Writing Rules

Yazıların kabulü ve değerlendirilmesi:
TDİD yazı kabul ve değerlendirme süreçlerini DergiPark (http://dergipark.gov.tr/egetdid adresi) üzerinden yürütür. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, editör/editörler ve/veya Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri ve yazım kuralları noktasında incelenir, iThenticate sisteminde etik denetimden geçer ve genel hatlarıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bu süreçlerde sorun tespit edilmediği takdirde, yazıdaki yazara/yazarlara ait bilgiler olmaksızın (Yayın Kuruluyla ilgili süreçlerde de geçerlidir) editör/editörler tarafından değerlendirilmek üzere, Yayın Kurulunun önerileri dikkate alınarak alanın uzmanı olan iki hakeme gönderilir. Hakemlerle yazar adı, yazarlarla da hakem adı paylaşılmaz. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya editörler ve/veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlardan, hakemlerin ve editörün/editörlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almaları beklenir. Yazarlar, bu eleştiri ve önerilerde katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itirazlarını ve/veya hakem raporları, editör(ler) ve Yayın Kurulu görüşleri doğrultusunda revize ettikleri çalışmalarını, http://dergipark.gov.tr/egetdid adresi üzerinden tekrar dergiye ulaştırmalıdır. Revize edilmiş metin, hakemlerin talebi, editörlerden ve Yayın Kurulundan herhangi birinin bu yönde görüşü söz konusuysa, tekrar hakem değerlendirmesine sunulur. Editörler, Yayın Kurulu ve hakemler tarafından yürütülen değerlendirme sürecinden onanarak geçen yazılar, yayımlanma sırasına konulur. Bu süreçlerde onanmamış yazılar, yayımlanmaz. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde (TDİD’de) yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı bu dergiye devredilmiş sayılır. Yayımlanan makalelerin tüm hukuksal sorumluluğu yazarlarına aittir.
Etik Kurul İzin (Onay) Belgesi:
TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı “.pdf” formatında DergiPark sisteminin dosyalar kısmına yüklenmelidir. 2019 ve önceki yıllarda gönderilmiş makalelerde ve etik kurul kararı gerektirmeyen tüm makalelerde ise etik sorumluluk beyanına yer verilecektir.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
Gönderilecek makale, herhangi bir kişi/grup/topluluk ile yapılacak anket ve görüşme-mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test uygulamak, video/film kaydı, ses kaydı, alkol, uyuşturucu ya da diğer herhangi bir kimyasal maddenin katılımcılara kullandırılması, yüksek düzeyde uyarıma (ışık, ses gibi) maruz bırakma, radyoaktif materyale maruz bırakma vb. gibi çalışmaları içeriyorsa/içerecekse “Etik Kurulu Kararı” alınması gerekmektedir. Aksi takdirde makaleler kabul edilmeyecektir.
Çeviri Makale:
Çevirinin değerlendirmeye alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belirli bir (en az 5) sayıda atıf almış olması gerekmektedir.
Çevirmen, makalenin yazar veya yazarlarından ve yayıncıdan çalışmanın çevirisinin Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanması için imzalı izin yazısı almalı ve bu belgeyi “.pdf” uzantılı olarak dosyalar kısmına yüklemelidir (İlk dipnotta bu husus belirtilmelidir). Çeviri yazılarda her türlü telif maliyeti çevirene aittir. Ayrıca çeviri yazıların orijinal metinlerinin “.pdf” formatları Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi editörlüğü ile paylaşılmalıdır.
Örnek: Örnek: [Bu çalışma xxx xxx tarafından kaleme alınan “xxx xxx” baş-lıklı makalenin (Dergi adı cilt/sayı (yıl), sayfa aralığı) yazar ve yayıncısının (xxx Yayınevi) izniyle tercüme edilmiştir.]
Asıl metinde kullanılan atıf sistemi, metin içi notlar ve kaynakça APA 7 atıf sistemine göre yeniden düzenlenmelidir.
Ayrıca çevirisi yapılan makale sahibinin adının sonuna yıldız (*) eklenerek varsa unvan, kurum/üniversite, şehir, ülke, bölüm/anabilim dalı bilgilerine yer verilmelidir. Çevirmen hakkındaki bu ve benzeri bilgiler de yine (**) eklenerek verilmelidir.
Dergi yayın kurulunca bir sayıda en fazla iki çeviriye yer verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre belirtilen sayı fazlası çeviriler bir sonraki sayıya bırakılır.
Not: TDİD’e yapılacak yazı başvurularında, yazının daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış̧ olması ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir. Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kurumun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı belirtilmelidir. Bunun dışında bilim etiğinin gerekli kıldığı diğer tüm bilgilerin şeffaflık içinde paylaşılması talep edilmektedir.

