Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 179 - 207, 31.10.2021
https://doi.org/10.32433/eje.913505

Abstract

References

 • Akdöner, S. (2019) Argümantasyon destekli işbirlikli öğrenme yönteminin genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) konusunda uygulanmasının onuncu sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Akgün, A., Özden, M., Çinici, A., Aslan, A. ve Berber, S. (2014). Teknoloji destekli öğretimin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarıya etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 27-46.
 • Aktamış, H., ve Atmaca, A. C. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58).
 • Aktaş, T. (2017). Argümana dayalı sorgulama öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesindeki akademik başarılarına ve argümantasyon seviyelerine etkisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aktaş, T. ve Doğan, Ö. (2018). Argümana Dayalı Sorgulama Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 778-798. DOI: 10.17860/mersinefd.342569
 • Altun, E. (2010). Işık ünitesinin ilköğretim öğrencilerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aydoğdu, Z. (2017). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin Fen'e yönelik akademik başarı, motivasyon, ilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aymen Peker, E. (2018). 5. sınıf "canlılar dünyasını gezelim ve tanıyalım" ünitesinin klasik eğitsel oyunlar ve teknoloji destekli eğitsel oyunlarla öğretiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Balcı, A. S. (2007). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım uygulamasının etkisi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Balcı, C. (2015). 8.Sınıf öğrencilerinin "hücre bölünmesi ve kalıtım" ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Balcı, C. ve Yenice, N. (2016). Effects of The Scientific Argumentation Based Learning Process on Teaching The Unit of Cell Division And İnheritance To Eighth Grade Students. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 2(1), 67-84.
 • Başoğlu, S. (2017). Klasik ve teknoloji destekli tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına, kavram yanılgılarına ve bilişsel yüklerine etkisi. Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Benzer, A. (2017). Dijital çağda öğretim teknolojileri ile Türkçe eğitimi. Ankara: TTGV.
 • Bolatlı, Z. ve Korucu, A. (2018). Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (2), 456-478. DOI: 10.14686/buefad.358488
 • Bugawa, A. M., & Mirzal, A. (2017). The ımpact of web 2.0 technologies on the learning experience of students in higher education: a review. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies. 13(3), 1-17.
 • Clark,D. B., Stegmann, K., Weinberger, A., Menekşe, M., & Erkens, G. (2007). Technology-enhanced learning environments to support students' argumentation. S. Erduran ve P. Jimenez-Aleixandre (ed.). Argumentation in Science Education. Springer.
 • Çakan Akkaş, B. ve Kabataş Memiş, E. (2020). Argümantasyon Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Değişim Ünitesi Başarılarına ve Bireysel Değişimlerine Yansıması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (3), 1407-1417. DOI: 10.24106/kefdergi.4043
 • Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 19-34.
 • Çınar, D. (2013). Argümantasyon temelli fen öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme ürünlerine etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö. & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Curr Res Educ, 2016, 2(3), 130-148.
 • Demirci Celep, N. (2015). The Effects of Argument-Driven İnquiry İnstructional Model on 10th Grade Students’ Understanding of Gases Concepts. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Demircioğlu, T. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının laboratuvar eğitiminde argüman temelli sorgulamanın etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • Demirel, R. (2015). Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108.
 • Deniz, S., Görgen, İ. ve Şeker, H. (2006). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 62- 71.
 • Deveci, A. (2009). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Yapısı Konusunda Sosyobilimsel Argümantasyon, Bilgi Seviyeleri ve Bilişsel Düşünme Becerilerini Geliştirmek. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Er, S. ve Kirindi, T. (2020). Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 317-343, Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/58009/734810
 • Erdoğan, S. (2010). Dünya, Güneş ve Ay konusunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine bilimsel tartışma odaklı yöntem ile öğretilmesinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve tartışmaya katılma istekleri üzerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M.P. (2007). Argumentation in Science Education: an Overview. In Argumentation in Science Education: Perspectives from Classroom-Based Research. S. Erduran., M. P. Jiménez- Aleixandre (Editörler). s. 3-27. Springer.
 • Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education. 88(6), 915-933.
 • Eroğlu, E. ve Yıldırım, H. (2020). Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum, Davranış ve Başarılarına Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 42-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/53429/647347
 • Gençoğlan, D. M. (2017). Otantik örnek olay destekli argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının 8. sınıf öğrencilerinin "asitler ve bazlar" konusundaki başarılarına, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Gürsoy, G. ve Göksun, D. (2019). The Experiences of Pre-service Science Teachers in Educational Content Development Using Web 2.0 Tools. Contemporary Educational Technology, 10 (4), 338-357. DOI: 10.30935/cet.634168
 • Gülhan, F. (2012). Sosyo-bilimsel konularda bilimsel tartışmanın 8. sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlığı, bilimsel tartışmaya eğilim, karar verme becerileri ve bilim- toplum sorunlarına duyarlılıklarına etkisinin araştırılması. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), ss. 68- 79.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö., ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 80-88.
 • Hasançebi, F. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (atbö) öğrencilerin den başarıları, argüman oluşturma becerileri ve bireysel gelişimleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • İspir, E., Furkan, H. ve Çitil, M. (2007). Lise fen grubu öğretmenlerinin teknolojiye ilişkin tutumları- Kahramanmaraş örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 63-72.
 • Jimenez Aleixandre, M.P., Rodriguez, A.B., and Duschl, R. (2000). “Doing the Lesson" or "Doing Science": Argument in High School Genetics. Science Education, 84, 757-792.
 • Kalanda, K. (2005). Factors influencing college students’ attitudes toward technology. University of South Africa. South Africa.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Bilim.
 • Kara, S, Yılmaz, S. ve Kıngır, S. (2020). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Kalite Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (3), 1253-1267. DOI: 10.24106/kefdergi.3785
 • Karabulut, H. (2018). Teknoloji destekli otantik öğrenme aktivitelerinin öğrencilerin fen öğrenmelerine, fene yönelik tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karaman, S., Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. inet-tr 2008 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaoğlu, A. S. ve Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-36.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınevi: Ankara.
 • Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliştirilmesi ve tablet pc uygulaması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, ULUSLARARASI E-DERGİ, 1(2), 123-139.
 • Kert, S.B. ve Tekdal, M. (2008). Alanyazındaki tasarım ilkelerine uygun olarak geliştirilmiş çokluortam ders yazılımının lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 120- 131.
 • Kınık Topalsan, A. (2015). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusundaki kavram yanılgılarının ontolojik açıdan incelenmesi ve bulunun yanılgıların oluşturulan argüman ortamları ile giderilmesi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Korucu, A. T., ve Sezer, C. (2016) Web 2.0 teknolojilerinin kullanma sıklığının ders başarısı üzerindeki etkisine yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 379- 394.
 • Meral, E. (2018). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme eğilimlerine ve argüman oluşturma becerilerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Namdar, B., & Shen, J. (2016). Intersection of argumentation and the use of multiple representations in the context of socioscientific issues. International Journal of Science Education. 38(7), 1100–1132.
 • Namdar, S., ve Salih, E. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli argümantasyona yönelik görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1384-1410.
 • Niaz, M., Aguilera, D., Maza, A. & Liendo, G. (2002). Arguments, contradictions, resistances, and conceptual change in students’ understanding of atomic structure. Science Education, 86, 505-525.
 • Oğuz Çakır, B. Z. (2011). The influence of argumentation based instruction on sixth grade students’ attitudes toward science, conceptual understandings of physical and chemical change topic and argumentativeness. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Oktay, S. ve Çakır, R. (2013). Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etksi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 10(3), 3-23.
 • Okumuş, S. (2012). “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesinin Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Modeli ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Anlama Düzeylerine Etkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Orhan, A. ve Durak Men, D. (2018). Web tabanlı öğretimin fen dersi başarısına ve fen dersine yönelik tutuma etkisi: bir meta analiz çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (3), 245-284. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/39491/465728
 • Osborne, J. (2007). Science Education for The Twenty First Century. Eurasia Journal of Mathematics. Science and Technology Education, 3(3), 173-184.
