Telif Hakkı Formu

INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK

ORGAN DES TÜRKISCHEN GERMANISTENVERBANDES

Herausgegeben vom
Türkischen Germanistenverband GERDER
--------------------------------------------------------------------------------------------------
T E L İ F     H A K K I      F O R M U
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Makale Adı:


Yazar(lar) (makaledeki sırayla):


Sorumlu Yazar ve Bilgileri


Adı – Soyadı:


E-Posta:


Yazışma Adresi:


Telefon:


Belgegeçer:

Yukarıda sunulmuş olan bilgiler dâhilinde, derginize gönderilen makalenin yazar(lar)ı olarak aşağıdaki şartları kabul ederim/ederiz:
1. Sunulan makale yazar(lar)ın ürettiği bir çalışmadır.
2. Sunulan makalenin çalışma aşamasında tüm yazar(lar) bizzat katkı koymuştur.
3. Sunulan makalenin dergiye yollanan ilk hâli ve daha sonra editör(ler) ve/veya hakem(ler) tarafından istenilebilecek düzeltmeler sonucunda üretilmiş diğer hâlleri, makalede yazar olarak geçen tüm yazarlar tarafından incelenmiş ve gönderim için onaylanmıştır.
4. Sunulan makale içinde kullanılan bilgi, belge, resim, grafk, şekil, tablo, şablon ve benzer nitelikte olabilecek diğer her türlü belgeler, herhangi bir telif hakkını ihlâl etmemektedir.
5. Yazar(lar), sunulan makalenin tüm akademik, bilimsel, etik ve hukukî sorumluluklarını üstlenmektedir.
6. Sunulan makale başka bir yerde yayımlanmamış ve Diyalog Dergisi’ne yollandığı sırada, yayımlanmak üzere başka bir yere sunulmamıştır.

Verilmiş bu bilgiler dâhilinde, sunulmuş olan makalenin sorumlu yazarı olarak,
1- Sunmuş olduğum(uz) makaleyi herhangi bir maddî çıkar gözetmeden, kendi amaçlarım(ız)
doğrultusunda basılı ve/veya elektronik olarak çoğaltmakta ve/veya yaymakta hür olduğumu(zu),
2- Herhangi bir telif hakkı ihlâli sonucu üçüncü kişi ve/veya kişilerce istenilebilecek hak talebi
ve/veya hukukî işlemlerde, Diyalog Dergisi adına görev yapan kişilerin hiçbir sorumluluğu
olmadığını, bu durumlarda akademik, bilimsel, etik ve hukukî tüm sorumluluğun sorumlu yazar
olarak şahsıma ait olduğunu,
3- Yazar(lar) olarak göndermiş olduğum(uz) makale ve benzeri yazılar ile bunlara ait yardımcı bilgi
ve belgelerin,
Diyalog Dergisi tarafından arşivlenmek üzere süresiz olarak tutulabileceğini taahhüt ederim.
Bu Telif Hakkı Formu, dergiye sunulan çalışmanın yayımlanmak için kabul edilmemesi hâlinde
geçerliliğini yitirecektir.

Sorumlu Yazarın
İmzası:


Adı ve Soyadı:
Tarih:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DİYALOG Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
ISSN 2148-1482
http://www.gerder.org.tr/diyalog/diyalog.html
diyaloggerder@gmail.com


Last Update Time: 1/26/21, 1:12:37 PM

www.gerder.org.tr/diyalog