Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A RELIABILITY AND VALIDITY STUDY OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS SCALE

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 96 - 114, 16.12.2019

Abstract

This study seeks to test the reliability and validity of the Epistemological Beliefs Scale for 7th and 8th graders developed by Schommer et al. (2005) for a group of 7th and 8th graders in Turkish culture. The original scale is in English and comprised of 21 items in a four-factor model. The scale was first translated to Turkish and then presented for review to twelve experts specialized in the fields of language, content, measurement and evaluation. In line with the suggestions made by the experts, the scale was revised and two-stage process was carried out. In the first stage, the scale was administered to a group of 21 students at the Department of English Language Teaching in Mersin University a week apart to determine the equivalence between the English and Turkish forms of the scale. In the second stage, the scale was administered to a total of 689 students, selected among 7th and 8th graders studying at the central districts of Mersin, Turkey, through convenience sampling. The results of the Explanatory Factor Analysis aimed at examining the construct validity of the scale reveal a 3-factor model with 14 items. The model was confirmed in the confirmatory factor analysis (χ²/sd= 1.96, RMSEA= .03, SRMR= .06, GFI= .97, CFI= .94). The Cronbach's alpha internal consistency coefficient was .66 for the first factor, .53 for the second factor, and .32 for the third factor. The discriminant validity of the sub-dimensions of the scale was examined based on the difference between the group averages of the upper and lower percentile ranges. The analyses show that there is a significant difference between the scores from the upper and lower 27th percentile(t(186)= 26.503, 46.594, 34.609,  p< .001). Based on the data, it can be argued that the Epistemological Beliefs Scale was a reliable and valid measurement tool to be used for further studies.

References

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya yayıncılık.
 • Baştürk, S. (2014). Ölçme araçlarının taşıması gereken nitelikler. Savaş, B. (Edt.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (1. baskı, 23–56). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows. New York.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Comrey, A.L., & Lee, H.B. (1992). A first course in factor analysis. Multivariate Behavioral Research, 1, 245-276.
 • Deyakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111-125.
 • Elder, A., D. (1999).An Exploration of Fifth-Grade Students’ Epistemological Beliefs in Science and Investigation of Their Relation to Science Learning. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Michigan.
 • Ergin, Ö., Çoban, G.Ü.(2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği. Elementary Education Online, 7(3), 706-716
 • Field, A. (2000). Discovering Statistics using SPSS. London: Sage Publication.
 • Günüç, S., & Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).
 • Hambleton, R.K., Merenda, P.F., Spielberger, C.D.(Eds.).(2017). Eğitimde ve psikolojide kullanılan testlerin kültürlerarası değerlendirme amacıyla uyarlanması.(N.Koç, A. Yıldırım, Çev.). Ankara. Pegem akademi
 • Hayes, A. F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data. Communication Methods and Measures, 1, 77-89.
 • Hofer, B. K., and Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.
 • Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13, 353-383.
 • Hofer, B. K. (2002). Personal epistemology as a psychological and educational construct: An introduction. In B. K. Hofer ve P. R. Pintrich (Eds). Personal epistemology: The psychological of beliefs about knowledge and knowing (pp.3-14). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum.
 • Hutcheson, R. K., & Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist. London: Sage Publications.
 • Kass, R.A., & Tinsley, H.A. (1979). Factor analysis. Journal of Leisure Research, 11, 120-138.
 • Krippendorff, K. (1995). On the reliability of unitizing continuous data. Chapter 2. In: P. V. Marsden (ed.), Sociological Methodology, Vol. 25. Cambridge, MA: Blackwell, pp. 47–76.
 • Krippendorff, K. (2004a). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Krippendorff, K. (2004b). Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations. Human Communication Research, 30, 411–433.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Abingdon-on-Thames: Routledge.
 • Kline, R.B. (2011). An easy guide to factor analysis. NewYork: The Guilford Press
 • Pomeroy, D. (1993) Implications of teachers’ Beliefs about the Nature of Science: Comparision of Beliefs of Scientists, Secondary Science Teachers, and Elementary Teachers. Science Education.77 (3), 261-278.
 • Roth, W. M.; Roychoudhury, A. (1994) Physics Students’ Epistemologies and Views about Knowing and Learning. Journal of Research in Science Teaching. Vol.31, no.1, 5-30.
 • Rubba, P.A., & Andersen, H. (1978). Development of an Instrument to Assess Secondary School Students Understanding of The Nature of Scientific Knowledge. Science Education, 62(4), 449-458.
 • Saunders, G. L.; Cavallo, A. L.; Abraham, M. R. (2001). Relationships among Epistemological Beliefs, Gender, Approaches to Learning, and Implementations of Instruction in Chemistry Laboratory. Paper presented at NARST.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: Spss ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: Spss ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of educational psychology, 82(3), 498-508.
 • Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84, 435-443.
 • Schommer, M.; Brookhart, S.; Hutter, R. (2000). Understanding Middle Students’ Beliefs about Knowledge and Learning Using a Multidimensional Paradigm, The Journal of Educational Research, 94 (2), 120-127.
 • Schommer-Aikins, M., Mau, W., Brookhart, S., & Hutter, R. (2000). Understanding middle students’ beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm. Journal of Educational Research, 94(2), 120-127.
 • Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theorical framework for an epistemological belief system. In B. K. Hofer ve P. R. Pintrich (Eds). Personal epistemology: The psychological of beliefs about knowledge and knowing (pp.3-14). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum.
 • Schommer, M., Duell, O., Hutter, R.(2005). Epistemological Beliefs, Mathematical Problem-Solving Beliefs, and Academic Performance of Middle School Students. The Elementary School Journal, Vol. 105, No. 3 (January 2005), pp. 289-304.
 • Stathopoulo, C., Vosniadaou,S.(2007) Exploring the relationship between physics-related epistemological beliefs and physics understanding. Contemporaray Educational Psychology., 32, 255-281.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.

EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2019, Volume 1, Issue 2, 96 - 114, 16.12.2019

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Schommer ve arkadaşlarının (2005) ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri için geliştirdikleri Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin Türk kültüründe ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup üzerinde geçerlik ve güvenirliğini sağlamaktır. Özgün ölçek İngilizcedir ve dört faktörlü bir yapı altında toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek önce Türkçeye çevrilmiş, ardından dil, içerik, ölçme ve değerlendirme gibi alanlardaki on iki uzmanın görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda ölçek üzerinde bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra, iki aşamalı alan uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamaların ilki, ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları arasındaki eşdeğerliğin saptanması için Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nde öğrenim gören 21 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde birer hafta arayla yürütülmüştür. İkincisi ise, Mersin ili merkez ilçelerinde öğrenim gören ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasından elverişli durum örnekleme yöntemiyle seçilmiş 689 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda, 14 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan model doğrulanmıştır (χ²/sd= 1.96, RMSEA= .03, SRMR= .06, GFI= .97, CFI= .94).Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı birinci faktör için .66, ikinci faktör için .53 ve üçüncü faktör için .32 olarak hesaplanmıştır. Ölçek alt boyutlarının ayırt edici geçerliği alt–üst dilim grup ortalamaları farkına dayalı olarak incelenmiştir. Analizler sonucunda, alt ve üst %27’lik dilimlerin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (t(186)= 26.503, 46.594, 34.609,  p< .001). Tüm veriler dikkate alındığında Epistemolojik İnanç Ölçeği'nin araştırmalarda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği görülmektedir.

