BibTex RIS Kaynak Göster

Dünyevîleşme Kavramı Üzerine

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 2, 46 - 54, 03.10.2018

Öz

            Düşüncelerimizi, bakış açılarımızı ve anlayışlarımızı belirleyen büyük ölçüde kavramlar ve tanımlardır. Bir medeniyette ancak kendi kavramları üzerinde inşa edilebilir. Bununla birlikte kavramlar da canlı organizmalar gibi, zaman içerisinde çeşitli sebeplerle bazen anlam genişlemesi, bazen anlam daralması, bazen de anlam kayması gibi değişim ve dönüşüm geçirirler. Bu makalede dünyevileşme kavramı üzerindeki düşünceler ortaya konulmaya çalışılmıştır

 

Kaynakça

 • Ahmet Keleş, İslam İktisat Zihniyetinin Oluşmasında Zühd Hadislerinin Rolü. SBArd Dergisi, 6:575-591.
 • Ahmet Yıldırım, 2014. Din, Dünyevileşme ve Zühd. Ankara Okulu, 288 sf., ISBN: 978-994-416-278-4.
 • Ali Bardakoğlu, 2004. Din, Yenileşme ve Modern Hayat III. Din Şurası Açış Konuşması, 26.11.2004; diyanet.gov.tr, Tebliğler ve Konuşmalar Arşivi.
 • Ali Coşkun, 1995. Toplumsal Düşünce Tarihinde Din Sorunu. Bilgi ve Hikmet, (Kış 1995), Sy. 9, s. 45.
 • Ali Coşkun, 2008. Dinin Sosyal Gerçekliği, Dünyevileşme, İslam ve Türkiye. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 19: 13-24.
 • Alican Tatlı, 1996. Zühd Açısından Hadislerde Dünya. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora tezi, 268 sf.
 • Âsım Efendi, 1305. Kâmus Tercümesi. İstanbul.
 • Burhaneddin Tatar, 2003. Dünyevileşme. Diyanet Aylık Dergi, sy. 149, s. 4/13
 • Cemal Ağırman, 2003. Yoksullukla Mücadelede Ahlâkî ve Dinî Eylem Olarak İnfâkın Rolü. Yoksulluk Sempozyumu, Cilt II, İstanbul.
 • Dominique Vidal, 2003. Dünyevileşme Ya da Fransa’da Dinsizlik. Çev. Adem Efe, SDÜİFD, Yıl: 2003/1, sayı 10, s. 131-138.
 • Durmuş Hocaoğlu, 1995. Laisizm’den Millî Sekülerizm’e. İstanbul.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, 1992. Hak Dini Kur’ân Dili, I-X, İstanbul.
 • Fahruddîn er-Razî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, 1990. Mefâtihu'l-Gayb. I-XXXII, Beyrut.
 • Gökhan Bacık, 1997. Dünyevileşme ve Arkaplanı. Köprü Dergisi- Dünyevileşmenin Farklı Boyutları, Yaz-Güz Sayı: 59-60: 67-73.
 • İbn Atıyye, Abdülhakk, 1984. el-Muharraru'l-Vecîz, Dûhâ.
 • İbn Dureyd, Ebû Bekr Muhammed b. Hasen, 1987. Kitâbu Cemhereti’l-Luga. thk. Remzî Munîr Ba’lebekkî, Beyrut.
 • İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab. Beyrut Tsz.
 • İbnu’l-Esîr, Muhibbuddin Muhammed el-Cezerî, 1979. en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser. thk. Tahir Ahmed ez-Zâvî, Mahmûd Muhammed et-Tanâhî, Beyrut.
 • İlhami Güler, 2002. Politik Teoloji Yazıları. Ankara.
 • Max Weber, 1997. Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Rûhu. Çev. Zeynep Aruoba, İstanbul.
 • Mustafa Armağan, 1998. Gelenek ve Modernlik Arasında. İstanbul.
 • Nuray Mert, 1994. Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış. İstanbul.
 • Peter L. Berger, 1993. Dinin Sosyal Gerçekliği. Çev. Ali Coşkun, İstanbul.
 • Râgıb el-İsfahânî, 1986. el-Mufredât. İstanbul.
 • S. Nakib. Attas, 1995. İslâm, Sekülarizm ve Geleceğin Felsefesi. (çev. Mahmut Erol Kılıç), İstanbul.
 • Sabri F. Ülgener, 1981. Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din, İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı. İstanbul.
 • Sadık Kılıç, 1991. Fıtratın Dirilişi. İstanbul.
 • Süleyman Uludağ, 1994. Dünya. DİA, X, 22-25.
 • William H. Swatos, Kevin J. Christiano, 2002. Sekülerleşme Teorisi: Bir Kavramın Serüveni, s. 98-99. Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği (ed. Ali Köse), içinde, İstanbul.

