Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 53 - 67, 15.06.2019

Abstract

Bu araştırmada, yaratıcı dramanın ergenlerin toplumsal cinsiyet rolleri tutumu üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nicel verileri nitel verilerle desteklemek amaçlandığından karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı karma yöntem deseni uygulanmıştır. Bu desene uygun olarak araştırmanın nicel boyutunda “Öntest-Sontest tek Gruplu ön deneysel desen” uygulanmıştır. Lise öğrencilerinin oluşturduğu araştırma grubu ile toplumsal cinsiyet, toplumsal cisiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği algısı ile ilgili drama etkinlikleri gerçekleştirilmiş deney öncesi ve sonrası ölçme aracı ön-test ve son test olarak uygulanmıştır.  Araştırmanın nitel boyutunda ise yaratıcı drama uygulamalarına katılan lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri sorulmuştur. Bu amaçla Mersin İli Anamur ilçesinde bir lisede öğrenim gören 9, 10 ve 11.Sınıfa devam eden, 15’i kız ve 15’i erkek öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci arştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada nicel verilerin toplanmasında Zeyneloğlu ve Terzioğlu (2011) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise yaratıcı drama uygulamalarına katılan lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolerine ilişikin görüşleri sorulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, yaratıcı drama uygulamalarının katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

References

 • Acar Erdol, T. ve Gözütok, D. (2017). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öğretim Programı İhtiyaç Analizi: (Bir Anadolu Lisesi Örneği). Eğitim ve Bilim. 42(190), 39-65.
 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Altınova, H., & Adıgüzel, Ö. (2013). Yaratıcı Drama Yöntemiyle Verilen Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Programının Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2(8), 15-32.
 • Altınova, H., & Altınışık, H. (2011). Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yapılan Grup Çalışmasının Cinsiyet Ayrımcılığına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 6(12), 7-21.
 • Altuntaş, O. Altınova, H. H.(2015) Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Becerilerine Etkisi. Electronic Turkish Studies, 10 (4), 49-62.
 • Ataman, H. (2009). LGBT Hakları İnsan Haklarıdır. İnsan Hakları Gündemi Derneği Yayını, Retrived from http://rightsagenda.org/el-kitaplari/
 • Aydın, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı Algısı: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Edebiyat Fakültesi Örneği’. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı.
 • Berktay, F. (1995). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bora, A. ve Üstün, İ. (2005). Sıcak Aile Ortamı Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler. İstanbul: TESEV Yayınları
 • Butler, J. (1990). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Los Angeles: Sage Publications.
 • Çapık, C. (2014). İstatistiksel Güç Analizi ve Hemşirelik Araştırmalarında Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(17), 270.
 • Çeküç, S., Sagun, G., Doymuş , Z., Ergener, B., & Özdemir , Ö. (2012). Eğitim Psikolojisi 10.Sınıf Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Esen, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmes. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63.
 • ETCEP. (2016). Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi. MEB, Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Gıddens, A. (2005). Sosyoloji. (C.Güzel, Dü.) Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Giddens, A.(2008). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Gündoğdu, R. ve Adıgüzel, Ö. (2016). Stres ve Yaratıcı Drama: Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Bir Çalışma. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 45-70.
 • Gürhan, N. ( 2010). Toplumsal Cinsiyet Ve Din. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 4, 58-80.
 • K.S.G,M. (2014). Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ankara: Elma Teknik Basım Matbacılık.
 • Sen, L., & Akmut, G. (2006). Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Güçlen(dir)me Yaklasımı: Kars Kırsalında Kadın Örgütlenmeleri. Kadın Arastırmaları Dergisi(1), 44-51.
 • Şahin, Ç. (2012). Erkek Eğemen Cinsiyetçi Söylemin Türkiye'deki Kadın Haklarına Yansımaları. Hukuk Gündemi, 2, 52-59.
 • Şıvgın, N, Deniz, Ü. (2017). Cinsiyet Rolleri Eğitim Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden 60-72 Aylık çocukların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına etkisi. Journal of International Social Research, 10(50). 589-600.
 • Uzun, Z., Erdem, S., Güç, K., Uzun, Ş., Erdem, A., & Erdem, E. (2017). Toplumsal cinsiyet Algısı ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Eğitimin Etkisi: Deneysel bir Çalışma. Journal of Human Sciences, 1(14), 678-693.
 • Yıldırım, A., & Şimsek , H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Zeyneloğlu, S., & Terzioğlu, F. (2011). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40, 409-420.

