Research Article
BibTex RIS Cite

Temel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Görüşleri

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 54 - 68, 29.12.2023

Abstract

Bu araştırmanın amacı, devlet okullarında farklı kademe ve branş öğretmenlerinin, hizmet içi eğitim hakkındaki görüşlerini betimlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nicel betimsel yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemine, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi sonucunda 45 erkek ve 88 kadın öğretmen olmak üzere 133 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 18 sorudan oluşan Google Forms aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, kadın ve erkek öğretmenlerin görüşlerinin bazı konularda benzerlik gösterdiği bazılarında ise farklılaştığı anlaşılmıştır. Her iki grubun, hizmet içi eğitimlere istekli katıldıklarını, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı, bu eğitimlerin yüz yüze ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi yönünde görüş birliği içinde oldukları anlaşılmıştır. Bu eğitimlerin fırsat, yenilik ve güncel bilgileri ile içeriğin uygunluğu konusunda kadın ve erkek katılımcıların görüşleri katılım düzeyi açısından farklılık göstermiştir. Her iki grup, hizmet içi eğitim sayısının yetersiz ve okul gelişimini sağlamada sınırlı olduğunu belirtmiştir.

References

  • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın. Arslan, M. (2015). Türkiye milli eğitim sistemindeki değişmeler ışığında “hizmet içi eğitim”. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. Aslan Keleş, H. (2019). Yönetici ve sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. Avcı, B. ve Güven, M. (2021). Öğretmenlerin Çevrim içi Eğitime İlişkin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 345-367. Aydınalp, B.(2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitim hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 54 - 68, 29.12.2023

Abstract

References

  • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın. Arslan, M. (2015). Türkiye milli eğitim sistemindeki değişmeler ışığında “hizmet içi eğitim”. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. Aslan Keleş, H. (2019). Yönetici ve sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. Avcı, B. ve Güven, M. (2021). Öğretmenlerin Çevrim içi Eğitime İlişkin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 345-367. Aydınalp, B.(2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitim hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Fatma Öre 0009-0008-2503-3091

Meltem Yalın Uçar 0000-0002-9922-0905

Publication Date December 29, 2023
Submission Date November 28, 2023
Acceptance Date December 26, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Öre, F., & Yalın Uçar, M. (2023). Temel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Görüşleri. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 3(2), 54-68.