On Secularization Concept

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 2, 46 - 54, 03.10.2018

Öz

            The elements that determine our thoughts, perspectives and understandings are largely concepts and definitions. It can only be built on its own concepts in a civilization. Concepts, like living organisms, however, undergo changes and transformations such as semantic expansion, sometimes narrowing of meaning, and sometimes shifting of meaning, for various reasons over time. We will also try to put forth our thoughts on the concept of secularization in this article.

Kaynakça

 • Ahmet Keleş, İslam İktisat Zihniyetinin Oluşmasında Zühd Hadislerinin Rolü. SBArd Dergisi, 6:575-591.
 • Ahmet Yıldırım, 2014. Din, Dünyevileşme ve Zühd. Ankara Okulu, 288 sf., ISBN: 978-994-416-278-4.
 • Ali Bardakoğlu, 2004. Din, Yenileşme ve Modern Hayat III. Din Şurası Açış Konuşması, 26.11.2004; diyanet.gov.tr, Tebliğler ve Konuşmalar Arşivi.
 • Ali Coşkun, 1995. Toplumsal Düşünce Tarihinde Din Sorunu. Bilgi ve Hikmet, (Kış 1995), Sy. 9, s. 45.
 • Ali Coşkun, 2008. Dinin Sosyal Gerçekliği, Dünyevileşme, İslam ve Türkiye. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 19: 13-24.
 • Alican Tatlı, 1996. Zühd Açısından Hadislerde Dünya. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora tezi, 268 sf.
 • Âsım Efendi, 1305. Kâmus Tercümesi. İstanbul.
 • Burhaneddin Tatar, 2003. Dünyevileşme. Diyanet Aylık Dergi, sy. 149, s. 4/13
 • Cemal Ağırman, 2003. Yoksullukla Mücadelede Ahlâkî ve Dinî Eylem Olarak İnfâkın Rolü. Yoksulluk Sempozyumu, Cilt II, İstanbul.
 • Dominique Vidal, 2003. Dünyevileşme Ya da Fransa’da Dinsizlik. Çev. Adem Efe, SDÜİFD, Yıl: 2003/1, sayı 10, s. 131-138.
 • Durmuş Hocaoğlu, 1995. Laisizm’den Millî Sekülerizm’e. İstanbul.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, 1992. Hak Dini Kur’ân Dili, I-X, İstanbul.
 • Fahruddîn er-Razî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, 1990. Mefâtihu'l-Gayb. I-XXXII, Beyrut.
 • Gökhan Bacık, 1997. Dünyevileşme ve Arkaplanı. Köprü Dergisi- Dünyevileşmenin Farklı Boyutları, Yaz-Güz Sayı: 59-60: 67-73.
 • İbn Atıyye, Abdülhakk, 1984. el-Muharraru'l-Vecîz, Dûhâ.
 • İbn Dureyd, Ebû Bekr Muhammed b. Hasen, 1987. Kitâbu Cemhereti’l-Luga. thk. Remzî Munîr Ba’lebekkî, Beyrut.
 • İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab. Beyrut Tsz.
 • İbnu’l-Esîr, Muhibbuddin Muhammed el-Cezerî, 1979. en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser. thk. Tahir Ahmed ez-Zâvî, Mahmûd Muhammed et-Tanâhî, Beyrut.
 • İlhami Güler, 2002. Politik Teoloji Yazıları. Ankara.
 • Max Weber, 1997. Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Rûhu. Çev. Zeynep Aruoba, İstanbul.
 • Mustafa Armağan, 1998. Gelenek ve Modernlik Arasında. İstanbul.
 • Nuray Mert, 1994. Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış. İstanbul.
 • Peter L. Berger, 1993. Dinin Sosyal Gerçekliği. Çev. Ali Coşkun, İstanbul.
 • Râgıb el-İsfahânî, 1986. el-Mufredât. İstanbul.
 • S. Nakib. Attas, 1995. İslâm, Sekülarizm ve Geleceğin Felsefesi. (çev. Mahmut Erol Kılıç), İstanbul.
 • Sabri F. Ülgener, 1981. Dünü ve Bugünü ile Zihniyet ve Din, İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı. İstanbul.
 • Sadık Kılıç, 1991. Fıtratın Dirilişi. İstanbul.
 • Süleyman Uludağ, 1994. Dünya. DİA, X, 22-25.
 • William H. Swatos, Kevin J. Christiano, 2002. Sekülerleşme Teorisi: Bir Kavramın Serüveni, s. 98-99. Sekülerizm Sorgulanıyor: 21. Yüzyılda Dinin Geleceği (ed. Ali Köse), içinde, İstanbul.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Fikir
Yazarlar

Ahmet Yıldırım Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldırım, A. (2018). Dünyevîleşme Kavramı Üzerine. Avrasya Terim Dergisi, 6(2), 46-54.


 

ISSN: 2147-7507

Avrasya Terim Dergisi