 • Oymak, O. (2018). Fizik eğitiminde laboratuvar destekli öğretim ile teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve fizik dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öğreten, B. (2014). Argümantasyona (bilimsel tartışmaya) dayalı öğretim sürecinin akademik başarı ve tartışma seviyelerine etkisi. Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Özer, G. (2009). Bilimsel tartışmaya dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin mol kavramı konusundaki kavramsal değişimlerine ve başarılarına etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özkara, D. (2011). Basınç Konusunun Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Argümantasyona Dayalı Etkinlikler ile Öğretilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Özpınar, İ. (2020). Preservice Teachers’ Use of Web 2.0 Tools and Perspectives on their Use in Real Classroom Environments. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11 (3), 814-841. DOI: 10.16949/turkbilmat.736600.
 • Öztürk, M. (2013). Argümantasyonun kavramsal anlamaya, tartışmacı tutum ve özyeterlilik inancına etkisi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Polat, H. (2014). Atomun yapısı konusunda argümantasyon yönteminin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin başarısı üzerine etkisi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Savaş, S. ve Arıcı, N. (2009). Web tabanlı uzaktan eğitimde iki farklı öğretim modelinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.
 • Siegel, H. (1995). Why Should Educators Care About Argumentation? Informal Logic, 17(2), 159-176.
 • Şahintürk, G. Y. (2014). Sosyo-bilimsel tartışma destekli fen etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili farkındalıkları ve içerik bilgisi gelişimine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şekerci, A. R. (2013). Kimya laboratuarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., ve Yıldırım, Y. (2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
 • Tekeli, A. (2009). Argümantasyon odaklı sınıf ortamının öğrencilerin asit-baz konusundaki kavramsal değişimlerine ve bilimin doğasını kavramalarına etkisi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Timur, S. Timur, B. Arcagök, S. ve Öztürk, G. (2020). Fen öğretmenlerinin web-2 hakkında görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 63-108. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/57218/808076
 • Uçar, B. ve Demiraslan Çevik, Y. (2017, Mayıs). Öğretmen eğitiminde teknoloji destekli argümantasyon eğitimi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
 • Uluay, G. (2012). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket konusunun öğretiminde bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkililiğinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Volk, K. S. & Ming, Y. W. (1999). Gender an technology in Hong Kong: a study of pupils’ attitudes toward technology. İnternational Journal of Technology and Desing Education. 9(1) , 57-71.
 • Volk, K., Yip W. M. & Lo, T. K. (2003). Hong Kong pupils’ attitudes toward technology: the impact of design and technology programs. Journal of Technology Education, 15(1),48-63.
 • Yağmur Mıcık, Z. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının web 2.0 tabanlı ortamları mesleki gelişim amaçlı kullanım durumları. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yalçın Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yalçınkaya, I. (2018). Altıncı sınıf seviyesinde argümantasyon odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya, kavramsal anlamaya ve argümantasyon seviyelerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • Yalman, M. ve Başaran, B. (2018). Web 2.0 Araçlarıyla Geliştirilen Uzaktan Eğitim Materyallerine Yönelik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9 (34), 81-95. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54418/740687
 • Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H. C. & Erbil, E. (2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 152-158.
 • Yıldırır, H. E. (2013). Sınıf ortamında argümantasyona dayalı öğrenme ortamının değerlendirilmesi: Deneyimli kimya öğretmenleri ile kimya öğretmen adaylarına ilişkin durum çalışması. Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-167.
 • Yurdugül, H. ve Aşkar, P. Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği. İlköğretim Online, 7(2), 288- 309.

WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 179 - 207, 31.10.2021
https://doi.org/10.32433/eje.913505

Abstract

Uluslararası fen eğitimi çalışmalarında farklı becerilerin kazanılmasında önemli uygulamalardan biri olarak anılan argümantasyon, 2013 ve 2018 yıllarında ulusal fen bilimleri programına öğrenme ortamlarından biri olarak dahil edilmiştir. Böylece argümantasyonla ilgili yapılan eğitim araştırmaları da ivme kazanmış ve nasıl daha faydalı olunabilir noktasında argümantasyonun farklı uygulamalarla bütünleştirilmesi ve zenginleştirilmesi araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; Web 2.0 araçları ile desteklenen argümantasyon uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin “Kuvvet ve Enerji” konusundaki başarılarına, tartışmacı tutumlarına ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 7. sınıf öğrencilerinden 55 kişinin bulunduğu iki sınıf oluşturmuştur. Deney grubuna dersler web 2.0 destekli argümantasyon uygulamalarının yapıldığı öğretim metoduyla, diğer gruba argümantasyon yöntemiyle verilmiştir. Çalışmada veriler “Akademik Başarı Testi”, “Tartışmacı Tutum Ölçeği” ve “Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Deney grubunun akademik başarıları ve öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarını geliştirmede diğer gruba göre istatistiksel olarak daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin tartışmacı tutumlarını geliştirmede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı da bulunmuştur.

References

 • Akdöner, S. (2019) Argümantasyon destekli işbirlikli öğrenme yönteminin genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) konusunda uygulanmasının onuncu sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Akgün, A., Özden, M., Çinici, A., Aslan, A. ve Berber, S. (2014). Teknoloji destekli öğretimin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarıya etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 27-46.
 • Aktamış, H., ve Atmaca, A. C. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (58).
 • Aktaş, T. (2017). Argümana dayalı sorgulama öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesindeki akademik başarılarına ve argümantasyon seviyelerine etkisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Aktaş, T. ve Doğan, Ö. (2018). Argümana Dayalı Sorgulama Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 778-798. DOI: 10.17860/mersinefd.342569
 • Altun, E. (2010). Işık ünitesinin ilköğretim öğrencilerine bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aydoğdu, Z. (2017). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin Fen'e yönelik akademik başarı, motivasyon, ilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aymen Peker, E. (2018). 5. sınıf "canlılar dünyasını gezelim ve tanıyalım" ünitesinin klasik eğitsel oyunlar ve teknoloji destekli eğitsel oyunlarla öğretiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Balcı, A. S. (2007). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım uygulamasının etkisi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Balcı, C. (2015). 8.Sınıf öğrencilerinin "hücre bölünmesi ve kalıtım" ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Balcı, C. ve Yenice, N. (2016). Effects of The Scientific Argumentation Based Learning Process on Teaching The Unit of Cell Division And İnheritance To Eighth Grade Students. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 2(1), 67-84.
 • Başoğlu, S. (2017). Klasik ve teknoloji destekli tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına, kavram yanılgılarına ve bilişsel yüklerine etkisi. Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Benzer, A. (2017). Dijital çağda öğretim teknolojileri ile Türkçe eğitimi. Ankara: TTGV.
 • Bolatlı, Z. ve Korucu, A. (2018). Secondary School Students' Feedback on Course Processing and Collaborative Learning with Web 2.0 Tools-Supported STEM Activities. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (2), 456-478. DOI: 10.14686/buefad.358488
 • Bugawa, A. M., & Mirzal, A. (2017). The ımpact of web 2.0 technologies on the learning experience of students in higher education: a review. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies. 13(3), 1-17.
 • Clark,D. B., Stegmann, K., Weinberger, A., Menekşe, M., & Erkens, G. (2007). Technology-enhanced learning environments to support students' argumentation. S. Erduran ve P. Jimenez-Aleixandre (ed.). Argumentation in Science Education. Springer.
 • Çakan Akkaş, B. ve Kabataş Memiş, E. (2020). Argümantasyon Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Değişim Ünitesi Başarılarına ve Bireysel Değişimlerine Yansıması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (3), 1407-1417. DOI: 10.24106/kefdergi.4043
 • Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 19-34.
 • Çınar, D. (2013). Argümantasyon temelli fen öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin öğrenme ürünlerine etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Konya.
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö. & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Curr Res Educ, 2016, 2(3), 130-148.
