Year 2017, Volume 18 , Issue 1, Pages 345 - 375 2017-07-07

The Problems of Teachers’ Who Work in Foreign Organisations of The Ministry of National Education
Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları

Yener AKMAN [1]


The aim of this research is to determine the problems of teachers’ who work in foreign organisations of the Ministry of National Education. The qualitative research approach was adopted in the research. Phenomenology design was used. The study group was determined with criterion sample which is a kind of purposive sample. The study group of the research is consist of on teachers who work in foreign organisations. The datas of research were collected with interview technique through a semi-structured form. The data was examined by descriptive and content analysis. The problems of teachers were classified under five themes as problems of pre-mission, financial, health, social and educational. Teachers have expressed the perception of loneliness and financial problems as the most important issue. The problems of other themes were often seen as associated with these problems. Based on the research findings, Ministry of  National Education should establish an organized structure that will provide social support to the harmony of the teachers. In addition, the increase of teachers' salaries and professional development opportunities and additional income-earning opportunities have been proposed.

Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunlarının belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu yurtdışında görev yapmakta olan on öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri görüşme tekniği ile yarı-yapılandırılmış bir form aracılığıyla toplanmıştır. Veriler betimsel ve içerik analizi ile incelenmiştir. Öğretmenlerin sorunları görev öncesi, mali, sağlık, sosyal ve eğitimsel sorunlar olmak üzere beş tema altında sınıflandırılmıştır. Öğretmenler en önemli sorun olarak yalnızlık algıları ve mali sorunları ifade etmişlerdir. Diğer temalar altındaki sorunlar genellikle bu sorunlarla ilişkili olarak görülmüştür. Araştırma bulgularına dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı öncelikli olarak öğretmenlerin uyumunu gerçekleştirmek için sosyal destek sağlayacak örgütlü bir yapı kurmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki gelişim fırsatlarının ve maaşlarının artırılması ve ek gelir getirici faaliyet imkânlarının getirilmesi önerilmiştir.
  • Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., & Yalçın, S. (2013). Öğretmenlerin motivasyon etkenleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 151-166.
  • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12), 15-28.
  • Akman, Y. (2015). Örgütsel depresyonun, iş motivasyonu ve işle bütünleşmeyle ilişkisi [Bildiri]. VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı. 28-31 Mayıs 2015, (ss. 453-469). Muğla. Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi.
  • Akpınar, B. (2008). Eğitim sürecinde öğretmenlerde strese yol açan nedenlere yönelik öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 359-366.
  • Aktaş, M. C. (2014). Nitel veri toplama araçları. İçinde M. Metin (Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (ss. 337-371), Ankara: Pegem A.
  • Atanur Baskan, G., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
  • Avcı, N. (2016). En çok Türk öğretmen Almanya’da. E.T: 03.07.2016. http://www.gazetevatan.com/en-cok-turk-ogretmen-almanya-da-915400-egitim.
  • Balcı, A. (2000). Örgütsel sosyalleşme: Kuram strateji ve taktikler. Pegem Yayıncılık. Ankara.
  • Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.
  • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yener AKMAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 7, 2017

APA AKMAN, Y . (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları. Ege Eğitim Dergisi , 18 (1) , 345-375 . DOI: 10.12984/egeefd.285294