Year 2019, Volume 20 , Issue 1, Pages 37 - 50 2019-07-31

Çevrimiçi Dinleme Ödevlerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi
Effect of the Online Listening Assignments on Listening Comprehension Skill

Cemal Bıyıklı [1] , Ali Kağan Şener [2] , Evrim Burçe Dönmezer [3] , Arzu Denktaş [4]


Araştırmanın amacı, öğrencilere belirli periyotlarla çevrimiçi olarak verilen dinleme ödevlerinin öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerinin geliştirilmesinde etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Çalışmada yarı deneysel desenin karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup sontest modeli kullanılmıştır. Araştırmanın deneysel işlem süreci Ankara Özel Tevfik Fikret ilkokulunda 2014-2015 öğretim yılında birinci sınıf, 2015-2016 öğretim yılında 2. sınıf ve 2016-2017 öğretim yılında 3. sınıf olan aynı öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmaya deney grubunda 113, kontrol grubunda 119 kişi olmak üzere toplamda 232 kişi katılmıştır. Araştırmadaki veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve deneysel işlemin sonunda uygulanan 40 soruluk Dinlediğini Anlama Testi ile elde edilmiştir. Sonuçta, deney grubu ile kontrol grubu sontest puanları karşılaştırıldığında, testten alınan genel puanlar, bilgi ve kavrama düzeyindeki sorulara verilen yanıtların puanları açısından deney grubundaki artışın kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca Dinlediğini Anlama Testindeki metin türlerine ait öğrenci puanları karşılaştırıldığında da deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.
The aim of the research is to determine whether there is an effect of the listening assignments given online to the students in certain periods on the development of listening comprehension skills of the students. Comparative unequal group posttest model of the quasi-experimental design was used in the study. The trial process of the study was carried out with the same students in the first grade of the 2014-2015 academic year, 2. grade of the 2015-2016 academic year and 3. grade of the 2016-2017 academic year in Ankara Private Tevfik Fikret primary school. A total of 232 people, 113 in the experiment group and 119 in the control group, participated in the research. The data in the study were obtained with the 40-question Listening Comprehension Test developed by the researchers and applied at the end of the experimental process. As a result, when the posttest scores of the experiment and the control group were compared it was seen that there is a statistically significant increase in favour of experiment group in terms of the the correct answers given to the knowledge and comprehension level questions and general scores of the test given to the experiment and the control group. It was also seen that there was a significant difference in favor of the experiment group when the student scores of the text types in the Listening Comprehension Test were compared.
 • Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Barnes, S. (2001). Ladder to learning or stairway to stress: a study of grade 4 homework practices. (Unpublished Dissertation). University Of Prince Edward Island, Charlottetown.
 • Bonham, S., Beichner, R. & Deardorff, D. (2001). Online homework: does it make a difference? The Physics Teacher. 293-296.
 • Bozan, A. ve Akay, Y. (2012). Dikkat geliştirme eğitiminin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dikkatlerini toplama becerilerine etkisi. Western Anatolia Journal of Educational Science, 6, 53-66.
 • Burleson, B.R. (2011). A constructivist approach to listening. International Journal of Listening, 1, 27-46.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6rd ed.). New York: Taylor and Francis e-Library.
 • Cooper, H., James, J., Lindsay, B. N. & Scott, G. (1998). Relationships among attitudes about homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 9(1), 70-83.
 • Cooper, H., Valentine, J. C., Nye, B. & Lindsay, J. (1999). Relationships between five afterschool activities and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 91, 369-378.
 • Çelikbaş, K. A. (2010). Anlama/Dinleme stratejilerinin kullanımı ile dinlediğini anlama düzeyi arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Demirel, Ö. (2012). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı (19.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Diakidoy, I. N., Stylianou, P., Karefillidou, C. & Papageorgiou, P. (2005). The relationship between listening and reading comprehension of different types of text at increasing grade levels. Reading Psychology, 26(1), 55-80.
 • Ediger, M. (2015). Listening in the language arts. Reading Improvement, 52(2), 69-71.
 • Elliott, A. R. (2003). The ınfluence of conative and related factors on the academic performance of students at two foreign-based united states department of defense education activity schools. (Unpublished doctoral dissertation). Walden University, Washington.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 341-369.
 • Gutarts, B. & Bains, F. (2010). Does mandatory homework have a positive effect on student achievement for college students studying calculus? Mathematics and Computer Education, 44(3), 232 – 241.
 • Gündüz, Ş. (2005). Geleneksel-çevrimiçi ve bireysel-işbirliğine dayalı ödev uygulamalarının lisans öğrencilerinin akademik başarılarına ve ödeve ilişkin tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Harmankaya, M.Ö. (2016). Üstbiliş stratejileri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine, dinlemeye yönelik tutumlarına ve dinleme kaygılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Hicks, T., Young, C., Kajder, S. & Hunt, B. (2012). Same as it ever was: Enacting the promise of teaching, writing, and new media. English Journal, 101(3), 68-74.
 • Hill, A. T. (2003). A Panel study of the effects of teacher education, class size, and time-on-task on student achievement: evidence from NELS: 88. (Unpublished doctoral dissertation). University of Delaware. Newark, Delaware.
 • Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A. C., Walker, J. M., Reed, R. P., DeJong, J. M. & Jones, K. P. (2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36(3), 195-209.
 • House, J. D. (2001). Relationships between instructional activities and mathematics achievement of adolescent students in Japan: Findings from the third international mathematics and science study (TIMSS). International Journal of Instructional Media, 28(1), 93-102.