 • Demirci Celep, N. (2015). The Effects of Argument-Driven İnquiry İnstructional Model on 10th Grade Students’ Understanding of Gases Concepts. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Demircioğlu, T. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının laboratuvar eğitiminde argüman temelli sorgulamanın etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • Demirel, R. (2015). Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108.
 • Deniz, S., Görgen, İ. ve Şeker, H. (2006). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 62- 71.
 • Deveci, A. (2009). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Yapısı Konusunda Sosyobilimsel Argümantasyon, Bilgi Seviyeleri ve Bilişsel Düşünme Becerilerini Geliştirmek. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Er, S. ve Kirindi, T. (2020). Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 317-343, Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/58009/734810
 • Erdoğan, S. (2010). Dünya, Güneş ve Ay konusunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine bilimsel tartışma odaklı yöntem ile öğretilmesinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve tartışmaya katılma istekleri üzerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M.P. (2007). Argumentation in Science Education: an Overview. In Argumentation in Science Education: Perspectives from Classroom-Based Research. S. Erduran., M. P. Jiménez- Aleixandre (Editörler). s. 3-27. Springer.
 • Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education. 88(6), 915-933.
 • Eroğlu, E. ve Yıldırım, H. (2020). Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum, Davranış ve Başarılarına Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 42-68. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/53429/647347
 • Gençoğlan, D. M. (2017). Otantik örnek olay destekli argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının 8. sınıf öğrencilerinin "asitler ve bazlar" konusundaki başarılarına, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Gürsoy, G. ve Göksun, D. (2019). The Experiences of Pre-service Science Teachers in Educational Content Development Using Web 2.0 Tools. Contemporary Educational Technology, 10 (4), 338-357. DOI: 10.30935/cet.634168
 • Gülhan, F. (2012). Sosyo-bilimsel konularda bilimsel tartışmanın 8. sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlığı, bilimsel tartışmaya eğilim, karar verme becerileri ve bilim- toplum sorunlarına duyarlılıklarına etkisinin araştırılması. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), ss. 68- 79.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö., ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 80-88.
 • Hasançebi, F. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (atbö) öğrencilerin den başarıları, argüman oluşturma becerileri ve bireysel gelişimleri üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • İspir, E., Furkan, H. ve Çitil, M. (2007). Lise fen grubu öğretmenlerinin teknolojiye ilişkin tutumları- Kahramanmaraş örneği. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 63-72.
 • Jimenez Aleixandre, M.P., Rodriguez, A.B., and Duschl, R. (2000). “Doing the Lesson" or "Doing Science": Argument in High School Genetics. Science Education, 84, 757-792.
 • Kalanda, K. (2005). Factors influencing college students’ attitudes toward technology. University of South Africa. South Africa.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Bilim.
 • Kara, S, Yılmaz, S. ve Kıngır, S. (2020). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Kalite Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (3), 1253-1267. DOI: 10.24106/kefdergi.3785
 • Karabulut, H. (2018). Teknoloji destekli otantik öğrenme aktivitelerinin öğrencilerin fen öğrenmelerine, fene yönelik tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karaman, S., Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. inet-tr 2008 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaoğlu, A. S. ve Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-36.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınevi: Ankara.
 • Kardaş, N. (2013). Fen eğitiminde argümantasyon odaklı öğretimin öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerine etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliştirilmesi ve tablet pc uygulaması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, ULUSLARARASI E-DERGİ, 1(2), 123-139.
 • Kert, S.B. ve Tekdal, M. (2008). Alanyazındaki tasarım ilkelerine uygun olarak geliştirilmiş çokluortam ders yazılımının lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 120- 131.
 • Kınık Topalsan, A. (2015). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusundaki kavram yanılgılarının ontolojik açıdan incelenmesi ve bulunun yanılgıların oluşturulan argüman ortamları ile giderilmesi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Korucu, A. T., ve Sezer, C. (2016) Web 2.0 teknolojilerinin kullanma sıklığının ders başarısı üzerindeki etkisine yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 379- 394.
