Year 2019, Volume 20 , Issue 1, Pages 127 - 144 2019-07-31

School Administrators' Opinions about Cooperation among Schools in the Training Process of Immigrant Students
Göçmen Öğrencilerin Eğitim Süreci Açısından Okullar Arası İşbirliğine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Esen ALTUNAY [1] , Mehmet DEDE [2]


The main objective of this research is to determine school administrators' opinions about cooperation among schools in the training process of immigrant students and providing suggestions to the implementers in this respect. The research was designed with the phenomenological design of qualitative research methods. The study group consisted 28 school administrators who were in charge during the academic year 2017-2018. As a purposeful sampling method, critical case sampling was used in the research. As a critical case, the situation of schools in disadvantaged and high immigrant-receiving regions has been studied. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as data collection tool. The findings revealed that the problem areas were related to language problems, economical inadequacies and emotional problems of students, lack of language as an underlying cause of problems in education, economic insufficiency and increasing number of students. The findings also showed that school administrators tried to solve the problems they encountered through language courses opened; they had insufficient information regarding the efforts carried out in other schools; they had communicated at irregular intervals and they needed to exchange information by conducting meetings to develop cooperation.
Bu araştırmanın temel amacı göçmen öğrencilerin eğitim süreci açısından okullar arası işbirliğine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin tespit etmek ve bu konuda uygulayıcılara öneriler sunmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında görevli 28 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kritik durum örneklemesi kullanılmıştır. Kritik durum olarak dezavantajlı ve yoğun göç alan bölgelerdeki okulların durumu alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre: göçe bağlı olarak karşılaşılan sorun alanlarından dil bilmemeye bağlı sorun alanları, ekonomik yetersizlikler ve öğrencilerin duygusal sorun yaşamaları, eğitim alanında karşılaşılan sorunların nedeni olarak dil bilmeme, ekonomik yetersizlikler ve artan öğrenci sayıları bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları okullarında açılan dil kurslarıyla çözmeye çalıştıkları, farklı okullarda üretilen çalışmalar hakkında fazla bilgilerinin olmadığı, farklı okul yöneticileri ile düzensiz aralıklarla iletişim kurdukları ve okullar arası işbirliği geliştirme konusunda düzenlenecek toplantılarla bilgi alış verişi yapılmasını önerdikleri bulgusuna ulaşılmıştır.
 • Aydın, M. (2002). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama Ders Notları. Ankara.
 • Aydoğan, İ. (2013). Örgüt ve yönetim kuramları. İçinde N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. (ss.1-27). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başarır, F., Çetin, A. ve Sarı, M. (2014). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim algılarının incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 91-110.
 • Bolat, T. ve Seymen, O. A. (2006). Yönetim ve örgüt düşüncesinde kurumsalcılık, yeni kurumsalcılık ve kurumsal eşbiçimlilik. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 223-254.
 • Bütün, E. ve Uzun Mercan, E.(2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Dergisi, 1(1), 72-83
 • Bozan, İ., (2014). Türkiye’de iç göç hareketleri ve göçün eğitim üzerindeki etkisi: bir durum çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya
 • Çatalbaş, G., Sarıtaş, E.ve Şahin, Ü. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 208-229.
 • Duygu, H.ve Akbıyık, Y. (2016). Çok kültürlü sosyo-kültürel ortamda barış içinde yaşayabilme:Alanya örneği.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II) 1255-1277.
 • Eğitim Bir Sen. (2017). Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi. Ankara http://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Suriye_Rapor_TURKCE_pdf. adresinden elde edildi.
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Sayı: 153
 • Ereş, F. (2017). Türkiye’de göçmen eğitimi sorunsalı ve göçmen eğitiminde farklılığın yönetimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 17-30.
 • Goes, J. В., & Park, S. H. (1997). Interorganizational linkages and innovation: The case of hospital services, Academy of Management Journal, 40, 673-96.
 • Göç İdaresi Daire Başkanlığı (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara. http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.pdf adresinden elde edildi.
 • Göksoy, S. (2013). Okul çevre ilişkileri. İçinde N. Can (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi (ss. 285-299). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gulick, L. H. (1937). Notes to the theory of organizations. with specific reference to government. In L. H. Gulick and L. F. Urwick (eds.) Papers on the Science of Administration. New York: A.M. Kelley.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö.,Karaırmak, Ö., Öztabak, M. (2015). Göç olgusu bağlamında lise öğrencilerinin aile profilleri ve akademik başarı durumları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), 81-97.
 • İnce, C. (2016). Türkiye bağlamında dış göçler, eğitim sorunu ve toplumsal konumun yeniden üretimi. Karadeniz, 36, 293-306.
 • Katz, D. ve Kahn, R. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi. TODAİE Yayın No: 167. Ankara
 • Keleş., H. (2012). Sosyal sermaye. Eğitim Yayınevi. Konya
 • Kılıç, F. ve Yıldız, M. (2013). Göçle gelen okul öncesi çocukların ilk okuma yazma becerilerine ilişkin 1. sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 212-224.
 • Kraatz, M. S. (1998). Learning by association? Interorganizational networks and adaptation to environmental change. Academy of Management Journal, 41(6), 621–643.
 • Manço, A. A. (2002). Göçmen Türklerin Belçika eğitim sisteminde yeri. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 61-68.
 • Meyer, J. W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations. formal structure as myth and ceremony. The American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
 • Parlar, H. (2012). Bilgi toplumu, değişim ve yeni eğitim paradigması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, (4), 193-209.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen Çocuklar ve Okul Kültürleri: Bir Bütünleştirme Önerisi. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Selznick, P. (1996). Institutionalism old and new. Administrative Science Quarterly, 41(2), 270-277.
 • Selznick, P. (1957). Leadership in administration. New York: Harper & Row.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 267-305.
 • Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri. (2015). İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi.
 • Şen, Ü. (2016). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi: ilk öğretmenler ve ilk Türkçe dersi öğretim programı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1023-1036.
 • UNICEF (Kasım 2015). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar. http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Kasim%202015.pdf adresinden elde edildi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8200-8871
Author: Esen ALTUNAY (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9379-8928
Author: Mehmet DEDE
Institution: MEB İzmir Bayraklı Cemil Atlas Ortaokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

APA Altunay, E , Dede, M . (2019). Göçmen Öğrencilerin Eğitim Süreci Açısından Okullar Arası İşbirliğine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri . Ege Eğitim Dergisi , 20 (1) , 127-144 . DOI: 10.12984/egeefd.474018