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 53 - 67, 15.06.2019

Abstract

References

 • Acar Erdol, T. ve Gözütok, D. (2017). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öğretim Programı İhtiyaç Analizi: (Bir Anadolu Lisesi Örneği). Eğitim ve Bilim. 42(190), 39-65.
 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Altınova, H., & Adıgüzel, Ö. (2013). Yaratıcı Drama Yöntemiyle Verilen Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Programının Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2(8), 15-32.
 • Altınova, H., & Altınışık, H. (2011). Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yapılan Grup Çalışmasının Cinsiyet Ayrımcılığına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 6(12), 7-21.
 • Altuntaş, O. Altınova, H. H.(2015) Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Becerilerine Etkisi. Electronic Turkish Studies, 10 (4), 49-62.
 • Ataman, H. (2009). LGBT Hakları İnsan Haklarıdır. İnsan Hakları Gündemi Derneği Yayını, Retrived from http://rightsagenda.org/el-kitaplari/
 • Aydın, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı Algısı: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik ve Edebiyat Fakültesi Örneği’. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı.
 • Berktay, F. (1995). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bora, A. ve Üstün, İ. (2005). Sıcak Aile Ortamı Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler. İstanbul: TESEV Yayınları
 • Butler, J. (1990). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Los Angeles: Sage Publications.
 • Çapık, C. (2014). İstatistiksel Güç Analizi ve Hemşirelik Araştırmalarında Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(17), 270.
 • Çeküç, S., Sagun, G., Doymuş , Z., Ergener, B., & Özdemir , Ö. (2012). Eğitim Psikolojisi 10.Sınıf Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Esen, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmes. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63.
 • ETCEP. (2016). Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi. MEB, Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Gıddens, A. (2005). Sosyoloji. (C.Güzel, Dü.) Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Giddens, A.(2008). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Gündoğdu, R. ve Adıgüzel, Ö. (2016). Stres ve Yaratıcı Drama: Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Bir Çalışma. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 45-70.
 • Gürhan, N. ( 2010). Toplumsal Cinsiyet Ve Din. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 4, 58-80.
 • K.S.G,M. (2014). Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ankara: Elma Teknik Basım Matbacılık.
 • Sen, L., & Akmut, G. (2006). Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Güçlen(dir)me Yaklasımı: Kars Kırsalında Kadın Örgütlenmeleri. Kadın Arastırmaları Dergisi(1), 44-51.
 • Şahin, Ç. (2012). Erkek Eğemen Cinsiyetçi Söylemin Türkiye'deki Kadın Haklarına Yansımaları. Hukuk Gündemi, 2, 52-59.
 • Şıvgın, N, Deniz, Ü. (2017). Cinsiyet Rolleri Eğitim Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden 60-72 Aylık çocukların toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına etkisi. Journal of International Social Research, 10(50). 589-600.
 • Uzun, Z., Erdem, S., Güç, K., Uzun, Ş., Erdem, A., & Erdem, E. (2017). Toplumsal cinsiyet Algısı ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Eğitimin Etkisi: Deneysel bir Çalışma. Journal of Human Sciences, 1(14), 678-693.
 • Yıldırım, A., & Şimsek , H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Zeyneloğlu, S., & Terzioğlu, F. (2011). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40, 409-420.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fatma ÜLKER
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-3056-7860
Türkiye


İşıl TANRISEVEN (Primary Author)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5884-2807
Türkiye

Publication Date June 15, 2019
Application Date May 8, 2019
Acceptance Date May 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ejaes554327, journal = {Journal of Advanced Education Studies}, issn = {2687-3087}, address = {}, publisher = {Tuğba YANPAR YELKEN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {53 - 67}, doi = {}, title = {YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Tanrıseven, İşıl} }
APA Ülker, F. & Tanrıseven, İ. (2019). YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Journal of Advanced Education Studies , 1 (1) , 53-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/45527/554327
MLA Ülker, F. , Tanrıseven, İ. "YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" . Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 53-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/45527/554327>
Chicago Ülker, F. , Tanrıseven, İ. "YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 53-67
RIS TY - JOUR T1 - YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Fatma Ülker , İşıl Tanrıseven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Advanced Education Studies JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 67 VL - 1 IS - 1 SN - 2687-3087- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Education Studies YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Fatma Ülker , İşıl Tanrıseven %T YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2019 %J Journal of Advanced Education Studies %P 2687-3087- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ülker, Fatma , Tanrıseven, İşıl . "YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Journal of Advanced Education Studies 1 / 1 (June 2019): 53-67 .
AMA Ülker F. , Tanrıseven İ. YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. EJAES. 2019; 1(1): 53-67.
Vancouver Ülker F. , Tanrıseven İ. YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Journal of Advanced Education Studies. 2019; 1(1): 53-67.
IEEE F. Ülker and İ. Tanrıseven , "YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Journal of Advanced Education Studies, vol. 1, no. 1, pp. 53-67, Jun. 2019
                 drji.png           
                                                                                                                                                               
     logo.png

  asos-index.png  

logo.pngTÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)

CrossRef DOI