References

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya yayıncılık.
 • Baştürk, S. (2014). Ölçme araçlarının taşıması gereken nitelikler. Savaş, B. (Edt.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (1. baskı, 23–56). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows. New York.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Comrey, A.L., & Lee, H.B. (1992). A first course in factor analysis. Multivariate Behavioral Research, 1, 245-276.
 • Deyakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111-125.
 • Elder, A., D. (1999).An Exploration of Fifth-Grade Students’ Epistemological Beliefs in Science and Investigation of Their Relation to Science Learning. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Michigan.
 • Ergin, Ö., Çoban, G.Ü.(2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği. Elementary Education Online, 7(3), 706-716
 • Field, A. (2000). Discovering Statistics using SPSS. London: Sage Publication.
 • Günüç, S., & Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).
 • Hambleton, R.K., Merenda, P.F., Spielberger, C.D.(Eds.).(2017). Eğitimde ve psikolojide kullanılan testlerin kültürlerarası değerlendirme amacıyla uyarlanması.(N.Koç, A. Yıldırım, Çev.). Ankara. Pegem akademi
 • Hayes, A. F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data. Communication Methods and Measures, 1, 77-89.
 • Hofer, B. K., and Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.
 • Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13, 353-383.
 • Hofer, B. K. (2002). Personal epistemology as a psychological and educational construct: An introduction. In B. K. Hofer ve P. R. Pintrich (Eds). Personal epistemology: The psychological of beliefs about knowledge and knowing (pp.3-14). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum.
 • Hutcheson, R. K., & Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist. London: Sage Publications.
 • Kass, R.A., & Tinsley, H.A. (1979). Factor analysis. Journal of Leisure Research, 11, 120-138.
 • Krippendorff, K. (1995). On the reliability of unitizing continuous data. Chapter 2. In: P. V. Marsden (ed.), Sociological Methodology, Vol. 25. Cambridge, MA: Blackwell, pp. 47–76.
 • Krippendorff, K. (2004a). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Krippendorff, K. (2004b). Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations. Human Communication Research, 30, 411–433.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Abingdon-on-Thames: Routledge.
 • Kline, R.B. (2011). An easy guide to factor analysis. NewYork: The Guilford Press
 • Pomeroy, D. (1993) Implications of teachers’ Beliefs about the Nature of Science: Comparision of Beliefs of Scientists, Secondary Science Teachers, and Elementary Teachers. Science Education.77 (3), 261-278.
 • Roth, W. M.; Roychoudhury, A. (1994) Physics Students’ Epistemologies and Views about Knowing and Learning. Journal of Research in Science Teaching. Vol.31, no.1, 5-30.
 • Rubba, P.A., & Andersen, H. (1978). Development of an Instrument to Assess Secondary School Students Understanding of The Nature of Scientific Knowledge. Science Education, 62(4), 449-458.
 • Saunders, G. L.; Cavallo, A. L.; Abraham, M. R. (2001). Relationships among Epistemological Beliefs, Gender, Approaches to Learning, and Implementations of Instruction in Chemistry Laboratory. Paper presented at NARST.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: Spss ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: Spss ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of educational psychology, 82(3), 498-508.
 • Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84, 435-443.
 • Schommer, M.; Brookhart, S.; Hutter, R. (2000). Understanding Middle Students’ Beliefs about Knowledge and Learning Using a Multidimensional Paradigm, The Journal of Educational Research, 94 (2), 120-127.
 • Schommer-Aikins, M., Mau, W., Brookhart, S., & Hutter, R. (2000). Understanding middle students’ beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm. Journal of Educational Research, 94(2), 120-127.
 • Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theorical framework for an epistemological belief system. In B. K. Hofer ve P. R. Pintrich (Eds). Personal epistemology: The psychological of beliefs about knowledge and knowing (pp.3-14). Mahwah, NJ: Lawrance Erlbaum.
 • Schommer, M., Duell, O., Hutter, R.(2005). Epistemological Beliefs, Mathematical Problem-Solving Beliefs, and Academic Performance of Middle School Students. The Elementary School Journal, Vol. 105, No. 3 (January 2005), pp. 289-304.
 • Stathopoulo, C., Vosniadaou,S.(2007) Exploring the relationship between physics-related epistemological beliefs and physics understanding. Contemporaray Educational Psychology., 32, 255-281.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Ufuk ÖZKALE
0000-0002-8121-5470
Türkiye

Publication Date December 16, 2019
Application Date September 23, 2019
Acceptance Date November 22, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ejaes623604, journal = {Journal of Advanced Education Studies}, issn = {2687-3087}, address = {}, publisher = {Tuğba YANPAR YELKEN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {96 - 114}, doi = {}, title = {EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Özkale, Ufuk} }
APA Özkale, U. (2019). EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Journal of Advanced Education Studies , 1 (2) , 96-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/623604
MLA Özkale, U. "EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 96-114 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/623604>
Chicago Özkale, U. "EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 96-114
RIS TY - JOUR T1 - EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Ufuk Özkale Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Advanced Education Studies JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 114 VL - 1 IS - 2 SN - 2687-3087- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Education Studies EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Ufuk Özkale %T EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2019 %J Journal of Advanced Education Studies %P 2687-3087- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Özkale, Ufuk . "EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Journal of Advanced Education Studies 1 / 2 (December 2019): 96-114 .
AMA Özkale U. EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. EJAES. 2019; 1(2): 96-114.
Vancouver Özkale U. EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Journal of Advanced Education Studies. 2019; 1(2): 96-114.
IEEE U. Özkale , "EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Journal of Advanced Education Studies, vol. 1, no. 2, pp. 96-114, Dec. 2019
                 drji.png           
                                                                                                                                                               
     logo.png

  asos-index.png  

logo.pngTÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)

CrossRef DOI