Ethical Principles and Publication Policy

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI


Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS), başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmayı kabul etmediğini ve yasal tüm haklarının saklı olduğu beyan eder.
Aday makalelerin benzerlik oranı yazarlar tarafından dergiye yüklenmelidir. Ayrıca sorumlu yazar benzerlik oranı bildirisi dosyasını yükleyerek makalede herhangi bir intihal yapılmadığını beyan etmek zorundadır. Aday makaleler dergi sekreteryası tarafından ayrıca Ithenticate programı ile benzerlik açısından incelenmektedir. Derginin belirlediği benzerlik oranını aşan makaleler yazarlara iade edilir.
Yayınlanan makaleler için 12 ay içerisinde herhangi bir etik şikayeti durumunda editör kurulu makaleyi incelemeye almaktadır. İlgili şikayet ile ilgili belgeler editör kuruluna dergi e-mail aracılığıyla gönderilmelidir.

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS) editör kurulu, hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.


· Editörlerin Sorumlulukları

Editör, editör kurulu, alan editörü tarafından uyulması gereken yayınlanma kararları, gizlilik, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’ta görev alan editör, editör kurulu, alan editörleri aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Yayınlama Kararları: Editör, dergiye gönderilen makalelerin alan editörlerinin incelenmesi ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editörler yayınların yayınlanma sürecinde aldıkları kararlarında yazarların etnik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, mezhep, uyruk, politik görüş ya da makale önerilerini dikkate almadan değerlendirirler. Editörün kararı EJEDUS’un belirtmiş olduğu dergi amacı, kapsamı, çalışmanın özgünlüğü ve önemi, çalışmanın geçerliği ve güncelliğine yönelik uygunluğu esas almaktadır.

Gizlilik: Editör kurulu, EJEDUS’a gönderilen bilimsel çalışmaları ilgili çalışmadan sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşamaz.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: EJEDUS’a gönderilen bilimsel çalışmanın yayınlanmamış içeriği, yazarın izni alınmadan, editör kurulu üyeleri ve ilgili çalışmanın yayımlanma sorumluluğunu üstlenen kişiler tarafından kendi araştırma amaçlarında kullanamazlar.


· Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler tarafından uyulması gereken süre, gizlilik, yansızlık standatları, kaynak gösterimi, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’un editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makalelerin değerlendirme sürecini kabul eden hakemler aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Süre: Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makale önerisini içeriği konusunda kendilerince yeterli görmedikleri ya da hakeme önerilen değerlendirme süresinde değerlendirme yapamayacaklarını düşündükleri durumlarda, editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik: Hakemlere gönderilen makale önerisi, gizli bir doküman olarak kabul edilmeli ve içeriği hakkında üçüncü kişilere bilgi verilmemelidir.

Yansızlık standartları: Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler, yansızlık standartlarına uygun yapılmalıdır. Yazarın kişiliğine yönelik eleştiri yapılması uygun değildir. Hakemler tarafından yapılan görüş ve öneriler, bilimsel ilkelere uygun temellendirmelerle desteklenmeli ve açık, anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

Kaynakların gösterimi: Hakemlere gönderilen öneri makaleleri ile ilgili daha önce yayınlanmış bilimsel araştırmalar, öneri makalesinde yer almadığı durumda hakemler tarafından ilgili çalışmaların öneri makalesinde yer alması istenebilir. Kaynaklardan alıntıların bilimsel ilke ve yazım kurallarına uygun kaynak gösterimleri hakemler tarafından incelenmeli ve hatalı durumlar belirtilmelidir. Öneri makalesini değerlendiren hakemler, daha önce yayınlanmış olan çalışmalar ile öneri makalesi arasındaki benzerlik veya orijinalliği hakkında editör, editör kurulu ya da alan editörlerini bilgilendirmelidir.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Hakemlere değerlendirilmesi için önerilen yayınlanmamış makaleler, hakemler tarafından incelendikten sonra araştırma içeriğine özel veriler veya düşünceler kişisel fayda sağlamak için kullanılmamalıdır. Hakemlere değerlendirmek üzere gönderilen çalışmalarda geçen yazar, şirket, kurumlarla fayda veya zarar kaynaklı ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar tarafından uyulması gereken raporlaştırma standartları, orijinallik, çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar, kaynak gösterimi, yazarlık, veri erişimi ve korunumu, yayınlanmış çalışmalarda temel hatalara yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’un editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makaleleri yayınlanmasını kabul eden yazarlar aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının amacını, önemini vurguladıkları gibi orijinalliğini de belirtmelidir. Dergiye gönderdikleri öneri makaleler dergi raporlaştırma standartlarına uygun olmalıdır (yazım kuralları ve başvuru yönergelerine lütfen bakınız).

Orjiinallik: Yazarlar dergiye yayınlanması için önerdikleri makalelerinin tamamının orijinal olduğunu belirtmelidir.

Çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar: Yazarlar, EJEDUS’a gönderilen öneri makaleleri eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yollamamalıdır. Ayrıca EJEDUS’a gönderilen makalelerin yayınlandıktan sonra başka herhangi bir dergide gelecekte yayınlanmaması gerekmektedir.

Kaynakların gösterimi: Yazarlar, makalelerinde kullandıkları verilerin kaynaklarını metin içi ve kaynakçada yazım kurallarına uygun belirtmelidir.

Yazarlık: EJEDUS'a gönderilen öneri makalelerinde yazarlığını üstlenen kişiler, makalenin dizayn, kavramsallaştırma, desen, uygulama ve ya fikirlerin yorumlama sürecinde makalenin oluşumunda önemli düzeyde katkı sunmalıdır. Yazarlar öneri makalesine katkı sunan tüm yazarların isim, iletişimine ilişkin bilgilerini doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmiştir.

Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar tarafından sunulan makalelere yönelik analiz yapılmamış verilerin gereli durumlarda editöre sunmak için korunmalı ve saklanmalıdır.

Yayınlanmış çalışmalarda temel hatalar: Yazarlar tarafından gönderdikleri makaleye yönelik bir hata ya da belirsizlik fark etme durumlarında ilgili konuyu editörlere rapor etmelidirler.
Not: Yazarlar dergimize gönderdikleri makalelerin telif haklarını ve bütün yayın haklarını dergi editör kurulu rızası olmadan geri çekemezler. Bu durum yazarların dergimizin telif haklarının transfer edilmesini kabul ettiklerini gösteren Telif hakkı devir sözleşmesi ile garanti altına alınır. Dergimizin Telif hakkı devir sözleşmesi formuna derginin Formlar ve Şablonlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.