (ÖSYM) although foreign language education begins in primary schools in Turkey and why even graduates who already studied teaching German for four years cannot get intended results from KPSS ÖABT Foreign Language Field Exams were investigated. It was also sought to what extent the ones who took the exam answered the questions or why they made mistakes while answering the questions. The data about the research was gathered by applying to Trakya University students and as a result of obtaining desired results on reading skill and translation skills but getting insufficient results on grammar the research was limited to thequestions which took place in randomly selected exam samples and whose options consisted of at least one conjunction. The study on conjunctions showed that the exams prepared by Student Evaluation, Selection and Placement Centre included conjunctions which are often used in daily language as well as conjunctions which are used very rarely. It was also seen that in order to give correct answers to the questions, it will not be enough to revise some subjects in grammar books studied during the education period and the meaning of the uncompleted sentences whose missing suitable words are in the options should be understood very well, so a wide vocabulary knowledge is necessary and all of the functions of conjunctions should be known as well. But when the grammar books studied during Trakya University undergraduate education were analyzed, it was seen that these books do not include every conjunction and there are differences in the ways the conjunctions are mentioned, and the information about conjunctions in every source is not given thoroughly, and for that reason candidate teachers in German Language Teaching Department have to do additional practice individually apart from the education they have at school in order to succeed in these exams.                                                           