 • Hughes, C. A., Ruhl, K. L., Schumaker, J. B. & Donald D. D. (2002). Effects of ınstruction in an assignment completion strategy on the homework performance of students with learning disabilities in general education classes. Learning Disabilities Research & Practice, 17(1), 1-18.
 • Hyman, L. M., Superville, C. R., Ramsey, V. J. & John H. W. (2005). Using control charting to evaluate and reinforce student learning in accounting. International Journal of Management, 22(1), 41- 48.
 • Johnson, J. A. & McKenzie, R. (2013). The effect on student performance of web-based learning and homework in microeconomics. Journal of Economics and Economic Education Research, 14(2), 115.
 • Kahraman, A. (2015). Web tabanlı ödev takip ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi (30. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karatepe, C. (2003). Ödevlerin sınıf yönetimi üzerindeki etkileri. Eğitim Dergisi, 2, 24-32.
 • Katrancı, M. (2012). Üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Konstantopoulos, S., Manisha, M. & Larry, V. H. (2001). Who are America’s gifted? American Journal of Education, 109(3), 344-382.
 • Kraemer, L. A. (2009). Bilgilendirici metinler dinlemenin birinci kademede dinlediğini anlama ve kitap seçimine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). St. John’s Üniversitesi, New York.
 • Lazarova, K. (2015). The role of online homework in low-enrollment college introductory physics courses. Journal of College Science Teaching, 44(3), 17-21.
 • Mestre, J., Hart, D. M., Rath, K. A. & Dufresne, R. (2002). The effect of web-based homework on test performance in large enrollment introductory physics courses. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 21(3), 229-251.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Mutlu, M. E., Öztürk, M. C. ve Çetinöz, N. (2017, Kasım). Alternatif eğitim araçları ile zenginleştirilmiş internete dayalı eğitim modeli. http://docplayer.biz.tr/30504624-Alternatif-egitim-araclariyla-zenginlestirilmis-internete-dayali-egitim-modeli-mehmet-emin-mutlu-m-canan-ozturk-nermin-cetinoz.html. adresinden elde edildi.
 • Oğuzkan, A. F. (1989). Orta dereceli okullarda öğretim (Amaç, ilke, yöntem ve teknikler) (2. Baskı). Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Otmani, E. (2015). The relatıonship between the use of extensive listening tasks and listening skills of English language learners. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Owca, S., Pawlak, E. & Pronobis, M. (2003). Dinleme becerilerini geliştirerek öğrencilerin akademik başarılarını artırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Saint Xavier Üniversitesi, Chicago.
 • Özkul, A. E. (2004). E - öğrenme ve mühendislik eğitimi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi (EMO Dergi), 41(9), 18-27.
 • Revell, K. D. (2013). A comparison of the usage of tablet PC, lecture capture, and online homework in an introductory chemistry course. Journal of Chemical Education, 91(1), 48-51.
 • Rost, M. (2011). Teaching and researching listening (2nd ed.). New York: Routledge.
 • Rowell, L. L. & Hong, E. (2002). The role of school counselors in homework intervention. Professional School Counseling, 5(4), 202-207.
 • Sharp, C., Keys, W. & Benefield (2017, Aralık). Review of studies on homework. https://www.nfer.ac.uk/publications/HWK01/HWK01.pdf. adresinden elde edildi.
 • Sullivan, M. H. & Paul V. S. (1996). The impact of purposeful homework on learning. Clearing House, 69(6), 96-106.
 • Şahin, C. (2012). Dinleme metinlerinden önce ve sonra sorulan soruların ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine ve hatırlama düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Tan, Ş. ve Erdoğan, A. (2004). Öğretimim planlama ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Tayşi, E. K. (2014). Öğrenme stiline dayalı eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine ve dinlemeye yönelik tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Trautwein, U., Köller, O., Schmitz, B. & Baumert, J. (2002). Do homework assignments enhance achievement? A multilevel analysis in 7th-grade mathematics. Contemporary Educational Psychology, 27(1), 26-50.
 • Türkoğlu, A., İflazoğlu Saban, A. ve Karakuş, M. (2014). Eğitim sürecinde ödev (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tüzel, S. ve Keleş, E. (2013). Dinleme öncesi ve dinleme sonrası verilen soruların 5. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 27-45.
 • Varışoğlu, B., Şahin A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Won, S. J. & Han, S. (2010). Out-of-school activities and achievement among middle school students in the US and south Korea. Journal of Advanced Academics, 21(4), 628-661.
 • Yapıcı, N. (1995). İlkokullarda öğretmen, öğrenci ve velilerin ev ödevleri konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız, N. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Yurdakul, Y. (2015). Amaç belirlemenin dinlediğini anlama üstündeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Zelyüt, A. (2017). Online ödevler yoluyla e-öğrenme: yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin ve İngilizce öğreten Türk öğretmenlerin bakış açısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Xu, J. (2010). Predicting homework time management at the secondary school level: A multilevel analysis. Learning and Individual Differences, 20, 34–39.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8060-8977
Author: Cemal Bıyıklı (Primary Author)
Institution: Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türkiye.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0258-3900
Author: Ali Kağan Şener
Institution: Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türkiye.

Orcid: 0000-0002-1517-3508
Author: Evrim Burçe Dönmezer
Institution: Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türkiye.

Orcid: 0000-0001-5767-3183
Author: Arzu Denktaş
Institution: Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türkiye.

Dates

Publication Date : July 31, 2019

APA Bıyıklı, C , Şener, A , Dönmezer, E , Denktaş, A . (2019). Çevrimiçi Dinleme Ödevlerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi. Ege Eğitim Dergisi , 20 (1) , 37-50 . DOI: 10.12984/egeefd.379638