* Dergide yazısı yayınlanan bir yazarın iki seneden önce başka bir makalesine yer verilmemektedir.

Yazarlara yardımcı olabilecek diğer hususlar: Yukarıda belirtilen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre hazırlanan yazılar, DergiPark sistemi kullanılarak http://dergipark.gov.tr/egetdid internet adresi üzerinden gönderilirken yazının; araştırma makalesi, olgu sunu-mu, tezden üretilen yayın, derleme veya diğer türden hangisine ait olduğu seçilmelidir. Çeviri ve aktarma türünden çalışmalarda, çeviri veya aktarmanın yapıldığı orijinal metnin birer kopyası da iletilmelidir. Yazı içerisinde farklı yazı karakterleri (fontlar) kullanılmış ise bunlar belirtilmeli, makale ile birlikte yazı karakteri de iletilmelidir. Makaleler ile ilgili bütün yazışmalar ve süreçler DergiPark üzerinden gerçekleşmekte ve DergiPark’ta arşivlenmektedir. 

YAZIM KURALLARI

Başlık: İçerikle uyumlu bir başlık olmalıdır. Başlık 12 kelimeyi geç-memeli, sadece ilk harfleri büyük ve koyu harflerle, 12 punto büyüklüğün-de yazılmalıdır. İngilizce başlık italik ve 11 punto büyüklüğünde, başlığın altında yer almalıdır. Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.

Başka Bir Bilimsel Çalışmadan Üretilen Yayın
Herhangi bir çalışmadan (projeden, tezden, kitaptan) üretilen çalışmalarda makale başlığı esas alınarak dipnotta (*) belirtilmelidir. Örnek:
*Bu makale Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırlanan “…” adlı devam eden/savunulan doktora tezinden üretilmiştir.
Yazar Adı ve Unvanı: Başlığın altında, sağa dayalı, 11 punto büyüklüğünde, adının ilk harfi büyük, soyadı tamamen büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın varsa çalıştığı kurumu, unvanı, e-posta adresi ve ORCID bilgisi dipnotta (*) işareti ile 9 punto büyüklüğünde olacak şekilde belirtilmelidir.
Özet: 150 kelimeden az ve 200 kelimeden çok olmayacak şekilde kaleme alınmalıdır. Türkçe makalelerde özetin İngilizce tercümesi; Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçeleri, İngilizce ve Rusça kaleme alınan makalelerde ise özetin Türkiye Türkçesine tercümesi yahut aktarması yer almalıdır. İsteyen yazarlar makalelerin sonuna İngilizce yahut Rusça geniş bir özet de ekleyebilirler. Bu özetler makalenin üçte biri oranını geçmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Özette tanımlanan kuralların gerekli kıldığı dil ve lehçelerde ilgili bilim alanının terminolojisi dikkate alınarak en az beş anahtar kelime özetlerin altına yazılmalıdır.
Makale Metni: Yazılar A4 boyutundaki kâğıtlara, tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı tipi ile 11 punto büyüklüğünde, dipnotlar ise 9 punto, tek paragraf aralığıyla, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır.
Çıkar Çatışması, Teşekkür, Katkı Payı: Metnin sonunda şayet varsa “Çıkar Çatışması”, “Destek ve Teşekkür” eklenmelidir.
Birden çok yazarlı çalışmalarda ise yazarlar tarafından “Katkı Payı” oranı belirtilmelidir.
Kaynakça: Latin alfabesi dışındaki alfabelerle kaleme alınan yazıların bibliyografyasında Latinize biçimi de yer almalıdır.