 • Meral, E. (2018). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme eğilimlerine ve argüman oluşturma becerilerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Namdar, B., & Shen, J. (2016). Intersection of argumentation and the use of multiple representations in the context of socioscientific issues. International Journal of Science Education. 38(7), 1100–1132.
 • Namdar, S., ve Salih, E. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli argümantasyona yönelik görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1384-1410.
 • Niaz, M., Aguilera, D., Maza, A. & Liendo, G. (2002). Arguments, contradictions, resistances, and conceptual change in students’ understanding of atomic structure. Science Education, 86, 505-525.
 • Oğuz Çakır, B. Z. (2011). The influence of argumentation based instruction on sixth grade students’ attitudes toward science, conceptual understandings of physical and chemical change topic and argumentativeness. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Oktay, S. ve Çakır, R. (2013). Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üstbilişsel farkındalık düzeylerine etksi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 10(3), 3-23.
 • Okumuş, S. (2012). “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesinin Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Modeli ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Anlama Düzeylerine Etkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Orhan, A. ve Durak Men, D. (2018). Web tabanlı öğretimin fen dersi başarısına ve fen dersine yönelik tutuma etkisi: bir meta analiz çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (3), 245-284. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/39491/465728
 • Osborne, J. (2007). Science Education for The Twenty First Century. Eurasia Journal of Mathematics. Science and Technology Education, 3(3), 173-184.
 • Oymak, O. (2018). Fizik eğitiminde laboratuvar destekli öğretim ile teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve fizik dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öğreten, B. (2014). Argümantasyona (bilimsel tartışmaya) dayalı öğretim sürecinin akademik başarı ve tartışma seviyelerine etkisi. Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Özer, G. (2009). Bilimsel tartışmaya dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin mol kavramı konusundaki kavramsal değişimlerine ve başarılarına etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özkara, D. (2011). Basınç Konusunun Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Argümantasyona Dayalı Etkinlikler ile Öğretilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Özpınar, İ. (2020). Preservice Teachers’ Use of Web 2.0 Tools and Perspectives on their Use in Real Classroom Environments. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11 (3), 814-841. DOI: 10.16949/turkbilmat.736600.
 • Öztürk, M. (2013). Argümantasyonun kavramsal anlamaya, tartışmacı tutum ve özyeterlilik inancına etkisi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Polat, H. (2014). Atomun yapısı konusunda argümantasyon yönteminin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin başarısı üzerine etkisi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Savaş, S. ve Arıcı, N. (2009). Web tabanlı uzaktan eğitimde iki farklı öğretim modelinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.
 • Siegel, H. (1995). Why Should Educators Care About Argumentation? Informal Logic, 17(2), 159-176.
 • Şahintürk, G. Y. (2014). Sosyo-bilimsel tartışma destekli fen etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili farkındalıkları ve içerik bilgisi gelişimine etkisinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şekerci, A. R. (2013). Kimya laboratuarında argümantasyon odaklı öğretim yaklaşımının öğrencilerin argümantasyon becerilerine ve kavramsal anlayışlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., ve Yıldırım, Y. (2007). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 439-458.
 • Tekeli, A. (2009). Argümantasyon odaklı sınıf ortamının öğrencilerin asit-baz konusundaki kavramsal değişimlerine ve bilimin doğasını kavramalarına etkisi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Timur, S. Timur, B. Arcagök, S. ve Öztürk, G. (2020). Fen öğretmenlerinin web-2 hakkında görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 63-108. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/57218/808076
 • Uçar, B. ve Demiraslan Çevik, Y. (2017, Mayıs). Öğretmen eğitiminde teknoloji destekli argümantasyon eğitimi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
 • Uluay, G. (2012). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket konusunun öğretiminde bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisinin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkililiğinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Volk, K. S. & Ming, Y. W. (1999). Gender an technology in Hong Kong: a study of pupils’ attitudes toward technology. İnternational Journal of Technology and Desing Education. 9(1) , 57-71.
