Year 2018, Volume 19 , Issue 1, Pages 19 - 33 2018-07-31

A Pilot Study in An “Art Equipped” Preschool Classroom
“Sanatsal Açıdan Donanımlı” Okul Öncesi Eğitim Sınıfında Bir Pilot Uygulama Örneği

Şakire Ocak Karabay [1] , Gamze Bilir Seyhan [2]


In this study, it is aimed to reveal preschool teacher candidates’ views about application in which they performed in a preschool education classroom with materials. Also, they used the materials which they developed in Visual Art Education and Aesthetic for Preschool Children elective course. The study included 11 preschool teacher candidates who attended the relevant elective course in Ege University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Preschool Education undergraduate program. The data were gathered through an evaluation form which the researchers developed in this descriptive study. The form contained open-ended questions for teacher candidates’ evaluation of the application, which they perform as a course requirement. Descriptive analysis was used for data analysis. Three main themes emerged and they are teacher candidates’ definition of the application, their positive and negative perceptions about the application, and their suggestions for the application. According to the results of the study, it is revealed that teacher candidates perceived the application as functional, indicated positive and negative thoughts, and make suggestions about the application. In conclusion, the relevant elective course functioned for preschool teacher candidates. 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının, Okul Öncesi Dönem Çocukları için Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik dersine ve bu ders kapsamında geliştirmiş oldukları materyalleri kullanarak bir okul öncesi eğitim sınıfında yaptıkları uygulamaya ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışma Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programının 4. sınıfına devam eden ve söz konusu seçmeli dersi alan 11 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Betimsel bir araştırma olarak yürütülmüş olan bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan dersi ve dersle ilişkin uygulamayı değerlendirmelerine yönelik açık uçlu soruların yer aldığı bir form ile elde edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının uygulamaya yönelik tanımlamaları, uygulamaya yönelik olumlu ve olumsuz algıları ve uygulamaya yönelik önerileri olarak adlandırılan üç tema altında kategorize edilmiştir. Öğretmen adaylarının söz konusu seçmeli dersi ve ders kapsamında yürütülen uygulamayı işlevsel buldukları, bir takım olumlu ve olumsuz noktalar belirttikleri ve uygulamaya yönelik önerilerde bulundukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, okul öncesi öğretmen adayları için söz konusu dersin işlevini yerine getirdiği düşünülmektedir.

 • Abacı, O. (2011). Okul öncesi çocuk ve sanat eğitimi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2017, http://oyaabacisanategitimi.blogspot.com.tr/2011/12/okul-oncesi-cocuk-ve-sanat-egitimi.html
 • Acer, D. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının materyal geliştirme dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 10(2), 421-429.
 • Acer, D. & Ömeroğlu E. (2008). A study on the effect of aesthetic education on the development of aesthetic judgment of six-year-old children. Early Childhood Education Journal, 35(4), 335-342.
 • Apps, L. & MacDonald, M. (2012). Classroom aesthetics in early childhood education. Journal of Education and Learning, 1(1), 49-59.
 • Aykut, A. (2006). Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 33-42.
 • Bae, J. (2004). Learning to teach visual arts in an early childhood classroom: The teacher’s role as a guide Early Childhood Education Journal, 31(4), 247-254.
 • Bresler, L. (1998). “Child Art,” “Fine Art,” and “Art for Children”: The shaping of school practice and implications for change. Arts Education Policy Review, 100(1), 3-10, DOI: 10.1080/10632919809599444.
 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi. (N. Aral & G. Duman, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Güven, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştime dersinin kazandırdığı yeterlikler yönünden değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 165-179.
 • İlhan, A. Ç. (2005). Educating Turkish primary school teachers in visual arts: The past and the future. The International Journal of Art and Design Education, 24(3), 254-260.
 • Jalongo, M. R. (1999). How we respond to the artistry of children: Ten barriers to overcome. Early Childhood Education Journal, 26(4), 205-208.
 • Özkan, B. & Girgin, F. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin görsel sanat etkinliği uygulamalarının değerlendirmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4), 79-85.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif: SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB.
 • Sharp, C. (2004). Developing young children’s creativity: What can we learn from research? TOPIC, 32, 5-12.
 • Twigg, D. & Garvis, S. (2010). Exploring art in early childhood education. The International Journal of the Arts in Society, 5(2), 1-12.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırmalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zencirci, E. D. (2012). Okul Öncesi Dönemde Resim Eğitimi dersi kolaj uygulamaları. Ege Eğitim Dergisi, 13(2), 76–90.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Şakire Ocak Karabay
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gamze Bilir Seyhan
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2018

APA Ocak Karabay, Ş , Bilir Seyhan, G . (2018). “Sanatsal Açıdan Donanımlı” Okul Öncesi Eğitim Sınıfında Bir Pilot Uygulama Örneği. Ege Eğitim Dergisi , 19 (1) , 19-33 . DOI: 10.12984/egeefd.305969