Kaynak Gösterme:
• Gönderilen yazılar, referans sistemi, kaynak gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association 7 (APA 7) stilinde hazırlanmalı, kaynaklar dipnot sistemi yerine iç not olarak hazırlanmalıdır. Metin içerisinde verilecek kaynaklarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası aşağıdaki gibi verilecektir.
Metin İçi Kaynak Gösterimi Aşağıdaki Gibidir:
Doğrudan alıntılarda alıntı 40 kelimeden daha azsa çift tırnak içine alarak belirtiniz:
“Dönüşüm kavramı zihindeki bir bilginin çeşitli işlemlerden geçilerek sunulmasını içerir” (Kerimoğlu, 2016, s. 77).
40 veya daha fazla kelime içeren doğrudan alıntılarda tırnak işareti içine almadan blok halinde soldan 0.5 inç girintili veriniz:
Birinci ve ikinci tarzdaki bildirme ifadelerinde fiil kullanılmadığı için bunların birleşik fiil ile karışmasından bahsedilemez. Bildirmenin üçüncü şekli olarak verdiğimiz örneklerde er-, tur-, bol- fiilleri cümle ile ilgili bir iş görmüşler; cümlenin kuruluşunda vazife almışlardır. O halde bu kullanılışları, birleşik fiil içinde mütalaa etmemek lazımdır (Ercilasun, 2014, s. 75).
• Yazar Adı Metin İçinde Geçiyorsa
Metin içinde yazar adı geçiyorsa yazar adından sonra parantez içinde tarih verilir. Sayfa numarası ise alıntı yapılan cümleden sonra yazılır.
Ahmet B. Ercilasun (2010), “Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır” (s. 459).
• Yazar Adı Metin İçinde Geçmiyorsa
(Yazar soyadı, yıl, s.)
“Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır” (Ercilasun, 2010, s. 459).
• Anonim Çalışma
Atıf yapılan çalışmanın yazarı belli değilse çalışmanın adı yazılır. Çalışmanın adı metin içinde verilecekse italik olarak yazılmalıdır. Çalışmanın adı uzunsa metin içi alıntıda kısaltılarak verilir.
Diğer bir kaynakta (Dünyada Memurlar ve Sendika, 1996, s. 55) da belirtildiği gibi…
Yazarı belli olmayan çalışmalarda yazar adı “Anonim” olarak da kabul edilebilir. Bu durumda kaynakça kısmında da yazar adını “Anonim” kullanın.
Diğer bir kaynakta (Anonim, 1996, s. 55)’da belirtildiği gibi…
• Metin İçinde Genel Bir Referans Yapılıyorsa
(Yazar soyadı, yıl)
Gramerleşme, gramatikal yapıların süreç içerisinde nasıl ortaya çıktıklarını göstermektedir (Gökçe, 2013).
• Aynı Yazara Ait Birden Fazla Çalışma
Ahmet B. Ercilasun, Bengü taşların, Köktürklerin ikinci döneminden kalmış olan yazılı anıtlar olduğunu (2016, s. 339), bu yazıtlardan da Çoyr yazıtının tarihi bilinen en eski Türk yazıtı olduğunu belirtmektedir (2010, s. 128).
• Aynı Yıl İçerisinde Yazar Tarafından Yapılan Farklı Çalışmalar
Yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla çalışmasına atıf ya-parken yayın tarihinden sonra “a, b, c” gibi ibareler konulmalıdır.
Oğuz boylarının her birinin özgün ağız özelliklerini belirleyebilmenin bugün çok daha zordur (Gülsevin, 2010a, s. 1077).
• İki Yazarlı Çalışma
Metin içinde yazar adı geçiyorsa:
Doğan ve Koç, Kazak Türkçesinde 9 adet ünlü bulunduğunu belirtir (2013, s. 18).
Metin içinde yazar adı geçmiyorsa:
“Kazak Türkçesinde 9 adet ünlü bulunmaktadır” (Doğan ve Koç, 2013, s. 18).
• Birden Çok Yazarlı Çalışma
İki yazarlı çalışmalarda her iki yazarın da soyadı verilir:
(Doğan ve Koç, 2013, s. 44).
Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalarda “ilk yazarın soyadı ve ark.” şeklinde belirtilmelidir:
(Ali ve ark., 2017, s. 65).
• Dolaylı/İkincil Alıntılarda
Eğer dolaylı alıntı yapılacaksa orijinal kaynak kişi metin içinde yazılır; ikincil kaynak kişi ise parantez içerisinde belirtilir.
Salsalname’yi Gülşehrî’den önce de birisinin yazmış olduğu düşünülmektedir (Köprülü, 1991’den aktaran Ercilasun, 2010, s. 439).
• Birden Fazla Çalışma
Birden fazla çalışmaya atıf yapılıyorsa:
Yazar soyadlarının alfabetik sıralaması dikkate alınarak noktalı virgülle ayırarak verilir:
(Dilaçar, 2016, s. 30; Güner, 2021, s. 45; Kerimoğlu, 2015, s. 90).
• Kurumsal Yazar
Çalışmayı yapan kurum belirtilir: (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 65). Şayet kurum adında kısaltma yapılacaksa metin içinde de kısaltılarak verilmeli:
(TDK, 2011, s. 65).
• Aynı Soyadına Sahip Yazarlar
(Yazar adının ilk harfi. Soyadı, yıl, s.).
Türk destanlarında aile algısında ad verme ve ad biliminde ad verme…
(H. İ. Şahin, 2012, s. 118; İ. Şahin, 2015, s. 45).
• Ciltli Çalışma
Sayfa numarası ve tarihi belirtilir. Sadece atıf yapılan cilt yazılır:
Hümâ, güzelliğin de bir timsâli idi (Ögel, 2014, s. 123).
Çok ciltli çalışmalarda:
(Pflanze, 1963-1990).
• Daha Önceki Bir Baskının Yeniden Basımı/Yayımı
Yeniden basılmış, yeniden yayımlanmış eserlerde metin içi atıfta her iki tarih de verilmelidir. İlk yayım yılı / yeniden yayımlandığı yıl şeklinde sıralanmalıdır: (Ercilassun, 1984/2014, s. 35).
• Antoloji Çalışması
Antolojiden veya editörden değil, direkt çalışmadan bahsedilir.
“Antolojinin adı” (yıl).
Güneydeki yoksulluk Hurston’un otobiyografisi olan “Karayolundaki Toz İzleri” (1982)’nde ele alınmaktadır.
• Ansiklopediler
(Balkans: History, 1987).
• Sözlükler
(Develioğlu, 2013, s. 45).
• Elektronik Ortamdaki Metinler
• Video ya da Film
(Filmin adı, yıl) (Deli ve Dahi, 2019).
Video veya filmin herhangi bir saatine, dakikasına veya saniyesine atıf-ta bulunurken şu şekilde verilir:
(00:02:15-00:02:35)
• Podcast/ YouTube
Eğer video/ podcast yazar adı, unvanı, kayıt tarihi varsa belirtilmelidir. Saat, dakika, saniye olarak referans edilmek istendiğinde şu şekilde verilmelidir: (00:02:15-00:02:35).
Orçun Madran “BBY 262 Web tasarımı dersi uygulaması” (2015)’nda web sayfası tasarımının nasıl olacağı ile ilgili bilgi vermektedir.
(Tunç, 2020).
• Ders/ Söylev/Konferans
Teplin ve ark. tarafından Psikoloji-Hukuk, Toplum Toplantısı (2005)’nda gençlerde karşılaşılan şiddet eğilimi ve intihar oranları ele alın-maktadır.
• Diğer Kaynaklar
• Gazete
Ali Yüksel çocuk gelinlerin sayısındaki artışın çok yüksek oranlara ulaştığını dile getiriyor (Cumhuriyet, 2014).
Metin İçi Alıntılarda Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations

Kaynakçanın Hazırlanması:
• Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı ve yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.
• Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi, yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır. İmge Yayınevi değil İmge, gibi.
• Birden fazla yayınevi gösteriliyorsa, aralarına noktalı virgül konarak tümü belirtilmelidir.
• Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.
Temel format: Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Basım Tarihi). Kitabın Başlığı. Yayınevi/ Basımevi.
Ögel, B. (2001). Dünden bugüne Türk kültürünün gelişme çağları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
• Tek Yazarlı Kitap
Togan, Z. V. (1981). Umumi Türk tarihine giriş. Enderun.
• Çok Yazarlı Kitap
Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok, V. S. (2017). Üniversiteler için Türkçe- 1 yazılı anlatım. Yargı.
• Aynı Yazarın İki veya Daha Fazla Çalışması:
Yıla göre sıralanır.
İnan, A. (1954). Tarihte ve bugün şamanizm materyaller ve araştırmalar. TTK.
İnan, A. (1976). Eski Türk dini tarihi. Kültür Bakanlığı.
• Aynı Yazarın Aynı Yıl Yayımlanmış İki Çalışması
İnan, A. (1976a). Eski Türk dini tarihi. Kültür Bakanlığı.
İnan, A. (1976b). Tarihte ve bugün şamanizm materyaller ve araştırmalar. TTK.
• DOI numaralı Kitap
Çakıcı, A. (2020). DEHB ve alternatif tedavi türleri. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786257228138
• Anonim Kitap
Yazarı bilinmiyorsa eserin adı verilir. Manas. (1995). TİKA.
• Çeviri Kitap
Ligeti, L. (1986). Bilinmeyen iç Asya. (Sadrettin Karatay, Çev.). TDK.
• Çeviri Makale
Erdurucan, S. M. (2020). Tarihin suret-i tedrisi (S. N. Erdurucan, Çev.). Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 9(2), 647-664). https://doi.org/10.17497/tuhed.785963 (Çalışmanın ilk yayımı 1910’da yapılmıştır)
• Editörlü Kitap
Ekşi, H. ve Yüksel, M. (Ed.). (2018). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel.
• Editörlü Kitapta Bölüm
Maden, A. (2021). Yazma eğitiminde bellek ve özellikleri. M. N. Kardaş (Ed.), Yazma eğitimi içinde (2. bs., s. 83-100). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786257676335
• Birden Çok Baskısı Olan Kitap
Kafesoğlu, İ. (2016). Türk Millî Kültürü (40. bs.). Ötüken.
• Sadece Elektronik Basılı Kitap
O'Keefe, E. (t.y.). Egoism & the cnsts in Western values. http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135
• Kitabın Elektronik Versiyonu
Moran, B. (2015). Türk romanına eleştirel bir bakış 3. https://books.google.com.tr/books?id=p38wDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bilge+karasu&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi8qZLz9KThAhWl0KYKHZ2FBI0Q6AEILjAB#v=onepage&q=bilge%20karasu&f=false
• Erişim tarihi olan bir web sitesindeki web sayfası
Türk Psikologlar Derneği. (t.y.). Klinik Psikoloji Diploma Tescili Süreç Takibi. 17 Şubat 2020’de https://www.psikolog.org.tr/tr/haberler/www/klinik-psikoloji-diploma-tescili-surec-takibi-x176/ adresinden edinilmiştir.
• Elektronik Makaleler
Karadağ, E. (2020). Kalitenin standardını belirlemek: Türk üniversite sıralama sistemlerinin Berlin prensiplerine göre incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 10(3). 260-268. doi:10.2399/yod.19.020000
• Elektronik Haber Makaleleri
Arat, Ş. (2013, 13 Mart). En iyi 120 liseliye üniversite hayatları boyunca yarım burs. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/en-iyi-120-liseliye-universite-hayatlari-boyunca-yarim-burs-22852138
• Çok Ciltli Çalışmalar
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of Germany (Cilt 1-3). Princeton University Press.
• Çok Ciltli Çalışmanın Bir Cildindeki Bölüm
Bozanoğlu, S. (2014). Akademik güdülenme destek programı. S. Erkan ve A. Kaya (Ed.), Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programlar: C. 3. (5. Bs., s. 1-58). Nobel.
• Daha Önceki Bir Baskının Yeni Basımı
Frazer, James G. (2004). Altın dal dinin ve folklorun kökleri 1. Payel. (Orijinal çalışma 1991 yılında yayımlanmıştır)
• Bilimsel Dergide Tek Yazarlı Makale
İnan, A. (1959). Manas destanı üzerine notlar. Belleten, 8(7), 125-159.
• Bilimsel Dergide Çok Yazarlı Makale
Malatyalı, M. K. Ve Sunal, A. B. (2020). Evli çiftlerde bağlanma boyutları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik gücünün aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35(85), 65-78. https://doi.org/10.31828/tpd1300443320181219m000016
• Elektronik Dergiden Makale
Arslan, A. (2014). Atatürk Döneminde Romanya’dan Türk Göçleri ve Göçmenlerin Türkiye’de İskanları. Turkish Studies, 9 (4). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6813
• Yazarı Belli Olan Gazete ve Dergi Yazıları
Özbaşaran, N. (2008, 4 Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bilim ve Teknik.
• Basılmamış Tezler, Posterler, Bildiriler
Boyalı, C. (2020). Öz-kontrol ile akademik erteleme arasındaki ilişkide akıllı telefon bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
Eğer yüksek lisans ve doktora tezleri bir veri tabanında yer alıyorsa;
Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış dok-tora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (Tez No. 250896) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Atılgan, B., Tuncel, B. ve Turan, S. (2020, 12-14 Ekim). “Hekimliği öğreniyorum” programının tıp fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamı uyumuna etkisi [Poster sunumu]. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye. https://cutt.ly/ek2mNZg
Alpaydın, Y. (2019, 10-12 Ekim). Yükseköğretim mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmada kullanılacak politika araçları için gerekli olan veri ihtiyacının değerlendirilmesi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye.

