Year 2018, Volume 6 , Issue 2, Pages 46 - 54 2018-10-03

On Secularization Concept
Dünyevîleşme Kavramı Üzerine

Ahmet Yıldırım [1]


            The elements that determine our thoughts, perspectives and understandings are largely concepts and definitions. It can only be built on its own concepts in a civilization. Concepts, like living organisms, however, undergo changes and transformations such as semantic expansion, sometimes narrowing of meaning, and sometimes shifting of meaning, for various reasons over time. We will also try to put forth our thoughts on the concept of secularization in this article.

            Düşüncelerimizi, bakış açılarımızı ve anlayışlarımızı belirleyen büyük ölçüde kavramlar ve tanımlardır. Bir medeniyette ancak kendi kavramları üzerinde inşa edilebilir. Bununla birlikte kavramlar da canlı organizmalar gibi, zaman içerisinde çeşitli sebeplerle bazen anlam genişlemesi, bazen anlam daralması, bazen de anlam kayması gibi değişim ve dönüşüm geçirirler. Bu makalede dünyevileşme kavramı üzerindeki düşünceler ortaya konulmaya çalışılmıştır

 
 • Ahmet Keleş, İslam İktisat Zihniyetinin Oluşmasında Zühd Hadislerinin Rolü. SBArd Dergisi, 6:575-591.
 • Ahmet Yıldırım, 2014. Din, Dünyevileşme ve Zühd. Ankara Okulu, 288 sf., ISBN: 978-994-416-278-4.
 • Ali Bardakoğlu, 2004. Din, Yenileşme ve Modern Hayat III. Din Şurası Açış Konuşması, 26.11.2004; diyanet.gov.tr, Tebliğler ve Konuşmalar Arşivi.
 • Ali Coşkun, 1995. Toplumsal Düşünce Tarihinde Din Sorunu. Bilgi ve Hikmet, (Kış 1995), Sy. 9, s. 45.
 • Ali Coşkun, 2008. Dinin Sosyal Gerçekliği, Dünyevileşme, İslam ve Türkiye. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 19: 13-24.
 • Alican Tatlı, 1996. Zühd Açısından Hadislerde Dünya. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora tezi, 268 sf.
 • Âsım Efendi, 1305. Kâmus Tercümesi. İstanbul.
 • Burhaneddin Tatar, 2003. Dünyevileşme. Diyanet Aylık Dergi, sy. 149, s. 4/13
 • Cemal Ağırman, 2003. Yoksullukla Mücadelede Ahlâkî ve Dinî Eylem Olarak İnfâkın Rolü. Yoksulluk Sempozyumu, Cilt II, İstanbul.
 • Dominique Vidal, 2003. Dünyevileşme Ya da Fransa’da Dinsizlik. Çev. Adem Efe, SDÜİFD, Yıl: 2003/1, sayı 10, s. 131-138.
 • Durmuş Hocaoğlu, 1995. Laisizm’den Millî Sekülerizm’e. İstanbul.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, 1992. Hak Dini Kur’ân Dili, I-X, İstanbul.
 • Fahruddîn er-Razî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, 1990. Mefâtihu'l-Gayb. I-XXXII, Beyrut.
 • Gökhan Bacık, 1997. Dünyevileşme ve Arkaplanı. Köprü Dergisi- Dünyevileşmenin Farklı Boyutları, Yaz-Güz Sayı: 59-60: 67-73.
 • İbn Atıyye, Abdülhakk, 1984. el-Muharraru'l-Vecîz, Dûhâ.
 • İbn Dureyd, Ebû Bekr Muhammed b. Hasen, 1987. Kitâbu Cemhereti’l-Luga. thk. Remzî Munîr Ba’lebekkî, Beyrut.
 • İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab. Beyrut Tsz.
 • İbnu’l-Esîr, Muhibbuddin Muhammed el-Cezerî, 1979. en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser. thk. Tahir Ahmed ez-Zâvî, Mahmûd Muhammed et-Tanâhî, Beyrut.
 • İlhami Güler, 2002. Politik Teoloji Yazıları. Ankara.
 • Max Weber, 1997. Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Rûhu. Çev. Zeynep Aruoba, İstanbul.
 • Mustafa Armağan, 1998. Gelenek ve Modernlik Arasında. İstanbul.
 • Nuray Mert, 1994. Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış. İstanbul.
 • Peter L. Berger, 1993. Dinin Sosyal Gerçekliği. Çev. Ali Coşkun, İstanbul.
 • Râgıb el-İsfahânî, 1986. el-Mufredât. İstanbul.
 • S. Nakib. Attas, 1995. İslâm, Sekülarizm ve Geleceğin Felsefesi. (çev. Mahmut Erol Kılıç), İstanbul.
 • Sabri F. Ülgener, 1981. Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din, İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı. İstanbul.
 • Sadık Kılıç, 1991. Fıtratın Dirilişi. İstanbul.
 • Süleyman Uludağ, 1994. Dünya. DİA, X, 22-25.
 • William H. Swatos, Kevin J. Christiano, 2002. Sekülerleşme Teorisi: Bir Kavramın Serüveni, s. 98-99. Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği (ed. Ali Köse), içinde, İstanbul.
Journal Section Opinion
Authors

Author: Ahmet Yıldırım

Dates

Publication Date : October 3, 2018

Bibtex @ { ejatd565029, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {46 - 54}, doi = {}, title = {On Secularization Concept}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Ahmet} }
APA Yıldırım, A . (2018). On Secularization Concept. Avrasya Terim Dergisi , 6 (2) , 46-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejatd/issue/45151/565029
MLA Yıldırım, A . "On Secularization Concept". Avrasya Terim Dergisi 6 (2018 ): 46-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejatd/issue/45151/565029>
Chicago Yıldırım, A . "On Secularization Concept". Avrasya Terim Dergisi 6 (2018 ): 46-54
RIS TY - JOUR T1 - On Secularization Concept AU - Ahmet Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 54 VL - 6 IS - 2 SN - -2147-7507 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi On Secularization Concept %A Ahmet Yıldırım %T On Secularization Concept %D 2018 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Ahmet . "On Secularization Concept". Avrasya Terim Dergisi 6 / 2 (October 2018): 46-54 .
AMA Yıldırım A . On Secularization Concept. Avrasya Terim Dergisi. 2018; 6(2): 46-54.
Vancouver Yıldırım A . On Secularization Concept. Avrasya Terim Dergisi. 2018; 6(2): 54-46.