 • Volk, K., Yip W. M. & Lo, T. K. (2003). Hong Kong pupils’ attitudes toward technology: the impact of design and technology programs. Journal of Technology Education, 15(1),48-63.
 • Yağmur Mıcık, Z. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının web 2.0 tabanlı ortamları mesleki gelişim amaçlı kullanım durumları. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yalçın Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yalçınkaya, I. (2018). Altıncı sınıf seviyesinde argümantasyon odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya, kavramsal anlamaya ve argümantasyon seviyelerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 • Yalman, M. ve Başaran, B. (2018). Web 2.0 Araçlarıyla Geliştirilen Uzaktan Eğitim Materyallerine Yönelik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9 (34), 81-95. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajit-e/issue/54418/740687
 • Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H. C. & Erbil, E. (2003). Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 152-158.
 • Yıldırır, H. E. (2013). Sınıf ortamında argümantasyona dayalı öğrenme ortamının değerlendirilmesi: Deneyimli kimya öğretmenleri ile kimya öğretmen adaylarına ilişkin durum çalışması. Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-167.
 • Yurdugül, H. ve Aşkar, P. Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği. İlköğretim Online, 7(2), 288- 309.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Özge ÖZDEM KÖSE This is me
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-8251-7975
Türkiye


Hale BAYRAM
MARMARA UNIVERSITY
0000-0003-2899-0934
Türkiye


Elif BENZER (Primary Author)
Marmara Üniversitesi
0000-0002-2518-768X
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { eje913505, journal = {Erciyes Journal of Education}, issn = {2602-3830}, eissn = {2602-3512}, address = {}, publisher = {Erciyes University}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {179 - 207}, doi = {10.32433/eje.913505}, title = {WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Özdem Köse, Özge and Bayram, Hale and Benzer, Elif} }
APA Özdem Köse, Ö. , Bayram, H. & Benzer, E. (2021). WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi . Erciyes Journal of Education , 5 (2) , 179-207 . DOI: 10.32433/eje.913505
MLA Özdem Köse, Ö. , Bayram, H. , Benzer, E. "WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi" . Erciyes Journal of Education 5 (2021 ): 179-207 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eje/issue/65537/913505>
Chicago Özdem Köse, Ö. , Bayram, H. , Benzer, E. "WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi". Erciyes Journal of Education 5 (2021 ): 179-207
RIS TY - JOUR T1 - WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi AU - Özge Özdem Köse , Hale Bayram , Elif Benzer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32433/eje.913505 DO - 10.32433/eje.913505 T2 - Erciyes Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 207 VL - 5 IS - 2 SN - 2602-3830-2602-3512 M3 - doi: 10.32433/eje.913505 UR - https://doi.org/10.32433/eje.913505 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erciyes Journal of Education [EJE] WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi %A Özge Özdem Köse , Hale Bayram , Elif Benzer %T WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi %D 2021 %J Erciyes Journal of Education %P 2602-3830-2602-3512 %V 5 %N 2 %R doi: 10.32433/eje.913505 %U 10.32433/eje.913505
ISNAD Özdem Köse, Özge , Bayram, Hale , Benzer, Elif . "WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi". Erciyes Journal of Education 5 / 2 (October 2021): 179-207 . https://doi.org/10.32433/eje.913505
AMA Özdem Köse Ö. , Bayram H. , Benzer E. WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi. EJE. 2021; 5(2): 179-207.
Vancouver Özdem Köse Ö. , Bayram H. , Benzer E. WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi. Erciyes Journal of Education. 2021; 5(2): 179-207.
IEEE Ö. Özdem Köse , H. Bayram and E. Benzer , "WEB 2.0 Destekli Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Konusundaki Başarılarına, Tartışmacı Tutumlarına ve Teknoloji Tutumlarına Etkisi", Erciyes Journal of Education, vol. 5, no. 2, pp. 179-207, Oct. 2021, doi:10.32433/eje.913505

ERCİYES JOURNAL OF EDUCATION [EJE]

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Map  cropped-doaj_logo_big.png erihplus.png ici2.png 5-google-scholar.png