• Ansiklopedi
Zalta, E. N. (Ed.). (2019). The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2019 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/
• Sözlükler
Türk Dil Kurumu. (t.y.). Güncel Türkçe sözlük. 15 Şubat, 2021 tarihin-de https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
• Bir Devlet Kurumu veya Başka Bir Kuruluşun Raporu
Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2009). Kamuda verimli aydınlatmaya geçiş raporu (Yayım No. 2009-19). T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-lığı. http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporşar/KVAG_Raporu.pdf
• Haber Makalesi
Güçlü, A. (2013, 2 Şubat). Matematik ve fen eğitiminin analizi yapıldı. Milliyet, s. 17.
• Film/ Dizi
Ceylan, N. B. (Yönetmen). (2018). Ahlat ağacı [Film]. Zeynofilm; Memento Films Production.
Güven, B. (Yapımcı). (2007-2011). Arka sıradakiler [Televizyon dizi-si]. MinT Prodüksiyon; Best Prodüksiyon.
Kaynakçadaki alıntılarda ayrıntılı bilgi için:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


Sayfa düzenine ilişkin esaslar:
Sayfa Yapısı: Üst: 3 cm, Alt: 2,3 cm, Sol: 2 cm, Sağ: 2 cm.
Cilt Payı: 0 cm, sol.
Üst Bilgi: 2 cm.
Alt Bilgi: 1,3 cm.
Paragraf başı: 0,6 cm.
Paragraf Aralığı: Önce ve Sonra 2nk Satır Aralığı: Tek

Tablo ve grafik kullanımına ilişkin esaslar:
1. Metin içerisindeki tablo ve grafiklerin 9 punto büyüklüğünde hazırlanması gerekmektedir.
2. Metin haricinde ek olarak sunulacak tablo ve grafikler, kaynakçadan sonra “Ekler” başlığı altında verilmelidir.
3. Tablo numarası ve isimleri alt kısmına, bu bilgilerin alındığı kaynak açıklaması ise parantez içinde yazılmalıdır.
4. Tablo, grafik ve resimler 10 sayfayı geçmemelidir.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı

ile lisanslanmıştır.