References

 • Arapgirlioğlu, Hasan/Zahal, Onur/Gürpınar, Engin/Özkan, Uğur (2014): “Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların ALES, Yabancı Dil ve Mezuni yet Not Ortalamaları Arasındaki İlişkiler”. EBED İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt: 1 Sayı: 1. S.30-40 (https://heykel2014.inonu.edu.tr/uploads/old/31/1856/4.pdf http://dergipark.ulakbim.gov.tr/inujesi/article/view/5000082335 (Son erişim: 03.04.2015).
 • Aşgaroğlu, Vedi (2013): “2013 YDS ile 2012 KPDS ve 2012 ÜDS Sınavlarının Karşılaştırılması.”Dergi Karadeniz. Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl: 5. Sayı 21. Kişi Dergisi. Yayıncı: Hayrettin İvgin.
 • Aydemir, Öznur (2007): İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin İngilizce dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve başarı başarısızlık yüklemeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne (http://193.255.140.18/Tez/0059111/METIN.pdf (Son erişim: 07. 04. 2015).
 • Aykut, Gökçe/Maden, S. Sevinç (2015): KPDS, ÜDS ve YDS (Almanca) Yabancı Dil Sınavları İle KPSS ÖABT Yabancı Dil (Almanca) Öğretmenliği Alan Sınavlarında Yer Alan Bağlaçlara İlişkin Bir Araştırma. Meeting the Opportunities and Challenges of Educational Research: Multidisciplinary Approach to Educational Research. (Eğitim araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma: Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım) Temalı 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongre (ICRE 2015). 08-10 Ekim 2015. Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Balcı, Umut (2011): “Textgrammatik im DaF-Unterricht in der Türkei”. Contemporary Online Language Education Journal. 2(1). S. 169-180 (Aktaran: Demiryay, N. , Balcı, U. (2014). Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu. Diyalog. 2014/2: 70-82)
 • Balhar, Susanne/Cyffka Andreas/Quaas Lydia/Saßmann, Ulrich (2005): Pons Kompaktwörterbuch Deutsch al Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 • Demiryay, Nihan/Balcı, Umut (2014): ”Öğretmenler İçin Alan Bilgisi (ÖABT) Almanca Sınavına Yönelik Almanca Öğretmenliği Lisans Eğitiminin Yeterlilik Sorunu”. Diyalog. 2014/2: 70-82 (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/diyalog/article/download/5000099882/5000093006 (Son erişim: 10.04.2015).
 • Er, Kemal Oğuz (2006): İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf İngilizce öğretim programlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Ergin, Muharrem (1995): Üniversiteler İçin Türk Dili. S. 7, İstanbul: Bayrak Yayınları. (Aktaran: Yavuzer, Hasan ve Göver, İbrahim Hakan (2012): ”Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği.” Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 1, s. 136-158).
 • Hecht, Dörthe/Schmollinger, Anette (1999): Pons Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 • Heyd, Gerdraude (1990): “Deutschlehren, Frankfurt: Verlag Maritz Diesterweg”. (Aktaran Yavuzer, H. ve Göver, İ. H. (2012): “Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği.” Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 1, s. 136158).
 • Karaman, Fatma (2015): “Yabancı Dil Sınavının Almanca Ölçme Ar acı Olarak İncelenmesi” Route Edicational and Social Science Journal. Volume 2 (1). January 2015 (http://www.ressjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=186 (Son erişim: 28.03.2015).
 • Karasar, Niyazi (2007): Bilimsel Araştırma Yöntemi. S. 79. Nobel Yayıncılık. Ankara Kozallık Çebi/W Rüveyda H. /Karakaya, Zeki (2015): “Lisansüstü Seviyede Yabancı Dil Sorunları.” Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 10/2 Winter 2015. p. 183-192 DOI Number: 7857 ISSN: 1308-2140. ANKARATURKEY. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.(http://www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=7857 (Son erişim: 10.04.2015).
 • Yavuzer, Hasan/Göver, İbrahim Hakan (2012): “Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği”. Nevşehir üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 1, S:136-158 (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nevsosbilen/article/view/1043000099 (Son erişim: 16.04.2015).
 • Wahrig-Burfeind, Renate (2008): Wahrig. Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Cornelsen.
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (1997): Duden. Das Fremdwörterbuch. Mannheim. Wien. Zürich: Dudenverlag
 • 2010-Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) (Sonbahar Dönemi) Soru ve Yanıtlar (http://www.osym.gov.tr/belge/1-11869/2010-uds-ilkbahar-donemi-sorular-ve-yanitlar.html (Son erişim: 6.02.2015).
 • 2012-Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) (Sonbahar Dönemi) Almanca Sosyal Bilimler Testi 7 Ekim 2012 (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60900/h/udsalmancasosyal.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi) Almanca 5 Aralık 2010 (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56755/h/2010kpdssonbaharalmanca.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006): Tebliğler Dergisi, Haziran2006/2585-EK. (http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/finish/70-2006/208-2585-haziran-2006-ek (Son erişim: 03. 01. 2016).
 • ÖABT nedir? (http://oabt.nedir.com/ (Son erişim: 24.02.2015).
 • ÖABT Soru Yanıt (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/KPSS/OABTSORUYANIT/ALMANCAOGRETMENLiGi25.072014.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • ÖSYM (2013). ÖSYM 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sonuçları (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/KPSS1/2013-KPSS%20A%20GRUBU%20ve%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0K.pdf (Son erişim: 03. 01. 2016).
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 Nisan 2012 Pazar Almanca (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69054/h/almanca.pdf (Son erişim: 16.02.2015).
 • Balcı, Umut ( 2014): KPSS Almanca Alan Sınavına Hazırlık Konu Anlatımı ve Soru Örnekleri. Batman: Berdan Matbaası.
 • Dreyer, Hilke/Schmitt, Richert (1999): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch.
 • Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Bulgaria: Lettera.
 • Karabulut, Erdem (2003a): KPDS ÜDS-YDS Almanca. 12 Özgün KPDS Deneme Sınavı. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Karabulut, Erdem (2003b): Almanca Dilbilgisi ve Sınav Rehberi. Ankara: Pelikan Yayıncılık.
 • Zengin, Eyüp (2008): Übungen zur Deutschen Grammatik. Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Zengin, Dursun (2010): Her Yönüyle Modern Almanca. Deutsche Grammatik. 5. Baskı, Ankara: Kurmay Kitapevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Sevinç SAKARYA MADEN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gökçe AYKUT This is me
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date June 30, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Sakarya Maden, S. & Aykut, G. (2016). Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından Hazırlanan, Uygulanan ve Değerlendirilen Almanca Yabancı Dil Sınavlarında Yer Alan Bağlaçlara İlişkin Bir Araştırma . Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik , 4 (1) , 55-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/diyalog/issue/24377/432647

www.gerder.org.tr/diyalog